Underviser på Flyvevåbnets Sergentskole.

Foto: Forsvarsakademiet

Formål

Modulets formål er at styrke dine kommunikative kompetencer som leder. Du opnår ny viden om og forståelse for, hvordan sproget er med til at skabe bestemte situationer og handlemuligheder. Du får et analytisk blik på din egen kommunikation og mulighed for at udvikle din kompetence til at rammesætte, lede og navigere i kommunikative begivenheder, f.eks. beslutningsprocesser, stabsmøder, strategiprocesser og seminarer.

Forudsætninger

Det forudsættes, at man kan læse akademiske tekster på engelsk.

Læringsudbytte

Målet er, at deltageren efter endt modul har opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:


Viden

Den studerende opnår teoretisk og forskningsbaseret viden om kommunikative perspektiver på ledelse og samarbejde. Den studerende har forståelse for forskelle og sammenhænge mellem fagets forskellige teorier og modeller.

Færdigheder

Den studerende kan anvende fagområdets teorier og metoder til at analysere kommunikative begivenheder. Den studerende kan tillige anvende fagområdets teorier til at identificere og vurdere praktiske problemstillinger og få øje på nye handlemuligheder.

Kompetencer

Den studerende kan anvende ovennævnte viden og færdigheder til at udvikle sin ledelsespraksis, f.eks. ved…

 • at rammesætte kommunikative begivenheder på måder, som er hensigtsmæssige i situationen og for opgaven.
 • at styre og udvikle kommunikative begivenheder, der er komplekse og uforudsigelige.
 • at facilitere og lede processer, hvor deltagerne har forskellige interesser, perspektiver og fagligheder.


Mere konkret kan den studerende håndtere komplekse, modsætningsfyldte og udfordrende situationer, f.eks.:

 • Når der skal træffes beslutninger i fællesskab
 • Når der skal skabes nye ideer
 • Når folk taler ud ad en tangent på møder
 • Når møderne mister fokus
 • Når planen ikke holder, og der er brug for improvisation
 • Når der skal skabes overblik over komplekse situationer 


Således at…

 • Rammen bliver klar for alle
 • Mødets formål bliver tydeligt
 • Deltagerne føler sig taget alvorligt
 • Rollefordelingen er klar
 • Metode og retning justeres, når det viser sig hensigtsmæssigt 

 

Indhold

På kurset vil der blive arbejdet med teorier om sprogets skabende kraft, særligt med udgangspunkt i teorierne Coordinated Management of Meaning (CMM), Positioneringsteori og Narrativ teori.

Modulet er delt op i 4 temaer.

 • Tema 1: At gøre ting med ord. Om talehandlinger og kontekster.
 • Tema 2: At skabe attraktive positioner for sig selv og andre.
 • Tema 3: At arbejde med den skabende kraft i organisationens fortællinger.
 • Tema 4: At omsætte modulets teorier til egen praksis: Om taler, møder og dialogprocesser.

 

Læringsaktiviteter (Undervisnings- og studiemetoder)

Modulet adskiller sig fra andre moduler ved at lægge større vægt på øvelser og praksis, hvorfor der er mere gruppearbejde, træning og andre øvelser og mindre pensum end på andre moduler.

Forberedelsen

Den samlede forberedelse (ca. 65-70 timer) er spredt ud over en længere periode for at fordele belastningen og øge fleksibiliteten for den enkelte. Samtidigt er forberedelsen opdelt i fire perioder af 2-4 ugers varighed for at støtte den studerende i struktureringen af arbejdet.  Hver periode rummer varierede undervisningsformer (undervisningsvideoer, læseguides, litteratur, læse og refleksionsspørgsmål samt analyser) og afsluttes med et mindre studieprodukt. Hovedparten af teksterne er på dansk, men der er også akademiske tekster på engelsk.

Mødeugen

Form: Internat

Tidspunkt: Uge 46 (11. november – 15. november)

Sted: Antvorskov

 

Tilstedeværelsen er samlet i et 5-dages internat, der domineres af dialogbaseret undervisning, øvelser og ikke mindst gruppearbejder, hvor den praktiske træning er en integreret del. Til nogle øvelser og gruppearbejder udvælges således en procesleder blandt de studerende. Nogle udvalgte øvelser er ikke blot træning, men også genstand for analyse. De studerende får dermed både mulighed for at træne og undersøge deres egen kommunikative praksis.

Fordeling af arbejdsbelastning

Arbejdsbelastningen fordeler sig tentativt således:

Aktivitet Timer
Internat (et forløb på 5 dage) 40
Pensumlæsning (ca. 330 sider) 33
Videoer, skriftlige oplæg, caseforberedelse, m.v. 8
Opgaver og egen refleksion 15
Onlinegruppearbejde og –opsamlinger 9
Eksamen 25
Tid til egen disposition 7Eksamen

I eksamensopgaven analyseres et møde eller anden interaktion, som er gennemført i mødeugen.

 • Prøveform: Individuel skriftlig opgave på 18.000-24.000 tegn (7,5-10 normalsider)
 • Varighed: ca. 25 timer fordelt over ca. 4 uger.
 • Aflevering: Uploades som pdf-fil på Moodle mandag d. 16. december, kl. 1200
 • Bedømmelsesform: Karakter jf. syv-trinsskalaen
 • Censur: Ekstern.

Tilmelding

Tilmeld dig FLEX-modulerne her

 

Tilmeldingsfrist: 2. juni 2024

Moduloplysninger

Maj 2024

Studerende på MMS. Officerer fra Forsvaret på niveauet M321-M401 eller tilsvarende civile.

Min. 12 - maks. 21

Niveau 7 jf. Kvalifikationsrammen for Livslang Læring.

5 ECTS-point

16 uger fordelt på 12 ugers deltidsstudium, 1 uges internat med tilstedeværelse samt 4 uger til skrivning af eksamensopgave.

Eksterne kursister: 3.900 kr.

Forsvarsakademiet
Ryvangs allé 1
2100 København Ø

SPKONS Kristian Brobæk Madsen

Institut for Ledelse og Organisation

Tlf.: +45 728 17524

Major
Kenneth Pors Straarup 
Forsvarsakademiet 
MMS-sektionen
E-mail: kest@fak.dk
FIIN: fak-mms02@mil.dk
Telefon: +45 72 81 70 61 

Studiekontoret

OASS Nesrine Dauti

E-mail: neda@fak.dk

FIIN: FAK-SAB-13

Tlf.: +45 728 17084
Sidst opdateret 30. april, 2024 - Kl. 10.29