Joint Tactical Air Controller

Foto: Forsvarsgalleriet

Som rapporten ”Dansk sikkerhedspolitik og forsvar frem mod 2035” (også kendt som Zilmer-Johns rapporten) slår fast, står Forsvaret i de kommende år over for et enormt teknologisk løft for fortsat at være relevant for vores allierede. Ligeledes fremhæver NATO i sit nyeste strategiske koncept, at det er nødvendigt at bevare forspringet i den globale teknologikonkurrence, og at området derfor prioriteres højere fremadrettet. Denne udvikling åbner nye muligheder for dansk forsvar, men også en mængde spørgsmål:

 

Hvor vil vi se de største militærteknologiske nybrud, og hvordan vil de forandre fremtidens kampplads? Hvilke nye krav og operative spørgsmål stiller det til soldaten, den militære leder samt medarbejdere i den administrative og operative støttestruktur? Og hvad skal man som sagsbehandler eller rådgiver være opmærksom på, når nye teknologier anskaffes og implementeres i organisationen?

 

Spørgsmål som disse vil være omdrejningspunkt for dette FLEX-modul, der sætter fokus på samspillet mellem teknologi, samfund, organisation og menneske i en naturlig forlængelse af den tidligere undervisning inden for strategi, operationer samt ledelse og organisation.

 

Formål

Kurset har til formål at ruste danske officerer og civile medarbejdere til en ny militærteknologisk virkelighed og en fremtidig kampplads under hastig forandring. Nye og disruptive teknologier som droner og kunstig intelligens vinder i stigende grad indpas i militære operationer og åbner dermed nye strategiske, operative og taktiske muligheder. Men den stigende autonomi og uigennemsigtighed der karakteriserer disse teknologier rejser samtidig vanskelige spørgsmål, samt etiske og retlige dilemmaer i forhold til de militære beslutningsprocesser. For at give fremtidens militære ledere de bedste forudsætninger for at kunne reflektere kritisk over disse muligheder og dilemmaer præsenterer kurset en række begreber og teorier, der operationaliseres i forhold til konkrete teknologier og cases.

 

På kurset vil kursisten blandt andet stifte bekendtskab med en række forskellige teknologiforståelser og teorier om multidomæneoperationer, digitalisering og dataficering af Forsvaret; styrkeudvikling og defense ressource management, anskaffelses- og implementeringsprocesser, militær designtænkning, netværks- og kompleksitetsteori, partnerskabelse, samt etiske aspekter af teknologiudviklingen.

 

Kort sagt giver kurset en bred indføring i de nyeste militærteknologiske trends med inddragelse af strategiske, operative, ledelsesmæssige, sociologiske og historiske perspektiver, hvilket vil gøre kursusdeltageren i stand til at vurdere teknologiens indflydelse på den militære opgaveløsning.

 

Forudsætninger

Optaget på Master i Militære Studier, bachelor/professionsbachelor, officersuddannelse på tilsvarende niveau eller anden tilsvarende uddannelse.

 

Læringsmål

Efter endt gennemførelse af modulet vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

•   Kendskab til forskellige teknologiforståelser, definitioner og videnskabelige tilgange til teknologi som begreb.

•   Viden om nye og disruptive teknologier (EDTs).

•   Grundlæggende teoretisk forståelse for teknologiledelse, netværksanalyse og kompleksitetsteori.

•   Evnen til på et videnskabeligt grundlag at reflektere kritisk over militærteknologiske problemstillinger i strategiske, operative og organisatoriske sammenhænge.

 

Færdigheder

•   Kan forstå og anvende videnskabelige teorier og metoder til selvstændigt at analysere komplekse, teknologiske problemstillinger i egen praksis.

•   Kan identificere og kortlægge forskelligartede teknologiske aktører i et militærteknologisk netværk.

•   Kan formidle teknologiske problemstillinger, dilemmaer og vurderinger til kollegaer, militære chefer og politiske beslutningstagere.

 

Kompetencer

•    Kan foretage analyser af teknologiske problemstillinger på tværs af værn og domæner (herunder fx kapacitetsopbygning, materielanskaffelser, træning og operationsplanlægning).

•    Kan anvende relevante modeller og teorier til at finde løsninger på konkrete problemer inden for strategisk og operativ styrkeudvikling.

•    Kan ud fra principper om teknologiledelse indgå i professionel diskussion og tværfagligt samarbejde om analyser af militærteknologiske opgaver, indsatsområder samt nye situations- og trusselsbilleder.

 

Indhold

Indholdet i dette FLEX-modul har fokus på deltagernes egen teknologiske praksis – det vil sige al den teknologi, vi alle sammen omgiver os med i vores dagligdag. Fra starten vil undervisningen være bygget op omkring konkrete cases og inddragelse af kursisternes egne erfaringer med teknologi. I løbet af kurset arbejdes der med udvalgte temaer og kortere delopgaver, som munder ud i en refleksion om egen læring og praksis, der afleveres som en samlet portefølje-opgave sidst på kurset.

 

Kursusmodulet er opbygget i tre dele, der har et henholdsvis teoretisk, teknologinært og praktisk/empirisk sigte:

 

•      Del 1: Introduktion til modulet, herunder indføring i forskellige teknologiforståelser samt modeller og teorier, der belyser samspillet mellem menneske, organisation og teknologi. Første del af kurset giver altså kursisterne de teoretiske briller, hvormed teknologien analyseres på resten af kurset. Del 1 afsluttes med udarbejdelsen af første porteføljeopgave.

•      Del 2: Praksisnært fokus på konkrete militære teknologier, trends og cases, herunder de operative dilemmaer og problemstillinger der knytter sig til den nuværende og fremtidige udbredelse og anvendelse af EDTs (emerging and disruptive technologies). Anden del af kurset afsluttes ligeledes med en porteføljeopgave.

•      Del 3: Tilstedeværelsesperiode i form af internat, som kombinerer det teoretiske blik på teknologien med praksisnære og case-baserede situationsbilleder. Her vil kursisterne møde en række gæsteundervisere, som præsenterer deres erfaringer med aktuelle militærteknologiske problemstillinger. Kursisterne vil samtidig få lejlighed til at arbejde mere i dybden med egne teknologiske erfaringer, praksisser og ledelsesdilemmaer, hvilket munder ud i den tredje og sidste porteføljeopgave, som udarbejdes under internatet.

 

Undervisnings- og studiemetoder

Modulet forløber som en blanding af fjernundervisning, selvstudium og tilstedeværelse i form af fire dages internat.

 

Fjernundervisnings- og selvstudieperioden vil særligt omfatte del 1 og 2, hvor kursisterne arbejder selvstændigt med pensum (litteratur vil primært være på engelsk), som suppleres af online webinarer og kortere delopgaver. Kursets del 3 vil afholdes som fire dages obligatorisk tilstedeværelse. Her vil en række eksterne undervisere og praktikere præsentere deltagerne for case-baserede problemstillinger, som danner grundlag for diskussion og kritisk refleksion blandt deltagerne i plenum og grupper.

 

Modulet kan dermed fungere som et oplagt forstudie til afgangsprojektet, idet deltageren får mulighed for at arbejde målrettet med komplekse problemstillinger ud fra egen praksiserfaring.

 

Prøver/eksamen/certificering

Prøveform: Porteføljeeksamen.

Bedømmelsesform: Løbende intern feedback på delopgaver. Ekstern bedømmelse af eksamensbesvarelse med karakter (7-trins skalaen).

 

Censur: Ekstern.

 

Porteføljen udarbejdes i løbet af kurset i form af kortere delopgaver (2-3 sider), der afrunder hver af kursets dele. Her får kursisterne lejlighed til ud fra den gennemgåede teori at bearbejde stoffet gennem analyser af konkrete cases eller egne praksiserfaringer. De tre porteføljeopgaver skal således demonstrere kursistens evne til at sætte fagets begreber og teorier i spil gennem selvstændige analyser af på forhånd givne og/eller selvvalgte problemstillinger. I den samlede eksamensbevarelse vedlægges de tre porteføljeopgaver samt en kort refleksion over læringsudbyttet af kurset.

 

Bemærkninger

Fjernundervisningen påbegyndes i uge 11. Obligatorisk tilstedeværelse afholdes i uge 17 (Mandag-Torsdag) ved Gniben Kaserne (Søværnets Taktik og Våbenskole), Sjællands Odde

Moduloplysninger

November 2023

Studerende på MMS. Officerer fra Forsvaret på niveau M321 og M331 eller tilsvarende civile.

Min. 8 – max. 24

Niveau 7 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

5 ECTS-point

8 ugers deltidsstudium med 4 tilstedeværelsesdage.

Kursus start og slutdato fremgår af uddannelses-kataloget på FIIN.

(fysisk tilstedeværelse: 22-25 APR 2024)

Interne deltagere: (FSV)

Eksterne deltagere:  3.000 kr.

Forsvarsakademiet

Ryvangs Allé 1

2100 København Ø

Adjunkt Andreas Graae, Institut for Militær Teknologi

E-mail:agra@fak.dk

Tlf.:+45 42500054

Major
Kenneth Pors Straarup 
Forsvarsakademiet 
MMS-sektionen
E-mail: kest@fak.dk
FIIN: fak-mms02@mil.dk
Telefon: +45 72 81 70 61 

Studiekontoret

OASS Nesrine Dauti

E-mail: neda@fak.dk

FIIN: FAK-SAB-13

Tlf.: +45 728 17084

Sidst opdateret 12. december, 2023 - Kl. 12.52