Formål

De seneste år har Rusland i stigende grad markeret sig som en væsentlig international aktør, og denne udvikling har haft sit mest markante udtryk i Ruslands engagement i de væbnede konflikter i Ukraine og Syrien. Rusland må betegnes som en væsentlig årsag til, at konflikten i Ukraine overhovedet opstod, og annekteringen af Krim sammen med de østlige provinsers af Moskva støttede forsøg på at bryde ud af Ukraine har ført til stor interesse for Ruslands evne til at føre ”hybridkrig”. I Syrien er der i højere grad tale om en klassisk stormagtsintervention til støtte for et venligtsindet regime, og det nye ved Ruslands ageren her, er snarere, at det er første gang siden Sovjetunionens Rusland for alvor er gået out of area. 

 

Rusland har dog anvendt militær magt ved en række tidligere lejligheder, spændene fra at være involveret i flere af de borger- og løsrivelseskrige som fandt sted omkring Sovjetunionens fald i 1991, over oprørsbekæmpelse i Tjetjenien til krigen med Georgien i sommeren 2008. Fra Georgienkrigen og frem har nogle ana-lytikere ment at se konturerne af et ambitiøst ny-imperialistisk russisk projekt, herunder en potentiel militær trussel fra Rusland, som også strækker sig til NATOs østligste medlemslande. Rusland selv har argumenteret for, at det reagerer reaktivt på en trussel vestfra i form af udvidelse af EU og NATO.

 

Kurset sigter mod at sætte den studerende i stand til at analysere Ruslands militære reformer, brugen af det militære instrument siden 1991, samt årsagerne til Ruslands engagement i en række væbnede konflikter, for på den baggrund at kunne rådgive For-svaret særligt mht. de strategiske og operative konsekvenser af Ruslands militære formåen og hensigter. I den del af kurset, som særligt ser på Ruslands nærområder veksles mellem, at anskue regionen som en helhed (herunder at inddrage dens indplacering i det internationale system) og mellem dybdegående casestudier, som udfolder den samlede palet af årsager og udviklingsdyna-mikker i de enkelte cases og Ruslands rolle heri. Der ses dog også på konflikter andetsteds, og her vil fokus særligt være på Ruslands ageren i Syrien.

 

To teser som vil i særlig grad blive undersøgt:Er Rusland en ”normal” aktør, hvis brug af det militære in-strument kan forklares udelukkende med brug af klassisk realistisk teori og det internationale systems funktionsmåde eller skal Ruslands adfærd i højere grad forklares med indenrigspolitiske og kulturelle forhold?Er Rusland i dag ledende med hensyn til at føre ”moderne krig” eller kan der argumenteres for, at Rusland ikke har opfundet en helt ny krigsform – ”hybridkrig” – men derimod i stort mål har benyttet sig af gammelkendte praksisser og midler, som er bragt i spil på en ad-hoc præget og opportunistisk måde, og at landet mere handler ud fra en svaghedens end en styrkens position? 

 

Forudsætninger

Målgruppen er officerer fra Forsvaret på niveauet mellem M321 og M331 eller tilsvarende civile, særligt de som skal varetage analytiske funktioner, hvor et områdekendskab og/eller de ne-denfor beskrevne kompetencer er relevante.

 

Læringsmål

Efter afslutningen af uddannelsen vil den studerende generelt have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

  • Viden om de særlige historiske, politiske, økonomiske, sociale og demografiske forhold i det postsovjetiske område og disses betydning for områdets krige og konflikter, særligt med vægt på at forstå Ruslands placering heriViden om de væbnede konflikters udbrud, forløb og eventuelle afslutning, som Rusland har været involveret i.
  • Viden om Ruslands strategi og grundlæggende militære tænkning siden Sovjetunionens fald.
  • Viden om en række grundlæggende teoretiske modeller til belysning og forklaring af de stedfundne konflikter og Ruslands ageren heri.

 

Færdigheder

  • Med udgangspunkt i relevante teorier og forklaringsmodeller og den på kurset indhøstede viden at kunne vurdere og analysere Ruslands brug af det militære instrument og videreformidle udledte vurderinger og anbefalinger til beslutningstagere og chefer på det strategiske og operative niveau.

 

Kompetencer

  • Selvstændigt kunne bringe relevant viden og færdigheder i spil i form af rådgivning af beslutningstagere og chefer på det strategiske og operative niveau.
  • Selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre et fagligt og tværfagligt analysearbejde vedrørende Rusland som sikker-hedspolitisk og militær aktør, herunder at vurdere og inddrage nye teorier og fortolkninger, samt indsamle, behandle og analysere ny empiri.
  • Selvstændigt kunne indgå i en professionel debat inden for modulets fagområde.IndholdRuslands og det postsovjetiske områdes grundlæggende ka-rakteristika og historiske udvikling.
  • Arven fra de sovjetiske væbnede styrker og reformerne af Ruslands militær fra 1991 og frem,Casestudier vedrørende et antal væbnede konflikter, blandt andet Tjetjenien, Georgien, Ukraine og Syrien.
  • Forklaringsmodeller (New Wars, strategisk kultur, russisk nyimperialisme, realistisk teori, konstruktivisme).

 

Undervisnings- og studiemetoder

Undervisningen foregår som en vekslen mellem plenumforelæs-ninger og diskussions- og gruppearbejde. Nogle af disse vil foregå som tilstedeværelsesundervisning – nogle som distanceun-dervisning (blended learning). Dele af plenumforelæsningerne gennemføres på engelsk. Det vægtes, at den enkelte studerende er aktiv og engageret og kan bidrage med egne og værnsspecifikke erfaringer og betragtninger under de fælles diskussioner og under gruppearbejde.

 

Pensum vil i hovedsagen være på engelsk.

 

Prøvebestemmelser / Certificering / Kontrol

Prøveform: Den studerende skal ud fra en med underviserne aftalt problemformulering aflevere en essayopgave på 5.000 ord. Opgaven afleveres i uge 3 - mere information senere.

Bedømmelsesform: Karakter jf. syv-trinsskalaen.

Censur: Ekstern.

 

Bemærkninger

Der kan optages op til 25 kursister. Kursus gennemføres ikke, hvis der er mindre end 10 egnede ansøgere.

 

Foruden studerende på MMS og tilsvarende, der har fortrinsret, kan der optages civile studerende, eksempelvis fra universiteter-nes kandidatuddannelser eller fra relevante dele af Forsvaret. Disse optages med baggrund i interesse, studieegnethed, aka-demiske formåen og erhvervsbaggrund.

 

Der vil ikke fra Forsvarsakademiets side kunne anvises indkvartering for kursister. Deltagerne anvender egen myndigheds ordrenummer til dækning af transport, indkvartering og variable ydelser.

 

Kursister medbringer egen internet-bærbar computer, som skal kunne kobles op på Forsvarsakademiets undervisningsplatform "ICEcore".

 

Tilstedeværelsesundervisning:

Der gennemføres tilstedeværelsesundervisning (se perioder under "Kursusdato" i højre side) på FAK eller som internat i Fredericia (undervisningen vil i udgangspunktet starte 10.00 på førstedagen og slutte senest kl 15. på andendagen):

Moduloplysninger

April 2018 

Studerende på MMS.

Officerer fra Forsvaret på niveauet mellem M321 og M331 eller tilsvarende civile. Se også pkt. forudsætninger

7
Jf. Kvalifikationsrammen for Livslang Læring.

5 ECTS-point

12 ugers deltidsstudium, med 8 tilstedeværelses-undervisningsdage.

Eksterne kursister: 7.000 kr.

Forsvarsakademiet
Ryvangs allé 1
2100 København Ø

Kontorchef Niels Bo Poulsen, Institut for Krigsteori og Militærhistorie.
Tlf.: +45 72 81 76 91

Major
Kenneth Pors Straarup 
Forsvarsakademiet 
MMS-sektionen
E-mail: kest@fak.dk
FIIN: fak-mms02@mil.dk
Telefon: +45 72 81 70 61 

Diana N. Chabert-Jørgensen

Telefon: +45 72 81 70 83

E-mail: dncj@fak.dk

03212897

VOFMMSFLEX8

Sidst opdateret 10. marts, 2021 - Kl. 09.51