C-SOCC deltagere ved FSN

Foto: Nikolaj Grøn, Forsvaret

Små grønne mænd involveret i hybridoperationer, efterretningsbaserede nålestiksoperationer mod terrornetværk eller danske jægersoldater og frømænd, der træner henholdsvis irakiske stammemilitser til kampen mod Islamisk Stat og maritime specialstyrker fra Ghana til kampen mod pirater i Guineabugten.

 

Siden 9/11 har specialoperationer fyldt stadig mere, når stater anvender militær magt. Hvorfor har mange stater valgt at udvide deres specialoperationsstyrker (SOF)? Hvilke operative og strategiske muligheder giver SOF og specialoperationer? Spørgsmålene er blevet aktualiseret i lyset af den genopståede stormagtskonkurrence i Danmarks interesseområde. Hvordan kan en småstat som Danmark udnytte SOF værktøjet?

 

Specialoperationer blev efter den 11. september 2001 synonymt med den globale terrorbekæmpelse og særligt direct action mod knudepunkter i terrornetværk. Disse antiterror og oprørsbekæmpelsesoperationer satte for alvor specialoperationer på verdenskortet. Men specialoperationer har igennem historien omfattet mange andre og ofte helt uforudsete operationer.

 

Som den amerikanske generalløjtnant (Retired) Ken Tovo, Chef for US Army Special Operations Forces har udtrykt det, så er “SOF til for at løse de opgaver som konventionelle styrker ikke kan løse - hvis konventionelle styrker kan udføre opgaven er der ikke brug for SOF!”. Netop den anderledes og kreative opgaveløsning er svært at sætte på formel.

 

Det ændrede trusselsbillede kalder igen på nytænkning, når trusler fra hybridtrusler eller proxykrige skal imødegås. På dette kursus skal den studerende opbygge sin egen forståelse af SOF og specialoperationer i en dansk kontekst ved at arbejde med doktriner, strategi, teorier og cases.

 

Kurset vil også inddrage de nyeste udviklinger i det danske specialoperationsmiljø, som fx opstillingen af den trilaterale Composit Special operations Component Command. Derudover vil den studerende få mulighed for at prøve sine tanker af i diskussion med sine medstuderende og oplægsholdere fra specialoperationsmiljøet i Danmark.

 

Formål

Dette modul har til formål at give de studerende viden, indsigt og redskaber til at kunne analysere SOF og specialoperationer i et værnsfælles operativt og strategisk perspektiv, herunder særligt i et småstatsperspektiv. Den analytiske evne skal gøre den studerende i stand til at indgå i stabsarbejde om SOF og specialoperationer på operativt og strategisk niveau og formidle viden om emnet til det øvrige forsvar.

 

Forudsætninger

Optaget på Master i Militære Studier, bachelor/professionsbachelor, officersuddannelse på tilsvarende niveau eller anden tilsvarende uddannelse. Derudover kan studerende med relevant erhvervserfaring blive optaget efter individuel vurdering. Det dækker fx tjeneste i en stab under Specialoperationskommandoens område eller tilknyttede samarbejdspartnere.

 

Læringsmål

Efter gennemførelsen af modulet vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

  • Forstå det historiske og doktrinære grundlag for SOF og specialoperationer i Danmark og NATO, herunder de særlige kulturelle og mentale kendetegn ved SOF, særligt i Danmark.
  • Viden om danske specialoperationsstyrkers kapabiliteter og kapaciteter og SOFs generiske missionsprofiler.
  • Forstå teorier og forskningsbaserede perspektiver på SOF og SOF operationers formål og egenskaber i en operativ og strategisk kontekst
  • Kan forstå specialoperationer som en del af statens samlede magtinstrumenter med særligt fokus på småstatens mulighed for at udøve magt og imødegå nutidens trusler.

 

Færdigheder

  • Analysere og vurdere eksempler på anvendelsen af SOF og SOF operationer i moderne konflikter i et operativt og strategisk perspektiv.
  • Analysere og vurdere den operative og strategiske nytte af SOF og SOF operationer i et småstatsperspektiv.
  • Formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger relateret til Danmarks operative og strategiske anvendelse af SOF og SOF operationer.

 

Kompetencer

  • Deltage i og bidrage til operative og strategiske overvejelser, i forhold til Forsvarets anvendelse af SOF og specialoperationer, med særlig henblik på vurdering af instruments selvstændige rolle og som del af samtænkte indsatser eller i alliancer.
  • Selvstændigt fortsætte egen faglig udvikling i forhold til udviklingen og anvendelse af SOF og specialoperationer blandt NATO-lande og ikke-vestlige stormagter.

 

Indhold

Modulet er opbygget i tre dele:

 

Hvad er SOF og specialoperationer? (fjernundervisning)

I den indledende periode skal den studerende tilegne sig viden om udviklingen i SOF og specialoperationer siden den 2. verdenskrig, med vægt på at forstå deres taktiske, operative og strategiske kvaliteter, betydningen af organisering og kommandoforhold. Desuden skal den studerende forstå centrale begreber og definitioner i NATOs doktrin for specialoperationer (AJP 3.5) og dens betydning. Selvom den taktiske anvendelse af specialstyrker i konventionelle operationer også berøres vil den fylde mindre.

 

Den operative og strategiske nytte af SOF og specialoperationer (5 dages tilstedeværelsesmodul)

I denne periode arbejder den studerende med kernen af faget, nemlig forskellige perspektiver på den operative og strategiske nytte af SOF og specialoperationer. Den studerende vil blive præsenteret for forskellige perspektiver på nytten af SOF og specialoperationer, såsom economy of force og attrition samt perspektiver, der understreger de øgede valgmuligheder som SOF og specialoperationer tilbyder.

 

Den studerende skal desuden analysere den operative og strategiske nytte af specialoperationer i forskellige konflikttyper, såsom proxykrige, stabiliseringsoperationer og hybridkrig. Den teoretiske forståelse bliver suppleret af empirisk viden om nyere cases med fokus på cases, der er relevante for dansk sikkerhedspolitik.

 

For at forstå spændvidden i deres strategiske nytte vil ikke-vestlige cases dog også inddrages, som fx Ruslands invasion af Ukraine eller Islamisk Stats brug af specialoperationer. Endelig vil den studerende analysere den særlige rolle SOF og specialoperationer har for en småstat som Danmark. I dette perspektiv indgår overvejelser om den udenrigspolitiske nytte i forhold til alliancepartnere og betydningen af at udføre specialoperationer i en alliancekontekst.   

 

Selvstændigt casearbejde (fjernundervisning)

Den afsluttende fjernundervisning består af en selvstændig analyse af en case, der illustrerer et eller flere operative og strategiske aspekter af SOF og specialoperationer. Det længerevarende casearbejde giver mulighed for at undersøge både potentialet, men også de fx politiske, folkeretslige eller bureaukratiske begrænsninger, der er for anvendelsen af SOF og specialoperationer.

 

Undervisnings- og studiemetoder

Undervisningen er tilrettelagt som blended learning, med en vekselvirkning mellem digitalt baseret fjernundervisning og tilstedeværelse. De tre moduler afspejler en stigende progression i den studerendes læring, fra forståelse i den indledende periode, til træning af analytiske færdigheder i den anden periode til selvstændigt afgrænset analyse og diskussion i den afsluttende periode.

 

For at understøtte den studerendes progression vil kombinationen af læringsaktiviteter ændres i de tre perioder. I den første fjernundervisningsperiode vil der foruden selvstændig læsning og refleksion være online læringsaktiviteter, som eksterne foredrag af praktikere, læreroplæg og præsentationer af de studerende. Som afslutning skal den studerende udarbejde en refleksionsopgave, som danner grundlag for det efterfølgende modul.

 

I den anden periode vil de ovennævnte aktiviteter blive gennemført fysisk og vil blive suppleret med længere sammenhængende gruppearbejder, der giver de studerende lejlighed til at anvende de underviste teorier på forskelligartede empiriske cases.

 

I den sidste fjernundervisningsperiode vil den studerende selvstændigt skulle gennemføre en analyse af brugen af SOF og specialoperationer i en given kontekst, hvilket for den studerende indebærer indhentning af empiri, opstilling af et undersøgelsesspørgsmål og anvendelse af teori, der skal munde ud i en synopsis som grundlag for den mundtlige eksamen. Der vil være mulighed for individuel sparring med undervisere omkring synopsis, som skal færdiggøres efter periodens afslutning.

 

De studerende vil gennem hele modulet være tilknyttet (digitale) studiegrupper, som studieaktiviteterne oftest vil tage udgangspunkt i. De studerende vil blive sammensat, så studerende med forudgående viden om emnet bliver tilgængelige for alle studerende.

 

 

Prøvebestemmelser / Certificering / Kontrol

Prøveform: Individuel mundtlig eksamen på baggrund af udarbejdet synopsis.

Varighed: 30 minutter inkl. votering.

Bedømmelsesform: Karakter jf. 7-trinsskalaen.

Censur: Ekstern

 

Krav til modulet

Der kræves digital og fysisk fremmøde i alle perioder for at bestå modulet.

 

Der forudsættes en aktiv, selvstændig, nysgerrig og kritisk refleksiv tilgang til faget. Den studerende skal deltage aktivt i online diskussioner og overvejelser og have læst pensum samt deltage i tilstedeværelsen.

Moduloplysninger

Oktober 2021

Studerende på MMS. Officerer fra Forsvaret på niveauet M321 og M331 eller tilsvarende civile.

Min 8 – max 30

Niveau 7
Jf. Kvalifikationsrammen for Livslang Læring.

5 ECTS-point

4 måneder deltid 

Eksterne kursister: 7.000 kr.

Forsvarsakademiet
Ryvangs allé 1
2100 København Ø

Adjunkt Troels Burchall Henningsen

Institut for Strategi og krigsstudier

Forsvarsakademiet

E-mail: trhe@fak.dk

FIIN: FAK-ISK-25

Telefon: +45 41 32 01 98

MJ Allan Therkelsen
Uddannelsesafdelingen
Forsvarsakademiet
E-mail: alth@fak.dk

Diana N. Chabert-Jørgensen

Telefon: +45 72 81 70 83

E-mail: dncj@fak.dk

03214968

VOFMMSFLEX9

Sidst opdateret 9. november, 2021 - Kl. 10.30