Besætningsmedlem på Nymfen observerer russisk fartøj.

Det danske patruljefartøj P524 Nymfen overvåger en russisk destroyers passage af Storebælt. Foto: Seniorsergent Brian, NK Nymfen

Instituttets medarbejdere besidder en dyb militærfaglig baggrund, hvor alle værn er repræsenteret, eller en civil uddannelses- og forskningsbaggrund på ph.d. niveau inden for såvel humanistiske og samfundsvidenskabelige retninger. Gennem en tværfaglig tilgang søger ISK at skabe, undervise i og formidle relevant viden om strategi, krigsteori, kulturforståelse og militærhistorie på højt internationalt niveau.

 

Hvad enten vores forskning omhandler fortiden – med henblik på at finde inspiration til at håndtere nutidens militære problemer – eller kongerigets aktuelle militærstrategiske vilkår og handlemuligheder, er vores formål at understøtte Danmarks sikkerhed og i særlig grad Forsvarets opgaveløsning.

 

På instituttet prioriterer vi at formidle vores forskning til den danske befolkning, og instituttets forskere og analytikere optræder ofte i medierne som eksperter.

 

Organisationsstruktur

Institut for Strategi og Krigsstudier er organisatorisk struktureret i to sektioner, hvert med ét underliggende center:

 

Sektion for Militærhistorie og Krigsstudier

Center for Stabiliseringsindsatser

 

Sektion for Strategi

Center for Arktiske Sikkerhedsstudier

 

Forskning

Instituttets forskere beskæftiger sig bl.a. med:

  • International sikkerhed, militærstrategi, strategiprocesser, alliancer, stormagter og strategisk kultur, herunder folkeret og cyberstrategi.
  • Konflikttyper og -dynamikker, hybridkrig, symmetriske og asymmetriske trusler mod Danmark og danske interesser, samt strategier til håndtering heraf, herunder spørgsmålet om, hvordan nutidens konflikter adskiller sig fra fortidens.
  • Udvikling og anvendelse af nye danske militærstrategiske kapaciteter, herunder specialoperationsstyrker. 
  • Dansk militærhistorie og dansk militær tænkning med særligt fokus på det danske forsvar siden 1945.
  • Krigsførelsens historie siden 1800 og særligt siden 1939 med geografisk fokus på det euro-atlantiske domæne.
  • Anvendelsen af klassisk krigsteori på nutidige og fremtidige konflikter med særlig interesse i brugen heraf ved planlægning af militære indsatser og udvikling af doktriner.
  • Kulturforståelse og kommunikation herunder hvordan kulturelle analyser kan integreres i den militære planlægningsproces

Seneste forskning og udvikling

I Forsvarets Forskningsdatabase finder du publikationer, aktiviteter, presseklip og forskningsprojekter fra Institut for Strategi og Krigsstudier.

 

Uddannelse

Instituttets viden og forskning benyttes i forsvarsakademiets uddannelser, herunder på Forsvarets akademi, diplom- og masteruddannelse. Der undervises bl.a. i hvordan militær strategi udformes og implementeres, i håndtering af uforudsigelige og komplekse situationer, folkeret, historiske krige og felttog af nutidig relevans, militær kulturanalyse og konfliktdynamikker.

 

Ud over instituttets faste fag og kurser udbydes der en række valgfag som i den seneste årrække bl.a. har fokuseret på sikkerhed og stabilisering i Sahelregionen, Arktisk sikkerhed, Ruslands brug af militær magt, doktrinudvikling i et militærhistorisk lys, samt hvordan kultur påvirker den operative opgaveløsning.

Institutchef

Kontorchef Niels Bo Poulsen

FIIN: FAK-ISK-CH

E-mail: nipo@fak.dk

Telefon: +45 72 81 76 91

Sidst opdateret 28. april, 2021 - Kl. 10.37