Studerende på den Militære Akademieuddannelse i felten i Varde.

Foto: Forsvarsakademiet

Med den Militære Akademiuddannelse (MAU) kan du som befalingsmand kvalificere dig til selvstændigt at varetage funktioner på et højere funktionsniveau inden for Forsvarsministeriets område.

 

Uddannelsen skal også understøtte Forsvarets opgaveløsning i en struktureret militær sammenhæng, og det vil særligt være med fokus på  områderne ledelse, operationer inden for eget værn samt uddannelsesvirksomhed i Forsvaret.

 

MAU er en erhvervsrettet videregående uddannelse, som er målrettet befalingsmænd i funktionen som mellemleder. Uddannelsen giver dig som befalingsmand kompetencer til at kunne deltage i et fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang. Samtidig vil MAU styrke og udvikle din fagliglighed.

 

Det er hensigten, at uddannelsen skal skabe et sammenhængende uddannelsestilbud, som bevæger sig fra uddannelse af mellemledere på akademiniveau til uddannelse af ledere og chefer på diplom- og masterniveau.

 

Uddannelsen er adgangsgivende til officersuddannelsen. Derfor kan du som løjtnant eller befalingsmand fra Flyvevåbnet, Søværnet eller Beredskabsstyrelsen også læse MAU med henblik på senere at blive optaget på officersuddannelsen. K-4 sergenter fra Hæren har også mulighed for at søge.

 

Hæren har truffet beslutning om, at den interne vej til officersuddannelsen stadig går via en civil akademiuddannelse.

 

Når du har gennemført MAU, får du en civilt akkrediteret og anerkendt akademiuddannelse med tilhørende uddannelsesbevis. Det vil være adgangsgivende til både civile og militære diplomuddannelser.

 

Hvem kan søge om optagelse?

MAU tager afsæt i praksis og professionen som mellemleder i Forsvaret.
Derfor er det afgørende, at du har praktisk ledererfaring på niveauet, hvis du søger om optagelse på uddannelsen. Sammenholdt med Forsvarets behov betyder det, at målgruppen spænder fra erfarne befalingsmand til sergenter eller løjtnanter.

 

MAU afløser de tidligere strukturbestemte uddannelser. Derfor er den erfarne befalingsmand prioriteret i forbindelse med optagelse, med henblik på at strukturen kan bemandes med de nødvendige kompetencer. Det betyder at studiemiljøet kommer til at bestå af cirka 85 % erfarne befalingsmænd og cirka 15 % sergenter og løjtnanter.

Ansøgning og optagelse

Der er fastsat to årlige ansøgningsfrister, nemlig april og oktober. Læs mere på karriere.forsvaret.dk

 

Du kan forvente svar om optagelse eller afslag senest en måneder efter ansøgningsfristen.

 

Hele uddannelsen samt enkeltfag søges via karriere.forsvaret.dk.

 

Adgangskrav

Som ansøger skal du have gennemført en af følgende adgangsgivende uddannelser for at få mulighed for at blive optaget på MAU eller enkelte moduler herfra:

 

  1. Grundlæggende sergentuddannelse fra Beredskabsstyrelsen, Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet.
  2. Løjtnantsuddannelse fra Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet. Løjtnantsuddannelsens indhold kan variere fra værn til værn.
  3. Relevant tilsvarende uddannelse fra nordiske lande som angivet i punkt 1.
  4. Optagelse via realkompetencevurdering i henhold til lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne.

 

Du skal desuden have mindst to års relevant fuldtidserhvervserfaring, efter du har gennemført en adgangsgivende uddannelse. I nogle tilfælde kan du have optjent relevant erhvervserfaring før eller under din adgangsgivende uddannelse.

 

Derudover kan du blive optaget af Studiechefen for MAU ved Forsvarsakademiet, hvis du har realkompetencer, som anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne, efter der er blevet lavet en individuel kompetencevurdering i henhold til lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne (videreuddannelsessystemet).

 

Ofte stillede spørgsmål om optagelse og adgangskrav

Du er befalingsmand eller løjtnant, og du ønsker at indtræde på en civil diplomuddannelse.

 

En diplomuddannelse er en niveau 6 uddannelse inden for rammen af ”kvalifikationsrammen for livslang læring” (KLL). Du kan søge om optagelse på en diplomuddannelse, hvis du har en akademiuddannelse eller en erhvervsakademiuddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Tjenesten i Forsvaret regnes som relevant erhvervserfaring.

 

Såfremt du ikke har en akademiuddannelse eller en erhvervsakademiuddannelse (KLL niveau 5) kan du alligevel blive optaget på en diplomuddannelse med en realkompetenceafklaring. Ved en realkompetenceafklaring vurderes det om din uddannelse og erhvervserfaring (tjeneste) til sammen kan kvalificere til at indtræde på en diplomuddannelse. Studiekontoret kan være behjælpelig med at starte en realkompetenceafklaring ved UC Syd. Såfremt du har hvad der svarer til VUT-I/ML og VUT-II/ML, er du erfaringsmæssigt allerede tæt på en realkompetenceafklaring, idet disse uddannelser til sammen næsten svarer til en akademiuddannelse (afgangsprojekt mangler).

 

Du skriver til FAK-KTP-MAU@mil.dk. Studiekontoret vil derefter kontakte dig, og give dig den nødvendige vejledning til at iværksætte en ansøgning om en realkompetencevurdering ved UC-Syd, og et eventuel realkompetencebevis.
Dette bevis giver adgang til en niveau 6 uddannelse, men betyder ikke, at du bliver placeret på KLL niveau 5, da du ikke har udarbejdet et afslutningsprojekt. Der kræves f.eks. en fuld akademiuddannelse med afgangsprojekt for, at blive udnævnt til CSG.

Du er befalingsmand (OS eller SSG) med en VUT-I/ML eller en VUT-II/ML og du ønsker at få afsluttet en akademiuddannelse KLL niveau 5).

 

VUT-I/ML og VUT-II/ML er uddannelser, der enten er niveauvurderet til KLL niveau 5. eller var deciderede akademiuddannelser. Uanset om du har både VUT-I/ML og VUT-II/ML, og uanset hvilket værn, du har taget uddannelserne i, så kan hele eller dele af din uddannelse, sammen med mindst 2 års erhvervserfaring, realkompetenceafklares til dele af en akademiuddannelse. Nogle vil skulle tage et eller flere moduler på en akademiuddannelse, mens andre kan nøjes med et afgangsprojekt. Den individuelle realkompetenceafklaring kvalificerer den enkeltes kompetencer på KLL niveau 5, og hermed om der skal tages moduler, et afgangsprojekt eller om den samlede uddannelse og erhvervserfaring alene kan kvalificere til et samlet uddannelsesniveau svarende til en akademiuddannelse. Når de evt. moduler og/eller afgangsprojekt er bestået, så kan der udstedes et uddannelsesbevis ved UC Syd. Studiekontoret kan være behjælpelig med at få en realkompetenceafklaring ved UC Syd.  

 

Du skriver til FAK-KTP-MAU og vil derfra få tilsendt relevante skemaer som skal understøtte din realkompetenceafklaring (RKV).

Du er befalingsmand (OS, SSG, CSG) med en VUT-I/ML, en VUT-II/ML eller du har et eller flere moduler på en civil akademiuddannelse eller diplomuddannelse. Du ønsker merit eller realkompetenceafklaring i forhold til MAU.

 

Hvis din VUT-I/ML eller VUT-II/ML er mindre en seks år gamle kan du få merit direkte via overgangsordningen til MAU (link), idet disse uddannelser er niveauvurderet til en akademiuddannelse (KLL niveau 5). Hvor mange moduler der kan opnås merit for via overgangsordningen afhænger af, hvilket værn du har taget uddannelserne i, hvornår du har taget uddannelserne og om du har både VUT-I/ML og VUT-II/ML.

 

Hvis din civile akademiuddannelse eller akademimoduler er mindre end seks år gamle, kan du også opnå merit – typisk for et flexmodul på MAU.

 

Hvis din VUT-I/ML, VUT-II/ML eller civile akademiuddannelse er mere end seks år gamle, så kan du søge om realkompetenceafklaring af din uddannelse og din erhvervserfaring (tjeneste), og få vurderet hvad dine samlede kompetencer kan give af merit på MAU. Såfremt du har anvendt kompetencerne fra VUT-I/ML og VUT-II/ML i tiden efter uddannelserne, så kan der gives merit jf. overgangsordningen efter en individuel vurdering.

 

Du skriver til FAK-KTP-MAU og vil derfra få tilsendt relevante skemaer som skal understøtte din realkompetenceafklaring (RKV).

Du er en befalingsmand (SG, OS, SSG, CSG eller LT (SVN og FLV)) og ønsker optagelse på den militære akademiuddannelse.

 

Optagelseskravene til MAU er en grundlæggende sergentuddannelse og 2 års tilfredsstillende tjeneste som SG. Du søger uddannelsen på Forsvarets karrieresite på internettet.

 

Er du LT fra FLV eller SVN, kan dele af din uddannelse og tjeneste indgå i erhvervserfaringen efter FAK bestemmelse, hvorfor du kan søge uden direkte at opfylde kravene til erhvervserfaring.

 

Ud fra din ansøgning og medfølgende dokumenter vurderer FPS om du opfylder optagelseskravene Herefter vurderes din studieegnethed af studiekontoret og sidst prioriteres du på optagelseslisten af din værnschefsergent. Herefter vil du få at vide om du er optaget, afvist eller evt. kan søge igen på et senere tidspunkt.

 

Deltidsstudie

Du gennemfører den Militære Akademiuddannelse som et deltidsstudie ved siden af havende tjeneste. Uddannelsen er opgjort til 60 ECTS point, og det anbefales, at du gennemfører uddannelsen over tre år. Dog er det muligt at bruge op til seks år på at gennemføre uddannelsen, ligesom forløbet kan gennemføres på to år.

 

Det er også muligt at blive optaget som enkeltfagsstuderende som supplement til anden uddannelse eller som supplement til den stilling, du er ansat i. Ledige pladser for enkeltfagsstuderende vil blive slået op hvert efterår og forår her på Forsvarsakademiets hjemmeside.

 

Indhold og opbygning

Uddannelsen gennemføres som blended learning, hvor der veksles mellem lærerstyret tilstedeværelsesundervisning og fjernundervisning. I undervisningen bliver der lagt vægt på praksisnær uddannelse, som du vil kunne omsætte i dit daglige virke som befalingsmand.

 

Forud for uddannelsens begyndelse skal du have gennemført fjernundervisningskursus om Krigens Love jf. retningslinjer fra Institut for Strategi. Dette kursus vil blive introduceret på en introdag forud for uddannelsen.

 

Tilstedeværelsesundervisningen gennemføres centralt for de studerende efter en nærmere angivet plan i faste tidsrum på forud givne militære faciliteter.

 

Modulerne afholdes primært ved sergentskolerne i Varde, Frederikshavn, Karup og Haderslev. Du kan søge frit mellem kursusstederne på de værnsfælles moduler. 

 

Fjernundervisningen gennemføres som individuelle fremgangsmåder, hvor teori formidles via en digital læringsplatform og med samarbejdsbaserede fremgangsmåder, hvor du og dine medstuderende primært er ansvarlige for dialog og debat om relevante emner i den digitale læringsplatform.

 

Uddannelsen består af:

  • To obligatoriske værnsfælles moduler
  • To til tre værnsspecifikke moduler
  • Valgfrie FLEX-moduler
  • Afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen.
Moduloversigt for Den Militære Akademiuddannelse

Herover ses hvilke moduler der på sigt udbydes på den Militære Akademiuddannelse. De værnsspecifikke moduler er som udgangspunkt målrettet det enkelte værn, hvorfor man prioriterer ansøgere fra det aktuelle værn. Disse moduler kan dog søges af mellemledere fra alle tre værn.

 

Studerende på FAK?

Mere information

Du finder de nyeste opdaterede informationer om uddannelsen som for eksempel modulplaner, modulbeskrivelser og AKOS finder du på siden MAU INFO på FIIN. 

Sidst opdateret 9. juni, 2020 - Kl. 13.39