Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Anvendte paragraffer

Efter reglerne i persondataforordningen skal Forsvarsakademiet som dataansvarlig informere de registrerede personer om deres rettigheder i forbindelse med behandlingen af oplysningerne.

 

Forsvarsakademiet registrerer og behandler personoplysninger med hjemmel i persondataforordningens artikel 6. Følsomme data, f.eks. helbredsdata eller data om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt data om personens seksuelle forhold eller seksuelle orientering registreres og behandles med hjemmel i persondataforordningens artikel 9. Behandling af følsomme persondata i forskningsprojekter er omfattet af databeskyttelseslovens § 10.

 

Behandling og opbevaring

Forsvarsakademiet behandler persondata fortroligt. Personoplysningerne vil blive behandlet og opbevaret i Forsvarsministeriets koncernfælles sagsbehandlingssystemer samt Forsvarsakademiets egne behandlingssystemer for uddannelser i Forsvaret. Når der ikke længere er brug for oplysningerne til det formål, de er indsamlet til, vil de blive slettet eller arkiveret i Forsvarsministeriets Koncernfælles sags- og dokumentshåndteringssystem (KESDH) og senere i Rigsarkivet.
Forsvarsakademiet gemmer endvidere oplysningerne, hvis de indgår i en retssag, eller hvis Forsvarsakademiet overvejer at bruge oplysningerne i en retssag.

 

Personoplysninger, der indgår i forsknings- og udviklingsprojekter, kan blive overdraget til Rigsarkivet for arkivering.

 

Videregivelse af oplysninger

Oplysningerne vil ikke blive videregivet til andre uden den registrerede bliver informeret herom, medmindre Forsvarsakademiet er forpligtet til at videregive oplysningerne til andre offentlige myndigheder.
Forskningsdata kan kun blive videregivet til forskningsformål eller til brug for statistik.

 

Dataindsigt

Du kan, som registrerede person, når som helst rette henvendelse til Forsvarsakademiet med henblik på at få kopi af dine egne oplysninger, som findes i Forsvarsakademiets systemer.

 

Forsvarsakademiet er dog ikke forpligtet til at udlevere kopi af de oplysninger, som indgår i forskningsprojekter.

 

Berigtigelse af oplysninger

Hvis du mener, at der er registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede Forsvarsakademiet om at berigtige oplysningerne. Det vil sige, at Forsvarsakademiet retter oplysningerne eller noterer, at oplysningerne er forkerte og registrerer de rigtige oplysninger. Du har krav på, at den dataansvarlige ser bort fra oplysningerne indtil det er afgjort, hvilke oplysninger, der er rigtige.

 

Du har også krav på, at Forsvarsakademiet ikke bruger oplysningerne, hvis der ikke længere er behov for dem.

 

Deltagere i forskningsprojekter har dog ikke krav på, at forskningsdata bliver berigtiget.

 

Indsigelse

Registrerede personer har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, hvis Forsvarsakademiet behandler oplysningerne som led i en opgave, som Forsvarsakademiet har fået pålagt. Det betyder, at registrerede personer har mulighed for at nægte Forsvarsakademiet at behandle oplysningerne. Deltagere i forskningsprojekter har dog ikke ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysninger som indgår i et forskningsprojekt.

 

Tilbagekaldelse af samtykke og sletning af oplysninger

Hvis Forsvarsakademiet har indhentet et samtykke fra dig til at behandle oplysningerne, vil du til enhver tid kunne tilbagekalde samtykket. Forsvarsakademiet kan derfor ikke fortsætte med at behandle oplysningerne efter samtykket er trukket tilbage.

 

Du har ret til at få slettet oplysninger, som Forsvarsakademiet har registreret om dig, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, de blev indsamlet til. Oplysningerne vil også blive slettet, hvis du tilbagekalder dit samtykke til behandlingen eller hvis oplysningerne ved en fejl er blevet behandlet ulovligt.

 

Du har ikke krav på sletning af oplysninger, som er arkiverede efter arkivlovens regler i KESDH eller afleveret til Rigsarkivet.
Oplysninger, som indgår i et forskningsprojekt, skal ikke slettes, hvis det sandsynligvis vil betyde, at det vil umuliggøre eller i alvorlig grad hindre gennemførelsen af forskningsprojektet.

 

Databeskyttelsesrådgiver

Forsvarsakademiet har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål om behandlingen af oplysningerne om dig. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på adressen dpo@fak.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du kan også altid klage over Forsvarsakademiets behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet ved at skrive til dt@datatilsynet.dk.

Sidst opdateret 9. juni, 2020 - Kl. 14.21