Deltagere på Master i Militære Studier.

Foto: Forsvarsakademiet

Som noget nyt har Forsvarsakademiet valgt at starte to MMS hold op hvert år. Det betyder at der er studiestart både i november 2021 og i maj 2022. Hvorvidt du vil få studiestart i november eller i maj afhænger af det aktuelle ansøgerfelt mv. Du opfordres til at anføre i din ansøgning om du ønsker at starte i november eller i maj eller begge dele. Dette gøres ved afkrydsning i spørgeskemaet når du udfylder din ansøgning.  

 

Der er studiestart på OFU den 1. august 2022 på modulet ”Advanced Landoperations” (ALO) og første tilstedeværelse på ALO er den 8. august 2022. ALO afsluttes i marts 2023, hvorefter CCP gennemføres frem til ultimo juni 2023.

 

Bemærk: Studerende der både bliver optaget på OFU og MMS skal gennemføre MMS Introduktionsmodul, som har studiestart henholdsvis den 8. november 2021 og den 9. maj 2022, forud for opstarten på ALO.

 

Læs mere om OFU

 

Udenlandsk Stabskursus

Som alternativ til MMS har du mulighed for at søge et udenlandsk stabskursus i et af vores partnerlande. Præcis hvilke lande og hvem der kan søge disse uddannelser fremgår af separat opslag på forsvaret.dk/job. Der er samme ansøgningsfrist til de udenlandske uddannelser som til MMS. Et udenlandsk Stabskursus har typisk en varighed på et til to år og ækvivalerer en MMS og OFU.

 

BEMÆRK: Såfremt du er interesseret i både MMS og et udenlandsk stabskursus skal du søge begge uddannelser.

 

Om dig

MMS er en akkrediteret masteruddannelse og kan søges af alle, der honorerer følgende krav:

 • Er officer under Forsvarsministeriets myndighedsområde – herunder også Beredskabsstyrelsen – på M321/U321 eller M322/U322 niveau med minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

 

Vedr. civile ansøgere (ansat under Forsvarsministeriets myndighedsområde eller som ekstern ansøger):   

 • Har en akademisk grad på bachelor-/diplomniveau (kvalifikationsrammeniveau 6) eller højere og
 • Minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

 

I forbindelse med optagelse på studiet vurderes ansøgere inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde blandt andet ud fra nedenstående kriterier (uddrag af FKO VEJL 180-1 af marts 2014):

 • Ansøgerens egnethed til major- og orlogskaptajnsniveauet og højere – herunder operativt.
 • Den indstillende myndigheds bemærkninger og prioritering af ansøger.
 • Ansøgerens tjenestemæssige baggrund.
 • Ansøgerens bedømmelsesgrundlag.
 • Ansøgerens vandel.
 • Ansøgerens studieegnethed.
 • Ansøgerens honorering af helbredsmæssige krav.

 

For optagelse på OFU tillægges følgende supplerende kriterier betydning:

 • Stabstjeneste på minimum afdelingsniveau.
 • Gennemført hele Føringskursus (Bataljons- og Brigadekursus) eller Videreuddannelsestrin I for Ledere.
 • Minimum tre års tjenesteerfaring som kaptajn.
 • Gode resultater fra taktik og stabsarbejde på de militære lederuddannelser, samt den taktiske og operative tjeneste på kaptajnsniveauet.

 

Herudover skal du være motiveret for personlig og faglig udvikling, og med din faglige erfaring samt akademiske baggrund fra officersuddannelsen eller andre uddannelser, forventes du at bidrage aktivt til den samlede læring på uddannelsen. Din deltagelse, interaktion og sparring med medstuderende, undervisere samt din arbejdsplads er væsentlig for at du kan opnå resultater og bidrage til et godt og motiverende studiemiljø.

 

Under uddannelsen skal du:

 • Indgå i forskellige sammenhænge, studiegrupper m.m., hvilket fordrer samarbejde og planlægning.
 • Definere dele af indholdet af din master ud fra interesse og eget vurderet behov, hvilket kræver motivation og selvindsigt.
 • Håndtere din samlede studieportefølje samt koordinere dine samlede ressourcer i forhold til studiet, familien og dit job, hvilket kræver planlægning, fleksibilitet samt aktiv styring.
 • Trives med at være en del af et højt fagligt og akademisk miljø på kvalifikationsramme niveau 7 (master- og kandidatniveau), hvor selvstændighed og initiativ medvirker til, at du når egne fastsatte mål og ambitioner for uddannelsen.

 

Ansættelsesvilkår

Inden du søger, bedes du orientere dig om hvorvidt der ved din myndighed er interne krav eller procedurer, som du skal overholde og være opmærksom på. Dialogen med din nærmeste chef kan afdække dette.

 

Du bedes vedhæfte følgende i forbindelse med din ansøgning:

 • En kort motiveret ansøgning (maks. en side).
 • Curriculum Vitae (CV).
 • Eksamens-/karakterbevis – både fra Videreuddannelsestrin I/L og/eller Videreuddannelseskursus samt eventuelt civilt gennemførte uddannelser på niveau 6 og 7 (hhv. bachelor/diplom og master/kandidat).
 • Eventuel udfærdiget FOKUS-bedømmelse/personeludtalelse fra adgangsgivende uddannelse (Videreuddannelsestrin I/L el. Videreuddannelseskurser for officerer).
 • Seneste FOKUS-bedømmelse eller Personudtalelse (maksimalt 6 måneder gammel), gerne afgivet i anledning af ansøgning til MMS.
 • Relevante påtegninger/stillingtagen til din ansøgning jf. din myndigheds interne procedure.
 • Eventuelle udtalelser eller andet, som du mener styrker dit kandidatur.

 

Optagelsesproces

Optagelsesprocessen er længerevarende, da der ved behandlingen af ansøgningerne indhentes oplysninger fra relevante styrelser og myndigheder, herunder ansøgers egen myndighed, Forsvarsministeriets Personalestyrelse samt Forsvarsakademiet. Den endelige udvælgelse af ansøgere besluttes på et møde med repræsentanter fra de indstillende myndigheder i Forsvaret samt Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Forsvarsakademiet. Ansøgerne kan forvente svar på deres ansøgning d. 8. oktober 2021.

 

Samspillet med egen chef i Forsvaret

Det er afgørende, at ansøgeren går i dialog med egen chef tidligt i forløbet m.h.p. at afstemme de forventninger og muligheder, som skal udgøre rammerne for et længerevarende uddannelsesforløb baseret på blended learning. Det er herunder afgørende, at medarbejderen kan afgives fra enheden under tilstedeværelsesperioderne, og at tjenesten ved enheden i det hele taget muliggør en gennemførelse af studierne på normeret tid.

 

Chefens rolle

Nærmest foresatte chef skal i forbindelse med sin stillingtagen til ansøgningen primært fokusere på, om ansøgeren ud fra et helhedssyn vurderes at kunne honorere kravene til en funktion på M331 eller tilsvarende civilt niveau og højere i Forsvaret, efter uddannelsen er afsluttet. Denne vurdering vejer tungere end eventuelle udfordringer omkring tilpasningen af medarbejderens tjeneste med studierne.

 

Chefer, hvis medarbejder(-e) gennemfører MMS, forudsættes at sikre, at de(-n) studerende har rimelige arbejdsmæssige og praktiske muligheder for at gennemføre studiet sideløbende med den daglige tjeneste ved enheden. Foruden kravet om den studerendes deltagelse i alle tilstedeværelsesperioder – som arbejdstid – vil cheferne også på andre områder kunne medvirke til at skabe gode rammer for de studerende. Det bør desuden tages i betragtning, at medarbejderen i løbet af sin studietid vil udvikle sine kompetencer betydeligt - til gavn for enheden.

 

Pris

For studerende ansat inden for Forsvarsministeriets område er der ingen kursusafgift, men tjenestestedet betaler relaterede omkostninger til uddannelsen (time- og dagpenge, transport, kost og logi). Forsvarsakademiet betaler for kost og logi under internatophold.

 

For eksterne ansøgere er der fastsat en kursuspris på ca. 60.000 kr. for den samlede uddannelse (afhængig af valg af Flex-moduler). Prisen dækker Forsvarsakademiets meromkostninger i forhold til at optage et begrænset antal studerende ekstra. Meromkostninger dækker blandt andet administration, vejledning, retning af opgaver, censorer ved eksterne bedømmelser, bøger samt udgifter til internat-/seminarophold. 

 

Udover kursusprisen skal eksterne studerende selv dække eventuelle omkostninger til transport, logi (hvis man har behov for at overnatte i forbindelse med undervisning, der ikke er internat-/seminarophold), mad og drikke samt computer og studieredskaber.

Ansøgning til MMS og OFU

Ansøgning til både MMS og OFU er nu åbent og løber frem til den 20. juni 2021. Dette gælder for ansøgning om optagelse til begge hold på MMS i 2022.

 

Du finder opslaget her

Studievejledning

Du er altid velkommen til at kontakte Studievejledningen, hvis du søger rådgivning om uddannelsen. Vi anbefaler, at du starter med at læse mere om uddannelserne, før du kontakter os. Her kan du få svar på typiske spørgsmål om bl.a. ansøgningsfrister og officersuddannelsernes indhold.

 

Orlogskaptajn Claus Smith Rasmussen
E-mail: clra@fak.dk / fak-mms01@fiin.dk 
Telefon: +45 72 81 70 62

 

Major Allan Therkelsen
E-mail: alth@fak.dk / fak-mms02@fiin.dk  
Telefon: +45 72 81 70 61

 

Søger du hjælp til praktiske forhold vedrørende din uddannelse, henviser vi til Forsvarsakademiets studiekontorer.

Sidst opdateret 9. juli, 2020 - Kl. 10.44