Akkrediteringsdiplomer

Foto: Forsvarsakademiet

Med en godkendt og positiv niveauvurdering af de grundlæggende sergentuddannelser i Hæren og Søværnet er uddannelsernes niveau nu blevet anerkendt af Danmarks Akkrediteringsinstitution, som er med til at styrke anerkendelsen af sergenternes kompetencer.

 

Kvalitetssikring af sergentuddannelserne

Niveauvurderingen er en vurdering af uddannelsens samlede mål og læringsudbytte – det vil sige viden, færdigheder og kompetencer – og af den løbende evaluering af uddannelsen. Den godkendte niveauvurdering af sergentuddannelserne er et resultat af sergentskolernes grundighed i forhold til opdateret uddannelsesdokumentation, stærke faglige kvalifikationer i underviserkorpset og en systematisk tilgang til arbejdet omkring undervisningsevaluering.

 

Chefen for Forsvarsakademiet, Henrik Ryberg, ser niveauvurdering som væsentlig for sergentgruppen:

 

”Jeg er rigtig glad for, at der nu bliver sat endnu mere fokus på sergenternes uddannelsesmæssige kompetencer, og at det bliver mere tydeligt for civile uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere, hvad sergenterne har med i rygsækken efter en uddannelse på sergentskolen. Som sergent får man især erfaring med at lede soldater i en operativ sammenhæng, og det er enormt positivt, at uddannelserne får den synlige anerkendelse, som de fortjener,” siger Henrik Ryberg.

 

Formanden for Centralforeningen for Stampersonel (CS), Jesper Korsgaard Hansen, pointerer vigtigheden af, at uddannelserne nu også bliver anerkendt i det civile uddannelsessystem:

 

”Jeg er både glad og stolt over, at sergentuddannelsen i Forsvaret nu har fået Danmarks Akkrediteringsinstitutions godkendelse og bliver indplaceret på niveau 4 i den danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring. Jeg er glad for, at de drøftelser, jeg har haft med Forsvarschefen, har medført, at der nu er taget et stort skridt i den rigtige retning,” siger Jesper Korsgaard Hansen.

 

De grundlæggende sergentuddannelser er blevet godkendt på niveau 4 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring, som i det civile uddannelsessystem svarer til eksempelvis grundforløb og enkeltfag på erhvervsuddannelser.

CH FAK Henrik Ryberg og XXX med akkrediteringsdiplomer.

Chefen for Forsvarsakademiet Henrik Ryberg overdrager bevis om niveauvurdering til chefen for Hærens Sergentskole Henrik Kolding Kristensen. Søværnets Sergentskole har fået tilsendt deres bevis. Foto: Forsvarsakademiet

 

Samspil med det civile uddannelsessystem giver sergenterne flere muligheder

Niveauvurderingen styrker samspillet med det civile uddannelsessystem, og det styrker merit- og realkompetencevurderinger af sergenten. Derfor kan niveauvurderingen samtidig også medvirke til at minimere dobbeltuddannelse, både inden for det faglige område og niveau. Det kommer til at gavne de nuværende og kommende sergentelever, da sergenterne får flere uddannelsesmæssige muligheder, hvis de på et tidspunkt vælger at videreuddanne sig udenfor Forsvaret. Niveauvurderingen er imidlertid ikke en offentlig anerkendelse på linje med akkreditering, hvilket betyder, at niveauvurderingen ikke er gradsgivende, giver retskrav på optagelse eller automatisk er meritgivende.

 

Henrik Ryberg forklarer: ”Forsvaret er en attraktiv arbejdsplads, hvor man forhåbentligt har lyst til at blive i mange år. Samtidig skal vi undgå, at vores medarbejdere havner i en blindgyde, fordi deres uddannelsespapirer kun kan bruges i Forsvaret. Derfor er det vigtigt, at de uddannelser, som vi udbyder, anerkendes og kan bruges såvel i som uden for Forsvaret.”

 

Jesper Korsgaard Hansen er enig: ”Jeg hørte på et tidspunkt en repræsentant fra det civile uddannelsessystem sige: ”Hvor har soldater mange fantastiske kompetencer, men hvor er I dårlige til at beskrive dem”. Den udtalelse satte mange tanker i gang. Jeg håber derfor, at godkendelsen af sergentuddannelsen kun er startskuddet til, at samtlige uddannelser i Forsvaret bliver beskrevet overfor Akkrediteringsinstitutionen med henblik på godkendelse i forhold til Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. Det vil give den enkelte soldat en markant bedre mulighed for at kombinere sine militære uddannelser med det civile uddannelsessystem. Det kan bane vejen mod en samlet civil uddannelse, som kan anvendes indenfor Forsvaret, men kan også danne fundament for en civil karriere.”

 

Det har længe været et fælles ønske fra blandt andet Forsvarschefen, Forsvarsministeriet Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel at anerkende sergentens uddannelsesmæssige kompetencer. Forsvarsakademiet har stået i spidsen for dette arbejde siden 2019.

 

Kriterier for niveauvurdering

Niveauvurderingen er opdelt i to faser. I første fase skal uddannelsen leve op til følgende krav for at blive niveauvurderet og godkendt hos Danmarks Akkrediteringsinstitution (DA):

 

  • Uddannelsens formål – en tydelig beskrivelse af uddannelsens formål og relevans
  • Læringsmål – en beskrivelse af uddannelsens samlede mål for læringsudbytte som viden, færdigheder og kompetencer
  • Gennemløb af uddannelsen – uddannelsen skal enten have kørt fra start til slut mindst fem gange og været udbudt i minimum fem år eller have kørt fra start til slut mindst 30 gange
  • Undervisningsevaluering – en beskrivelse af, at der gennemføres evaluering af undervisningen
  • Vurdering – en vurdering af, om den studerende har nået de samlede mål for læringsudbytte ved afslutning af uddannelsen
  • Udstedelse af bevis – uddannelsen skal udstede bevis til den studerende efter endt uddannelse

Hvis uddannelsen lever op til de seks krav, går uddannelsen videre til anden fase. Her vil DA sammen med en eller flere faglige eksperter lave en vurdering af uddannelsens samlede læringsudbytte. De tre vurderingspunkter er:

 

  1. Læringsudbytte – DA og eksperterne vil vurdere, om niveauet af uddannelsens samlede mål for læringsudbytte svarer til det ansøgte niveau i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring.
  2. Undervisernes faglige kvalifikationer – DA og eksperterne vurderer, om undervisernes faglige kvalifikationer bidrager til, at de studerende kan opnå uddannelsens samlede mål for læringsudbytte
  3. Undervisningsevaluering – DA vurderer om undervisningsevalueringen gennemføres på en måde, så det understøtter, at de studerende kan opnå uddannelsens samlede mål for læringsudbytte.

Fakta

Den 24. september 2020 blev de grundlæggende sergentuddannelser i Hæren og Søværnet officielt godkendt. Niveauvurderingen er gældende i fire år.

 

I løbet af 2021 vil Flyvevåbnet følge trop med en ansøgning om niveauvurdering af deres sergentuddannelse, ligesom Beredskabsstyrelsen overvejer at gå samme vej med deres grundlæggende sergentuddannelse.