Formål

Formålet med udarbejdelse af masterprojektet er, at den studerende skal demonstrere viden, færdigheder og kompetencer opnået ved militære studier. Dette gøres ved selvstændigt at indkredse og afgrænse en problemstilling, der har relevans for og relation til praksis, at gennemføre en empirisk og teoretisk undersøgelse af denne, samt at foretage en selvstændig og kritisk reflekteret analyse og vurdering af såvel løsningsforslag som løsningsproces.

 

Masterprojektet skal demonstrere fagligt overblik og indsigt med hensyn til at kunne anvende videnskabelige metoder ved løsning af praktiske militærfaglige problemstillinger, som skal præsenteres i en sprogligt og indholdsmæssigt klart formuleret og disponeret form.

 

Forudsætninger

Forudsætningen for tilmelding til masterprojektet er, at den studerende har bestået de første 45 ECTS af masteruddannelsen.

 

Mål for læringsudbytte

Efter afslutningen af modulet vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

 • Har viden om og forståelse for en selvdefineret, afgrænset problemstilling gennem anvendelse af teorier og metoder, der er baseret på højeste internationale forskning indenfor det militærfaglige område.
 • Har viden om og kan redegøre for relevante teorier, metoder og sagsforhold i tilknytning til emneområdet og den valgte problemstilling.
 • Kan identificere og reflektere over det videnskabelige grundlag for masterprojektets emne, herunder demonstrere en kritisk forståelse for det metodologiske grundlag.

 

Færdigheder

 • Kan behandle, analysere og vurdere en større kompleks militærrelevant problemstilling entydigt og overbevisende.
 • Kan begrunde, vælge og anvende et relevant teoretisk perspektiv, metoder og analytiske redskaber samt behandle empiri og opstille modeller eller løsningsforslag til den valgte problemstilling i masterprojektet.
 • Kan formidle forskningsresultaterne til fagfæller og diskutere de militærfaglige problemstillinger og afledte løsningsforslag.

 

Kompetencer

 • Kan indenfor masterprojektets emneområde anvende og udvikle løsningsmodeller til komplekse problemstillinger med nytteværdi for professionelt virke.
 • Kan igangsætte og gennemføre et professionelt og fagligt samarbejde af militærfaglig karakter indenfor masterprojektets tematiske ramme.
 • Kan tage ansvar for egen faglighed og kan selvstændigt identificere og strukturere behov for tilegnelse af faglig viden og specialisering i relation til det valgte emneområde i masterprojektet.
 • Kan selvstændigt eller i et tværfagligt samarbejde med andre foretage større analysearbejder af militære problemstillinger.

 

Indhold

 • Undervisning i og arbejde med projektskrivning, videnskabsteori og metodelære, der skaber grundlag for udfærdigelsen af masterprojektet.
 • Udarbejdelse af selvvalgt masterprojekt, hvor den studerende på et forskningsbaseret grundlag skal formulere, undersøge og analysere en problemstilling af militærfaglig karakter samt reflektere over mulige løsninger.
 • Vejledning inden for projektets problemfelt.

 

Projektets omfang og formkrav

Masterprojektet skal have et omfang af 40 – 45 normalsider.

 

Masterprojektet udarbejdes individuelt og skrives på dansk, norsk, svensk eller engelsk. Projektet kan udformes enten som en videnskabelig monografi eller som en videnskabelig artikel med kappe.

 

Masterprojektet skal forsynes med en titel og et abstract på engelsk. Abstractet skal være på maks. 1.500 tegn (inkl. mellemrum). Projektet skal også indeholde et uddybende resumé på ca. 3.000 tegn (inkl. mellemrum). Resumeet skrives på samme sprog, som det sprog masterprojektet skrives på. Abstract og resumé indgår i bedømmelsen.

 

Læringsaktiviteter og undervisningsformer

Modulet gennemføres primært som selvstudium, der skal give den studerende mulighed for at fordybe sig i det valgte problemfelt og projektskrivningen.

 

Udarbejdelsen af masterprojektet vil blive understøttet af undervisningen på modulet, hvor kompetencer i projektskrivning, videnskabsteori og metodelære fremmes/fornyes. Studiemetoderne vil veksle mellem orienteringer og forelæsninger, herunder oplæg til opgaver og debatter i grupper samt selvstændigt skriftligt arbejde.

 

Den studerende bliver tildelt en vejleder.

 

Yderligere bestemmelser omkring masterprojektet jf. FAKBST 180-11.

 

Eksamen

Prøveform: Individuelt skriftligt projekt med mundtligt forsvar.

Varighed af mundtlig eksamination: 30 minutter ekskl. votering og tilbagemelding.

Bedømmelsesform: Karakter jf. 7-trinsskalaen.

Censur: Ekstern

Moduloplysninger

Maj 2021

15 ECTS-point

Ingen begrænsning i antal.

Adjunkt Thomas Randrup Pedersen,
Forsvarsakademiet,
E-mail: THPE@fak.dk
FIIN: FAK-IMK-18
Telefon: +45 4132 5808

Major
Kenneth Pors Straarup 
Forsvarsakademiet 
MMS-sektionen
E-mail: kest@fak.dk
FIIN: fak-mms02@mil.dk
Telefon: +45 72 81 70 61 

Sidst opdateret 10. juli, 2020 - Kl. 10.05