Soldat med headset.

Foto: Forsvaret

Formål

Myndighedsfælles Efterretningsanalytikerkursus henvender sig til efterretningsanalytikere i statens myndigheder.

 

Kurset har til formål at give den studerende viden om teorier, metoder og værktøjer, der kan understøtte analysearbejde i egen organisation og i et myndighedsfælles efterretningsmiljø.

 

Kvalifikationer

Adgang til kurset forudsætter en kort eller mellemlang videregående uddannelse, to års relevant erhvervserfaring, samt at den studerende opfylder nedenstående:

 

 • Ansøgere fra myndigheder, der er underlagt Forsvarskommandoens myndighedsområde, skal have gennemført grundlæggende efterretningsuddannelse.
 • Ansøger skal sidde i en efterretningsstilling eller være befalet i en efterretningsstilling.

 

Såfremt ovenstående forudsætninger ikke er opfyldt, skal ansøgning vedlægges motiveret indstilling fra nærmeste chef.

 

Læringsmål

Målet er, at deltageren efter endt uddannelse har opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

Den studerende vil opnå viden om:

 • Udvalgte teorier og metoder relateret til analyse, udarbejdelse og formidling af efterretningsprodukter.
 • Forskellige indhentningsdiscipliner, herunder styrker og svagheder ved disse.
 • Systemisk tilgang til komplekse efterretningsproblemer, herunder kognitive faldgruber i forbindelse med analyse af efterretninger.
 • Samarbejdet mellem forskellige myndigheder og samspillet mellem analytiker og kunde, herunder politisering af efterretninger.

 

Færdigheder

Den studerende kan:

 • Analysere en kompleks problemstilling og situationsbestemt fastlægge hensigtsmæssige analysemetoder med henblik på at vurdere en specifik situation, herunder bidrage til forståelse af en problemstilling. Dette omfatter udarbejdelse af Problem Definition Model (PDM), Target Network Model (TNM) og anvendelse af Structured Analytic Techniques (SAT).
 • Vurdere potentielle kognitive bias og andre faktorer, der kan påvirke efterretningsprocesser og produkter.
 • Formidle sin viden gennem udarbejdelse af efterretningsvurdering og er i stand til at præsentere sine vurderinger ved udarbejdelse af efterretningsbriefing.

 

Kompetencer

Den studerende kan:

 • Initiere og indgå i analyse af efterretningsmæssige problemstillinger og videreformidle udledte vurderinger og anbefalinger til beslutningstagere.
 • Gennemføre et fagligt og tværfagligt efterretningsanalytikersamarbejde, herunder indgå i en professionel debat indenfor efterretningsområdet.
 • Indgå i teams og gennem peer-review og kritisk tænkning forholde sig refleksivt til løsning af opgaver.

 

Indhold

 • Efterretningskredsløbet og efterretningsprocesser
 • Indhentningsdiscipliner
 • Kognitive bias og logiske faldgrubers indflydelse på efterretningsanalyse
 • Problem Definition Modeling (PDM), Target Network Modeling (TNM) og Structured Analytic Techniques (SATs)
 • Validering og formidling af usikkerhed i efterretningsproduktet
 • Politisering, samarbejde og vidensdeling
 • Udarbejdelse og formidling af efterretnings- og trusselsvurderinger

 

Undervisnings- og studiemetoder

Undervisningen gennemføres som fjernundervisning og to tilstedeværelsesmoduler. Under fjernundervisning veksles der mellem online læringsaktiviteter og studiegruppediskussioner samt individuelle opgaveløsninger. Tilstedeværelsen gennemføres som internat og kendetegnes ved korte plenumforelæsninger og dybdegående case-baseret syndikat- og gruppearbejde. Dele af plenumforelæsningerne kan forekomme på engelsk. Pensum vil hovedsagligt være på engelsk.

 

Det vægtes, at den enkelte studerende er aktiv og engageret og kan bidrage med myndighedsspecifikke erfaringer og betragtninger under de fælles diskussioner og under gruppearbejde.

 

Uddannelsesbelastningen er rammesat til 5 ECTS (137,5 timer), der fordeles med fjernundervisnig 55 timer, tilstedeværelse 55 timer og eksamen 27,5 timer.

 

 

Opgaver og eksamen

 

Diskussionsfora:

Som en del af undervisningen forventes det, at den studerende deltager aktivt i de planlagte online diskussionsfora. Disse diskussioner har til formål at afklare, om den studerende har forstået pensum. Desuden skal diskussionerne bidrage til peer-feedback og netværksdannelse.

 

Opgaver:

Der skal afleveres én hjemmeopgave i løbet af modulet. Opgaven bedømmes som godkendt / ikke godkendt, og skal bestås for at deltagen kan indstilles til eksamen.

 

Eksamen:

Eksamen gennemføres som en skriftlig prøve, hvor deltagerne skal demonstrere opfyldelse af kursets læringsmål. Besvarelsen må ikke overstige 10 normalsider, og der gives karakter jf. 7-trinsskalaen ved anvendelse af ekstern censur. 

 

 

Bemærkninger

Der kan maksimalt optages 28 studerende. Der sigtes efter en balanceret myndighedsfordeling. Kursus gennemføres ikke, hvis der er færre end 10 egnede ansøgere. Ved flere end 24 ansøgere vil kursusledere foretage en individuel vurdering og meddele afslag til de studerende, der ikke kan tildeles kursusplads.

 

 • Ansøgere fra Forsvarets myndigheder skal ansøge via Min Udannelse
 • Ansøgere fra PET og FE skal ansøge via eget HR-system.
 • Øvrige offentligt ansatte samt private søger om optagelse ved at en fremsende skriftlig ansøgning samt CV til FAK-KTP-KFKA@mil.dk

 

Meddelelse om optag på kursus udsendes senest 03. november 2023.

 

Tilstedeværelsesperioden gennemføres som ét to-dages internatophold i perioden 8. til 9. januar 2024 i Slagelse samt et fire-dages ophold 19.-22. februar 2024 i Vordingborg

 

For selvbetalende kursister samt kursister uden for Forsvarsministeriets myndighedsområde er man først endeligt tilmeldt når kursusgebyret er indbetalt. Beløbet kan refunderes ved skriftlig framelding fra uddannelsen senest 25 arbejdsdage før uddannelsens start.

 

Computer og IT

De studerende medbringer internet bærbar computer, som skal kunne kobles op på Forsvarsakademiets undervisningsplatform.

 

Bøger og adgang til pensum

For at kunne få adgang til store dele af pensum skal den studerende forud for kursusstart oprette sig som låner på biblioteket.

 

Alle bøger, som anvendes i undervisningen, udlånes fra biblioteket.

 

Kursusoplysninger

August 2023

Analytikere fra statens myndigheder, der beskæftiger sig med efterretningsanalyse.
Min 10 - max 28
Niveau 6, jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

5 ECTS

10 ugers deltidsstudium,

Ét 2 dages internat

Ét 4 dages internat

Start: 02. januar 2024

Slut: 08. marts 2024

Internat: 8.-9. januar

Internat: 19.-22. februar

MinUddannelse

For ansøgere, der ikke er ansat i Forsvaret eller Hjemmeværnet se under bemærkninger

27. oktober 2023

Eksterne deltagere: 5.400 kr.
Forsvarsakademiet
Ryvangs allé 1
2100 København Ø

Major Søren Sjøgren
Center for Værnsfælles
Operationer
E-mail: sosj@fak.dk
FIIN: FAK-IMO-VO02
Tlf.: +45 72 81 77 93

 

Lektor Maya Mynster Christensen
Center for Værnsfælles Operationer
E-mail: mmch@fak.dk
FIIN: FAK-IMO-VO06
Tlf.: +45 24 20 38 39

Studiekontoret ved Forsvarsakademiet

E-mail: studiekontor@fak.dk

Tlf.: +45 7281 7000

Sidst opdateret 10. januar, 2022 - Kl. 13.53