Formål

Den studerende introduceres på dette modul til Master i Militære Studier gennem introduktion til masterstudiets genstandsfelt – krig, krigsførelse og det militære instrument – og opnår kendskab til uddannelsens opbygning, studieteknik og introduceres til grundlæggende videnskabsteori. Dette sker på et militærhistorisk og krigsteorisk grundlag, som skaber overblik over, hvad det vil sige at studere krig, krigsførelse og militære forhold.

 

Modulets formål er dermed også at give den studerende de nødvendige forudsætninger for at tilegne sig og arbejde med forskningsbaseret viden om militære operationer, strategi og ledelse på uddannelsens øvrige moduler.

 

Forudsætninger

Optaget på Master i Militære Studier, bachelor/professions-bachelor, officersuddannelse på tilsvarende niveau eller anden tilsvarende uddannelse.

 

Læringsmål

Efter gennemførelsen af modulet vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

Den studerende har den fornødne viden om:

 • uddannelsens opbygning, indhold og målsætninger,
 • studieteknik og brug af hjælpemidler ved FAK,
 • fundamental krigsteori herunder hvordan man studerer krig, krigsførelse og militære forhold,
 • centrale videnskabsteoretiske refleksioner og positioner forbundet med studiet af krig, krigsførelse og militære forhold.

 

Færdigheder

Den studerende har opnået forståelse for og evnen til at analysere relevante militære problemstillinger ud fra:

 • de grundlæggende videnskabsteoretiske og faglige tilgange til forståelsen af krig, krigsførelse og militære forhold,
 • den til området hørende videnskabs- og krigsteoretisk terminologi.

 

Kompetencer

Den studerende kan:

 • planlægge og aktivt afvikle egen deltagelse på Master i Militære Studier med anvendelse af alle til rådighed værende hjælpemidler,
 • reflektere over og positionere sig i forhold til grundlæggende videnskabs- og krigsteoretiske traditioner og tilgange.

 

Indhold

På modulet gennemgås:

Opbygning og indhold af Master i Militære Studier

 • Hvilke moduler består uddannelsen af?
 • Hvordan kan den studerende forberede og tilrettelægge studiet?
 • Hvilke erfaringer fra tidligere studerende m.v. kan være nyttige

 

Studieteknik

 • Hvilke redskaber er til rådighed for studerende ved FAK?
 • Hvordan tilegner man sig bedst viden fra tekster?
 • Hvordan anvendes FAKs digitale læringsplatforme?

 

Videnskabsteori

 • Hvad er viden – og videnskab?
 • Hvordan tilegner man sig viden om verden?
 • Hvilke væsentlige videnskabsteoretiske positioner bør man som studerende på Master i Militære Studier kende til?

 

Militærhistorie og anden empiriindhentning

 • Hvad er militærhistorie?
 • Hvordan kan historisk empiri om krig, krigsførelse og militære forhold anvendes i et nutidigt perspektiv?
 • Hvilke andre former for empiriindhentning kan man anvende, når man studerer krig, krigsførelse og militære forhold?

 

Krigsteori

 • Hvad er krigsteori?
 • Hvad kendetegner studiet af krig, krigsførelse og militære forhold?
 • Hvad er de grundlæggende videnskabsteoretiske og metodiske udfordringer ved at studere krig, krigsførelse og militære forhold?
 • Hvordan kan forskellige krigsteorier bringes til besvarelse af militære praksisorienterede problemstillinger?
 • Hvad er sammenhængen mellem almen krigsteori på den ene side og på den anden side militær strategi, militære operationer og militær ledelse?

 

Undervisnings- og studiemetoder

Modulet gennemføres som en blanding af selvstudie baseret på læsning af pensum, arbejde med dette på internettet og gennemførelse af tilstedeværelses- og fjernundervisningsfaser.

 

Undervisningen gennemføres med anvendelse af forskellige undervisningsformer med fokus på former, som styrker den studerendes evne til at analysere, formidle, arbejde tværfagligt og udvikle nye løsningsmodeller inden for fagets problemstillinger og i forhold til egen faglig udvikling. Der vil blive inddraget studieaktiviteter som dialogbaseret undervisning, teoretiske og casebaserede drøftelser, gruppearbejde, diskussioner, mundtlige oplæg og vejledt selvstudie.

 

Modulet gennemføres i tre faser:

 

Forberedelsesfase:

Starter tre uger før tilstedeværelsesfasen og omfatter læsning og individuel refleksion over relevant litteratur, op til ca. 300 sider.

 

Tilstedeværelsesfase:

Har primært til formål at introducere de studerende til Forsvarsakademiets faciliteter og funktioner samt til hinanden. Derudover introduceres krigsvidenskab som overordnet tema.

 

Fjernundervisningsfase:

Modulets ”tungeste” del, hvor hovedparten af den teoretiske undervisning ligger. Tilstedeværelsesfasen følger en didaktisk tragtform, hvor der indledningsvis introduceres brede felter som krigs- og videnskabsteori, som i løbet af ugen snævres ind til domæneteorier og konkrete eksempler på anvendelse.

 

En del af denne fase vil være baseret på selvstudie, og her vil de studerende gå i dybden i syndikater med både obligatoriske og selvvalgte emner inden for rammer defineret af den modulansvarlige. 

 

Fjernundervisningsfasen omfatter fem dages synkrone læringsaktiviteter spredt ud over en femugers periode, men fordelt på forskellige ugedage for at undgå konflikt med faste mødedage m.v. ude på tjenestestederne. Der er i udgangspunktet tilstedeværelsespligt på disse dage, men det tilstræbes at gøre alle online forelæsninger tilgængelige som optagelser, så det vil være muligt at indhente eventuelt fravær. I de synkrone læringsaktiviteter vil der være fokus på oplæg fra forskere inden for det givne tema og mulighed for at debattere temaet med forskeren.

 

Den studerende vil endvidere indgå i en studiegruppe (syndikat), der i et asynkront læringsforløb vil arbejde modulets skiftende tematikker. Det asynkrone forløb vil give mere tidsmæssig fleksibilitet for de studerende i forhold til deres arbejde og vil give dem tid til at reflektere over emnerne.

 

Under hele forløbet vil der være adgang til online debatfora, hvor de studerende har mulighed for at drøfte spørgsmål og problemstillinger. Den undervisningsansvarlige vil efter behov bidrage, men målet er, at de studerende supplerer hinanden.

 

De studerende kommer med forskellig faglig og praktisk erfaring, og det udnyttes særligt i asynkrone læringsaktiviteter, hvor der arbejdes i grupper og trækkes på hinandens forskellige viden, færdigheder og kompetencer for at løse opgaverne og berige diskussionerne. 

 

Prøvebestemmelser / Certificering / Kontrol

Prøveform: Kollaborativ udarbejdelse af digitalt produkt i form af synopsis og digital mundtlig eksamination i syndikater med mulighed for efter særlig aftale at afløse deltagelse i mundtlig eksamen med en individuel ti-siders skriftlig opgave.

Bedømmelsesform: Bestået/ikke-bestået.

Censur: Intern.

 

Krav til modulet

Som udgangspunkt kræves der fremmøde i tilstedeværelsesperioden for at bestå modulet.

 

Der forudsættes en aktiv, selvstændig, nysgerrig og kritisk refleksiv tilgang til faget. Den studerende skal deltage aktivt i online diskussioner og overvejelser og have læst pensum samt deltage i tilstedeværelsesfaserne.

Moduloplysninger

Marts 2020

Studerende på MMS. Officerer fra Forsvaret på niveauet M321 og M331 eller tilsvarende civile. Se også pkt. forudsætninger.

Niveau 7 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring.

5 ECTS-point

10 uger Deltidsstudium

Kursus start og slutdato fremgår af uddannelses-kataloget på FIIN samt på www.fak.dk.

Automatisk ved optagelse på MMS.

Eksterne kursister: 7.000 kr.

Forsvarsakademiet
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø

Carina Meyn

Ph.D., Assistant Professor

Institut for Strategi og Krigsstudier

Phone: +45 20 68 44 52

FIIN: FAK-ISK-23

Email: came@fak.dk

Major Allan Therkelsen
Forsvarsakademiet
E-mail: alth@fak.dk
FIIN: FAK-MMS02@mil.dk
Telefon: +45 72 81 70 61

Studiekontoret Forsvarsakademiet KTFM
Sascha Hedberg
E-mail: studiekontor@fak.dk
FIIN: FAK-SAB-11
Telefon: +45 2555 2204

03136642

VOFMMSINTRO

Sidst opdateret 10. juli, 2020 - Kl. 10.04