Underviser foran sine elever i klassalokale.

Foto: Forsvarsakademiet

Forsvarets opgaveløsning er i dag og i fremtiden præget af et komplekst risiko- og trusselsbillede samt en hastig teknologisk udvikling, hvilket fører til en stigende grad af uforudsigelighed. Det øger kravene til medarbejderes kompetencer og dermed også til de uddannelser, der skal forberede dem på komplekse opgaver, hyppige indsættelser og stor diversitet i opgaveløsningen.

 

Grundlaget er, at Forsvarets enheder skal kunne kæmpe og vinde krige i rammen af NATO og koalitioner. Det kan kun ske gennem et uddannelsessystem, der til en hver tid bygger på de seneste erfaringer og den seneste udvikling og forskning, der sikrer en løbende opretholdelse og udvikling af personellets professionelle kompetencer.

 

Derfor skal Forsvarets uddannelser og uddannelsessystem løbende tilpasses Forsvarets operative virke, truslen og øvrige opgaveløsning, herunder de operative enheders fokuserede førings- og enhedsuddannelser i regi af de respektive værnskommandoer, samt skabe forudsætninger for medarbejdernes professionelle, løbende og livslange kompetenceudvikling.

 

For at løse denne opgave og samtidig understøtte den operative opgaveløsning, skal Forsvarsakademiet og Forsvarets øvrige uddannelsesenheder inddrage tidssvarende undervisningsteknologi og pædagogik i udviklingen af grund-, videre- og efteruddannelser, så personellet i større omfang kan udvikle deres kompetencer under tilstedeværelse i enhederne frem for under lange skoleophold. Dette skal ske i tæt dialog med Forsvarets enheder og med de undtagelser, der er nødvendige for at opnå den bedst mulige effekt af kompetenceudviklingen.

 

Samtidig påvirker den samfundsmæssige udvikling Forsvarets nuværende og kommende medarbejderes forventninger og forståelse af samvær, vidensdeling og social interaktion. Fremtidens militære læringsmiljø skal derfor både understøtte og understøttes af de såkaldte 21st Century Skills, som består af læringskompetencer, kompetencer indenfor tilgangen til information og kompetencer indenfor understøttende sociale dynamikker.

 

Forsvarets uddannelsesstrategi danner rammen for en bred portefølje af lærings- og uddannelsesaktiviteter, herunder grund-, videre- og efteruddannelser. Forsvarets uddannelsesstrategi fastlægger de overordnede pejlemærker for videreudviklingen af Forsvarets uddannelser ud fra bærende principper for relevans, kvalitet og fleksibilitet.

 

Forsvaret fokuserer sin uddannelsesvirksomhed på kompetenceudvikling, som er unik for Forsvaret og anvender det civile uddannelsessystem, hvor dette tilbyder den relevante kompetenceudvikling.

 

Strategien skal sikre den uddannelsesmæssige understøttelse af Forsvarets HR-strategi, Nyordningen af Forsvaret og Forsvarskommandovejledning U.180-2, Vejledning om kompetenceudvikling i Forsvarskommandoen.

  • Udgiver

    Forsvarsakademiet

  • Udgivelsesdato

    29. oktober, 2020

Hent publikation