Pansret Mandskabsvogn kører gennem vand

Foto: Kristian Vinther Brøndum

Føringskursus for Reserven, Bataljon er en uddannelse der løfter dine kompetencer betragteligt. Uddannelsen giver dig dyb indsigt i den operative overvejelsesmetodik og i planlægning af enheder på bataljonsniveau. Du kommer yderligere til at have berøring med brigadeniveuaet.

 

På uddannelsen bliver du en del af et hold med rutinerede reserveofficerer med vidt forskellig baggrund. Du skal forvente at dine militære såvel som dine civile kompetencer kommer i spil til gavn for alle. Uddannelsen giver dig, udover evnen til at indgå som stabsofficer på bataljonsniveau, ligeledes kompetencer indenfor løsning af komplekse problemstillinger i komplekse organisationer. Disse kompetencer kan bringes i spil i din militære tjeneste såvel som udenfor tjenesten, og giver dig beslutnings- og planlægningsværktøjer, der vil styrke dig i lederrollen generelt. Du skal yderligere forvente at udvide dit netværk i Forsvaret betragteligt.

 

Formål

Formålet med kurset er at give dig det doktrinære, analytiske, procedure- og planlægningsmæssige niveau, som er nødvendigt for at kunne indgå som stabsofficer på bataljonsniveau, primært indenfor operations- og efteretningsområdet. Sekundært opnår du kendskab til tjenestegrenene ildstøtte, ingeniør, logistik og føringsstøtte i relation til bataljonens operationer.

 

Forudsætninger

Kursisterne optages efter motiveret ansøgning med chefpåtegning og som udgangspunkt i følgende prioriterede kategorier:

 1. Kaptajner eller premierløjtnanter af reserven som allerede har gennemført Føringskursus for Reserven, Underafdeling.
 2. Kaptajner eller premierløjtnanter af reserven som allerede er eller står foran, at skulle indtræde i en stilling i en bataljonsstab (eller højere).
 3. 3. Kaptajner eller premierløjtnanter af reserven i øvrigt.

 

Eftersom kursets succes er tæt knyttet til kursisternes operative viden og tjenstlige erfaring, herunder behovet for at favne hærens enheder og tjenestegrene bredt, forbeholdes retten til at afvige fra ovenstående på baggrund af en individuel vurdering af ansøgerens kompetencer og erfaring.

 

Ansøgere kan således blive anmodet om yderligere dokumentation eller udtalelser fra foresatte før optagelse. Ydermere kan ovennævnte medføre, at ansøgere får afslag til trods for, at det maksimale antal kursusdeltagere ikke er nået.

 

Kursisten skal forud for indtræden på kursus:

 • Kunne diskutere kampunderafdelingsniveauet og dennes opgave i rammen af en kampbataljon.
 • Kunne redegøre for kampbataljonens organisation og opgave.
 • Have gennemført FELS kurser for SitaWare HQ, Hærens C2IS eller have kendskab på brugerniveau til SitaWare HQ.

 

Læringsudbytte

Kursisten vil på kursus opnå følgende viden, færdigheder og kompetencer på det alsidige niveau:

 

Viden - kursisten vil kunne:

 • Redegøre for teori, begreber og metoder, der knytter sig til at planlægge militære operationer på bataljonsniveau.
 • Forklare rammen for bataljonens indsættelse.
 • Forklare bataljonens og brigadens organisering og kapabiliteter, herunder stabenes organisation.
 • Forklare elementernes (kamp, kampstøtte, støtte og føringsstøtte) input til planlægningen af operationer på bataljonsniveau.

 

Færdigheder – kursisten vil kunne:

 • Anvende dansk doktrin for bataljonens indsættelse inden for offensive og defensive taktiske aktiviteter.
 • Anvende den operative analysemodel jf. Feltreglement III til planlægning af operationer på bataljonsniveau.
 • Udarbejde planer for bataljonsniveauet, der understøtter brigadens formål og hensigt.
 • Begrunde føringsmæssige overvejelser og beslutninger til foresat, en stab og/eller underlagte enheder.

 

Kompetencer – kursisten vil kunne:

 • Som stabsofficer i en bataljonstab tage initiativ til, og ansvar for, at bringe egen faglighed i spil i det tværfaglige samarbejde.
 • Se sammenhænge i doktrinære, analytiske og føringsmæssige problemstillinger på bataljonsniveau og omsætte dem til konkrete løsninger.
 • Deltage aktivt og ansvarligt i planlægning, som operations- eller efterretningsofficer i en dansk stab, og skabe grundlag for egen senere kompetenceudvikling inden for kampstøtte, støtte og føringsstøtte.

 

Indhold

Militære operationer, operative overvejelser og stabsmetodik.

 

Gennemførelse

Kursus gennemføres som blended learning indeholdende tilstedeværelses- og fjernundervisning.

 

Den samlede belastning udgør gennemsnitligt,

 • 32-40 timers totaltid i tilstedeværelsesperioderne.
 • 3 timers fjernundervisning mellem tilstedeværelsesperioderne.
 • To individuelle opgaver af ca 10 timers varighed.
 • Herudover cirka 8 timers selvstudie mellem tilstedeværelsesperioderne.

 

Belastning er beregnet ud fra kursister optaget fra kategori 1.

 

Samlet studiebelastning svarende til ca. 15 ECTS.

 

Tilstedeværelse

(Mulig justering af lokaliteter kan forekomme)

Dato Sted
9. august ADM på Frederiksbergslot, herunder udlevering af IT.
21. august VTC (1900-2030)
23. – 25. august Internat/ Hærens Officersskole
17. september VTC (1900-2200)
19. - 22. september Internat/ Hærens Officersskole
8. oktober VTC (1900-2200)
10. - 13. oktober Internat/ Hærens Officersskole
8. november VTC (1900-2200)
15. - 17. november Internat/ Hærens Officersskole
4. december VTC (1900-2200)
7. - 9. december Internat/ Hærens Officersskole

 

 

Bedømmelse og evaluering

Bedømmelse og evaluering af den enkelte kursists gennemføres som forløbskontrol. Kursistens standpunkt baseres på primært tre elementer:

 • Observationer under stabsarbejde som understøtter en vurdering af kursistens opnåelse af de angive læringsmål.
 • Skriftlige opgaver i form af individuelle- og gruppeovervejelser, hvor kursisten får en bedømmelse af opgaven baseret på vurderingen tilfredsstillende, over el. under tilfredsstillende.
 • Samlet vurdering af observationer af kursistens kvalitative aktivitetsniveau samt bidrag til øvrige kursisters læring i forbindelse med lektioner og stabsarbejder.

 

Den samlede bedømmelse klassificeres som bestået eller ikke-bestået, og der suppleres med en personudtalelse (FOKUS). Her vurderes kursisten på en række forskellige kompetencer indenfor de fire udfaldsrum i Forsvarets ledelsesgrundlag: Relationer, Stabilitet, Fornyelse og Resultater. De primære kompetencer vil være analytisk tænkning, faglighed, samarbejde og kommunikation.

 

Bedømmelsen tager stilling til kursistens potentiale til:

 • Udnævnelse til kaptajn af reserven.
 • Stabsofficer i en bataljonsstab.
 • Indtræden på Føringskursus for Reserven, Brigade.

 

Uansøgt afgang

Alle beslutninger om uansøgt afgang træffes af Chefen for Center for Landmilitære Operationer og behandles som udgangspunkt jf. VFKBST U.180-7.

 

Uansøgt afgang kan forekomme hvis:

 • Den studerende ikke har den nødvendige studieegnethed, hvilket vil sige, at der mangler evne, vilje til og/eller mulighed for at tilegne sig den nødvendige viden, færdigheder eller kompetencer inden for den givne tid.
 • Den studerende ikke lever op til de holdninger, der forventes af ledere og mellemledere på den studerendes nuværende eller kommende funktionsniveau.

 

Ansøgning

Du skal sende en motiveret ansøgning af kommandovejen til din myndighed. Din myndighed samler, prioriterer og fremsender til HR-Partner for Hærkommandoen. Ansøgningen skal påtegnes af din nærmeste chef og evt. dennes chef.

 

Hærkommandoen modtager og prioriterer alle ansøgninger i samarbejde med Hjemmeværnskommandoen og ansøgernes personelforvaltende myndigheder.

 

Forinden samlet fremsendelse, skal der lokalt være foretaget screening og  prioritering af kandidater.

 

Ansøgningsfrist: 3. maj 2024.

 

Du vil modtage et endeligt svar på din ansøgning ultimo maj 2024.

 

Ansøgningen bør indeholde:

 • En kort motivation samt CV.
 • Påtegning fra nærmeste chef.
 • Dokumentation for studieegnethed, fx eksamensbeviser og FOKUS-bedømmelse/personudtalelser fra tidligere relevante uddannelser (ex. løjtnantsskole).
 • Evt. en oversigt over de relevante stillinger jf. optagelseskrav, som kursisten har haft som M312/M321.
 • Den private e-mail, kursisten ønsker at blive kontaktet på og anvende under kurset samt gældende mobiltelefonnummer.
 • Stabsnummer til FIIN.
 • MA nr. (alle ved flere)

 

Bemærkninger

Kursisten skal være opmærksom på, at uddannelsen er krævende, og at den gennemføres ved siden af civilt arbejde. Vi forventer, at ansøger afklarer en eventuel ansøgning med sin familie og sin civile chef. Særligt bør der fokuseres på konsekvenserne af tilstedeværelsesweekenderne (torsdag søndag hhv. fredag-søndag) på Hærens Officersskole/internat og studievilkår i fjernundervisnings- og studieperioderne.

 

Det vil normalt ikke være muligt at få fri i tilstedeværelsesmodulerne, og fravær eller sygdom af længere varighed kan medføre afgang fra kursus.

 

Kursusledelsen forbeholder sig retten til, at give kursisterne forskellige vilkår for gennemførelse, f.eks. afhængigt af den enkelte kursists viden, erfaringer og kompetencer.

 

Kursisten forvaltes af egen enhed. Tilstedeværelsesdage registre-res som normal dagsaflønning og fjernundervisning efter timeaflønning jf. gældende regler. Timer i studieperioderne registreres ikke. Kursistens tjenestested sørger for indkvartering og transport til og fra kursusstedet. Kursus vil være internat. Aflønning af tilstedeværelse, hotel og rejse sker på Center for Reservens ordrenummer der fremsendes ved optagelse.

 

Føringskursus, reserven kan udlevere en bærbar computer med Hærens C2IS ved kursusstart. C2IS ligger på internettet, hvorfor kursisten kan vælge at anvende egen internetcomputer. C2IS skal anvendes i forbindelse med stabsarbejde, taktiske opgaver og i studieperioder. Det er kursistens ansvar, at der er en sikkert virkende internetforbindelse under fjernundervisningsperioder.

Kursusoplysninger

11. marts 2024

Hærofficerer af reserven

M312, M321 og M322

Seks tilstedeværelsesperioder, fem online perioder.

 

I alt 18 tilstedeværelsesdage (fysisk fremmøde) i kursusperioden.

 

18 uddannelsesuger.

9. august 2024 til 9. december 2024.

Min 12 - Max. 20

Forsvarsakademiet

Oberstløjtnant Jakob Buus Madsen

Chef for Center for Landmilitære Operationer

Forsvarsakademiet

E-mail: FAK-IMO-LO01@mil.dk

FIIN: FAK-IMO-LO01

Kaptajn René Jensen

E-mail: FAK-IMO-LO2R@mil.dk

FIIN: FAK-IMO-LO2R

Tlf.: +45 5181 2974

Premierløjtnant Katrine Boll Junker

E-mail: FPS-KBJ@FIIN.DK

KTP: FPS-KTP-HRPHKO

Tlf.: +45 3266 5408

Sidst opdateret 22. marts, 2024 - Kl. 08.47