Formål

Den studerende introduceres på dette modul til Master i Militære Studier gennem introduktion til masterstudiets genstandsfelt – krig, krigsførelse og det militære instrument – og opnår kendskab til uddannelsens opbygning, studieteknik og introduceres til grundlæggende videnskabsteori. Dette sker på et militærhistorisk og krigsteorisk grundlag, som skaber overblik over, hvad det vil sige at studere krig, krigsførelse og militære forhold.

 

Modulets formål er dermed også at give den studerende de nødvendige forudsætninger for at tilegne sig og arbejde med forskningsbaseret viden om militære operationer, strategi og ledelse på uddannelsens øvrige moduler.

 

Forudsætninger

Optaget på Master i Militære Studier, bachelor/professions-bachelor, officersuddannelse på tilsvarende niveau eller anden tilsvarende uddannelse.

 

Læringsmål

Efter gennemførelsen af modulet vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

Den studerende har den fornødne viden om:

 • uddannelsens opbygning, indhold og målsætninger,
 • studieteknik og brug af hjælpemidler ved FAK,
 • fundamental krigsteori herunder hvordan man studerer krig, krigsførelse og militære forhold,
 • centrale videnskabsteoretiske refleksioner og positioner forbundet med studiet af krig, krigsførelse og militære forhold.

 

Færdigheder

Den studerende har opnået forståelse for og evnen til at analysere relevante militære problemstillinger ud fra:

 • de grundlæggende videnskabsteoretiske og faglige tilgange til forståelsen af krig, krigsførelse og militære forhold,
 • den til området hørende videnskabs- og krigsteoretisk terminologi.

 

Kompetencer

Den studerende kan:

 • planlægge og aktivt afvikle egen deltagelse på Master i Militære Studier med anvendelse af alle til rådighed værende hjælpemidler,
 • reflektere over og positionere sig i forhold til grundlæggende videnskabs- og krigsteoretiske traditioner og tilgange.

 

Indhold

På modulet gennemgås:

Opbygning og indhold af Master i Militære Studier

 • Hvilke moduler består uddannelsen af?
 • Hvordan kan den studerende forberede og tilrettelægge studiet?
 • Hvilke erfaringer fra tidligere studerende m.v. kan være nyttige

 

Studieteknik

 • Hvilke redskaber er til rådighed for studerende ved FAK?
 • Hvordan tilegner man sig bedst viden fra tekster?
 • Hvordan anvendes FAKs digitale læringsplatforme?

 

Videnskabsteori

 • Hvad er viden – og videnskab?
 • Hvordan tilegner man sig viden om verden?
 • Hvilke væsentlige videnskabsteoretiske positioner bør man som studerende på Master i Militære Studier kende til?

 

Militærhistorie og anden empiriindhentning

 • Hvad er militærhistorie?
 • Hvordan kan historisk empiri om krig, krigsførelse og militære forhold anvendes i et nutidigt perspektiv?
 • Hvilke andre former for empiriindhentning kan man anvende, når man studerer krig, krigsførelse og militære forhold?

 

Krigsteori

 • Hvad er krigsteori?
 • Hvad kendetegner studiet af krig, krigsførelse og militære forhold?
 • Hvad er de grundlæggende videnskabsteoretiske og metodiske udfordringer ved at studere krig, krigsførelse og militære forhold?
 • Hvordan kan forskellige krigsteorier bringes til besvarelse af militære praksisorienterede problemstillinger?
 • Hvad er sammenhængen mellem almen krigsteori på den ene side og på den anden side militær strategi, militære operationer og militær ledelse?

 

Undervisnings- og studiemetoder

Modulet gennemføres som en blanding af selvstudie baseret på læsning af pensum og gennemførelse af tilstedeværelsesundervisning.

 

Undervisningen gennemføres tematisk med fokus på at styrke de studerendes generelle studiefærdigheder og analytiske evner via oversigtsskabende forelæsninger, anvendelsesorienterede gruppearbejder samt forskellige typer af paneldiskussioner og eksempler på militærfaglige undersøgelser i praksis. Alt dette har til formål at udvikle den studerendes evne til på selvstændig vis at beskrive, analysere, formidle og udvikle nye analyseoplæg inden for fagets kerneområde, dvs. den militærfaglige praksis- og analyse- tradition.

 

Modulet gennemføres i to faser:

 

Opstartsseminar

Starter cirka en måned før den egentlige tilstedeværelsesfase og vil omfatte en generel introduktion til det at studere Master i Militære Studier og en indføring til Krig og Videnskabs samlede læringsmål.

 

Tilstedeværelsesfase

I løbet af modulets tilstedeværelsesperiode bliver de studerende undervist i fem samlede ”temapakker” for militær-analytiske undersøgelser, nemlig

 

(1) militærhistoriske tilgange til krig;

(2) positivistiske tilgange til krig og militære kapabiliteter;

(3) fortolkende tilgange til krig og militære forhold;

(4) konstruktivistiske, kritiske og postmoderne tilgange til krig; samt

(5) nye retninger for militærvidenskaben.    

 

Som optakt til denne tilstedeværelsesperiode vil der være en større læsemængde på op til 300 sider, som de studerende skal have læst på forhånd.

 

Prøvebestemmelser / Certificering / Kontrol

Prøveform: Kollaborativ udarbejdelse af digitalt produkt i form af synopsis og digital mundtlig eksamination i syndikater med mulighed for efter særlig aftale at afløse deltagelse i mundtlig eksamen med en individuel ti-siders skriftlig opgave.

Bedømmelsesform: Bestået/ikke-bestået.

Censur: Intern.

 

Krav til modulet

Som udgangspunkt kræves der fremmøde i tilstedeværelsesperioden for at bestå modulet.

 

Der forudsættes en aktiv, selvstændig, nysgerrig og kritisk refleksiv tilgang til faget. Den studerende skal deltage aktivt i online diskussioner og overvejelser og have læst pensum samt deltage i tilstedeværelsesfaserne.

Moduloplysninger

Marts 2020

Studerende på MMS. Officerer fra Forsvaret på niveauet M321 og M331 eller tilsvarende civile. Se også pkt. forudsætninger.

Niveau 7 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring.

5 ECTS-point

10 uger Deltidsstudium

Kursus start og slutdato fremgår af uddannelses-kataloget på FIIN samt på www.fak.dk.

Automatisk ved optagelse på MMS.

Eksterne kursister: 7.000 kr.

Forsvarsakademiet
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø

Carina Meyn

Ph.D., Assistant Professor

Institut for Strategi og Krigsstudier

Phone: +45 20 68 44 52

FIIN: FAK-ISK-23

Email: came@fak.dk

Major
Kenneth Pors Straarup 
Forsvarsakademiet 
MMS-sektionen
E-mail: kest@fak.dk
FIIN: fak-mms02@mil.dk
Telefon: +45 72 81 70 61 

Studiekontoret Forsvarsakademiet KTFM
Sascha Hedberg
E-mail: studiekontor@fak.dk
FIIN: FAK-SAB-11
Telefon: +45 2555 2204

03136642

VOFMMSINTRO

Sidst opdateret 10. juli, 2020 - Kl. 10.04