Cyberværnepligtig

Foto: Forsvaret

Uddannelsen er i udgangspunktet samfundsfaglig og fokuserer på to uddannelsesretninger.

 

Nyt trusselsbillede kræver nye kompetencer i Forsvaret

Med accelererende globalisering og digitalisering er der brug for et styrket handleberedskab i forhold til nye trusler på̊ fremtidens kampplads fysisk såvel som virtuelt. Derfor har vi i samarbejde med Syddansk Universitet udviklet en Master i Intelligence & Cyber Studier (MICS).

 

Formålet med MICS er, at styrke Forsvarets viden på efterretnings- og cyberområdet i en sikkerhedspolitisk kontekst, og det styrker Forsvarets medarbejderes evne til at forstå og operere på fremtidens kampplads.

 

Master i Intelligence & Cyber Studies

MICS indeholder både praksisorienteret ekspertise og et analytisk spor. MICS har fokus på at understøtte enhedernes behov for ny viden og kompetencer og leverer derfor relevant og tidssvarende læring, der kan kobles til praksis inden for de militære kerneområder.

 

MICS opbygger kompetencer gennem to specialiseringsspor: efterretning og cyber.

 

Der vil der være fokus på en styrket faglighed inden for efterretning- og cyberanalyser, herunder hybrid krigsførsel gennem klassisk og ny teori samt forskning i intelligence- og cyberstudier. Derudover vil MICS tilføre Forsvaret en styrket forståelse af politiske, juridiske og etiske problemstillinger med praksisnære studier og opgaver, der inddrager Forsvarets operative virkelighed.

 

Uddannelsen er målrettet personer, der enten er civilt eller militært ansat i Forsvaret og har erfaring fra efterretnings- eller cyberområdet. MICS er oplagt som uddannelsesmæssigt grundlag for medarbejdere, der arbejds- eller interessemæssigt beskæftiger sig med områderne, og MICS skal være med til at videreudvikle Forsvarets indsats på området.  

 

Unikt samarbejde mellem Forsvarsakademiet og Syddansk Universitet

MICS består af moduler, som er udviklet af både Forsvarsakademiet og Syddansk Universitet. Tilsammen besidder vi både praksisnærhed og strategisk udsyn, der gør uddannelsen helt unik.

 

Uddannelsen blev udbudt første gang i september 2021.

MICS forløb

Læs mere om modulerne på SDUs hjemmeside her.

 

Det praktiske

Uddannelsen gennemføres på to til fire år. Den er fleksibelt sammensat af forskellige moduler, så det meste af uddannelsen kan tages ved siden af den studerendes arbejde. Der er imidlertid også tilstedeværelsesdele – enten fysisk eller via digital undervisning – hvor den studerende skal være tilstede. Antallet af dage veksler lidt alt efter sammensætning af moduler og valgfag, men forventes at ligge i størrelsen omkring 40 dage over to år. Studerende kan i øvrigt tage hele uddannelsen eller studere enkeltfag.

 

Fleksibilitet

 • Toårig master kan gennemføres på op til fire år.
 • Onlineundervisning og valgfag.
 • Enkeltmoduler eller en fuld master.
 • Samlæsning med Master i Militære Studier på enkelte moduler muligt.

 

Om Master i Intelligence og Cyber Studier

Fokusområder

 • Styrke faglighed inden for efterretning- og cyberanalyser, herunder hybrid krigsførsel gennem klassisk og ny teori samt forskning i intelligence- og cyberstudier.
 • Understøtte aktuelle og fremtidige operative behov i Forsvaret.
 • Styrke Forsvarets efterretningsvirksomhed.

 

 

Ansøgning og optagelse

Hvem kan søge? MICS er udviklet til personer, der enten er civilt eller militært ansat, og har erfaring fra efterretnings- eller cyberområdet. MICS er tiltænkt personer med en praktisk, samfundsfaglig såvel som humanistisk baggrund — for på MICS er analyse og praksis i centrum.

 

Det forventes, at man har en niveau 6 uddannelse (bachelor/diplom) samt to års relevant tjeneste. Dog er en realkompetencevurdering en mulighed ved manglende akademisk baggrund.

 

Kompetencemidler for 2023

Ud over midler fra Forsvarsakademiet, kan du søge den Statslige Kompetencefond om midler. Der kan søges tre gange årligt. Forsvarsakademiet anbefaler, at der altid søges om midler fra Statens Kompetencefond uanset om der søges midler fra Forsvarsakademiet.

 

Er du ansat under Forsvarskommandoen?

Så kan du søge en særlig pulje af kompetencemidler

Der åbnes for ansøgning om kompetencemidler til start i september 2023 i april måned 2023. Det er sidste år ud af tre, at midler tildeles af Forsvarsakademiet.

 

Når midler er tildelt, vil i alt 30 ansatte under Forsvarskommandoen have modtaget kompetencemidler fra Forsvarsakademiet. På nuværende tidspunkt er 20 studerende optaget via kompetencemidler fra Forsvarsakademiet og i gang med studiet. Det er omkring 1/4 af optaget på uddannelsen ved Syddansk Universitet.

 

Du søger kompetencemidler ved at sende din ansøgning til FAK-KTP-MICS@mil.dk eller via FIIN på FAK-KTP-MICS@fiin.dk.

 

Dokumentation fra ansøger (KLASSIFICERET op til TTJ)

Følgende dokumentation skal som minimum fremsendes med ansøgningen:

 • Seneste FOKUS, gerne målrettet ansøgningen.
 • CV, klassificeret op til TTJ.
 • Motivation for ansøgningen, maksimalt én side, med chefpåtegning fra nærmeste chef.
 • Uddannelsesbevis/karakterblad for adgangsgivende uddannelse (niveau 6 eller højere).
 • Uddannelsesbevis/karakterblad for anden relevant uddannelse.

 

FAK kan for visse ansøgere med øget behov for sikkerhed lade ovenstående erstatte af en erklæring om ansøgers kvalifikationer. Dette aftales nærmere med FAK.

 

Har du spørgsmål til ansøgningsproceduren eller dokumentation så kontakt FAK-KTP-MICS.

 

Ansøgningsfrist internt i Forsvaret med kompetencemidler er forlænget til: 22. maj 2022.

 

Kriterier for udvælgelse

Kun ansatte under Forsvarskommandoen kan søge om midler. Øvrige ansatte i Forsvarsministeriets koncern skal søge egen styrelse/myndighed om midler.

 

Følgende vægtes i vurderingen af den enkelte studerende, der ønsker uddannelsen eller enkeltfaget betalt:

 

Chefpåtegning eller øvrig dokumentation af, at ansøgeren varetager en operativt central funktion inden for intelligence eller cyber i Forsvaret. Erfaring med arbejdsopgaver inden for intelligence eller cyber. Motiveret begrundelse for ønske om fremtidigt karriereforløb inden for intelligence eller cyber i Forsvaret. Ansøgere til den fulde uddannelse prioriteres før enkeltfagsstuderende.

 

Ansøgere vil få svar på deres ansøgning senest den 9. maj via e-mail.

 

Alle ansøgere skal selv søge om optagelse på uddannelsen hos SDU. For visse ansøgere med øget behov for sikkerhed sker dette dog ved en erklæring fra FAK til SDU om ansøgers kvalifikationer.

 

Bemærk: Forsvarsakademiet forventer, at studerende med kompetencemidler fra FAK gennemfører uddannelsen på 2 år og kun i særlige tilfælde, f.eks. ved udsendelser, kan studerende få udskudt gennemførelsen. Eventuel tilladelse til udsættelse af uddannelsen aftales med FAK.

 

Ekstern ansøgningsfrist til SDU: 1. juni 2023.

Hvis du er ansøger udenfor Forsvarskommandoens område, kan du læse mere på SDU’s hjemmeside her.

 

Opstart: September 2023

 

Pris for fuld master: 175.000 DKK eksklusiv udgifter til litteratur, forplejning og evt. ophold på internat. Finansieres af den studerende selv eller dennes arbejdsgiver. Der tilbydes kompetencemidler til udvalgte interne ansøgere fra Forsvaret efter ansøgning.

Sidst opdateret 11. februar, 2021 - Kl. 12.42