Med udgangspunkt i forskellige teoretiske perspektiver udfordres hverdagsideer om militær ledelse og militær organisering med henblik på at udvide handlerepertoiret. På baggrund heraf undersøges og vurderes de ledelsesmæssige og organisatoriske tilgange og teknologier, der kan optræde i Forsvarets opgaveløsning under både nutidens og fremtidens krige og i de fora, hvor den militære organisation forhandles og administreres. Modulet lægger særligt tyngde i analyse, argumentation og refleksion for at styrke den studerendes handlekraft i miltære enheder og stabe præget af komplekse operative og administrative vilkår og modsatrettede krav og hensyn.

 

Forudsætninger

Optaget på Master i Militære Studier.
Studerende skal desuden have bestået Introduktionsmodulet på Master i Militære studier inden opstart på dette modul.

 

Læringsmål

Efter gennemførelsen af modulet vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

  • Har viden om, hvordan videnskabsteoretiske perspektiver har betydning for valg af teori og metode.
  • Har forståelse for, hvordan forskellige forskningsbaserede teorier skaber forskellige optikker og handlemuligheder i den militære organisation.
  • Har viden om, hvordan konkurrerende ideer og rationaler former styrings- og forandringsprocesser i Forsvaret.

 

Færdigheder

  • Kan skelne mellem og vurdere forskellige teoretiske perspektivers implikationer for den militære organisations tilgange til styrings- og forandringsprocesser. Herunder vurdere hvilke ledelsesmæssige handlinger hvert perspektiv henholdsvis åbner og lukker for.
  • Kan anvende forskningsbaserede teorier og metoder til at identificere, analysere og vurdere komplekse ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger i Forsvarets operative og administrative opgaveløsning, og kan på den baggrund forholde sig kritisk og konstruktivt til både etablerede og nye ideer, tilgange og teknologier inden for militær ledelse og organisering.
  • Kan i forlængelse heraf opstille teoretisk reflekterede og argumenterede forslag til nye ledelsesmæssige og organisatoriske handlemuligheder, både i forhold til operativ og administrativ kompleksitet.

 

Kompetencer

  • Kan anvende ovenstående viden og færdigheder til at håndtere og udvikle komplekse og uforudsigelige styrings- og forandringsprocesser i Forsvaret.
  • Kan indgå i tværfaglige samarbejder, f.eks. på tværs af værn, forskellige organisatoriske enheder samt på tværs af civile, militære og politiske grænser, og kan opretholde handlekraft under hensyn til konkurrerende ideer og rationaler.
  • Kan selvstændigt opsøge ny viden og fortsætte udviklingen af egne kompetencer inden for militær ledelse og organisering, med henblik på at kunne håndtere kompleksiteten på både fremtidens kampplads og i den hjemlige administrative og politiske struktur.

 

Indhold

På modulet undersøger vi militær ledelse og organisering med udgangpunkt i forskellige teoretiske perspektiver. Vi undersøger, hvilke afledte ledelsesmæssige handlemuligheder og organisatoriske konsekvenser forskellige ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver har. Hvad betyder det f.eks. for, hvordan vi forstår styrings- og forandringsprocesser i den militære organisation? Vi undersøger hvordan officeren kan navigere i krydsfeltet mellem konkurrerende ideer og rationaler, der gør sig gældende i den militære kontekst.

 

Undervisnings- og studiemetoder

Modulet gennemføres som en blanding af selvstudie baseret på læsning af og arbejde med pensum samt arbejde med mindre opgaver. Litteraturen er på dansk og engelsk.

 

Tilstedeværelse gennemføres med anvendelse af forskellige undervisningsformer, med fokus på former som styrker den studerendes evne til at analysere, formidle, arbejde tværfagligt og udvikle nye løsningsmodeller inden for fagets problemstillinger og i forhold til egen faglig udvikling.

 

Der vil blive anvendt studieaktiviteter som dialogbaseret undervisning, teoretiske og case-baserede drøftelser, gruppearbejde, diskussioner, mundtlige oplæg og vejledt selvstudie.

 

Prøvebestemmelser / Certificering / Kontrol

Prøveform: Individuel skriftlig opgave på 12-15 sider. I opgaven skal den studerende anvende teorier og metoder fra modulet til at analysere en empirisk problemstilling. Eksamensopgaven skal fremsendes elektronisk og kræver ikke fremmøde.

 

Varighed: Eksamensopgaven stilles under det sidste tema.

Bedømmelsesform: Syv-trinsskalaen.

Censur: Ekstern.

Moduloplysninger

April 2020

Studerende på MMS. Officerer fra Forsvaret på niveauet M321 og M331 eller tilsvarende civile. Se også pkt. forudsætninger.

Niveau 7 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring.

10 ECTS-point

Fremgår af uddannelsesskitsen på www.fak.dk

Via læringsplatform, når Studiekontoret uploader det.

Eksterne kursister: 7.000 kr.

Forsvarsakademiet
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø

Major

Jakob Rømer Barfod

Institut for Ledelse og Organisation

Forsvarsakademiet

E-mail: jrba@fak.dk

FIIN: fak-ilo-34@mil.dk

Telefon: +45 40 31 50 13

 

Specialkonsulent

Kristian Brobæk Madsen

Institut for Ledelse og Organisation

Forsvarsakademiet

E-mail: krma@fak.dk

FIIN: fak-ilo-13@mil.dk

Telefon: +45 20 76 13 00

Major
Kenneth Pors Straarup 
Forsvarsakademiet 
MMS-sektionen
E-mail: kest@fak.dk
FIIN: fak-mms02@mil.dk
Telefon: +45 72 81 70 61 

Studiekontoret

Forsvarsakademiet

KTFM Sascha Hedberg

E-mail: studiekontor@fak.dk

FIIN: fak-sab-11

Telefon: +45 25 55 22 04

Sidst opdateret 19. december, 2023 - Kl. 08.59