Soldater i fremrykning under angreb.

Foto: Forsvaret

Føringskursus for Reserven, Underafdeling er et kursus, som retter sig til dig, som ønsker at udvikle dine kompetencer indenfor planlægning og føring af en kampunderafdeling samt øge dit kendskab til Hærens enheder. Kursus gør dig ydermere klar til at kunne indgå på føringskursus for reserven på bataljonsniveau – idet at du vil komme rundt i landet og opleve brigadens organisation og materiel.

 

Kursus vil løfte dine analytiske og planlægningsmæssige kompetencer – og give dig mulighed for at løse komplekse problemstillinger i en kompleks organisation. Herudover vil du få beslutnings- og  planlægningsredskaber, som du kan tage med videre i din militære og civile karriere.

 

Du skal yderligere forvente at udvide dit netværk i Forsvaret betragteligt.

 

Formål

Formålet med kursus er udvikle dit doktrinære, analytiske og føringsmæssige niveau inden for kampunderafdelingens indsættelse i offensive og defensive taktiske aktiviteter mhp. at bidrage til et virke som underafdelingschef eller uddannelsesofficer – herudover er kursus forudsætningsskabende for indtræden på bataljonskurus, som er en del af den strukturelle uddannelse for din udnævnelse til kaptajn af reserven.

 

Gennemførelse

Kursus gennemføres som en kombination af teoretisk uddannelse, taktiske opgaver og besøg ved udvalgte underafdelinger iHæren. Gennemførelsen tilsikrer den fornødne balance i mellem metode/doktrin-forståelse og kendskab til Hærens enheder. Der vil være to internatophold på Frederiksberg Slot, et ved et sjællandsk regiment og to i Jylland.

 

Forudsætninger

For at komme på kursus, skal du fremsende en ansøgning med chefpåtegning. Herudover skal du have en gyldig sikkerhedsgodkendelse.

 

Eftersom kursets succes er tæt knyttet til kursisternes operative viden og tjensteerfaring – herunder behovet for at favne hærens enheder og tjenestegrene bredt – forbeholdes retten til at anmode om yderligere dokumentation eller udtalelser fra foresatte før optagelse. Ydermere kan ovennævnte medføre, at enkelte ansøgere får afslag til trods for, at det maksimale antal kursusdeltagere ikke er nået.

 

Læringsudbytte

Du vil opnå følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden - kursisten vil kunne:

 • Reflektere over praksis, teori, begreber og metoder, der knytter sig til at planlægge og gennemføre operationer på kampunderafdelingsniveau.
 • Forklare rammen for kampunderafdelingens indsættelse.
 • Forklare kampunderafdelingens og -bataljonens organisation og kapaciteter.

 

Færdigheder – kursisten vil kunne:

 • Anvende dansk doktrin for kampunderafdelingens indsættelse inden for udvalgte offensive, defensive og forudsætningsskabende taktiske opgaver.
 • Anvende OPTISIMU som struktur og metode til overvejelser for og planlægning af operationer på underafdelingensniveau.
 • Udarbejde planer for underafdelingensniveauet, der understøtter bataljonens formål og hensigt.
 • Formidle føringsmæssige overvejelser og beslutninger til foresat, en O-gruppe og/eller tilgående elementer ved anvendelse af 5-punktsbefalingen.

 

Kompetencer – kursisten vil kunne:

 • Udvikle egen faglighed som underafdelingschef i en kampunderafdeling og bringe denne i spil med fokus indefor operationsområdet.Se sammenhænge i doktrinære, analytiske og føringsmæssige problemstillinger på underafdelingsniveau og omsætte dem til konkrete løsninger.
 • Deltage aktivt i planlægning af underafdelingens indsættelse i rammen af en bataljon og skabe grundlag for senere kompetenceudvikling inden for øvrige tjenestegrene.

 

Indhold

 • Doktrin for, og planlægning af udvalgte offensive, defensive og forudsætningsskabende taktiske aktiviteter.
 • Gennemfører føringsvirksomhed (OPTISIMU), herunder varsler, overvejelsesmetodik, terrænrekognosceringer, befalinger og kontrol.
 • Kontaktbesøg ved Hærens enheder mhp. at skabe kendskab til relevante tjenestegrene.

 

Studie- og arbejdsformer

Kursus gennemføres som blended learning indeholdende tilstedeværelsesundervisning og fjernundervisning. Tilstedeværelsesdelen gennemføres med besøg ved Hærens enheder, taktiske overvejelser og udrykninger i terræn. Fjernundervisningen og selvstudie vil være fokuseret på doktrinundervisning.

 

Den samlede belastning udgør gennemsnitligt,

 • ca. 32 timers totaltid i tilstedeværelsesperioderne.
 • ca. 4 timers forberedelse ugentligt i fjernundervisningsperioderne eksl. fjernundervisning.
 • 2 individuelle opgaver af op til 8 timers hjemmearbejde.

 

Tilstedeværelse

(Mulig justering af lokaliteter og tidspunkter kan forekomme)

Dato Sted
9. august Intro- og administrationsdag. Frederiksberg Slot
20. august Fjernundervisning fra klokken 1900-2200
23. til 25. august Internat: Hærens Officerskole. Metodemodul
10. september Fjernundervisning fra klokken 1900-2200
12. til 14. september Internat: Sjælland. Besøg ved en af Hærens enheder samt modul omkring offensive operationer
1. oktober Fjernundervisning fra klokken 1900-2200
3. til 5. oktober Internat: Jylland. Besøg ved en af Hærens enheder samt modul omkring defensive operationer
5. november Fjernundervisning fra klokken 1900-2200
7. til 9. november Internat: Jylland. Besøg ved Hærens enheder og modul omkring defensive operationer
3. december Fjernundervisning fra klokken 1900-2200
7. - 9. december nternat: Hærens Officersskole. Afsluttende opgave, administration og dimission

 

Bedømmelse og evaluering

Bedømmelse og evaluering af den enkelte kursists gennemføres som forløbskontrol. Kursistens standpunkt baseres på primært tre elementer:

 • Observationer under tilstedeværelsesperioder.
 • Skriftlige opgaver i form af individuelle opgaver.
 • Samlet vurdering af observationer på kursistens aktivitetsniveau og bidrag i forbindelse med lektioner og gruppeopgaver samt under fjernundervisningsperioderne.

 

Den samlede bedømmelse klassificeres som bestået eller ikkebestået og der suppleres med en personudtalelse (FOKUS). Her vurderes kursisten på en række forskellige kompetencer indenfor de fire udfaldsrum i forsvarets Ledelsesgrundlag: relationer, stabilitet, fornyelse og resultater i Forsvarets Ledelsesgrundlag. De primære kompetencer vil være analytisk tænkning, faglighed, samarbejde og kommunikation.

 

Personudtalelsen tager stilling til kursistens parat- og studieegnethed til:

 • Underafdelingschef i reserve- og totalforsvarsstrukturen.
 • Egnethed som kaptajn af reserven.
 • Føringskursus for reserven, bataljon.

 

Kursistens nærmeste foresatte fungerer som påtegner, hvilket giver chefen mulighed for at følge kursistens udvikling og kommentere på eventuelle særlige potentialer.

 

Uansøgt afgang

Alle beslutninger om uansøgt afgang træffes af chefen for Center for Landmilitære Operationer og behandles som udgangspunkt jf. VFKBST U.180-7.

 

Uansøgt afgang kan forekomme hvis:

 • Den studerende ikke har den nødvendige studieegnethed, hvilket vil sige, at der mangler evne, vilje til og/eller mulighed for at tilegne sig den nødvendige viden, færdigheder eller kompetencer inden for den givne tid.
 • Den studerende ikke lever op til de holdninger, der forventes af ledere og mellemledere på den studerendes nuværende eller kommende funktionsniveau.

 

Ansøgning

Du skal sende en motiveret ansøgning af kommandovejen til din myndighed. Din myndighed samler, prioriterer og fremsender til HR-Partner for Hærkommandoen. Ansøgningen skal påtegnes af din nærmeste chef og evt. dennes chef.

 

Hærkommandoen modtager og prioriterer alle ansøgninger i samarbejde med Hjemmeværnskommandoen og ansøgernes personelforvaltende myndigheder. Forinden samlet fremsendelse, skal der lokalt være foretaget screening og prioritering af kandidater.

 

Ansøgningsfrist: 3. maj 2024

 

Du vil modtage et endeligt svar på din ansøgning ultimo maj 2024.

 

Ansøgningen skal indeholde:

 • En kort motivation samt militært CV.
 • Påtegning fra nærmeste chef.
 • Dokumentation for studieegnethed, fx eksamensbeviser eller FOKUS fra tidligere uddannelser.
 • Den private e-mail, kursisten ønsker at blive kontaktet på og anvende under kurset samt gældende mobiltelefonnummer.
 • MA nr. (alle ved flere).

 

Bemærkninger

Kursisten skal være opmærksom på, at uddannelsen er krævende, og at den gennemføres ved siden af civilt arbejde. Kursus forventer, at ansøger afklarer en eventuel ansøgning med sin familie og sin civile chef. Særligt bør der fokuseres på konsekvenserne af tilstedeværelsesmodulerne og studievilkår i fjernundervisnings-/studieperioderne. Det vil normalt ikke være muligt at fåfri i tilstedeværelsesmodulerne, og fravær eller sygdom af længere varighed vil medføre afgang fra kursus.

 

Kursus forbeholder sig retten til, at give kursisterne forskellige vilkår for gennemførelse, f.eks. afhængigt af den enkelte kursists viden, erfaringer og kompetencer.

 

Kursisten forvaltes af egen enhed. Tilstedeværelsesdage registreres som normal dagsaflønning og fjernundervisning efter timeaflønning jf. gældende regler. Timer i studieperioderne registreres ikke. Kursistens tjenestested sørger for indkvartering og transport til og fra kursusstedet. Kursus vil være internat. Aflønning af tilstedeværelse, hotel og rejse sker på Center for Reservens ordrenummer der fremsendes ved optagelse.

 

Føringskursus, reserven kan udlevere en bærbar computer med Hærens C2IS ved kursusstart. C2IS ligger på internettet, hvorfor kursisten kan vælge at anvende egen internetcomputer. C2IS skal anvendes i forbindelse med stabsarbejde, taktiske opgaver og i studieperioder. Det er kursistens ansvar, at der er en sikkert virkende internetforbindelse under fjernundervisningsperioder

Kursusoplysninger

11. marts 2024

Hærofficerer af reserven M312 og M321

Min. 8, max. 12 kursister

Seks tilstedeværelsesperioder, fem online perioder. I alt 19 tilstedeværelsesdage (fysisk fremmøde) i kursusperioden.

18 uddannelsesuger

9. august - 9. december 2024

Forsvarsakademiet

Oberstløjtnant Jakob Buus Madsen, Chef for Center for Landmilitære Operationer, Forsvarsakademiet

Kaptajn René Jensen

E-mail: FAK-IMO-LO2R@MIL.DK

FIIN: FAK-IMO-LO2R

Tlf.: +45 51 81 29 74

Premierløjtnant Katrine Boll Junker

E-mail: FPS-KBJ@MIL.DK

KTP: FPS-KTP-HRPHKO

Tlf.: +45 32 66 54 08

Sidst opdateret 22. marts, 2024 - Kl. 08.48