Deltagere på Master i Militære Studier.

Foto: Forsvarsakademiet

Formålet med masteruddannelsen i militære studier (MMS) er at videreudvikle strategisk, operativt og teknologisk kompetente, kritisk tænkende og handlekraftige militære ledere til chef- og stabsfunktioner på operativt og strategisk niveau, i såvel nationale som internationale stabe på det militærstrategiske og operative niveau. MMS forbereder således dimittenden til på et videnskabeligt grundlag at løse fremtidens udfordringer forbundet med operative styrkeindsættelser samt effektiv drift og styrkeudvikling af Forsvaret i et forsvars- og sikkerpolitisk miljø præget af usikkerhed, foranderlighed og kompleksitet. 

 

MMS er tæt knyttet til professionen som officer i Forsvaret. Derfor udbydes- og anvendes MMS primært med henblik på at dække Forsvarets interne behov for uddannede officerer på højeste funktionsniveau gennem et bredere kompetenceløft til mere komplekse arbejdsområder.

  

Foruden antallet af ordinære MMS-studerende optages der et mindre antal enkeltmodulsstuderende i form af militære eller civile ansøgere på M/C300 niveau eller tilsvarende, som i forvejen har en kandidat- eller mastergrad (på kvalifikationsrammeniveau 7).

 

Hvilke MMS moduler en erhvervet NIV 7 uddannelse skal suppleres med, defineres af hvilket værn ansøgeren til et enkeltmodulforløb på MMS tilhører.

 

Enkeltmodulsstuderende opnår ikke titlen Master i Militære Studier, men vil modtage uddannelsesbevis for det/de gennemførte modul(-er).

 

Uddannelsens struktur og opbygning

Forsvarets masteruddannelse er tilrettelagt som deltidsstudie, der som udgangspunkt gennemføres over en periode på mellem tre og seks år. Forløbet tilrettelægges, så den normalt gennemføres inden for en tidsramme på ca. tre år.

 

MMS gennemføres som ”blended learning” – en vekslen mellem tilstedeværelsesperioder og fjernundervisning. Tilstedeværelsesperioderne vil blive gennemført på Forsvarsakademiet (København) samt egnede militære etablissementer i Danmark eller som udrykning/rejse til udlandet. 

 

Uddannelsen skal afsluttes inden for en tidsramme på seks år. Tidsrammen på seks år påbegyndes fra det tidspunkt, den studerende er begyndt på den samlede uddannelse, hvilket regnes fra studiestart i midten eller udgangen af det år, den pågældende er meddelt optag på uddannelsen. Moduler, der er taget som enkeltfag forud for indskrivningen på den samlede uddannelse, indgår ikke i opgørelsen af det samlede tidsforbrug.

 

Uddannelsen svarer i omfang til en heltidsstuderendes arbejde i ét år og svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System). ECTS-point er en værdi, der beskriver den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af en uddannelse eller et modul er normeret til. 1 ECTS-point svarer til en samlet studiebelastning på 27,5 timer.

 

De 60 ECTS-point omfatter den studerendes studie- og arbejdsbelastning under hele studieforløbet og omfatter alle uddannelses- og læringsaktiviteter, der er knyttet til uddannelsen og modulerne. Det omfatter skemalagt undervisning, forberedelse, selvstudie, projektarbejde, cases, udarbejdelse af skriftlige opgaver, vejledning og eksamener.

 

Uddannelsen tilrettelægges som fagligt afgrænsede moduler. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point og som afsluttes med en eller flere eksamener inden for bestemte eksamensterminer. Alle moduler er som udgangspunkt obligatoriske for at opnå graden Master i Militære Studier.

 

For studerende, der er optaget på hele masteruddannelsen, gælder det, at modulernes rækkefølge er fastlagt med følgende sekvensering:

 

1. semester Militær Videnskab (5 ECTS)
2. semester Militær Strategi (10 ECTS)
3. semester Militær Styrkeudvikling (10 ECTS)
4. semester Militære Operationer (16 ECTS)
5. semester Militær Adaption (5 ECTS)
6. semester Masterprojekt (14 ECTS)

 

Som indledning på uddannelsesforløbet skal der gennemføres et introduktionsmodul (militær videnskab). Efterfølgende gennemføres moduler, som hver især har hovedfokus på henholdsvis militær strategi, militær styrkeopbygning samt militære operationer. Forløbet sammenfattes i et syntesemodul (militær adaption) inden den studerende skal udarbejde et afsluttende Masterprojekt.

 

For nærmere detaljer om uddannelsens indhold og opbygning samt eksamener henvises til studieordningen (2024).

 

Onlinekurser af kortere varighed kan indgå som en del af forberedelsen til udvalgte moduler.

 

Se oversigten over alle moduler på Master i Militære Studier

Q & A – ny Master i Militære Studier (2024)

MMS 2024 har et mere operativt og praksisnært fokus. Desuden introduceres to nye moduler i form af Militær Styrkeudvikling og Militær Adaption. Den nye MMS følger et forudbestemt og fast forløb, hvor modulerne har en bestemt rækkefølge.

Hvor lang tid har jeg til at gøre min uddannelse færdig, hvis jeg allerede er i gang med MMS?

 

Alle moduler i den nuværende studieordning udbydes og udfases i en periode indtil efteråret 2025. Du kan dermed færdiggøre uddannelsen inden for den gamle studieordning (MMS 2020).

 

Hvis du har planlagt længere pauser fra studierne, kan du dog være nødt til at blive overført til den nye studieordning.

 

Se overgangsordningens detaljer i studieordningen (MMS 2024).

Kan jeg overføres til MMS 2024, selv om jeg allerede er studerende på MMS 2020?

 

Ja, det kan du. Afhængigt af hvor langt du er i uddannelsen, kan der dog være tale om, at du skal læse ekstra fag ud over rammen på 60 ECTS-point. Det skyldes, at der i den nye studieordning er introduceret nye moduler, der ikke direkte kan søges merit for på baggrund af den modulerne i MMS 2020.

 

Se overgangsordningen i studieordningen (MMS 2024).

Er der ikke valgfrihed eller flexmoduler på uddannelsen?

 

Nej, den nye MMS følger et forudbestemt og fast forløb, hvor modulerne har en bestemt rækkefølge. Dette er valgt for at tilgodese større fagintegration og progression i uddannelsen.

 

Modulernes faste rækkefølge giver mere forudsigelighed i studieforløbet, men betyder også, at der bliver mindre mulighed for at sammensætte uddannelsen efter særlige tjenstlige og private behov.

 

Til gengæld fastlægger FAK tilstedeværelsesperioder og øvrige perioder med særligt høj studiebelastning i meget god tid forud, så det er muligt for den studerende at tilrettelægge sin tid bedst muligt.

 

Desuden udbydes moduler to gange årligt, hvorfor det er muligt at springe et semester eller to over.

 

Mange af de moduler, der tidligere indgik i MMS som ”flex-moduler”, kan fremover læses som enkeltstående efteruddannelseskurser uden for MMS-rammen. Se MinUddannelse.

Praktisk information

Alle studerende forvaltes og aflønnes af egen enhed under hele uddannelsen.

Master i Militære Studier (MMS) er en modulariseret videregående uddannelse, som er normeret til tre år og tæller 60 ECTS point (1 ECTS point svarer til en arbejdsbelastning for den studerende på ca. 27,5 timer). Hvert modul gennemføres over et eller et halvt semester, og der afsluttes med en eksamen. Eksamensformen vil variere alt efter modul og vil normalt være enten mundtlig eller skriftlig. 

 

For at gennemføre studiet på normeret tid vil den studerende skulle gennemføre en-to moduler pr. semester. Samlet set må der i gennemsnit påregnes 10-15 tilstedeværelsesdage pr. halvår under MMS. Den studerende vil efter omstændighederne – herunder i dialog med egen chef og med sin studievejleder – kunne forcere studiet. Dette vil indebære øget intensitet og herunder flere tilstedeværelsesperioder pr. semester.

Tilstedeværelsesdelene af studiet gennemføres som arbejdstid, mens distancelæring (fjernundervisning) i udgangspunktet er fritid.  Den studerende fører arbejdstid ved egen enhed. I uger med tilstedeværelse anføres en arbejdstidsnorm på 7,4 timer pr. tilstedeværelsesdag, uagtet der kan være tale om en totaltidsbelastning, der overskrider det antal timer.

Tilstedeværelsesperioder gennemføres dels på Forsvarsakademiet (FAK), dels på andre militære eller civile etablissementer og kan enten gennemføres som daglig tjeneste eller som internat. Indkvartering sker i udgangspunktet på militære etablissementer, idet internatophold vil blive søgt spredt geografisk i landet.

 

FAK råder ikke over anvisningsret til samlet indkvartering i Københavnsområdet, hvorfor den studerende i samråd med egen myndighed bestiller militær – eller om nødvendigt civil – indkvartering efter behov.

Afgivende myndighed afholder de udgifter, som er forbundet med den studerendes gennemførelse af uddannelsen, dvs. udgifter til transport og underbringelse under tilstedeværelsesperioder samt de hermed forbundne ydelser.

 

Ved internatophold udenfor FAK, betaler FAK underbringelse og måltider under internatet.

Studerende på FAK?

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte Studievejledningen, hvis du søger rådgivning om uddannelsen. Vi anbefaler, at du starter med at læse mere om uddannelserne, før du kontakter os. Her kan du få svar på typiske spørgsmål om bl.a. ansøgningsfrister og officersuddannelsernes indhold.

 

Major
Kenneth Pors Straarup 
Forsvarsakademiet 
MMS-sektionen
E-mail: kest@fak.dk
FIIN: fak-mms02@mil.dk
Telefon: +45 71 81 70 61 

 

 

Søger du hjælp til praktiske forhold vedrørende din uddannelse, henviser vi til Forsvarsakademiets studiekontorer.

Forsvarsakademiets studiekontor varetager administrative opgaver for studerende, undervisere og censorer. De kan hjælpe dig med svar på dine praktiske spørgsmål og forespørgsler.

 

Kontakt studiekontoret

Sidst opdateret 3. maj, 2024 - Kl. 13.53