Deltagere på Master i Militære Studier.

Foto: Forsvarsakademiet

Om dig

Master i Militære Studier (MMS) er en akkrediteret masteruddannelse og kan søges af alle, der honorerer følgende krav:

 

 • Er officer under Forsvarsministeriets myndighedsområde – herunder også Beredskabsstyrelsen – på M321/U321 eller M322/U322 niveau med minimum 2 års relevant erhvervserfaring. BEMÆRK: Enkelte værn og myndigheder stiller krav om minimum 3 års relevant erhvervserfaring.

 

Vedr. civile ansøgere (ansat under Forsvarsministeriets myndighedsområde eller som ekstern ansøger):

 

 • Har en akademisk grad på bachelor-/diplomniveau (kvalifikationsrammeniveau 6) eller højere og
 • Minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

 

Inden du søger, bedes du orientere dig om hvorvidt der ved din myndighed er interne krav eller procedurer, som du skal overholde og være opmærksom på. Dialogen med din nærmeste chef kan afdække dette.

 

I løbet af uddannelsen skal du indgå i forskellige sammenhænge, studiegrupper m.m., hvilket fordrer samarbejde og planlægning.

 

Det forventes at du selv håndtere din samlede studieportefølje samt koordinere dine samlede ressourcer i forhold til studiet, familien og dit job, hvilket kræver planlægning, fleksibilitet samt aktiv styring.

 

Optagelseskriterier

I forbindelse med optagelse på studiet vurderes ansøgere inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde blandt andet ud fra nedenstående kriterier (uddrag af FKO VEJL 180-1 af marts 2014):

 

 • Ansøgerens egnethed til major- og orlogskaptajnsniveauet og højere – herunder operativt.
 • Den indstillende myndigheds bemærkninger og prioritering af ansøger.
 • Ansøgerens tjenestemæssige baggrund.
 • Ansøgerens bedømmelsesgrundlag.
 • Ansøgerens vandel.
 • Ansøgerens honorering af helbredsmæssige krav.

 

For optagelse på Operations- og Føringsuddannelsen (OFU) tillægges følgende supplerende kriterier betydning:

 

 • Stabstjeneste på minimum afdelingsniveau.
 • Gennemført hele Føringskursus (Bataljons- og Brigadekursus) eller Videreuddannelsestrin I for Ledere.
 • Minimum tre års tjenesteerfaring som kaptajn.
 • Gode resultater fra taktik og stabsarbejde på de militære lederuddannelser, samt den taktiske og operative tjeneste på kaptajnsniveauet.

 

Herudover skal du være motiveret for personlig og faglig udvikling, og med din faglige erfaring samt akademiske baggrund fra officersuddannelsen eller andre uddannelser, forventes du at bidrage aktivt til den samlede læring på uddannelsen. Din deltagelse, interaktion og sparring med medstuderende, undervisere samt din arbejdsplads er væsentlig for at du kan opnå resultater og bidrage til et godt og motiverende studiemiljø.

 

Du skal desuden være opmærksom på at det at være en del af et højt fagligt og akademisk miljø på kvalifikationsramme niveau 7 (master- og kandidatniveau), fordrer selvstændighed og initiativ som medvirker til, at du når egne fastsatte mål og ambitioner for uddannelsen.

 

Studiestart

Forsvarsakademiet kører efter princippet ”Et optag, to hold”, hvilket vil sige der starter to MMS hold op hvert år. Det betyder at der er studiestart både i november og i maj. Hvorvidt du vil få studiestart i november eller i maj afhænger af det aktuelle ansøgerfelt mv., men du opfordres til at anføre i din ansøgning om du ønsker at starte i november eller i maj eller begge dele. Dette gøres ved afkrydsning i spørgeskemaet når du udfylder din ansøgning.

 

Der er studiestart på OFU primo august på Videreuddannelseskurset ”Advanced Landoperations” (ALO). ALO afsluttes i marts det efterfølgende år, hvorefter Flexmodulet ”Component Campaign Planning” gennemføres frem til ultimo juni.

 

Bemærk: Studerende der både bliver optaget på OFU og MMS skal gennemføre MMS Introduktionsmodul forud for opstarten på ALO.

 

Læs mere om OFU her

 

Enkeltmodulsforløb

Såfremt du allerede har gennemført eller forventer at gennemføre en civil uddannelse på niveau 7 (master- og kandidatniveau) kan du ansøge om optagelse på dele af MMS, kaldet Enkeltmodulsforløb (EMF). EMF består udelukkende af et eller flere af de tre Grundmoduler på MMS (Operationer, Ledelse og Strategi). De enkelte værn stiller i deres respektive supplerende bemandingsvejledninger specifikke krav til hvilke moduler fra MMS der som udgangspunkt kræves for ansættelse og udnævnelse til M331.

 

BEMÆRK: EMF kan kun gennemføres såfremt man har afsluttet en civil niveau 7 uddannelse. Den kan ikke gennemføres sideløbende med en civil uddannelse. Man kan således godt søge om optagelse inden man er færdig med sin civile uddannelse, men man kan ikke starte på EMF før denne uddannelse er afsluttet.

 

Såfremt du optages på EMF inviteres du til at deltage den første dag på MMS Introduktionsmodulet (evt. på VTC/online), idet din deltagelse her er frivillig.

 

Udenlandsk stabskursus

Som alternativ til MMS har du mulighed for at søge et udenlandsk stabskursus i et af vores partnerlande. Præcis hvilke lande og hvem der kan søge disse uddannelser fremgår af separat opslag på karriere.forsvaret.dk. Et udenlandsk Stabskursus har typisk en varighed på et til to år og ækvivalerer MMS og OFU.

 

BEMÆRK: Såfremt du er interesseret i både MMS og et udenlandsk stabskursus skal du søge begge uddannelser separat.

 

Ansøgning

Ansøgning udfærdiges elektronisk på karriere.forsvaret.dk og der åbnes for ansøgning fredag den 19. april.

 

I forbindelse med din ansøgning bedes du udarbejde og vedlægge en kort motiveret ansøgning (maks. en side), der kort skitserer din motivation og baggrund for at søge MMS. Vedlæg også meget gerne et opdateret Curriculum Vitae (CV).

 

Såfremt du søger EMF bedes du endvidere vedlægge bevis for civilt gennemførte uddannelser på niveau 7 (master/kandidat), evt. standpunktskarakterer såfremt uddannelsen ikke er endeligt afsluttet på ansøgningstidspunktet.

 

Optagelsesproces

Optagelsesprocessen er længerevarende, da der ved behandlingen af ansøgningerne indhentes oplysninger fra relevante styrelser og myndigheder, herunder ansøgers egen myndighed, Forsvarsministeriets Personalestyrelse samt Forsvarsakademiet. Den endelige udvælgelse af ansøgere besluttes på et møde med repræsentanter fra de indstillende myndigheder i Forsvaret samt Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Forsvarsakademiet. Ansøgerne kan forvente svar på deres ansøgning ultimo september.

 

Samspillet med din chef

Det er afgørende, at du går i dialog med din egen chef tidligt i forløbet m.h.p. at afstemme de forventninger og muligheder, som skal udgøre rammerne for et længerevarende uddannelsesforløb baseret på blended learning. Det er herunder afgørende, at du kan afgives fra enheden under tilstedeværelsesperioderne, og at tjenesten ved enheden i det hele taget muliggør en gennemførelse af studierne på normeret tid (3 år).

 

Chefens rolle

Nærmest foresatte chef skal i forbindelse med sin stillingtagen til din ansøgning primært fokusere på, om du ud fra et helhedssyn vurderes at kunne honorere kravene til en funktion på M331 eller tilsvarende civilt niveau og højere i Forsvaret, efter uddannelsen er afsluttet. Denne vurdering vejer tungere end eventuelle udfordringer omkring tilpasningen af medarbejderens tjeneste med studierne.

 

Chefer, hvis medarbejder(-e) gennemfører MMS, forudsættes at sikre, at de(-n) studerende har rimelige arbejdsmæssige og praktiske muligheder for at gennemføre studiet sideløbende med den daglige tjeneste ved enheden. Foruden kravet om den studerendes deltagelse i alle tilstedeværelsesperioder – som arbejdstid – vil cheferne også på andre områder kunne medvirke til at skabe gode rammer for de studerende. Det bør desuden tages i betragtning, at medarbejderen i løbet af sin studietid vil udvikle sine kompetencer betydeligt - til gavn for enheden.

 

Pris og arbejdstid

For studerende ansat inden for Forsvarsministeriets område er der ingen kursusafgift, men tjenestestedet betaler relaterede omkostninger til uddannelsen (time- og dagpenge, rejseudgifter m.v.). Forsvarsakademiet betaler for kost og logi under internatophold samt udgifter i forbindelse med studieture. Du skal desuden være opmærksom på at du forventes at have adgang til en bærbar computer under hele uddannelsen.

 

For eksterne ansøgere (udenfor Forsvarsministeriets område) er der fastsat en kursuspris på ca. 60.000 kr. for den samlede uddannelse (afhængig af valg af Flex-moduler). Prisen dækker Forsvarsakademiets meromkostninger i forhold til at optage et begrænset antal studerende ekstra. Meromkostninger dækker blandt andet administration, vejledning, retning af opgaver, censorer ved eksterne bedømmelser, bøger samt udgifter til internat-/seminarophold. Ud over kursusprisen skal eksterne studerende selv dække eventuelle omkostninger til transport, logi (hvis man har behov for at overnatte i forbindelse med undervisning, der ikke er internat-/seminarophold), mad og drikke samt computer og studieredskaber.

 

Som studerende er du som udgangspunkt arbejdstidsneutral, hvilket vil sige du har en arbejdstid på 7,4 timer pr. dag. Rejsetid til- og fra uddannelsesstedet i forbindelse med deltagelse i tilstedeværelsesmodulerne er jf. de gældende regler for tjenesterejse og afholdes af egen myndighed.

 

Yderligere information

Såfremt du har behov for yderligere information eller spørgsmål til uddannelsen kan du kontakte MMS Studievejledning som beskrevet i boksen til højre.

Studievejledning

Du er altid velkommen til at kontakte Studievejledningen, hvis du søger rådgivning om uddannelsen. Vi anbefaler, at du starter med at læse mere om uddannelserne, før du kontakter os. Her kan du få svar på typiske spørgsmål om bl.a. ansøgningsfrister og officersuddannelsernes indhold.

 

Major
Kenneth Pors Straarup 
Forsvarsakademiet 
MMS-sektionen
E-mail: kest@fak.dk
FIIN: fak-mms02@mil.dk
Telefon: +45 72 81 70 61 

 

Søger du hjælp til praktiske forhold vedrørende din uddannelse, henviser vi til Forsvarsakademiets studiekontorer.

Sidst opdateret 12. april, 2024 - Kl. 12.09