Pansret Mandskabsvogn kører gennem vand

Foto: Kristian Vinther Brøndum

Forudsætninger

Kursisterne optages efter motiveret ansøgning med chefpåtegning og som udgangspunkt i følgende prioriterede kategorier:

 

 1. Kaptajner eller premierløjtnanter af reserven som allerede har gennemført Underafdelingskursus, modul 3.
 2. Kaptajner eller premierløjtnanter af reserven som allerede er eller står foran, at skulle indtræde i en stilling i en bataljonsstab (eller højere).
 3. Kaptajner eller premierløjtnanter af reserven i øvrigt.

 

Eftersom kursets succes er tæt knyttet til kursisternes operative viden og tjenstlige erfaring , herunder behovet for at favne hærens enheder og tjenestegrene bredt, forbeholdes retten til at afvige fra ovenstående på baggrund af en konkret og individuel vurdering af ansøgerens kompetencer og operative erfaring. Ansøgere kan således blive anmodet om yderligere dokumentation eller udtalelser fra foresatte før optagelse. Ydermere kan ovennævnte medføre, at enkelte ansøgere får afslag til trods for, at det maksimale antal kursusdeltagere ikke er nået.

 

Kursisten skal forud for indtræden på kursus:

 • Kunne diskutere kampunderafdelingsniveauet og dennes opgave i rammen af en kampbataljon.
 • Kunne redegøre for kampbataljonens organisation og opgave.
 • Kunne anvende C2IS på brugerniveau (Q2873871 - SitaWare HQ, Hærens C2IS). Eller
 • Have gennemført første del af Sitaware HQ på ”Min uddannelse”

 

Læringsudbytte

Kursisten vil på kursus opnå følgende viden, færdigheder og kompetencer på det alsidige niveau:

 

Viden - kursisten kan:

 • Redegøre for teori, begreber og metoder, der knytter sig til at planlægge og føre militære operationer på bataljonsniveau.
 • Diskutere rammen for bataljonens indsættelse.
 • Demonstrere forståelse for bataljonens kapabiliteter, herunder stabens organisation.

 

Færdigheder – kursisten kan:

 • Anvende dansk doktrin for bataljonens indsættelse inden for offensive og defensive taktiske aktiviteter.
 • Anvende den operative analysemodel jf. Feltreglement III til planlægning af operationer på bataljonsniveau.
 • Udarbejde planer for bataljonsniveauet, der understøtter brigadens formål og hensigt.
 • Begrunde føringsmæssige overvejelser og beslutninger til foresat, en stab og/eller underlagte enheder.

 

Kompetencer – kursisten kan:

 • Udvikle egen faglighed som stabsofficer i en bataljonsstab og bringe denne i spil i det tværfaglige samarbejde med fokus på sammenhænge indenfor operations- og efterretningsområdet.
 • Se sammenhænge i doktrinære, analytiske og føringsmæssige problemstillinger på bataljonsniveau og omsætte dem til konkrete løsninger.
 • Deltage aktivt og ansvarligt i planlægning, som operations- eller efterretningsofficer i en dansk stab, og skabe grundlag for egen senere kompetenceudvikling inden for kampstøtte, støtte og føringsstøtte.

 

Indhold

Militære operationer, operative overvejelser og stabsmetodik.

 

Gennemførelse

Kursus gennemføres som blended learning indeholdende tilstedeværelses- og fjernundervisning.

 

Den samlede belastning udgør gennemsnitligt,

 • ca. 32 timers totaltid i tilstedeværelsesperioderne, med primært stabsarbejde.
 • Ca. 40 timer i tilstedeværelsesperioderne med metodekursus.
 • Ca. 10 timer mellem modulerne i fjernundervisningsperioderne.
 • Tre individuelle opgaver af ca 10 timers varighed.

 

Belastning er beregnet ud fra kursister optaget fra kategori 1.

Samlet studiebelastning svarende til ca. 15 ECTS.

 

Tilstedeværelse

(Mulig justering af lokaliteter kan forekomme)

 

2023

Dato Sted
14. august ADM på Frederiksbergslot, herunder udlevering af IT.
23. august VTC (1900-2030)
25. – 27. august Internat/ Hærens Officersskole
12. september VTC (1900-2200)
14. - 17. september Internat/ Hærens Officersskole
3. oktober VTC (1900-2200)
5. - 8. oktober Internat/ Hærens Officersskole
8. november VTC (1900-2200)
10. - 12. november Internat/ Hærens Officersskole
29. november VTC (1900-2200)
2. - 4. december Internat/ Hærens Officersskole

 

Bedømmelse og evaluering

Bedømmelse og evaluering af den enkelte kursists gennemføres som forløbskontrol. Kursistens standpunkt baseres på primært tre elementer:

 • Observationer under stabsarbejde som understøtter en vurdering af kursistens opnåelse af de angive læringsmål.
 • Skriftlige opgaver i form af individuelle- og gruppeovervejelser, hvor kursisten får en bedømmelse af opgaven baseret på vurderingen tilfredsstillende, over el. under tilfredsstillende.
 • Samlet vurdering af observationer af kursistens kvalitative aktivitetsniveau samt bidrag til øvrige kursisters læring i forbindelse med lektioner og stabsarbejder.

 

Den samlede bedømmelse klassificeres som bestået eller ikke bestået, og der suppleres med en personudtalelse (FOKUS). Her vurderes kursisten på en række forskellige kompetencer indenfor de fire udfaldsrum i Forsvarets ledelsesgrundlag: Relationer, Stabilitet, Fornyelse og Resultater. De primære kompetencer vil være analytisk tænkning, faglighed, samarbejde og kommunikation.

 

Uansøgt afgang

Alle beslutninger om uansøgt afgang træffes af Chefen for Center for Landmilitære Operationer og behandles som udgangspunkt jf. VFKBST U.180-7.

 

Ansøgning

Hærkommandoen modtager og prioriterer alle ansøgninger i samarbejde med Hjemmeværnskommandoen og ansøgernes personelforvaltende myndigheder. Forinden samlet fremsendelse, skal der lokalt være foretaget screening og prioritering af kandidater.

 

Officerer af reserven i Hæren skal ansøge ad kommandovejen via egen Niveau III myndighed jf. pågældende myndigheds procedurer og deadline.

 

Øvrige ansøgere skal sende en ansøgning ad kommandovejen til Hærkommandoens HR Partner, Mathias Damgaard Mørch FPS-MDM@fiin.dk.

 

Ansøgningsfrist: 30. maj 2023

 

Du vil modtage et endeligt svar på din ansøgning primo/medio juni 2023.

 

Ansøgningen bør indeholde:

 • En kort motivation samt CV
 • Påtegning fra nærmeste chef.
 • Dokumentation for studieegnethed, fx eksamensbeviser og FOKUS-bedømmelse/personudtalelser fra tidligere relevante uddannelser (ex. løjtnantsskole).
 • Evt. en oversigt over de relevante stillinger jf. optagelseskrav, som kursisten har haft som M312/M321.
 • Den private e-mail, kursisten ønsker at blive kontaktet på og anvende under kurset samt gældende mobiltelefonnummer.
 • Stabsnummer til FIIN.

 

Bemærkninger

Kursisten skal være opmærksom på, at uddannelsen er krævende, og at den gennemføres ved siden af civilt arbejde. Vi forventer, at ansøger afklarer en eventuel ansøgning med sin familie og sin civile chef. Særligt bør der fokuseres på konsekvenserne af tilstedeværelsesweekenderne (torsdag-søndag hhv. fredag-søndag) på Hærens Officersskole/internat og studievilkår i fjernundervisnings- og studieperioderne. Det vil normalt ikke være muligt at få fri i tilstedeværelsesmodulerne, og fravær eller sygdom af længere varighed kan medføre afgang fra kursus. Kursusledelsen forbeholder sig retten til, at give kursisterne forskellige vilkår for gennemførelse, f.eks. afhængigt af den enkelte kursists viden, erfaringer og kompetencer.

 

Kursisten forvaltes og aflønnes af egen enhed. Tilstedeværelsesdage registreres som normal dagsaflønning og tilstedeværelse på VTC efter timeaflønning jf. gældende regler. Timer i fjernundervisning-/studieperioderne registreres ikke. Kursistens tjenestested sørger for indkvartering og transport til og fra kursusstedet. Kursus vil være internat.

 

Føringskursus, reserven udlevere en bærbar computer med Hærens C2IS ved kursusstart. C2IS ligger på www, hvorfor kursisten kan vælge at anvende egen internetcomputer. C2IS skal anvendes i forbindelse med stabsarbejde, taktiske opgaver og i studieperioder. Det er kursistens ansvar, at der er en sikkert virkende internetforbindelse under fjernundervisningsperioder.

 

Kursisten skal anmode tjenestestedet om licens/adgang til programmet Jabber med henblik på undervisning over VTC. I den forbindelse skal kursisten anmode tjenestestedet om et stabsnummer samt telefonnummer til oprettelsen

Kursusoplysninger

25. januar 2023

Hærofficerer af reserven

M312, M321 og M322

18 uddannelsesuger

14. august 2023 til 4. december 2023

Min 12 - Max. 24

Forsvarsakademiet

Oberstløjtnant Jakob Buus Madsen

Chef for Center for Landmilitære Operationer

Forsvarsakademiet

E-mail: FAK-IMO-LO01@mil.dk

FIIN: FAK-IMO-LO01

lementsleder, Føringskursuselementet

Major Jacob Gram Alsing

E-mail: FAK-IMO-LO2R@mil.dk

FIIN: FAK-IMO-LO2R

Telefon:+45 72 81 73 78

Sidst opdateret 3. august, 2020 - Kl. 16.26