Studerende på MMS.

Foto: Forsvarsakademiet

Dette med formålet at sikre god kontakt mellem studieledelsen, det videnskabelige personale og de studerende. Hertil indgår studienævnene i Forsvarsakademiets uddannelsesrelaterede kvalitetssikringssystem.

 

Hvert studienævn består af et lige stort antal repræsentanter fra uddannelsespersonalet, herunder studieledelse og videnskabeligt personale, og studerende. Disse vælges af og blandt henholdsvis uddannelsespersonalet og studerende. Dekanen godkender dertil valg af formand og næstformand. Studienævnet udgøres af otte medlemmer.

 

Forsvarsakademiets fire studienævn

Studienævnet for Den Militære Akademiuddannelse (MAU) for Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Beredskabsstyrelsen udgøres af 12 medlemmer. Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Beredskabsstyrelsen er repræsenteret med én studerende hver i studienævnet. 

 

Studienævnet er under opbygning, og der arbejdes på at finde MAU studerende til nævnet.

 

Medlemmer

SKL Martin Dyrmose (BRS)

Formand

MAU underviser (BRS)

E-mail: brs-mady@brs.dk

Telefon: +45 40 68 99 58

 

SSG Camilla Scharla

Næstformand MAU underviser (SVN)

 

MJ Johnny Juhl 

Studieleder (FLV)

 

MJ Anders Heith Henriksen

Studieleder (HRN)

 

OK Brian Hvilshøj

Studieleder (SVN)

 

SEKCH Jacob Vestergaard

Studieleder (BRS)

 

SSG Hans Kjær Jessen

MAU underviser (HRN)

 

SSG Mikkel Hagstrøm

MAU underviser (FLV)

 

SSG Klaus Kusk Augustinus

MAU Studiekontor

E-mail: fak-ktp-mau@mil.dk

Telefon: +45 50 86 47 41

 

Studerende, vakant

HRN

 

Studerende, vakant

SVN

 

Studerende, vakant

FLV

 

Studerende, vakant

BRS

 

Evalueringer

Alle evalueringer/beslutningsreferater ligger tilgængelige på Forsvarsakademiets intranet på FIIN.

 

Såfremt man ønsker at rekvirere en evaluering/beslutningsreferat på et specifikt modul, kan man rette henvendelse til Studiekontoret på Forsvarsakadmiet via studiekontor@fak.dk.

Studienævnet for Master i Militære Studier udgøres af otte medlemmer.

 

Medlemmer

Formand

Adjunkt, ph.d. Andreas Graae

Videnskabeligt personale

Institut for Militær Teknologi

E-mail: agra@fak.dk

FIIN: fak-imt-05@fiin.dk

Telefon: +45 41 71 06 10

 

Adjunkt Troels Burchall Henningsen

Videnskabeligt personale

Institut for Strategi og krigsstudier

E-mail: trhe@fak.dk

FIIN: FAK-ISK-25

Telefon: +45 41 32 01 98

 

OK Claus Smith Rasmussen

Uddannelsespersonale

Studieleder MMS

E-mail: clra@fak.dk

FIIN: fak-mms01@fiin.dk

Telefon +45 72 81 70 62

 

KN Kenneth Pors Straarup

Uddannelsespersonale

Studievejleder MMS

FIIN: fak-mms02 

E-mail: kest@fak.dk

Telefon: +45 72 81 70 61

 

Studerende

KN Lisa Bjerre

Hærens Officersskole

E-mail: libj@fak.dk

 

KN Christian Nydahl

Flyvevåbnets Officersskole

E-mail: chny@fak.dk

 

KL Ronni Bjørn

Studerende Forsvarskommandoen

E-mail: fko-l-le204@mil.dk

 

KTFM Sascha Hedberg

Studienævnssekretær

E-mail: sahe@fak.dk

Telefon: +45 72 81 70 82

 

 

Referater

2024

 

2023

Undervisningsevaluering beslutningsreferater


2022

Undervisningsevaluering beslutningsreferater

2021

Undervisningsevaluering beslutningsreferater

 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

 

Evalueringer

Alle evalueringer/beslutningsreferater ligger tilgængelige på Forsvarsakademiets intranet på FIIN.

 

Såfremt man ønsker at rekvirere en evaluering/beslutningsreferat på et specifikt modul, kan man rette henvendelse til Studiekontoret på Forsvarsakadmiet via studiekontor@fak.dk.

Studienævnet for officersuddannelsen for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet udgøres af 12 medlemmer. Hærens, Søværnets og Flyvevåbnets officersuddannelse er hver især repræsenteret med to studerende i studienævnet. Hvis færre end to studerende stiller op til valg, kan denne pladsen tildeles et andet værn. Studienævnet kan nedsætte værnsspecifikke underudvalg i overensstemmelse med forretningsordenen, § 13, der forholder sig til den funktionsspecifikke del af uddannelsen i relation til studienævnets opgaver.

 

Medlemmer

OK Claus Fischer-Knudsen

Formand

E-mail: fak-sos-u01@mil.dk

Telefon: +45 50 99 98 68

 

KT Rune Hartung Larsen

Næstformand

 

KL Maise Meincke Andersen

 

MJ Karsten Marrup

IMO

 

KN Lennart Schou Jeppesen

ILO

 

Lektor Dorthe Fensteen Nielsen

FSS

 

MJ Søren Sjøgren

HO

 

KT Caspar Joseph Stefani

HO

 

KL Rune Rummel Nicolaisen

Studiesekretær

E-mail: fak-sos-u02@mil.dk

Telefon: +45 72 81 78 43

 

KT Thor Gudmand-Høyer

SOS

 

KT Esben Thorseth

SOS

 

MJ Brian Begemann Jørgsholm

FLOS

 

KT Sandra Heirung

FLOS

 

KT Mik Nordmand Hjarsbæk

FLOS

 

KT Mads Moos Würtz

FLOS

 

Referater

 

Evalueringer

Alle evalueringer/beslutningsreferater ligger tilgængelige på Forsvarsakademiets intranet på FIIN.

 

Såfremt man ønsker at rekvirere en evaluering/beslutningsreferat på et specifikt modul, kan man rette henvendelse til Studiekontoret på Forsvarsakadmiet via studiekontor@fak.dk.

Studienævnet for sprogofficersuddannelsen udgøres af otte medlemmer.

 

Medlemmer

 

Allan Juhl Kristensen

Studieleder og Formand

FIIN: FAK-FSS-SL01

E-mail: FAK-FSS-SL01@MIL.DK

Telefon: +45 72 81 76 51

 

PL Mikkel Hansen

 

Studielektor Kristian Kolding

 

Major Claudia Læssøe Pedersen

 

Kadet

Arabisk årgang 2022-2024

Næstformand

 

Kadet

Russisk årgang 2022-24

 

Kadet

Russisk årgang 2023-25

 

Kadet

Russisk årgang 2023-25

 

Helene Hammerum

Studiesekretær

FIIN: FAK-STU-03

E-mail: FAK-STU-03@MIL.DK

 

Referater

 

Evalueringer

Alle evalueringer/beslutningsreferater ligger tilgængelige på Forsvarsakademiets intranet på FIIN.

 

Såfremt man ønsker at rekvirere en evaluering/beslutningsreferat på et specifikt modul, kan man rette henvendelse til Studiekontoret på Forsvarsakadmiet via studiekontor@fak.dk.

 

Grundlag

Det enkelte studienævn fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af Forsvarsakademiets standardforretningsorden og retningslinjer.

Uddannelsesafdelingen budgetterer med og afholder udgifter ifm. studienævnsvirksomhed.

Valg til studienævn

Hvert studienævn består af et lige stort antal repræsentanter fra uddannelsespersonalet, herunder studieledelse og videnskabeligt personale, og studerende. Disse vælges af og blandt henholdsvis uddannelsespersonalet og studerende. Dekanen godkender dertil valg af formand og næstformand.

 

Valghandling

Studiekontoret står for planlægning og gennemførelse af valghandling til de enkelte studienævn. Hvert studienævn skal være nedsat senest fire arbejdsuger efter studiestart. Studiekontoret står for planlægning og gennemførelse af valghandling til de enkelte studienævn. Hvert studienævn skal være nedsat senest fire arbejdsuger efter studiestart.

 

Valggrupper

De respektive studienævn består af henholdsvis studerende og uddannelsespersonale. De studerende udgør en valggruppe, mens uddannelsespersonalet udgøres af to valggrupper, hhv. studieledelse og videnskabeligt personale, der ligeligt repræsenteres i studienævnet.

 

Studieledelsens repræsentanter kan alternativt udpeges på navn eller funktion efter dekanens anvisning. Repræsentanterne for de studerende og det videnskabelige personale i studienævnet skal altid udpeges på baggrund af en valghandling.

 

Varighed af valg

De studerende vælges for et år af gangen, hvortil uddannelsespersonalets repræsentanter vælges for tre år af gangen. Udpegede repræsentanter sidestilles varighedsmæssigt med valgte repræsentanter. Genvalg er muligt.
Opstilling af kandidaterStudiekontoret iværksætter indkaldelse af kandidatur min. 14 dage før valghandling, hvorefter kandidaterne skal være slået op senest 14 dage forud for valghandlingen.

 

Studieledere

Forsvarsakademiets studieledere har pligt til at lade sig opstille og vælge til studienævnet, herunder til formand.

 

Valg af kandidater

Valghandlingen kan foregå via e-mail eller anden elektronisk afstemning og bør finde sted indenfor en given offentliggjort termin.

 

Valgberettigede

Studiekontoret er ansvarlig for at udfærdige lister over valgberettigede i de pågældende valggrupper ift. de respektive studienævn. Disse lister skal opdateres forud for nye valg.

 

Det er muligt at være valg- og opstillingsberettiget til flere studienævn, men den valgberettigede kan kun tilhøre en valggruppe i de respektive studienævn og afgive sin stemme ift. denne.

Næste møde

MMS - Næste møde ikke fastsat

 

Sprogofficersuddannelsen - Næste møde ikke fastsat

 

Officersuddannelserne - Næste møde ikke fastsat

Sidst opdateret 10. november, 2021 - Kl. 12.23