Hærens Sergentskole

Ved Hærens Sergentskole uddannes de kommende ledere og mellemledere til Hæren. Hovedretningen er den grundlæggende sergentuddannelse, suppleret med afkortet sergentuddannelse for stampersonel. Denne uddannelse bygges der videre på med uddannelsen af oversergenter og seniorsergenter. Desuden får alle kommende officerer deres militære grunduddannelse ved skolen.

 

MISSION - Hærens Sergentskole uddanner og udvikler ud fra Hærens behov befalingsmænd, der lever op til kerneværdierne.

 

Som lærer ved skolen vil du få mulighed for at uddanne kommende kollegaer inden for de områder, der interesserer dig, være rollemodel for de unge mennesker og præge dem via din mandskabsbehandling. Det vil give dig et unikt indblik i Hærens uddannelse af befalingsmænd og officerer, et godt aftryk på CV’et og mulighed for personlig kompetenceudvikling.

 

VISION - Hærens Sergentskole vil være førende indenfor praktisk ledelse og læring, samt være en spændende og udfordrende arbejdsplads, der er præget af korpsånd og stolthed.

 

Hærens Sergentskole skal fokusere på følgende tre hovedstrategier for at nå vores vision

Hærens Sergentskole vil:

 

 • Gennem dialog med hærens myndigheder sikre, at skolens kurser er relevante og efterspurgte.
 • Ved synlig og situationsbestemt ledelse at motivere eleverne til at tage medansvar, udvise initiativ og efterleve kerneværdierne.
 • Holdningspræge eleverne til at handle loyalt og ansvarsbevidst.

Hærens Sergentskole vil:

 

 • Hverve velkvalificerede og motiverede medarbejdere der lever op til kerneværdierne.
 • Fastholde medarbejdere gennem indflydelse på de processer man indgår i, synliggørelse af opnåede resultater og respekt for hinandens arbejde.
 • Udvikle medarbejdernes personlige og faglige kompetencer, for derigennem at sikre en fortsat udvikling af kurserne og en høj faglighed i undervisningen.
 • Inddrage medarbejdernes viden og kompetencer i undervisning og opgaveløsning.

Hærens Sergentskole vil:

 

 • Skabe en god balance mellem arbejdsliv og privatliv ved en fleksibel tilgang til opgaveløsningen.
 • Drage omsorg for medarbejderne og deres familier.Skabe rammer der fremmer og værner om vores fysiske og psykiske trivsel.
 • Styrke arbejdsglæden gennem deltagelse i forskelligartede sociale aktiviteter.
 • Skabe gode vilkår for medarbejderne gennem et aktivt samarbejde med garnisonsbyen.Fremme den enkelte medarbejders langsigtede kompetenceudvikling.

 

Kontaktoplysninger

Oberstløjtnant Henrik Kolding Kristensen

Skolechef

fak-hs-ch@mil.dk

+45 41 19 46 72

 

Chefsergent Claus C. S. Andersen 

Myndighedsbefalingsmand

fak-hs-csg@mil.dk

+45 25 50 65 05

 

Major Peter Vexø

Stabchef

fak-hs-stch@mil.dk

+45 41 32 02 94

 

Kaptajn Brian Lundberg Kristensen

Chef Uddannelse

fak-hs-ud01@mil.dk

+45 22 16 14 48

 

Personelbefalingsmand Michael von Müllen Hagen

Chef Ledelsessekretariat/Skolesektion

fak-hs-sk02p@mil.dk

+45 25 50 65 01

Kaptajn Anders H. Henriksen 

Chef Videruddannelsesafdelingen

fak-hs-vutch@fiin.dk

+45 72 82 99 00

 

Chefsergent Niels Møller Christensen 

Commandsergent VUT

fak-hs-vut22@fiin.dk

+45 29 49 94 45

Major Kristian Jørgensen

Chef LTUDD

fak-hs-ltuch@mil.dk

+45 24 44 84 19

 

Kaptajn Leon Skovdal Hansen

Næstkommanderende LTUDD

fak-hs-ltunk@mil.dk

+45 28 69 30 39

Kaptajn Martin B. Pedersen

Chef GSU

fak-hs-gsuch@mil.dk

+45 72 82 98 60

 

Kompagnibefalingsmand

Ubesat pt.

 

Hærens Sergentskoles historie

1910 - ”Fodfolkets underofficersskoler” oprettes (Kronborg og Aarhus).

1926 - Efter en sammenlægning få år tidligere flyttes den samlede skole nu til Sønderborg (senere flyttes dele af skolen igen til Kronborg, men sammenlæges endeligt i 1966 i Sønderborg).

1942 - Skolen flyttes midlertidigt til Næstved pga. den tyske besættelsesmagt.

1945 - Skolen genoptager sit virke i Sønderborg.

1966 - Endelig sammenlægning af skolerne på Kronborg og i Sønderborg (på sidstnævnte lokalitet) under navnet ”Infanteriets befalingsmandsskole”.

1972 - Navneændring til ”Sergentskolen i Sønderborg” (SGSØ).

1997 - Navneændring til ”Hærens Sergentskole” (HSGS).

2004 - Alle sergentuddannelser i Hæren samles på Hærens Sergentskole.

2014 - Hærens Sergentskole flyttes fra Sønderborg til Varde.

2019 - Hærens Sergentskole underlægges Forsvarsakademiet.

Sidst opdateret 10. juni, 2020 - Kl. 14.51