Formål

Værnsfælles Videregående Efterretningsuddannelse sigter mod at forberede den studerende til at kunne deltage i værnsfælles efterretningsmæssige processer på det operative niveau.

 

Forudsætninger

Målgruppe for VFVE/FLEX-E er erfarne efterretningsofficerer fra Forsvaret på niveauet mellem M321 og M331 eller tilsvarende civile.

 

Foruden studerende på MMS og tilsvarende, der har fortrinsret, kan der optages civile studerende. Disse optages i givet fald ikke ud fra deres efterretningsmæssige forudsætninger men med baggrund i interesse, studieegnethed, akademiske formåen, og deres ønske om en evt. fremtidig efterretningsmæssig karriere-retning.

 

Her ud over vil en person fra Forsvarets chefgruppe kunne stille sig som sponsor mhp. at få optaget enkelte egnede befalingsmænd fra sergentgruppen. Dette kræver at chefen vurderer, at den pågældende har et stort behov for netop denne uddannelse, og at chefen personligt vurderer befalingsmanden til at være meget studieegnet.

 

Der kan optages egnede udenlandske studerende på kursus. Det er dog en forudsætning at de forstår, taler, læser og skriver dansk, svensk eller norsk - og engelsk.

 

Endelig vil hensynet til forsvarets behov veje tungt. Dette betyder at værnene høres med henblik på at prioritere ansøgerfeltet inden den endelige deltagerliste udarbejdes.

 

Læringsmål

Efter afslutningen af uddannelsen vil den studerende generelt have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

 • Viden om den nyeste nationale og internationale forskning inden for efterretningsområdet,
 • Forståelse af centrale historiske og nutidige koncepter og teo-rier om efterretningstjeneste, herunder centrale elementer af efterretningstjenestens historiske udvikling indenfor organisa-tion, doktrin og teknologi,
 • Viden om militær efterretningstjeneste i land, maritim, luft, rum, og cyber domænerne,Indsigt i diskursen mellem operativ kunst og operativ viden-skab og disse koncepters påvirkning af efterretninger,
 • Viden om systemisk tilgang til komplekse efterretningspro-blemer, herunder kunne reflektere over dynamikkerne i de-signteori som instrument til situationsforståelse.
 • Forståelse for koncepter for en samordnet indsats af den fulde palet af efterretningstjenesten i en samtænkningskontekst, og identificere hvad disse kan indebære i forhold til planlægning og gennemførelse af militære operationer.
 • Viden om centrale efterretningsmæssige problemstillinger, herunder kende forskellige skoler til efterretningsarbejde samt kunne reflektere over deres anvendelse.

 

Færdigheder

 • Med baggrund i forskellige efterretningskoncepter kunne vur-dere og analysere efterretningsmæssige problemstillinger og videreformidle udledte vurderinger og anbefalinger til beslut-ningstagere og chefer på det operative niveau,
 • Med baggrund i såvel en traditionel- som en ”target Centric” tilgang aktivt kunne vælge og vurdere tilgang samt planlægge, prioritere og kontrollere efterretningsindhentningen,
 • Kunne vurdere og vælge blandt centrale teorier og modeller for at udlede forståelse for sammenhænge/interaktion mellem politiske-, militære-, økonomiske-, sociale-, infrastrukturelle-, og informations-domæner i komplekse operationsmiljøer,
 • Ud fra en samtænkningskontekst kunne bidrage til opbygning af situationsforståelse og planlægning og gennemførelse af efterretningsdrevne militære operationer.
 • Kunne mestre netværksmodellering i praksis.
 • Kunne analysere efterretningsmæssige problemer på trods af kompleksitet, friktioner fra forskellige bias-former, modstan-derens forsøg på at vildlede i de forskellige domæner – her-under cyberdomænet, og med baggrund i en uklar basisfor-ståelse af problemfeltet. Med udgangspunkt i en kritisk tilgang kunne diskutere og formidle de mest grundlæggende koncepter og doktriner, der relaterer sig til efterretningstjeneste på det operative niveau.

 

Kompetencer

 • Selvstændigt kunne vurdere behovet for, samt bidrage til ud-viklingen af fremtidens militære efterretningsdoktriner, -teknologier og -organisationer,
 • Selvstændigt kunne bringe sin faglighed i spil i form af efter-retningsmæssig rådgivning af beslutningstagere og chefer på det operative niveau og herunder påtage sig et professionelt ansvar,
 • Selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre et fagligt og tværfagligt samarbejde – herunder bestride en efterretnings-funktion i en værnsfælles stab på det operative niveau,
 • Selvstændigt kunne indgå i en professionel debat inden for modulets fagområde.

 

Indhold

 • Sense-making vs. Meta-teori.
 • Studiet af efterretningstjeneste som en akademisk disciplin.
 • Den historiske udvikling af efterretningsfeltet.
 • Efterretningstjeneste i NATO.
 • Bias.
 • Kompleksitet, systemteori, visualisering og design.
 • Efterretningskredsløbet vs. The Target-Centric approach.
 • Sensor-mapping vs. Indhentningsstrategier.
 • Styring og forvaltning af informationer (IRM & CM).
 • E-tjeneste og støtte til militær planlægning på det operative niveau.
 • CPOE (Comprehensive Preparation of the Operational Envi-ronment).
 • Varsling og Situational Awareness.
 • Battlespace Agility & the OODA-loop.
 • Attack the Network (ATN).
 • Problem Definition Modelling vs. Target Network Modelling & Geoint.
 • Cyber Warfare vs. Efterretningstjeneste.
 • Battlespace forensics & Exploitation.
 • Efterretningsstabsøvelse p.b.a. et fiktivt scenario.

 

Undervisnings- og studiemetoder

Undervisningen foregår som en vekslen mellem plenumforelæs-ninger og diskussions- og gruppearbejde. Nogle af disse vil foregå som tilstedeværelsesundervisning – nogle som distanceun-dervisning (blended learning). Dele af plenumforelæsningerne gennemføres på engelsk. Det vægtes, at den enkelte studerende er aktiv og engageret og bidrager med erfaringer og betragtninger under de fælles diskussioner og under gruppearbejde.

 

I modulet vil indgå såvel et akademisk pensum som et doktrin-pensum. Pensum vil i hovedsagen være på engelsk. Der er til-knyttet ca. 500 siders litteratur til uddannelsen.

 

Der indgår ca. 70 forelæsninger med efterretningsrelevant indhold á 45-60 min varighed, og der vil være ca. 15 timers hjem-meopgaver.

 

Prøvebestemmelser / Certificering / Kontrol

Prøveform: Individuel, Skriftlig på baggrund af kortfattet scenario. Otte spørgsmål af varierende vægtning. Der er ikke krav om fysisk tilstedeværelse på FAK. Ud- og aflevering sker via mail.

Varighed: 4 timer.

Bedømmelsesform: Karakter jf. syv-trinsskalaen.

Censur: Ekstern.

 

Bemærkninger 

Der kan optages op til 30 kursister - Der sigtes efter en rimelig balanceret værnsfordeling, og der kan optages studerende udenfor Forsvaret (op til 20%). Kursus gennemføres ikke, hvis der er mindre end 10 egnede ansøgere.

 

Der vil ikke fra Forsvarsakademiets side kunne anvises indkvartering for kursister, når der gennemføres tilstedeværelsesundervisning på CAMPUS FAK. Deltagerne anvender egen myndigheds ordrenummer til dækning af transport, indkvartering og variable ydelser. Når der gennemføres tilstedeværelsesundervisning udenfor CAMPUS FAK, vil det ske som internat. Her vil FAK sørge for såvel indkvartering som forplejning.

 

Kursister medbringer egen internet-bærbar computer, som skal kunne kobles op på Forsvarsakademiets undervisningsplatform "ICEcore".

Moduloplysninger

Studerende på MMS.

Erfarne efterretningsofficerer fra Forsvaret på niveauet mellem M321 og M331 eller tilsvarende civile. Se også pkt. forudsætninger.

Eksterne deltagere: 7.000 kr.

Kursusleder

Institut for Militære Operationer
 
Forsvarsakademiet
Svanemøllens Kaserne
Ryvangs Allé 1-3
2100 København Ø

Major
Kenneth Pors Straarup 
Forsvarsakademiet 
MMS-sektionen
E-mail: kest@fak.dk
FIIN: fak-mms02@mil.dk
Telefon: +45 72 81 70 61 

Sidst opdateret 10. marts, 2021 - Kl. 09.49