Soldater i fremrykning under angreb.

Foto: Forsvaret

Kursus er en del af den strukturelle uddannelse for din udnævnelse til kaptajn af reserven.

 

Gennemførelse

Kursus gennemføres som en kombination af teoretisk uddannelse, taktiske opgaver og besøg ved udvalgte underafdelinger i Hæren. Gennemførelsen tilsikrer den fornødne balance i mellem metode/doktrin-forståelse og kendskab til Hærens enheder. Der vil være to internatophold på Frederiksberg Slot, et ved et sjællandsk regiment og to i Jylland.

 

Forudsætninger

For at komme på kursus, skal du fremsende en motiveret ansøgning med chefpåtegning. Herudover skal du have en gyldig sikkerhedsgodkendelse.

 

Eftersom kursets succes er tæt knyttet til kursisternes operative viden og tjensteerfaring – herunder behovet for at favne hærens enheder og tjenestegrene bredt – forbeholdes retten til at anmode om yderligere dokumentation eller udtalelser fra foresatte før optagelse. Ydermere kan ovennævnte medføre, at enkelte ansøgere får afslag til trods for, at det maksimale antal kursusdeltagere ikke er nået.

 

Læringsudbytte

Du vil opnå følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden - kursisten kan:

 • Reflektere over praksis, teori, begreber og metoder, der knytter sig til at planlægge og gennemføre operationer på kampunderafdelingsniveau.
 • Forklare rammen for kampunderafdelingens indsættelse.
 • Forklare kampunderafdelingens organisation og kapaciteter.

 

Færdigheder – kursisten kan:

 • Anvende dansk doktrin for kampunderafdelingens indsættelse inden for udvalgte offensive, defensive og forudsætningsskabende taktiske aktiviteter.
 • Anvende OPTISIMU som struktur og metode til overvejelser for og planlægning af operationer på kampunderafdelingensniveau.
 • Udarbejde planer for kampunderafdelingensniveauet, der understøtter bataljonens formål og hensigt.
 • Formidle føringsmæssige overvejelser og beslutninger til foresat, en O-gruppe og/eller tilgående elementer ved anvendelse af 5-punktsbefalingen.

 

Kompetencer – kursisten kan:

 • Udvikle egen faglighed som underafdelingschef i en kampunderafdeling og bringe denne i spil med fokus indefor operationsområdet.
 • Se sammenhænge i doktrinære, analytiske og føringsmæssige problemstillinger på kampunderafdelingsniveau og omsætte dem til konkrete løsninger.
 • Deltage aktivt i planlægning af , som underafdelingschef, i rammen af en bataljon og skabe grundlag for senere kompetenceudvikling inden for øvrige tjenestegrene.

 

Indhold

 • Doktrin for, og planlægning af udvalgte offensive, defensive og forudsætningsskabende taktiske aktiviteter
 • Gennemfører føringsvirksomhed (OPTISIMU), herunder varsler, overvejelsesmetodik, terrænrekognosceringer, befalinger og kontrol.
 • Kontaktbesøg ved Hærens enheder.

 

Studie- og arbejdsformer

Kursus gennemføres som blended learning indeholdende tilstedeværelsesundervisning og fjernundervisning. Tilstedeværelsesdelen gennemføres med besøg ved Hærens enheder, taktiske overvejelser og udrykninger i terræn. Fjernundervisningen og selvstudie vil være fokuseret på doktrinundervisning.

 

Den samlede belastning udgør gennemsnitligt,

 • ca. 32 timers totaltid i tilstedeværelsesperioderne.
 • ca. 4 timers forberedelse ugentligt i fjernundervisningsperioderne eksl. fjernundervisning.

 

Tilstedeværelse

(Mulig justering af lokaliteter og tidspunkter kan forekomme)

 

2023

Dato Sted
25. til 27. august Internat: Hærens Officersskole. Introduktion og metodemodul.
Uge 35 til 37 I perioden ca. 10t forberedelse samt tre timers onlineundervisning i tidsrum 1900-2200 på en hverdag i en af ugerne.
14. til 16. september Internat: Sjælland. Besøg ved en af Hærens enheder samt modul omkring defensive operationer.
Uge 38 til 40 I perioden ca. 10t forberedelse samt tre timers onlineundervisning i tidsrum 1900-2200 på en hverdag i en af ugerne.
5. til 7. oktober Internat: Jylland. Besøg ved en af Hærens enheder samt modul omkring offensive operationer.
Uge 41 til 45 I perioden ca. 10t forberedelse samt tre timers onlineundervisning i tidsrum 1900-2200 på en hverdag i en af ugerne.
9. til 11. november Internat: Jylland. Besøg ved Hærens enheder og modul omkring forudsætningsskabende aktiviteter.
Uge 46 til 48 I perioden ca. 10t forberedelse samt tre timers onlineundervisning i tidsrum 1900-2200 på en hverdag i en af ugerne.

2. - 4. december  Internat: Hærens Officersskole. Afsluttende opgave, administration og dimission.

 

Bedømmelse og evaluering

Bedømmelse og evaluering af den enkelte kursists gennemføres som forløbskontrol. Kursistens standpunkt baseres på primært tre elementer:

 

 • Observationer under tilstedeværelsesperioder.
 • Skriftlige opgaver i form af individuelle opgaver.
 • Samlet vurdering af observationer på kursistens aktivitetsniveau og bidrag i forbindelse med lektioner og gruppeopgaver samt under fjernundervisningsperioderne.

 

Den samlede bedømmelse klassificeres som bestået eller ikke-bestået og der suppleres med en personudtalelse (FOKUS). Her vurderes kursisten på en række forskellige kompetencer indenfor de fire udfaldsrum i forsvarets Ledelsesgrundlag: relationer, stabilitet, fornyelse og resultater i Forsvarets Ledelsesgrundlag. De primære kompetencer vil være analytisk tænkning, faglighed, samarbejde og kommunikation.

 

Personudtalelsen tager stilling til kursistens parat- og studieegnethed til:

 

 • Underafdelingschef i reserve- og totalforsvarsstrukturen.
 • Egnethed som kaptajn af reserven.
 • Føringskursus for reserven, bataljon.

 

Kursistens nærmeste foresatte fungerer som påtegner, hvilket giver chefen mulighed for at følge kursistens udvikling og kommentere på eventuelle særlige potentialer.

 

Uansøgt afgang

Alle beslutninger om uansøgt afgang træffes af chefen for Center for Landmilitære Operationer og behandles som udgangspunkt jf. VFKBST U.180-7.

 

Ansøgning

Alle ansøgere i eller udenfor Hæren skal sende en ansøgning ad kommandovejen til HR-Partner ved Hærkommandoen, Major Benny Egelykke FRS-BEW@mil.dk.

 

Ansøgningsfrist: Fredag den 23. juni 2023, kl. 1200.

 

Du vil modtage et endeligt svar på din ansøgning medio juli 2023.

 

Ansøgningen skal indeholde:

 • En kort motivation samt militært CV.
 • Påtegning fra nærmeste chef.
 • Dokumentation for studieegnethed, fx eksamensbeviser eller FOKUS fra tidligere uddannelser.
 • Den private e-mail, kursisten ønsker at blive kontaktet på og anvende under kurset samt gældende mobiltelefonnummer.

 

Bemærkninger

Kursisten skal være opmærksom på, at uddannelsen er krævende, og at den gennemføres ved siden af civilt arbejde. Kursus forventer, at ansøger afklarer en eventuel ansøgning med sin familie og sin civile chef. Særligt bør der fokuseres på konsekvenserne af tilstedeværelsesmodulerne og studievilkår i fjernundervisnings-/studieperioderne. Det vil normalt ikke være muligt at få fri i tilstedeværelsesmodulerne, og fravær eller sygdom af længere varighed vil medføre afgang fra kursus.

 

Kursus forbeholder sig retten til, at give kursisterne forskellige vilkår for gennemførelse, f.eks. afhængigt af den enkelte kursists viden, erfaringer og kompetencer.

 

Kursisten forvaltes og aflønnes af egen enhed. Tilstedeværelsesdage registreres som normal dagsaflønning og tilstedeværelse på VTC efter timeaflønning jf. gældende regler. Timer i fjernundervisning-/studieperioderne registreres ikke. Kursistens tjenestested sørger for indkvartering og transport til og fra kursusstedet. Kursus vil i tilstedværelsesperioderne være internat.

 

Førings- og planlægningskursus-RES, UAFD udleverer en bærbar computer med Hærens C2IS ved kursusstart. Computeren skal anvendes i forbindelse med stabsarbejde, taktiske opgaver og i studieperioder. Det er kursistens ansvar, at der er en sikkert virkende internetforbindelse under fjernundervisningsperioder.

Kursusoplysninger

12 maj 2023

Hærofficerer af reserven M312 og M321

Min. 12, max. 15 kursister

Fem tilstedeværelses-perioder, fem online perioder. I alt 15 tilstedeværelsesdage (fysisk fremmøde) i kursusperioden.

25. august- 4. december  2023

Forsvarsakademiet

Oberstløjtnant Jakob Buus Madsen, Chef for Center for Landmilitære Operationer, Forsvarsakademiet.

Major

Jacob Gram Alsing

E-mail: FAK-IMO-LO21@MIL.DK

FIIN: FAK-IMO-LO21

Kaptajn

René Jensen

E-mail: FAK-IMO-LO2R@MIL.DK

FIIN: FAK-IMO-LO2R

Tlf.:+45 72 81 74 16

Major

Benny Egelykke

E-mail: FRS-BEW@MIL.DK

Tlf.: +45 72 81 96 79

Sidst opdateret 12. maj, 2021 - Kl. 14.25