Militære køretøjer i formation taget med drone.

Foto: Kristian Vinther Brøndum

Formål

At udvikle din forståelse for brigadens indsættelse samt dine doktrinære og metodiske kompetencer, så du kan virke som stabsofficer i en brigadestab.

 

Forudsætninger

Du skal som udgangspunkt have gennemført følgende eller ekvivilerende uddannelse på Hærens Officersskole:

Alternativt skal du have omfattende stabserfaring fra operative stabe på bataljonsniveauet.

 

Du skal have en gyldig sikkerhedsgodkendelse.

 

Eftersom kursets succes er tæt knyttet til kursisternes operative viden og tjensteerfaring – herunder behovet for at favne hærens enheder og tjenestegrene bredt – forbeholdes retten til at afvige fra ovenstående på baggrund af en konkret og individuel vurde-ring af ansøgerens kompetencer og operative erfaring. Ansøgere kan således blive anmodet om yderligere dokumentation eller udtalelser fra foresatte før optagelse. Ydermere kan ovennævnte medføre, at enkelte ansøgere får afslag til trods for, at det mak-simale antal kursusdeltagere ikke er nået.

 

Kursisten skal forud for indtræden på kursus:

 • Kunne diskutere kampbataljonens organisation, doktrin og opgaver.
 • Kunne anvende metoden for operative overvejleser jf. Feltreglement III.
 • Beherske metoden for operative overvejelser som deltager istabsarbejde på afdelingsniveau.
 • Kunne anvende Hærens C2IS til operativ planlægning.
 • Have kompetencer til at se sammenhænge mellem stabsmedlemmernes arbejde i fm. med operative analyse og stabsarbejde på afdelingsniveau.

 

Læringsmål

Du vil opnå følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

Efter kursus afslutning skal kursisten kunne:

 • Redegøre for brigadens organisering og kapaciteter.
 • Redegøre for praksis, teori, begreber og metoder, der knytter sig til at planlægge militære operationer på brigadeniveau.
 • Diskutere rammen for brigadens indsættelse samt rolle i foresats ramme.

 

Færdigheder

Efter kursus afslutning skal kursisten:

 • Kunne identificere principperne for optagelse, passage af hindringer.
 • Beherske dansk doktrin for brigadens indsættelse i de taktiske aktiviteter: angreb, forsvar og henholdende kamp i forbindelse med stabsarbejde.
 • Beherske og udføre føringsvirksomhed, befalingsmodtagelse/ identifikation af opgaver, operative overvejelser og befalingsudgivelse i en brigadestab.
 • Kunne anvende engelsk som funktionelt arbejdssprog i fm. stabsmøder.
 • Kunne udarbejde bidrag til befalinger og beslutninger på en måde, der skaber mening for modtageren og efterleve prin-cipperne for Mission Command.

 

Kompetencer

Efter kursus afslutning skal kursisten:

 • Kunne se sammenhænge mellem doktrin og problemstillinger i den aktuelle situation.
 • Som stabsofficer i en brigadestab, selvstændigt tage ansvar og initiativ til at bringe egen faglighed og person i spil i det tværfaglige samarbejde.
 • Kunne tage ansvar for bidrag til den samlede opgaveløsning under løsning af egne opgaver.
 • Kunne se sammenhæng i doktrinære og analytiske problemstillinger på brigadeniveau og tage ansvar for forslag til kon-krete løsninger.

 

Indhold

Militære operationer, operative overvejelser og stabsmetodik.

 

Gennemførelse

Kursus gennemføres som blended learning indeholdende tilstedeværelsesundervisning og fjernundervisning.

 

Den samlede belastning udgør gennemsnitligt

 • Ca. 32 timers totaltid i tilstedeværelsesperioderne med doktrin og gruppeopgaver.
 • Ca. 42 timers belastning i tilstedeværelsesperioderne med stabsarbejder.
 • Ca. 10 timers belastning i fjernundervisningsugerne.

 

Belastningen under fjernundervisningsperioderne kan dog i enkelte perioder være op til til 13 timer om ugen, fx i forbindelse med undervisning over VTC i doktrinugerne.

 

Belastning er beregnet ud fra kursister, som har gennemført Føringskursus for Reserven, Bataljon.

 

Der vil for optagne kursister uden bataljonsmodul blive gennemført et kort tilstedevæelsesmodul, metodekursus stabsarbejde, på ca. 20 timer.

 

Tilstedeværelse

Kursus gennemføres med tilstedeværelsesmoduler på Hærens Officersskole, Frederiksberg Slot.

 

(Mulig justering af lokaliteter kan forekomme)

2022

Dato Sted
24. januar Udlevering og oprettelse af IT/Hærens Officersskole.
4.-6. februar Internat for kursister uden FØRKUR RES BTN (metodekursus)
9. februar VTC (1900-2200)
23. februar VTC (1900-2200)
25-27. februar Internat/ Hærens Officersskole
9. marts VTC (1900-2200)
17.-20. marts Internat/ Hærens Officersskole
20. april VTC (1900-2200)
22.-24. april Internat/ Hærens Officersskole
17. maj VTC (1900-2200)
19.-22. maj Internat/ Hærens Officersskole
8. juni VTC (1900-2200)
10.-13. juni Internat/ Hærens Officersskole

 

Bedømmelse og evaluering

Bedømmelse og evaluering af den enkelte kursists gennemføres som forløbskontrol. Kursistens standpunkt baseres på primært tre elementer:

 

 • Observationer under stabsarbejde som understøtter en vurdering af kursistens opnåelse af de angive læringsmål.
 • Skriftlige opgaver i form af individuelle- og gruppeovervejelser, hvor kursisten får en bedømmelse af opgaven baseret på vurderingen tilfredsstillende, over el. under tilfredsstillende.
 • Samlet vurdering af observationer af kursistens kvalitative aktivitetsniveau samt bidrag til øvrige kursisters læring i forbindelse med lektioner og stabsarbejder.

 

Den samlede bedømmelse klassificeres som bestået eller ikke-bestået, og der suppleres med en personudtalelse (FOKUS). Her vurderes kursisten på en række forskellige kompetencer indenfor de fire udfaldsrum Relationer, Stabilitet, Fornyelse og Resultater i Forsvarets Ledelsesgrundlag. De primære kompetencer vil være analytisk tænkning, faglighed, samarbejde og kommunikation.

 

Uansøgt afgang

Alle beslutninger om uansøgt afgang træffes af chefen for Center for Landmilitære Operationer og behandles som udgangspunkt jf. VFKBST U.180-7.

 

Ansøgning

Alle ansøgere i eller udenfor Hæren skal sende en ansøgning ad kommandovejen til HR-Partner ved Hærkommandoen, kaptajn Morten Hæk FPS-RA-MH03@mil.dk

 

Ansøgningsfrist: Søndag den 12 . december 2021, kl. 2000.

 

Du vil modtage et endeligt svar på din ansøgning ultimo decem-ber 2021.

 

Ansøgningen skal indeholde:

 • Kort motivation samt CV.
 • Påtegning fra din nærmeste chef.
 • Dokumentation for din studieegnethed, fx eksamensbeviser
  eller FOKUS fra tidligere uddannelser.
 • Den private e-mail, du ønsker at blive kontaktet på og mobiltelefonnummer

 

Bemærkninger

Kursisten skal være opmærksom på at uddannelsen er kræven-de, og at den gennemføres ved siden af civilt arbejde. Vi forven-ter, at ansøger afklarer en eventuel ansøgning med sin familie og sin militære chef. Særligt bør der fokuseres på konsekvenserne af tilstedeværelsesweekenderne (torsdag-søndag hhv. fredag-søndag) på Hærens Officersskole/internat og studievilkår i fjern-undervisnings- og studieperioderne. Det vil normalt ikke være muligt at få fri i tilstedeværelsesmodulerne, og fravær eller syg-dom af længere varighed kan medføre afgang fra kursus.

 

Kursusledelsen forbeholder sig retten til, at give kursisterne for-skellige vilkår for gennemførelse, f.eks. afhængigt af den enkelte kursists viden, erfaringer og kompetencer.

 

Kursisten forvaltes og aflønnes af egen enhed. Tilstedeværelses-dage registreres som normal dagsaflønning og tilstedeværelse på VTC efter timeaflønning jf. gældende regler. Timer i fjernunder-visning-/studieperioderne registreres ikke. Kursistens tjeneste-sted sørger for indkvartering og transport til og fra kursusstedet. Kursus vil være internat.

 

Forsvarsakademiet udleverer en bærbar computer med Hærens C2IS og en FIIN-computer ved kursusstart. Computeren skal an-vendes i forbindelse med stabsarbejde, taktiske opgaver og i studieperioder. Det er kursistens ansvar, at der er en sikkert vir-kende internetforbindelse under fjernundervisningsperioder.

 

Kursisten skal anmode tjenestestedet om licens/adgang til pro-grammet Jabber med henblik på undervisning over VTC. I den forbindelse skal kursisten anmode tjenestestedet om et stabs-nummer samt telefonnummer til oprettelsen, inkl. TOKEN til ad-gang på FIIN. Dette skal være gjort senest den 24. januar 2022.

Kursusoplysninger

31. september 2021

Hærofficerer af reserven M312, 321, M322 og M331.

18 uddannelsesuger

1. februar 2022 til 13. juni 2022

Forsvarsakademiet

FØK RES BDE 2021

Oberstløjtnant Lars Nygaard,

Chef for Center for Landmilitære Operationer, Forsvarsakade-miet

E-mail: fak-imo-lo01@mil.dk

FIIN: FAK-IMO-LO01

Telefon: +45 30 50 81 40

Kaptajn Thomas Chris-tensen
E-mail: fak-imo-lo2r@mil.dk
FIIN: FAK-IMO-LO2R
Telfon: +45 25 41 59 88

Sidst opdateret 20. oktober, 2020 - Kl. 11.09