Beredskabsstyrelsen øver. Foto: Kamilla Elming Lausten

Center for Samfundssikkerhed er aktivt fra den 1. marts 2023. Foto: Kamilla Elming Lausten, Forsvarsakademiet

Forsvarsakademiet etablerer fra marts 2023 nyt center med fokus på samfundssikkerhed. Center for Samfundssikkerhed forankres ved Institut for Strategi og Krigsstudier og bliver ledet af Rasmus Dahlberg, Ph.D. og lektor ved Forsvarsakademiet.

 

Det nye center skal være med til at styrke samfundets samlede evne til at forebygge, håndtere og lære af kriser.

 

”I en usikker verden er det afgørende at være forberedt på det værste. Med denne satsning på samfundssikkerhed placerer Forsvarsakademiet sig centralt i de fælles bestræbelser på at ruste Danmark til fortsat at kunne navigere trygt gennem kriser,” udtaler kontreadmiral Henrik Ryberg, chef for Forsvarsakademiet, som uddanner befalingsmænd og officerer til både Forsvaret og Beredskabsstyrelsen.

 

Samfundssikkerhed betegner de tiltag, der skal sikre samfundets fortsatte funktion under kriser.

 

Tidligere talte man om totalforsvar og civilbeskyttelse, men nutidens samfund er så komplekst, at det er nødvendigt med en bredere tilgang til beredskab. Samfundssikkerhed bygger derfor bro mellem flere aspekter af samfundet. Det drejer sig blandt andet om samarbejde mellem civile og militære kapaciteter, mellem sektorer og mellem myndigheder, civilsamfund og borgere.

 

Forsvarsakademiet bidrager med forskningsbaseret undervisning, formidling og myndighedsbetjening

Fremkomsten af hybride trusler indebærer, at hele samfundet er sårbart under kriser. Derfor giver det god mening at fokusere på samfundssikkerhed i bred forstand, pointerer direktør Laila Reenberg fra Beredskabsstyrelsen, som samarbejder med Forsvarsakademiet om Center for Samfundssikkerhed.

 

”Hverken det civile eller militære beredskab kan håndtere fremtidens kriser på egen hånd. Et stærkt beredskab kræver godt samarbejde på tværs af alle sektorer, og derfor ser vi frem til sammen med Forsvarsakademiet at opbygge et dansk forsknings- og vidensmiljø på området,” siger hun.

 

Forsvarsakademiet undersøger krisestyring i Norden

Rasmus Dahlberg og Andreas Hagedorn Krogh, adjunkt ved Institut for Ledelse og Organisation, leder forskningsprojektet ’RESECTOR: Reinterpreting Sector Responsibility in Nordic Crisis Management after COVID-19’, der gennemføres fra 2023 til 2026.

 

Projektet undersøger udviklingen i krisestyringen i Danmark, Norge og Sverige under og efter coronapandemien med fokus på, hvordan større kriser udfordrer sektoransvarsprincippet, som er et af de grundlæggende principper for nordisk krisestyring.

Henrik Breitenbauch, dekan ved Forsvarsakademiet, glæder sig over, at samfundssikkerhed er kommet på dagsordenen herhjemme.

 

”Behovet for at styrke samfundets robusthed og beredskab fremgik blandt andet klart af rapporten fra Regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske analysegruppe, og jeg forventer også et fokus på samfundssikkerhed i det kommende forsvarsforlig. Derfor er det vigtigt, at Forsvarsakademiet er parat til at understøtte denne udvikling med forskningsbaseret undervisning, formidling og myndighedsbetjening,” udtaler han.

 

Viden er afgørende for beslutningsprocessen

Center for Samfundssikkerhed forankres på Institut for Strategi og Krigsstudier. Som institutchef Niels Bo Poulsen understreger, har instituttet i forvejen et stærkt fokus på at understøtte både Forsvarets og samfundets samlede evne til at navigere i en stadig mere kompleks verden, og derfor er han opmærksom på instituttets ansvar.


”Viden om den historiske baggrund og forståelse for den politiske og faglige kontekst er afgørende for at træffe gode beslutninger i fremtiden,” udtaler han.

 

Hos Styrelsen for Forsyningssikkerhed glæder man sig over det nye center, og direktør Lisbet Zilmer-Johns ser frem til et tæt samarbejde.

 

”Forsyningssikkerheden har i høj grad været udfordret af først en global pandemi og nu krigen i Ukraine. Vi skal blive klogere på, hvordan vi sikrer vores forsyninger og på den måde styrker samfundssikkerheden i Danmark. Derfor hilser vi centeret velkommen og glæder os til et stærkt samarbejde omkring en vigtig dagsorden,” siger hun.

 

Et begreb, der berører alle

Samfundssikkerhed betegner en holistisk tilgang til beredskab, der forener tidligere tiders totalforsvar med en moderne resilienstankegang.

 

Med samfundssikkerhed menes de samlede forberedende og afhjælpende aktiviteter, der skal sikre samfundets fortsatte funktion under kriser og krig. Samfundssikkerhed går på tværs af sektorer og niveauer, inkluderer offentlige og private aktører og forener civile, militære og offentlige ressourcer.

 

Samfundssikkerhed er et tidssvarende paraplybegreb, som omfatter hele samfundets beredskab. Derfor anvender Forsvarsakademiet betegnelsen som ramme for forskning, undervisning, formidling og myndighedsbetjening.

Rasmus Dahlberg, som skal lede det nye center, har i en årrække beskæftiget sig med krisestyring, civilit-militært samarbejde og katastrofehåndtering. Ifølge ham understreger de seneste års kriser behovet for et fokus på samfundssikkerhed.

 

”De seneste års kriser har vist, hvor afhængigt det danske samfund er af et velfungerende beredskab på tværs af myndighedsområder. Derfor er det vigtigt at forske i gode måder at koordinere mellem samfundssektorer, for det er for sent at opfinde procedurerne og skabe ny viden, når man står midt i krisen,” siger han og fortsætter:

 

”Under Covid-19 blev sektoransvaret udfordret, og der opstod nye lag og mekanismer i krisestyringsorganisationen. Det skal vi lære mest muligt af, så samfundet er endnu bedre rustet til at håndtere de kommende kriser.”

Kontakt

For yderligere informationer, kontakt venligst:

Niels Bo Poulsen

Telf.: +45 41 32 98 70

E-mail: nipo@fak.dk

 

Rasmus Dahlberg

Telf.: +45 25 55 21 96

E-mail: rada@fak.dk