Soldater i fremrykning under angreb.

Foto: Forsvaret

Kursus er en del af den strukturelle uddannelse for udnævnelse til kaptajn af reserven.

 

Forudsætninger

Kursisterne optages efter motiveret ansøgning med chefpåtegning og som udgangspunkt i følgende prioriterede kategorier:

 

 1. Premierløjtnanter af reserven fra HRN el. HJV, der opfylder kompetenceprofil M312 HRN og er uddannet jf. uddannelsesordning for løjtnantsuddannelse i Hæren.
 2. Premierløjtnanter af reserven efter motiveret ansøgning, chefpåtegnelse og en realkompetenceafklaring, der godtgør at de allerede har erhvervet sig kompetencer, der svarer til kompetenceprofil M312 HRN. Realkompetenceafklaringen gennemføres ved Hærkommandoens foranstaltning.

 

Eftersom kursets succes er tæt knyttet til kursisternes operative viden og tjenstlige erfaring, herunder behovet for at favne Totalforsvarets enheder og Hærens tjenestegrene bredt, forbeholdes retten til at afvige fra ovenstående på baggrund af en konkret og individuel vurdering af ansøgerens kompetencer og operative erfaring. Ansøgere kan således blive anmodet om yderligere dokumentation eller udtalelser fra foresatte før optagelse. Ydermere kan ovennævnte medføre, at enkelte ansøgere får afslag til trods for, at det maksimale antal kursusdeltagere ikke er nået.

 

Kursisten skal forud for indtræden på kursus have:

 • Gennemført modulerne 1+2 jf. direktiv for kompetenceudvikling af reserven.
 • Kendskab til kampunderafdelingens organisation og opgaver.

 

Læringsudbytte

Kursisten vil opnå følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden - kursisten kan:

 • Reflektere over praksis, teori, begreber og metoder, der knytter sig til at planlægge og føre militære operationer på kampunderafdelingsniveau.
 • Forklare rammen for kampunderafdelingens indsættelse.
 • Forklare kampunderafdelingens organisation og kapaciliteter.

 

Færdigheder – kursisten kan:

 • Anvende dansk doktrin for kampunderafdelingens indsættelse inden for offensive, defensive og froudsætningsskabende taktiske aktiviteter.
 • Anvende OPTISIMU som struktur og metode til overvejelser for og planlægning af operationer på kampunderafdelingensniveau.
 • Udarbejde planer for kampunderafdelingensniveauet, der understøtter bataljonens formål og hensigt.
 • Formidle føringsmæssige overvejelser og beslutninger til foresat, en O-gruppe og/eller tilgående elementer ved anvendelse af 5-punktsbefalingen.

 

Kompetencer – kursisten kan:

 • Udvikle egen faglighed som underafdelingschef i en kampunderafdeling og bringe denne i spil med fokus indefor operations- og efterretningsområdet.
 • Se sammenhænge i doktrinære, analytiske og føringsmæssige problemstillinger på kampunderafdelingsniveau og omsætte dem til konkrete løsninger.
 • Deltage aktivt i planlægning, som underafdelingschef, i rammen af en bataljon og skabe grundlag for senere kompetenceudvikling inden for øvrige tjenestegrene såsom kampstøtte, støtte og føringsstøtte.

 

Indhold

 • Offensive, defensive og forudsætningsskabende taktiske aktiviteter
 • Føringsvirksomhed (OPTISIMU), herunder varsler, overvejelsesmetodik,terrænrekognosceringer, befalinger og kontrol.

 

Studie- og arbejdsformer

Kursus gennemføres som blended learning indeholdende tilstedeværelsesundervisning og fjernundervisning. Tilstedeværelsesdelen gennemføres med tyngde i doktrinundervisning, taktiske overvejelser og udrykninger i terræn.

 

Den samlede belastning udgør gennemsnitligt,

 • ca. 32 timers totaltid i tilstedeværelsesperioderne.
 • ca. 10 timer ugentligt i fjernundervisningsperioderne. Belastningen under fjernundervisningsperioderne kan dog i enkelte uger være op til til 13 timer om ugen, fx i forbindelse med tilstedeværelse over VTC i doktrinugerne samt udarbejdelse af skr. afleveringsopgaver.

 

Belastning er beregnet ud fra kursister optaget fra kategori 1. Den samlede uddannelse svarer til en studiebelastning på ca. 15 ECTS.

 

Tilstedeværelse

(Mulig justering af lokaliteter kan forekomme)

 

2021

Dato Sted
9. august Online 1900-2100
14. - 15. august Internat/Hærens Officersskole
1. september Online 1900-2200
3. - 5. september Internat/Hærens Officersskole
22. september Online 1900-2200
24. - 26. september Internat/Hærens Officersskole
6. oktober Online 1900-2200
8. - 10. oktober Internat/Hærens Officersskole
9. november Online 1900-2200
12. - 14. november Internat/Hærens Officersskole
30. november Online 1900-2200
4. - 6. december Internat/Hærens Officersskole

 

Bedømmelse og evaluering

Bedømmelse og evaluering gives i form af en FOKUS-personeludtalelse.

Ved afslutning af kursus vurderes kursistens standpunkt i forhold til bestået/ikke bestået. Standpunktet baseres på tre elementer:

 

 • Observationer under tilstedeværelsesperioder.
 • Skriftlige opgaver i form af individuelleskriftlige opgaver.
 • Samlet vurdering af observationer på kursistens aktivitetsniveau og bidrag i forbindelse med lektioner og gruppeopgaver samt under fjernundervisningsperioderne.

 

Personudtalelsen tager stilling til kursistens parat- og studieegnethed til:

 • Underafdelingschef i reserve- og totalforsvarsstrukturen.
 • Egnethed som kaptajn af reserven.
 • Føringskursus for reserven, bataljon.

 

Kursistens nærmeste foresatte fungerer som påtegner, hvilket giver chefen mulighed for at følge kursistens udvikling og kommentere på eventuelle særlige potentialer.

 

Kursisterne gennemfører en  kursusevaluering ved kursets afslutning.

 

Uansøgt afgang

Alle beslutninger om uansøgt afgang træffes af chefen for Center for Landmilitære Operationer og behandles som udgangspunkt jf. VFKBST U.180-7.

 

Uansøgt afgang kan forekomme hvis:

 • Lærerstaben vurderer, at en kursist ikke vil være i stand til at gennemføre kurset med en tilfredsstillende målopfyldelse.
 • Kursisten har været fraværende fra aktiviteter, der er en forudsætning for at fortsætte på kurset.
 • Kursisten ikke i ord og handling viser sig værdig til den agtelse og tillid, som deltagelsen og graden kræver.

 

Ansøgning

Hærkommandoen modtager og prioriterer alle ansøgninger i koordination med Hjemmeværnskommandoen.

 

Officerer af reserven i Hæren og Hjemmeværnet skal ansøge ad kommandovejen via egen niveau III myndighed jf. pågældende myndigheds procedurer og deadline.

                            

Øvrige ansøgere skal sende en ansøgning ad kommandovejen til Hærkommandoens HR Partner, Morten Hæk FPS-RA-MH03@fiin.dk.

 

Ansøgningsfrist: 25 .juni 2021

Ansøgere vil modtage et endeligt svar på deres ansøgning ultimo juni/primo juli 2021.

 

Ansøgningen bør indeholde:

 • En kort motivation samt CV.
 • En oversigt over de relevante militære stillinger og evt. løste opgaver under indkommandering.
 • Påtegning fra nærmeste chef.
 • Dokumentation for studieegnethed, fx eksamensbeviser og FOKUS-bedømmelse/-personudtalelser fra tidligere relevante uddannelser (ex. løjtnantsskole).
 • En kopi af senest udfærdigede FOKUS-bedømmelse/-personudtalelse.
 • Den private e-mail, kursisten ønsker at blive kontaktet på og anvende under kurset samt gældende mobiltelefonnummer.
 • Stabsnummer til FIIN.

 

Bemærkninger

Kursisten skal være opmærksom på, at uddannelsen er krævende, og at den gennemføres ved siden af civilt arbejde. Kursus forventer, at ansøger afklarer en eventuel ansøgning med sin familie og sin civile chef. Særligt bør der fokuseres på konsekvenserne af tilstedeværelsesweekenderne på Hærens Officersskole/internat og studievilkår i fjernundervisnings-/studieperioderne. Det vil normalt ikke være muligt at få fri i tilstedeværelsesmodulerne, og fravær eller sygdom af længere varighed vil medføre afgang fra kursus. Kursus forbeholder sig retten til, at give kursisterne forskellige vilkår for gennemførelse, f.eks. afhængigt af den enkelte kursists viden, erfaringer og kompetencer. Kursisten forvaltes og aflønnes af egen enhed. Tilstedeværelsesdage registreres som normal dagsaflønning og tilstedeværelse på VTC efter timeaflønning jf. gældende regler. Timer i fjernundervisning-/studieperioderne registreres ikke. Kursistens tjenestested sørger for indkvartering og transport  til og fra kursusstedet. Kursus vil i tilstedværelsesperioderne være internat.

 

Kursisten skal kunne anvende egen internet PC til besvarelse af skriftlige opgaver. Det er kursistens ansvar, at der er en sikkert virkende internetforbindelse under fjernundervisningsperioder.

 

Kursisten skal medbringe egen Fiin computer (TTJ) til håndtering af klassificerede studiematerialer og reglementer. Denne udleveres af 2. Brigade efter nærmere instruktion efter optagelse på kursus.

Kursusoplysninger

10. maj 2021

M312/321 HRN af reserven

Seks tilstedeværelses-perioder, seks online sessioner. I alt 17 tilstedeværelsesdage i kursusperioden.

2. august- 6. december 2021

Forsvarsakademiet

Oberstløjtnant

Lars Nygaard, Chef for Center for Landmilitære Operationer, Forsvarsakademiet

E-mail: FAK-IMO-LO01@MIL.DK

FIIN: FAK-IMO-LO01

Tlf.:+45 72 81 74 11

Major Henrik Gildberg

Føringskursuselementet

E-mail: FAK-IMO- LO21@MIL.DK

FIIN: FAK-IMO-LO21

Kaptajn Thomas Christensen

E-mail: FAK-IMO-LO2R@MIL.DK

FIIN: FAK-IMO-LO2R

Tlf.:+45 25 41 59 88

Max. 15 kursister

NIL

FØK RES UAFD 2021

Sidst opdateret 12. maj, 2021 - Kl. 14.25