Militære køretøjer i formation taget med drone.

Foto: Forsvaret

Forudsætninger

Du skal som udgangspunkt have gennemført følgende eller ekvivilerende uddannelse på Hærens Officersskole:

 

Føringskursus for Reserven, Bataljon

 

Alternativt skal du have længerevarende stabserfaring fra operative stabe på min. brigadeniveau el. højere.

 

Du skal have en gyldig sikkerhedsgodkendelse.

 

Eftersom kursets succes er tæt knyttet til kursisternes operative viden og tjensteerfaring – herunder behovet for at favne hærens enheder og tjenestegrene bredt – forbeholdes retten til at afvige fra ovenstående på baggrund af en konkret og individuel vurdering af ansøgerens kompetencer og operative erfaring. Ansøgere kan således blive anmodet om yderligere dokumentation eller udtalelser fra foresatte før optagelse. Ydermere kan ovennævnte medføre, at enkelte ansøgere får afslag til trods for, at det maksimale antal kursusdeltagere ikke er nået.

 

Kursisten skal forud for indtræden på kursus:

 • Kunne diskutere kampbataljonens organisation, doktrin og opgaver.
 • Kunne anvende metoden for operative overvejelser jf. Feltreglement III.
 • Beherske metoden for operative overvejelser som deltager i stabsarbejde på afdelingsniveau.
 • Kunne anvende Hærens C2IS til operativ planlægning.
 • Have kompetencer til at se sammenhænge mellem stabsmedlemmernes arbejde i fm. med operative analyse og stabsarbejde på afdelingsniveau.

 

Læringsmål

Du vil opnå følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

Efter kursusafslutning skal kursisten kunne:

 • Redegøre for brigadens organisation og kapaciteter.
 • Redegøre for praksis, teori, begreber og metoder, der knytter sig til at planlægge militære operationer på brigadeniveau.
 • Diskutere rammen for brigadens indsættelse samt rolle i foresats ramme.

 

Færdigheder

Efter kursus afslutning skal kursisten:

 • Kunne identificere principperne for optagelse, passage af hindringer.
 • Beherske dansk doktrin for brigadens indsættelse i de taktiske aktiviteter: angreb, forsvar og henholdende kamp i forbindelse med stabsarbejde.
 • Beherske og udføre føringsvirksomhed, befalingsmodtagelse/identifikation af opgaver, operative overvejelser og befalingsudgivelse i en brigadestab.
 • Kunne anvende engelsk som funktionelt arbejdssprog i fm. stabsmøder.
 • Kunne udarbejde bidrag til befalinger og beslutninger på en måde, der skaber mening for modtageren og overholder princippet om Mission Command.

 

Kompetencer

Efter kursus afslutning skal kursisten:

 • Som stabsofficer i en brigadestab, selvstændigt tage ansvar og initiativ til at bringe egen faglighed og person i spil i det tværfaglige samarbejde.
 • Kunne se sammenhæng i doktrinære og analytiske problemstillinger på brigadeniveau og tage ansvar for forslag til konkrete løsninger.
 • Have kendskab til de forskellige stabsmedlemmers rolle i et stabsarbejde.

 

Indhold

Militære operationer, operative overvejelser og stabsmetodik.

 

Gennemførelse

Kursus gennemføres som blended learning indeholdende tilstedeværelsesundervisning og fjernundervisning.

 

Den samlede belastning udgør gennemsnitligt:

 • Ca. 32 timers totaltid i tilstedeværelsesperioderne med doktrin og gruppeopgaver.
 • Ca. 42 timers belastning i tilstedeværelsesperioderne med stabsarbejder.
 • Ca. 10 timers belastning i fjernundervisningsugerne.

 

Belastningen under fjernundervisningsperioderne kan dog i enkelte perioder være op til til 13 timer om ugen, fx i forbindelse med undervisning over VTC i doktrinugerne.

 

Belastning er beregnet ud fra kursister, som har gennemført Føringskursus for Reserven, Bataljon.

 

Der vil for optagne kursister uden bataljonsmodul blive gennemført et kort tilstedevæelsesmodul, metodekursus stabsarbejde, på ca. 20 timer.

 

Tilstedeværelse

Kursus gennemføres med tilstedeværelsesmoduler på Hærens Officersskole, Frederiksberg Slot.

 

(Mulig justering af lokaliteter kan forekomme)

 

2023

Dato Sted
23.januar HO- Introduktion, udlevering og oprettelse af It. (0900-1500)
27.-29. januar Internat for kursister uden FØRKUR RES BTN  (metodekursus)
9. februar VTC (1900-2200)
22. februar VTC (1900-2200)
24-26. februar Internat/ Hærens Officersskole
8. marts VTC (1900-2200)
16.-19. marts Internat/ Hærens Officersskole
19. april VTC (1900-2200)
21.-23. april Internat/ Hærens Officersskole

 

Bedømmelse og evaluering

Bedømmelse og evaluering af den enkelte kursists gennemføres som forløbskontrol. Kursistens standpunkt baseres på primært tre elementer:

 

 • Observationer under stabsarbejde som understøtter en vurdering af kursistens opnåelse af de angive læringsmål.
 • Skriftlige opgaver i form af individuelle- og gruppeovervejelser, hvor kursisten får en bedømmelse af opgaven baseret på vurderingen tilfredsstillende, over el. under tilfredsstillende.
 • Samlet vurdering af observationer af kursistens kvalitative aktivitetsniveau samt bidrag til øvrige kursisters læring i forbindelse med lektioner og stabsarbejder.

 

Den samlede bedømmelse klassificeres som bestået eller ikkebestået, og der suppleres med en personudtalelse (FOKUS). Her vurderes kursisten på en række forskellige kompetencer indenfor de fire udfaldsrum i forsvarets Ledelsesgrundlag: relationer, stabilitet, fornyelse og resultater i Forsvarets Ledelsesgrundlag. De primære kompetencer vil være analytisk tænkning, faglighed, samarbejde og kommunikation.

 

Uansøgt afgang

Alle beslutninger om uansøgt afgang træffes af chefen for Center for Landmilitære Operationer og behandles som udgangspunkt jf. FKOBST FAK.180-7.

 

Ansøgning

Alle ansøgere i eller udenfor Hæren skal sende en ansøgning ad kommandovejen til HR-Partner ved Hærkommandoen, Kaptajn Mathias Damgaard Mørch, FPS-MDM@mil.dk

 

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 1. december 2022, kl. 1200.

 

Du vil modtage et endeligt svar på din ansøgning medio december 2022.

 

Ansøgningen skal indeholde:

 • Kort motivation samt CV.
 • Påtegning fra din nærmeste chef.
 • Dokumentation for din studieegnethed, fx eksamensbeviser eller FOKUS fra tidligere uddannelser.
 • Den private e-mail, du ønsker at blive kontaktet på og mobiltelefonnummer.

 

Bemærkninger

Kursisten skal være opmærksom på at uddannelsen er krævende, og at den gennemføres ved siden af civilt arbejde. Vi forventer, at ansøger afklarer en eventuel ansøgning med sin familie, civile chef og militære chef. Særligt bør der fokuseres på konsekvenserne af tilstedeværelsesweekenderne (torsdag-søndag hhv. fredag-søndag) på Hærens Officersskole/internat og studievilkår i fjernundervisnings- og studieperioderne. Det vil normalt ikke være muligt at få fri i tilstedeværelsesmodulerne, og fravær eller sygdom af længere varighed kan medføre afgang fra kursus.

 

Kursusledelsen forbeholder sig retten til, at give kursisterne forskellige vilkår for gennemførelse, f.eks. afhængigt af den enkelte kursists viden, erfaringer og kompetencer.

 

Kursisten forvaltes og aflønnes af egen enhed. Tilstedeværelsesdage registreres som normal dagsaflønning og tilstedeværelse på VTC efter timeaflønning jf. gældende regler. Timer i fjernundervisning-/studieperioderne registreres ikke. Kursistens tjenestested sørger for indkvartering og transport til og fra kursusstedet. Kursus vil i tilstedeværelsesperioderne være internat.

 

Hærens Officersskole udleverer en bærbar computer med Hærens C2IS og en FIIN computer ved kursusstart. Computeren skal anvendes i forbindelse med stabsarbejde, taktiske opgaver og i studieperioder. Det er kursistens ansvar, at der er en sikkert virkende internetforbindelse under fjernundervisningsperioder.

 

Kursisten skal anmode tjenestestedet om licens/adgang til programmet Jabber med henblik på undervisning over VTC. I den forbindelse skal kursisten anmode tjenestestedet om et stabsnummer samt telefonnummer til oprettelsen, inkl. TOKEN til adgang på FIIN. Dette skal være gjort senest 23. januar 2022.

Praktiske oplysninger

20. oktober 2022

Hærofficerer af reserven
M321, M322 og M331

Max. 24

18 uddannelsesuger

23. januar 2023 til 19. juni 2023

Forsvarsakademiet

Oberstløjtnant Jakob Buus Madsen, Chef for Center for Landmilitære Operationer, Forsvarsakademiet.

E-mail: fak-imo-lo01@mil.dk

FIIN: FAK-IMO-LO01

Major Jacob Gram Alsing

E-mail: fak-imo-lo2r@mil.dk

FIIN: FAK-IMO-LO2R

Tlf.: +45 53 50 61 62

Sidst opdateret 22. marts, 2024 - Kl. 08.47