Deltagere på Master i Militære Studier.

Foto: Forsvarsakademiet

Adgangskrav

Adgang til Master i Militære Studier kræver, at ansøgeren har gennemført mindst en af følgende adgangsgivende uddannelser:

 

  • Den militære diplomuddannelse
  • En relevant akademisk grad på bachelor-/diplomniveau (kvalifikationsrammeniveau 6) eller højere

 

Ansøger skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

 

Uddybende adgangskrav kan findes i studieordningen, derunder krav til niveauer for sikkerhedsgodkendelse for de enkelte moduler.

 

Inden du søger, bedes du orientere dig om interne krav eller procedurer ved din myndighed. Dialogen med din nærmeste chef kan afdække dette.

 

Studiestart

Forsvarsakademiet kører efter princippet ”Et optag, to hold”. Der starter to MMS-hold op hvert år, i november og i maj det følgende år, og begge hold har ansøgningsfrist i foråret. Hvilken studiestart du tildeles, afhænger af det aktuelle ansøgerfelt mv., men du opfordres til at anføre i din ansøgning, om du ønsker at starte i november eller i maj eller begge dele. Dette gøres ved afkrydsning i spørgeskemaet, når du udfylder din ansøgning.

 

Enkeltmodulsforløb

Såfremt du har gennemført en civil uddannelse på niveau 7 (master- og kandidatniveau) kan du ansøge om optagelse på dele af MMS, kaldet Enkeltmodulsforløb (EMF). De enkelte værn stiller i deres respektive supplerende bemandingsvejledninger specifikke krav til, hvilke moduler fra MMS der som udgangspunkt kræves for ansættelse og udnævnelse til M331.

 

BEMÆRK: EMF kan kun påbegyndes, såfremt man har afsluttet en civil niveau 7-uddannelse. Man kan således godt søge om optagelse inden man er færdig med sin civile uddannelse, men man kan ikke starte på EMF, før denne uddannelse er afsluttet.

 

Udenlandsk stabskursus

Som alternativ til MMS har du mulighed for at søge et udenlandsk stabskursus i et af vores partnerlande. Se separat opslag på karriere.forsvaret.dk.

 

BEMÆRK: Såfremt du er interesseret i både MMS og et udenlandsk stabskursus skal du søge begge uddannelser separat.

 

Ansøgning

Ansøgning udfærdiges elektronisk på karriere.forsvaret.dk og der er åbnet for ansøgning 19. april 2024 på dette opslag.

 

I forbindelse med din ansøgning bedes du udarbejde og vedlægge en kort motiveret ansøgning (maks. en side), der ganske kort skitserer din motivation og baggrund for at søge MMS. I ansøgningen skal du også angive, om uddannelsen er aftalt med din nærmeste leder. Vedlæg også et opdateret Curriculum Vitae (CV).

 

Såfremt du søger EMF bedes du endvidere vedlægge bevis for gennemførte uddannelser.

 

Optagelse på Operations- og Føringsuddannelsen (OFU) sker som noget nyt i et separat forløb. Se opslaget om OFU her

 

Optagelsesproces

Optagelsesprocessen inddrager både Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsakademiet og værnene. Hvis der er flere ansøgere end pladser, prioriterer det enkelte værn blandt de egnede kandidater fra eget værn. Ansøgerne kan forvente svar på deres ansøgning i uge 39.

 

Samspillet med din chef

Det forventes, at du selv håndterer din samlede studieportefølje og koordinerer dine samlede ressourcer i forhold til studiet, familien og dit job. Det er derfor afgørende, at du går i dialog med din egen chef tidligt i forløbet for at forventningsafstemme rammerne for et længerevarende uddannelsesforløb. Du skal blandt andet kunne afgives fra enheden under tilstedeværelsesperioderne, og tjenesten ved enheden skal i det hele taget muliggøre en gennemførelse af studierne.

 

Det bemærkes her, at uddannelsen er tilrettelagt til gennemførelse på tre år, men at du har seks år til at færdiggøre uddannelsen, og alle moduler udbydes to gange årligt.

 

Pris og arbejdstid

For studerende ansat inden for Forsvarsministeriets område er der ingen kursusafgift, men tjenestestedet betaler relaterede omkostninger til uddannelsen (time- og dagpenge, rejseudgifter m.v.). Forsvarsakademiet betaler for kost og logi under internatophold samt udgifter i forbindelse med studieture. Du skal desuden være opmærksom på at du forventes at have adgang til en bærbar computer under hele uddannelsen. 

 

For deltagere uden for Forsvarsministeriets område opkræves en kursustarif, der dækker de merudgifter for Forsvaret, der er forbundet med de pågældendes deltagelse i uddannelsen. Kursustariffen er beskrevet på masteruddannelsens respektive modulbeskrivelser på internettet.

 

Eksterne studerende skal desuden selv dække eventuelle omkostninger til transport, logi (hvis man har behov for at overnatte i forbindelse med de dele af uddannelsen, der ikke er internat-/seminarophold), mad og drikke samt computer og studieredskaber.

 

Som studerende er du som udgangspunkt arbejdstidsneutral, hvilket vil sige du har en arbejdstid på 7,4 timer pr. dag. Rejsetid til og fra uddannelsesstedet i forbindelse med deltagelse i tilstedeværelsesmodulerne er jf. de gældende regler for tjenesterejse og afholdes af egen myndighed.

 

Yderligere information

Såfremt du har behov for yderligere information eller spørgsmål til uddannelsen kan du kontakte MMS Studievejledning som beskrevet i boksen til højre.

Søg Master i Militære Studier

Studievejledning

Du er altid velkommen til at kontakte Studievejledningen, hvis du søger rådgivning om uddannelsen. Vi anbefaler, at du starter med at læse mere om uddannelserne, før du kontakter os. Her kan du få svar på typiske spørgsmål om bl.a. ansøgningsfrister og officersuddannelsernes indhold.

 

Major
Kenneth Pors Straarup 
Forsvarsakademiet 
MMS-sektionen
E-mail: kest@fak.dk
FIIN: fak-mms02@mil.dk
Telefon: +45 72 81 70 61 

 

Søger du hjælp til praktiske forhold vedrørende din uddannelse, henviser vi til Forsvarsakademiets studiekontorer.

Sidst opdateret 3. maj, 2024 - Kl. 13.45