Ressourcer

Denne information gælder udelukkende for studerende på Master i Militære Studier samt øvrige kurser, herunder videreuddannelseskurser der gennemføres som tjeneste ved siden af havende tjeneste. Alle studerende forvaltes og aflønnes af egen enhed under kurset.

 

Afregning af uddannelsen

Det er afgivende myndighed, der afholder de udgifter, som er forbundet med den studerendes uddannelse. Det vil sige udgifter til transport, indkvartering og forbundne ydelser. Det er dog Forsvarsakademiet, der betaler for internatophold.

 

Arbejdstid

Tilstedeværelsesdelene gennemføres som arbejdstid. Tilstedeværelse er arbejdstidsneutral – 7,4 timer pr. arbejdsdag, selvom dagene kan være længere. Arbejdstid føres ved egen enhed.

 

Forberedelse, løsning af opgaver og fjernundervisning og lignende sker som udgangspunkt i fritiden. Afvigelser herfra kan kun ske ved aftaler mellem den studerende og egen myndighed.

 

Indkvartering (jf. tjenesterejseaftalen)

Indkvartering sker på militære etablissementer, som den studerende selv bestiller. Såfremt der ikke er plads på militære etablissementer, kan der anvendes civil indkvartering, hvilket skal ske i samråd med egen myndighed.

 

I forbindelse med internat sørger Forsvarsakademiet eller officersskolerne for indkvartering og afholder udgifterne.

 

Kontaktadresser til mulige indkvarteringssteder

Der er ikke mulighed for indkvartering på Svanemøllens Kaserne, ligesom der er begrænset mulighed for indkvartering på Holmen og i Kastellet. Information herom og booking sker via Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses Servicecenter, som kan kontaktes via tlf.nr. 7281 3300, e-mail FES-KTP-SERVICECENTER@MIL.DK og på FIIN (FES-KTP-SERVICECENTER).

Velkommen til siden for Forsvarsakademiets Censorkorps for Forsvarets akkrediterede uddannelser.

 

Vi bruger TopDesk til bestilling af censorer. I kan finde bestillingsformularen under ”rekvirering af censor” længere nede på siden.

 

Tak for din interesse i at blive medlem af Forsvarsakademiets Censorkorps. Her finder du information og formularer om Forsvarsakademiets Censorkorps til brug for både censorer og de eksamensansvarlige ved Forsvarsakademiets institutter.

 

Har du spørgsmål om Forsvarsakademiets Censorkorps, er du velkommen til at skrive til censorkorps@fak.dk eller ringe til censorkorpsets sekretariat på +45 72 81 70 84, +45 72 81 70 83 eller +45 72 81 70 87.

 

NB: Vær opmærksom på at det ikke længere er muligt at få tilsendt fysiske eksemplarer af opgaver til censur, da de kun bliver fremsendt elektronisk. Såfremt du ønsker et fysisk eksemplar skal dette printes ved egen foranstaltning. Det er ikke muligt for Forsvarsakademiet at dække udgifter forbundet med udskrift. 

 

Formanden for Forsvarsakademiets Censorkorps er Birgit Feldtmann, Lektor, Dr.jur. ved Aalborg Universitet og kan træffes på e-mail bfe@law.aau.dk. Næstformanden er Anders Wivel, Ph.d., professor og lektor ved Institut for Stabskundskab på Københavns Universitet og kan træffes på e-mail aw@ifs.ku.dk.

 

Formularer

 • Ansøg om optagelse som censor – ansøg her (CensorIT)

 

For undervisere

 

Dokumenter

En studerende har mulighed for at søge om dispensation fra at følge de regler, der almindeligvis gælder og som er fastsat i studie-, uddannelsesordningen eller uddannelsesbeskrivelsen for den pågældende uddannelse. Dette f.eks. med henblik på at få forlænget prøvetid, udsat tidsgrænse eller lignende. Forsvarsakademiet kan dog alene dispensere fra de regler, der er fastsat af Forsvarsakademiet.

 

Såfremt en studerende overvejer at indsende en dispensationsansøgning, anbefales det altid indledningsvis at drøfte det konkrete forhold med den pågældende studievejleder. Derefter indsendes ansøgningen til Forsvarsakademiets studiekontor på e-mail til studiekontor@fak.dk, der herefter videresender ansøgningen til rette sagsbehandler. Det er studiechefen for den pågældende uddannelse, der har afgørelseskompetencen.

 

Ansøgningen skal være skriftlig, angive hvilken regel der søges dispensation fra samt være motiveret ift. ansøgningens formål. Ligeledes vedlægges dokumentation for det eller de forhold, der begrunder ansøgningen.

Formålet med eksamen er at bedømme i hvilken grad den studerende opfylder de læringsmål, der er fastsat for uddannelsens moduler og fag i studieordningen. Der afholdes som hovedregel ordinær eksamen ved afslutningen af et undervisningsforløb. Art og omfang af eksamen fremgår af studieordningen.

 

Bestemmelse for eksamen omfatter bekendtgørelser for samtlige uddannelser udbudt af Forsvarsakademiet, herunder Master i Militære Studier, professionsbacheloruddannelserne, officersuddannelserne inklusiv diplomuddannelsen, sprogofficersuddannelsen, videreuddannelseskurser samt Forsvarsakademiets øvrige kurser, hvor der gennemføres eksamen.

 

Se desuden bilag 1 til bestemmelse for eksamen, indeholdende vejledning til censorer vedrørende inhabilitet ved censorvirket.

 

Se endvidere bestemmelse vedr. eksamenssnyd, procedure og sanktioner. Formålet med denne bestemmelse er at sætte retningslinjer for, hvad der anses for eksamenssnyd samt beskrive procedure for behandling af sager ved formodning om eller erkendt eksamenssnyd.

 

Se desuden bilag 1 til bestemmelsen med vejledende eksempler på eksamenssnyd og bilag 2 med vejledning til at undgå plagiering.

Denne side er for dig, der er ekstern underviser tilknyttet Forsvarsakademiet. Her kan du finde informationer om blandt andet aflønning, fakturering, regler og kontakt.

 

Ved oprettelse som ekstern underviser

Når du indgår en aflønningsaftale som timelæreansat ved Forsvarsakademiet med et af vores institutter, bliver du efterfølgende kontaktet af Studiekontoret. De vil sende dig en kontrakt, som du bedes udfylde og returnere. Vær opmærksom på at oplysningsskabelonen indeholder dit CPR-nr., hvorfor du skal sende oplysningsskabelonen og kontrakten pr. post.

 

Forsvarsakademiets postadresse:

Forsvarsakademiet

Svanemøllens Kaserne

Att.: Studiekontoret

Ryvangs Alle 1

2100 København Ø

 

Eksamensvagter

Ovenstående retningslinjer er også gældende for ansættelser som eksamensvagt. Oplysninger om indkøbsordrenummer fås dog ved henvendelse til den skole eller institut, hvor du har været eksamensvagt. Nederst på denne side kan du se, hvem der er ansvarlig herfor på Hærens Officersskole, Søværnets Officersskole samt på Flyvevåbnets Officersskole.

 

Aflønning

Som ansat ved Forsvarsakademiet modtager du løn fra staten ligesom andre ansatte. Hvis du har spørgsmål til din løn kan du kontakte studiekontoret for den uddannelse du er tilknyttet. Se kontaktoplysninger nederst på siden. Vær opmærksom på at Forsvaret udbetaler løn løbende måned + 30 dage.

 

Sygdom, aflysning mv.

Hvis du bliver syg eller af andre grunde er nødt til at aflyse en planlagt undervisning, skal du hurtigst muligt give besked til det pågældende studiekontor hvor undervisningen skal foregå. Nedenfor finder du kontaktoplysninger til studiekontorer. Der henvises til den indgåede kontrakt for oplysninger om sygdom.

 

Adgang til undervisningsplatforme

Efter du har indgået aftale med Forsvarsakademiet som ekstern underviser, kan du få adgang til de relevante undervisningsplatforme efter vurderet behov. Såfremt dette er nødvendigt vil studieadministrationen sørge for, at du får tilsendt adgangsoplysninger.

 

Er du i forvejen fastansat i Forsvaret

Er du ansat under Forsvarsministeriets område, gælder det at der som udgangspunkt ikke ydes timebetaling for undervisning iht. cirkulære om timelønnet undervisning. Undervisningen forrettes derfor som en del af den daglige tjeneste.

 

Forsvarsakademiet har i forbindelse med etableringen af Censorkorps for Forsvarets Officersuddannelser afklaret anvendelsen af ansatte i Forsvaret som censorer med Forsvarsministeriets Personalestyrelse. For mundtlig og skriftlig censur ydes således vederlag for både skriftlig og mundtlig censur, såfremt censorvirket sker uden for den ansattes normale arbejdstid.

 

Kontaktoplysninger til studiekontorer

Forsvarsakademiet

Tlf.nr.: +45 7281 7082

E-mail: studiekontor@fak.dk

 

Hæren Officersskole

Kaptajn Thomas Peter Hesselholt

Tlf.nr.: +45 7281 7740

E-mail: thhe@fak.dk 

 

Søværnets Officersskole

Sagsbehandler/Uddannelsesplanlægger Lonni Marquart

Tlf.nr.: +45 7281 7844

E-mail: loma@fak.dk

 

Eksamensvagt /tilsynsførende:

Sagsbehandler/Uddannelsesplanlægger Helle Hjarsø

Tlf.nr.: +45 7281 7845

E-mail: hehj@fak.dk

 

Flyvevåbnets Officersskole

OASS Jeanette Bruun Lauritsen

Tlf.nr.: +45 7281 7932

E-mail: jela@fak.dk

Der er regler for frembringelse af skriftlige, akademiske opgaver, hvor du nedenfor kan se generelle retningslinjer. Det er dog vigtigt, at du sørger for at orientere dig i studieordningen eller kursusbeskrivelsen til dit modul, hvor de specifikke formalia fremgår.

 

Antal sider

Studieordningen angiver hvor mange normalsider din opgave må/skal fylde. En normalside svarer til 2400 tegn inkl. mellemrum. Dette omfatter opgaven med citater og noter (referencer, billedtekster, uddybende forklaringer osv.).

Dette tæller ikke med:

 • Forside/titelblad
 • Evt. forord
 • Evt. resumé
 • Indholdsfortegnelse
 • Litteraturliste
 • Bilag

NB: Hvis der står noget andet i studieordningen, skal du følge den.

For lange opgaver kan blive afvist. Bemærk at eksaminator og censor ikke nødvendigvis læser dine bilag. Bilag anvendes typisk til dokumentation for indhentning af empiri som anvendes i opgaven, og du må ikke bruge bilag som en buffer til at gøre selve opgaven længere end det tilladte antal tegn. Man skal kunne følge opgavens argumentation uden at læse bilag.

 

Resumé

Hvis din opgave skal indeholde et resumé, skal det som udgangspunkt skrives på engelsk. Dette gælder uanset om opgaven er på engelsk. Hvis der er angivet noget andet i studieordningen, skal du følge den.

 

Kildehenvisninger

Når du skriver opgaver på FAK, skal du bruge en af referencestilene fra The Chicago Manual of Style. Grundlæggende findes der to stilarter i Chicago, author-date og notes and bibliography.

Du skal vælge den stilart, som følger den akademiske tradition inden for det fagområde, du skriver ind i. Inden for natur- og socialvidenskaberne anvendes typisk author-date, mens notes and bibliography anvendes inden for sprog, historie og kultur.

Hvis du er i tvivl om, hvilken stilart du skal vælge, så spørg din underviser.

Du kan finde mere information om referencestilene her. FAK anbefaler, at du bruger et referencehåndteringsværktøj til at holde styr på dine referencer i dit dokument.

 

Layout

Der er ikke nogen faste krav til layout i forbindelse med akademiske opgaver på FAK. Det afgørende er, at du vælger et layout, som er læsevenligt og velegnet til den genre af opgaver, som du skriver.

Nedenstående retningslinjer er et forslag til layout, som du kan vælge at gå ud fra. Det er lavet med udgangspunkt i Forsvarets designmanual og tilpasset for at gøre opgaven nemmere at rette for eksaminator og censor.

 • Brødtekst skrives med skrifttypen Verdana i str. 10 med 1,5 linjeafstand.
 • Overskrift 1 skrives med skrifttypen Verdana i str. 12, fed skrift, versaler og nummereres med punktum efter tallet efter systemet ”1. INDLEDNING”, ”2. PROBLEMFORMULERING” osv.
 • Overskrift 2 og højere skrives med skrifttypen Verdana str. 12, fed skrift, stort begyndelsesbogstav og nummereres uden slutpunktum efter systemet ”2.1 Afgrænsning”, ”2.1.1 Tidsmæssig afgrænsning” osv.
 • Overskrifter som ikke indgår i opgavens kapitelinddeling skal skrives som overskrift 1, men uden nummerering, fx ”INDHOLDSFORTEGNELSE”.
 • Sidetal skrives i nederste højre hjørne efter systemet ”Side X af Y” med skrifttypen Verdana i str. 6.
 • Fodnoter skrives med skrifttypen Verdana i str. 8.
 • Eventuel klassifikation skrives centreret i sidehoved og sidefod med skrifttypen Verdana i str. 10 og versaler, fx ”TIL TJENESTEBRUG”.
 • Al tekst skrives med sort farve, med mindre du har en særlig årsag til at skrive med en anden farve.

 

Forsvarets Designmanual kan findes på FIIN som FKOVEJL 300-0. Underviser kan bestemme, at der på et bestemt modul gælder særlige retningslinjer for layout, som du i så fald skal følge.

 

Referancemanager

FAK anbefaler, at du anvender en referencemanager til at holde styr på dine henvisninger. På den måde får du hjælp til at stille henvisninger og litteraturliste korrekt op, og du sparer en del tid.

Der findes forskellige gode referencemanagere, fx Zotero, Mendeley, EndNote eller RefWorks. Forsvarsakademiet anbefaler Zotero, men du går ikke galt i byen ved at vælge en af de andre.

Zoteros styrke er, at det kan holde styr på mange forskellige typer af referencer, at det kan synkronisere dokumenter, at der er gode samarbejdsfunktioner, og at det er gratis. Man kan også få adgang til sit Zotero-bibliotek fra telefonen gennem trejepartsapps.

Vejledning til Zotero

Videovejledning til Zotero

En klage er en formel og officiel henvendelse til en myndighed, som man foretager, hvis man føler sig utilfreds eller forurettet over en afgørelse, beslutning eller behandling, man har været udsat for eller været en del af. En klage er derfor en anmodning om at klagemyndigheden undersøge et kritisabelt, uretfærdigt eller retsstridigt forhold.

 

En klage bliver derfor altid registreret og sagsbehandlet grundigt. Sagsbehandlingen kan tage tid, fordi en klage altid tages alvorligt og behandles derefter.

 

Før du fremsender en formel klage, er det en god ide at overveje, om sagen kan klares på en hurtigere og mere effektiv og uformel måde. I første omgang vil det normalt være hensigtsmæssigt, at du går til din studievejleder, den modulansvarlige eller evt. studielederen eller institutchefen. Start altid på det lavest mulige niveau i forhold til det - eller den - du er utilfreds med. Ofte foreligger der en misforståelse, som kan klares hurtigt og uformelt til alle parters tilfredshed.

 

For Master i Militære Studier, officersuddannelserne, sprogofficersuddannelsen og Den militære akademiuddannelse er der oprettet studienævn, hvor der også er mulighed for at rejse generelle problemstillinger. Du skal dog være opmærksom på, at studienævnene under Forsvarsakademiet ikke har nogen formel beslutningskompetence, og derfor ikke kan gennemføre en formaliseret behandling af en klage, men udelukkende udtale sig i sagen.

 

Hvis du ønsker at rejse en konkret klagesag, skal følge de retningslinjer, som fremgår nedenfor.

 

Klager over eksamen

Den studerende på Forsvarsakademiet kan klage over forhold vedr. eksamen, herunder forhold vedrørende karakterer og anden bedømmelse. Der henvises til FAKBST 180-2, Supplerende bestemmelse for eksamen

 

Klager over meriteringsafgørelser

En studerende der har modtaget afslag eller delvist afslag på en ansøgning om merit kan klage over denne afgørelse ved at fremsende en skriftlig og begrundet klage til Dekanen. Der henvises til FAKBST 180-16, Bestemmelse om adgangsgrundlag, merit og realkompetencevurdering

 

Klagefrister og kompetence

Klage over eksamen:

 • To uger efter meddelelse af karakteren og/eller bedømmelsen.

Klage over meriteringsafgørelse:

 • En uge efter meddelelse om meriteringsafgørelsen.

 

Øvrige forhold

Afgørelser vedr. eksamen og meriteringsafgørelser truffet af Forsvarsakademiet kan ikke påklages til andre myndigheder. Dog kan afgørelser vedr. retslige spørgsmål, herunder forvaltningsretslige forhold, påklages til Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Afgørelser truffet af Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan ikke påklages til andre administrative myndigheder. Dog kan afgørelser, som samtidig er omfattet af lov om Forsvarets personel, påklages i overensstemmelse med denne lov.

 

Klagen har opsættende virkning og den studerende kan således fortsætte på uddannelsen under Forsvarsministeriets Personalestyrelses behandling af klagen.

Hvis en studerende tidligere har gennemført hele eller dele af en videregående uddannelse, er der mulighed for at søge merit. Det vil sige, at den studerende får mulighed for, at hele eller dele af den eksisterende uddannelse kan træde i stedet for dele af de uddannelser, som Forsvarsakademiet udbyder. Dette forudsætter naturligvis, at den eksisterende uddannelse har relevans ift. den af Forsvarsakademiet udbudte uddannelse.

 

Muligheder for merit fremgår af studie-, uddannelsesordningen eller uddannelsesbeskrivelsen for den pågældende uddannelse, og der henvises til FAKBST 180-16, Bestemmelse om adgangsgrundlag, merit og realkompetencevurdering.

 

Den studerende fremsender ansøgning om merit til Studiekontoret via e-mail til studiekontor@fak.dk, der videresender til ansvarlig sagsbehandler. Afgørelseskompetencen ligger hos studiechefen for uddannelsen. Det er muligt at klage over et meddelt afslag på merit.

 

Det er ikke muligt at opnå merit for den samlede Master i militære studier på baggrund af en anden master-, kandidatuddannelse eller tidligere gennemført stabskursus.

Når du er fraværende pga. sygdom, skal du sygemelde dig til arbejdspladsen. Det kan du gøre enten ved at ringe til Forsvarets sygemeldingskontor på tlf.nr. +45 3266 3266 eller via sygemeldingskontorets App SYBAPP.

 

Ringer du til sygemeldingskontoret skal du oplyse dit medarbejder- eller CPR-nr. og om muligt oplyse, om der er tale om kort- eller længerevarende sygefravær. Læs mere om sygemelding og fravær på Forsvarets hjemmeside

 

Husk at raskmelde dig ved Sygemeldingskontoret den første dag, du er tilbage på arbejde. Her skal du oplyse dit MA-nr. eller CPR-nr. og dato for din seneste sygedag. Dette gælder ligeledes, hvis du skal meldes delvist rask og genoptager dit arbejde på nedsat tid.

 

Læs mere her om regler for sygefravær, f.eks. dine rettigheder og pligter i forbindelse med sygdom, barnets 1. sygedag, sygdom i ferie, længerevarende sygemelding etc.

 

Alle MMS/FLEX- og VUK-studerende sender sin sygemelding til deres aktuelle underviser.

Sidst opdateret 25. oktober, 2021 - Kl. 15.11