Deltagere på Master i Militære Studier.

Foto: Forsvarsakademiet

Formålet med Master i Militære Studier (MMS) er at give den studerende den viden, de færdigheder og de kompetencer, som er en del af forudsætningen for at kunne søge og bestride stillinger inden for Forsvaret på ledergruppens højeste funktionsniveau (M331 for militære og tilsvarende  for civilt ansatte), og som efterspørges på dette niveau. Uddannelsen medfører ikke i sig selv udnævnelse til højere niveau.

 

Der lægges særligt vægt på at udvikle den studerendes evne til at analysere, vurdere og træffe beslutninger, der omhandler operative, strategiske, ledelses- og styringsmæssige problemstillinger. Der fokuseres navnlig på det teoretiske fundament for militære doktriner, operationer, det militære instruments rolle i samfundet, ledelse i forskellig kontekst samt relevante metoder og teorier for opgaveløsning.

 

Det er desuden formålet – i rammen af Forsvarets HR strategi – at give den studerende et formelt akkrediteret og civilt sammenligneligt uddannelsesmæssigt fundament, som sikrer medarbejderen brede ansættelsesmuligheder både inden- og udenfor Forsvaret.

 

Studiet er normeret til cirka tre år som deltidsstudie og gennemføres som blended learning. MMS vil give den studerende vide rammer for individuelt at sammensætte uddannelsens forløb og indhold  i overensstemmelse med egne ønsker og i samråd med egen chef.

 

Foruden antallet af ordinære MMS-studerende optages der et mindre antal enkeltmodulsstuderende på udvalgte grundmoduler i form af militære eller civile ansøgere på M/C300 niveau eller tilsvarende, som i forvejen har en kandidat- eller mastergrad (på kvalifikationsrammeniveau 7). Forudsætningen for optagelse som enkeltmodulstuderende er, at medarbejderen er – eller forventes at komme - i betragtning til en stilling på M331 niveau eller tilsvarende, og at der med egen nuværende eller kommende chef er indgået en aftale om kompetenceudvikling, som skal supplere den allerede erhvervede uddannelse med relevante – primært militært orienterede - moduler af MMS. Enkeltmodulsstuderende opnår ikke titlen Master i Militære Studier, men vil modtage uddannelsesbevis for det/de gennemførte modul(-er).


Indhold

For at gennemføre studiet på normeret tid vil den studerende det meste af tiden skulle gennemføre en-to moduler pr. halvår. Samlet set må der i gennemsnit påregnes 10-15 tilstedeværelsesdage pr. halvår under MMS. Den studerende vil efter omstændighederne – herunder i dialog med egen chef og med sin studievejleder – kunne forcere studiet. Dette vil indebære øget intensitet og herunder flere tilstedeværelsesperioder pr. halvår.

 

MMS baseres på tre konstituerende søjler; Militær Ledelse og Styring (ML), Militær Strategi (MS) og Militære Operationer (MO). Inden for hvert af disse fagområder skal den studerende gennemføre et grundmodul, og der skal derudover gennemføres 10 ECTS som FLEX moduler. Afslutningsvis skal den studerende udarbejde et Masterprojekt over et semester. MMS vil samlet bestå af et Introduktionsmodul, tre grundmoduler, 10 ECTS indenfor FLEX segmentet samt et afsluttende Masterprojekt.

 

Opbygning

Master i Militære Studier (MMS) gennemføres som blended learning, som indebærer en vekslen mellem tilstedeværelse og distancelæring, herunder hjemmearbejde og arbejde i virtuelle rum. De dele af uddannelsen, der kræver tilstedeværelse, er obligatoriske og gennemføres på Forsvarsakademiet samt Forsvarets og eventuelt civile kursuscentre.

Overblik over Master i Militære Studiers opbygning

Se oversigten over alle moduler på Master i Militære Studier

 

Introduktionsmodul

Alle optagne på MMS deltager i et introduktionsmodul på 5 ECTS point, hvis primære formål er at give informationer om uddannelsens rammer, samt at skabe forståelse for undervisningsformerne, studieteknik, kritisk læsning af akademiske tekster, metodelære, akademisk argumentation, videnskabsteori m.m. Det varer to måneder og gennemføres som blended learning og indledes med et 12-12 seminar efterfulgt af et fem dages internatophold.

 

Grundmoduler

De tre grundmoduler er obligatoriske. Hvert af modulerne giver 10 ECTS point. Der kan ikke søges merit for grundmoduler.

 

Valgfrie moduler

Den studerende skal gennemføre 10 ECTS indenfor FLEX segmentet. Et FLEX modul tæller normalt 5 ECTS, men Component Campaign Planning (CCP) tæller 10 ECTS. 

FLEX moduler kan i udgangspunktet indlægges i studiet, når den studerende ønsker det, med mindre der for det konkrete FLEX modul er anført særlige krav om progression eller afhængigheder (f.eks. at bestemte andre moduler skal være taget først, eksempelvis CCP).

Der kan søges merit for alle 10 ECTS indenfor FLEX segmentet, såfremt den studerende på tidligere uddannelse(-r) har gennemført  relevant uddannelse på kvalifikationsrammeniveau 7.

De der har gennemført FLEX moduler forud for den samlede indtrædelse på MMS, får disse godskrevet i forhold til den samlede uddannelse.

 

Masterprojekt

Masterprojektet er en selvstændig skriftlig opgave over et selvvalgt emne, som har til formål at demonstrere den studerendes evne til at indkredse, afgrænse og formulere en problemstilling og til at gennemføre en kritisk analyse med velunderbygget argumentation, baseret på teori og metode. Det afsluttende masterprojekt skal demonstrere indsigt, overblik og refleksion, herunder teoretisk og metodisk, samt evne til at formulere sig i et klart og forståeligt sprog.

 

Masterprojektet kan først påbegyndes, når alle forudgående moduler (45 ECTS) er afsluttet. Der kan ikke søges merit for Masterprojektet, heller ikke ved henvisning til eventuelle projekter gennemført under andre masteruddannelser. Master-semestret indledes med en tilstedeværelsesdel af nogle dages varighed.

 

Masterprojektet giver 15 ECTS point.

Praktisk information

Alle studerende forvaltes og aflønnes af egen enhed under hele uddannelsen.

Master i Militære Studier (MMS) er en modulariseret videregående uddannelse, som er normeret til tre år og tæller 60 ECTS point (1 ECTS point svarer til en arbejdsbelastning for den studerende på ca. 27,5 timer). Hvert modul gennemføres over et eller et halvt semester, og der afsluttes med en eksamen. Eksamensformen vil variere alt efter modul og vil normalt være enten mundtlig eller skriftlig. 

 

For at gennemføre studiet på normeret tid vil den studerende skulle gennemføre en-to moduler pr. semester. Samlet set må der i gennemsnit påregnes 10-15 tilstedeværelsesdage pr. halvår under MMS. Den studerende vil efter omstændighederne – herunder i dialog med egen chef og med sin studievejleder – kunne forcere studiet. Dette vil indebære øget intensitet og herunder flere tilstedeværelsesperioder pr. semester.

Tilstedeværelsesdelene af studiet gennemføres som arbejdstid, mens distancelæring (fjernundervisning) i udgangspunktet er fritid.  Den studerende fører arbejdstid ved egen enhed. I uger med tilstedeværelse anføres en arbejdstidsnorm på 7,4 timer pr. tilstedeværelsesdag, uagtet der kan være tale om en totaltidsbelastning, der overskrider det antal timer.

Tilstedeværelsesperioder gennemføres dels på Forsvarsakademiet (FAK), dels på andre militære eller civile etablissementer og kan enten gennemføres som daglig tjeneste eller som internat. Indkvartering sker i udgangspunktet på militære etablissementer, idet internatophold vil blive søgt spredt geografisk i landet.

 

FAK råder ikke over anvisningsret til samlet indkvartering i Københavnsområdet, hvorfor den studerende i samråd med egen myndighed bestiller militær – eller om nødvendigt civil – indkvartering efter behov.

Afgivende myndighed afholder de udgifter, som er forbundet med den studerendes gennemførelse af uddannelsen, dvs. udgifter til transport og underbringelse under tilstedeværelsesperioder samt de hermed forbundne ydelser.

 

Ved internatophold udenfor FAK, betaler FAK underbringelse og måltider under internatet.

Studerende på FAK?

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte Studievejledningen, hvis du søger rådgivning om uddannelsen. Vi anbefaler, at du starter med at læse mere om uddannelserne, før du kontakter os. Her kan du få svar på typiske spørgsmål om bl.a. ansøgningsfrister og officersuddannelsernes indhold.

 

Orlogskaptajn Claus Smith Rasmussen
E-mail: clra@fak.dk / fak-mms01@fiin.dk 
Telefon: +45 72 81 70 62

 

Kaptajn Kenneth Pors Straarup
E-mail: kest@fak.dk / fak-mms02@fiin.dk  
Telefon: +45 72 81 70 61

 

Søger du hjælp til praktiske forhold vedrørende din uddannelse, henviser vi til Forsvarsakademiets studiekontorer.

Forsvarsakademiets studiekontor varetager administrative opgaver for studerende, undervisere og censorer. De kan hjælpe dig med svar på dine praktiske spørgsmål og forespørgsler.

 

Kontakt studiekontoret

Sidst opdateret 8. november, 2023 - Kl. 14.01