Medarbejdere på Forsvarets Sprogskole

Foto: Forsvarsakademiet

Forskningsstøtte er FAK’s primære sagsbehandler, når det drejer sig om forhold vedrørende forskning og udvikling. Dertil bidrager forskningsstøtte med aktiviteter der stimulerer udviklingen af FAK FoU, f.eks. forskningsseminarer og FAK Vidensnetværk.

 

Forskningsstøttes hovedopgaver er:

  • At udvikle og vedligeholde bestemmelsesgrundlaget for FAK FoU
  • Administration af bevillinger og tilskudsfinansieret virksomhed (TFV)
  • Sekretariatsfunktion for FAK Forsknings- og Udviklingsråd
  • At yde støtte til ph.d.-studerende og ph.d.-ansøgere
  • At yde støtte i udviklingen af FAK FoU
  • Sagsbehandling indenfor juridiske, økonomiske og ansættelsesmæssige forhold vedrørende forskning og udvikling
  • Administration af RDDC Scholarship og FAK FoU-pulje
  • Sekretariatsfunktion for FAK Vidensnetværk

 

Forskning på Forsvarsakademiet

Forsvarsakademiets forsknings- og udviklingsaktiviteter, skal være af høj international kvalitet, og de skal som udgangspunkt understøtte fakultetets uddannelser ift. de akkrediterede uddannelser. Yderligere skal aktiviteterne understøtte Forsvarets udviklingsarbejde inden for nuværende og kommende operationer.  

 

Fakultetets forsknings- og udviklingsaktiviteter skal gøres bredt tilgængelige for Forsvaret. Dette kan ske gennem vores uddannelsesudbud og publicering i anerkendte, fagrelevante tidsskrifter (niveau 1 og 2), gennem forsknings- og udviklingssamarbejde og -seminarer, konferencer, doktrinudvikling, designering, strategi- og udviklingsarbejde, staff rides, og i tæt samarbejde med FAK’s kommunikationsenhed.

 

Retningen for fakultetets arbejde skal være relevans for Forsvaret. Det betyder, at opgaven og kvalitet skal være i centrum, at vores arbejde ses som relevant for Forsvaret, og at vi hele tiden skal stræbe efter at være praksisnære i vores forskning og udvikling og tilpasse og udvikle vores aktiviteter løbende.

 

Læs mere om rammerne for FAK forskning og udvikling i Fakultetsstrategien her

Forsvarsakademiet har udarbejdet en FoU-vejledning som supplement til Fakultetsstrategien. Hvor sidstnævnte sætter de overordnede rammer, vil FoU-vejledningen operationalisere, hvordan FAK tilgår sit forsknings- og udviklingsarbejde.

 

Værdier

Forsvarsakademiet arbejder med fire forskellige værdier, der skal efterleves i forsknings- og udviklingsarbejdet af den enkelte medarbejder og akademiet som helhed.

 

Uafhængighed

FAK skal arbejde uafhængigt og videnskabeligt. Det er nødvendigt, fordi FAK leverer undervisning og rådgivning samt bidrager til det omgivende samfund med forskning- og udviklingsbaseret viden.

 

Relevans

FAK er en organisation, der uddanner, forsker og udvikler til Forsvaret. Den tætte relation til praksis er nødvendig for at kunne tilgodese de behov, værnene og uddannelserne har. Derfor skal FAK’s forskning- og udviklingsarbejde være relevant og anvendelsesorienteret.

 

Faglighed

FAK’s arbejde skal have en høj faglighed, så det kan gøre sig gældende på internationalt plan. Endvidere er en høj faglighed afgørende for, at FAK kan rådgive og undervise på mest kvalificeret vis.

 

Tilgængelighed

FAK’s arbejde skal være tilgængeligt, og resultaterne skal dokumenteres. Arbejdet skal nå ud til flest mulige relevante modtagere i Forsvaret, samfundet, andre myndigheder og forskningsmiljøer.

 

Styring

Forskning og udvikling på Forsvarsakademiet er rammesat i Fakultetsstrategien, der tegner den overordnede retning for FAK FoU. Det bliver så operationaliseret i institutternes arbejdsprogrammer og forsknings- og udviklingsprofiler, der tegner de enkelte institutters fokus for en 3-årig periode. Igennem FoU-aftaler med de enkelte medarbejdere, kan institutchefen planlægge den konkrete FoU-produktion for år til år.

 

Roller og forventninger

FoU-vejledningen beskriver de forventninger FAK har til, hvem der bidrager til forskning og udvikling. Her forventes det i udgangspunktet, at alle med ph.d. bidrager til forskning og alle uden ph.d. bidrager til udvikling. I praksis er det dog op til institutchefen, at aftale lokalt, hvilke medarbejdere og hvor meget de bidrager til FoU, henset til medarbejderens funktion (militær analytiker, forsker, adjunkt, specialkonsulent mv.), uddannelsesbaggrund, erfaring/anciennitet og andre opgaver. FoU-vejledningen arbejder ikke med kvantitative mål for, at give en fleksibilitet, så opgaven altid kan være i fokus for instituttet og den enkelte medarbejder.

 

FoU-arbejde på FAK skal altid overveje og vise, hvordan det kan bringes i spil ift. undervisning, praksis, formidling og rådgivning. Dertil forventes det, at forskningsresultater publiceres i fagfællebedømte tidsskrifter og forlag. For udvikling gælder det, at opgaven er styrende for hvilket format produktet i sidste ende har.

     

Læs mere om FAK værdier samt hvem og hvordan der bedrives FoU på FAK i FoU-vejledningen

FAK FoU-pulje

Formål: At stimulere tværinstitutionelle FoU-projekter

Opslag: Primo november

Behandling i FoU-råd+ad-hoc: 1. februar og 25. maj

Svar på ansøgning: 7-10 dage

Effektivt tidsforbrug på ansøgning (37 timer pr. uge): 1-2 uger

Støtte: USF

Tilkendegivelser: Institutchef

 

RDDC Scholarship

Formål: At tiltrække internationalt anerkendte gæsteforskere

Opslag: Primo november

Behandling i FoU-råd+ad-hoc: 1. februar

Svar på ansøgning: 7-10 dage

Effektivt tidsforbrug på ansøgning (37 timer pr. uge): 1-2 uger

Støtte: USF

Tilkendegivelser: Institutchef

 

Ansøgninger om ekstern finansiering

Formål: At FAK forskere kan søge om eksterne midler

Opslag: Løbende

Behandling i FoU-råd+ad-hoc: 25. maj og 25. november

Svar på ansøgning: 7-10 dage

Effektivt tidsforbrug på ansøgning (37 timer pr. uge): 4-30 uger, afhængig af fond og størrelse på bevilling

Støtte: USF, FAK Forskningsseminarer

Tilkendegivelser: Institutchef

 

Interne ph.d.-ansøgninger

Formål: At FAK MA kan søge om at starte et ph.d.-forløb

Opslag: NIL

Behandling i FoU-råd+ad-hoc: 1. februar, 25. maj og 25. november

Svar på ansøgning: 7-10 dage

Effektivt tidsforbrug på ansøgning (37 timer pr. uge): 12+ uger

Støtte: Ph.d.-seminar i medio oktober

Tilkendegivelser: Institutchef + bivejleder

 

DFF ph.d.-ansøgninger (2022)

Formål: At opnå ph.d.-stipendiat fra DFF

Opslag: Primo juni

Behandling i FoU-råd+ad-hoc: 25. november, sekundært ultimo januar 2022

Svar på ansøgning: 7-10 dage

Effektivt tidsforbrug på ansøgning (37 timer pr. uge): 12+ uger

Støtte: Ph.d.-seminar i medio oktober

Tilkendegivelser: Institutchef + bivejleder

  Første møde Andet møde Tredje møde
Hvornår (ca.) 1. februar 25. maj 25. november
Ansøgningsfrist 10 dage inden 10 dage inden 10 dage inden
Faste emner FAK FoU-pulje,
RDDC Scholarship,
Interne ph.d.-ansøgninger,
DFF ph.d.-ansøgninger (andet forsøg)
Eksterne midler (efterår),
FAK FoU-pulje,
Interne ph.d.-ansøgninger
Eksterne midler (forår),
Interne ph.d.-ansøgninger,
DFF ph.d.-ansøgninger 2022 (første forsøg)

 

Medlemmer 2022

Dekan, Henrik Breitenbauch (formand)

Lektor, Peter Viggo Jakobsen (IFS)

Lektor, Annemarie Peen Rodt (IFS)

Lektor, Anne Roelsgaard Obling (ILO)

Adjunkt, Rasmus Dahlberg (IMK)

Adjunkt, Jeppe Teglskov Jakobsen (IMT)

Major og ph.d.-studerende, Søren Sjøgren (IMK)

Lektor, Maya Mynster Christensen

Sekretær for rådet: Jens Christian Borrebye Bjering, Ph.d., USF

 

Beslutningskompetence

Dekan, efter indstilling fra rådet.

Forskningsdata er det materiale man indsamler og bruger til sin forskning. Forskningsdata dækker over alt fra dokumenter og arkivmateriale til interviews, noter, lyd- og videooptagelser mv.

 

I bestemmelsen FAKBST 990-2 kan du finde oplysninger om, hvordan de forskellige forskningsdata skal behandles og opbevares på FAK samt ejerskab over dataene.

 

Ejerskab

Som udgangspunkt ejer forskerne selv deres forskningsdata, medmindre andet er aftalt mellem forsker, FAK og eventuelle eksterne partnere. Har man derimod anvendt data, hvor ophavsretten ligger hos en anden part, skal der aftales hvorvidt og i hvilket omfang ophavsretten kan overdrages til forskeren.

 

Udarbejder man sin forskning i samarbejde med andre institutioner er det væsentligt at få afklaret med alle parter, hvad der skal ske med forskningsdataene, dvs. hvem ejer dataene under og efter forskningsprojektet og hvordan kan de benyttes efterfølgende. Ligeledes er det vigtigt, at undersøge hvilke krav forskellige fonde og offentlige puljer stiller til opbevaring og deling af forskningsdata i forbindelse med bevillinger.

 

I nogle tilfælde vil det være formålstjenligt at overdrage forskningsdata til FAK, da de kan bruges til vidensdeling hos andre forskere og institutter.

 

Arkivloven

FAK er som alle offentlige institutioner underlagt arkivloven, herunder pligten til, at anmelde sine forskningsdata til Rigsarkivet. På FAK er det forskerne selv, der er ansvarlige for, at anmelde data.

 

Rigsarkivet kan samtidig benyttes som langtidsopbevaring for data med personoplysninger.

 

Personoplysninger

Ifølge Databeskyttelsesloven er personoplysninger alle oplysninger der kan identificere eller forbindes med et vedkommende fx navn, adresse, og adresse eller oplysninger om økonomi, skat, gæld, væsentlige sociale problemer, andre rent private forhold, sygedage, tjenstlige forhold, familieforhold, bolig, bil, eksamen, ansøgning, CV, ansættelsesdato og -stilling, arbejdsområde og arbejdstelefon.

 

Følsomme oplysninger er: race og etnisk oprindelse, politisk overbevisning, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data med henblik på entydig identifikation, helbredsoplysninger og seksuelle forhold eller seksuel orientering.

 

På FAK kan følsomme oplysninger opbevares på krypterede harddisks og USB eller P-drevet på FIIN.

 

Hos Forsvaret findes der yderligere bestemmelser vedrørende behandling af personoplysninger: FMNBST 400-1 og VFKBST O.740-1. I den første bestemmelse kan du blandt andet se de særlige regler, der for gælder opbevaring og forsendelse af fortrolige personoplysninger som CPR-numre.

 

Militær sikkerhed

Da FAK er en militær institution er der yderlige visse militære sikkerhedsmæssige forhold i form af klassificeret materiale, der skal tages højde for udover de regler og love, der findes i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Reguleringen af den militære sikkerhed

 

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende håndteringen af forskningsdata på FAK, kan du kontakte Janec Helsted Larsen, Uddannelsesstrategi og Forskningsstøtte (USF) på fak-usf-10@mil.dk.

 

Skabeloner

  • I tilfælde af at forskningsdata med personoplysninger skal videregives til tredjepart, skal følgende skabelon benyttes.
  • Hvis der skal foretages indsamling af personoplysninger fx i forbindelse med interviews, skal følgende skabelon benyttes.

 

Links

Datatilsynet 

Datatilsynet er en uafhængig statsejet myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne om Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven bliver overholdt. Deres tilsyn består blandt andet af rådgivning, behandling af klager og inspektioner og virksomheder og myndigheder. Sammen med et sekretariat består Datatilsynet af datarådet, der træffer de afgørelser i konkrete sager, mens sekretariatet fortager den daglige drift.

 

Forskerportalen

Hos forskerportalen kan man finde information om en række juridiske og etiske spørgsmål, som har betydning for forskning. Forskerportalen er udviklet af Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde.

 

Rigsarkivet

Hos Rigsarkivet skal man ved afslutningen af forskningsprojektet anmelde sine data. Formålet med at anmelde sine data er, at Rigsarkivet kan vurdere om data og dokumentation er bevaringsværdige og skal afleveres.

Støtte generelt

Forsvarsakademiet har et formelt støtteteam, der hjælper med alle faser og aspekter af ekstern finansiering. Det kan være til budgetudarbejdelse, faglig sparring på projektbeskrivelser, kontrakter, håndtering af bevillinger, dialog med fonde etc.

 

Proces for ansøgninger til eksterne midler

Man kan som FAK-ansat ikke søge eksterne midler, der indeholder midler til løn, uden at ansøgningen, har været i høring i Forsknings- og udviklingsrådet og godkendt af dekanen.

 

Derfor skal man altid kontakte støtteteamet på fak-usf-11@mil.dk, inden man sender ansøgning afsted.

 

Se ansvarsfordeling, rammer og processer for ansøgning og håndtering af eksterne midler her:

 

Sidst opdateret 9. juni, 2020 - Kl. 13.24