Formål

Den militærfaglige verden er kompleks. Den enkelte skal agere i en kompleks organisation i komplekse samspil med venner såvel som fjender. Kompleksiteten giver udfordringer både på hjemme- og udebane, når der skal tænkes og handles strategisk. Fagets formål er, at videreudvikle de studerendes viden, færdigheder og kompetencer med hensyn til at agere i en kompleks strategisk kontekst.   

 

Forudsætninger

Optaget på Master i Militære Studier, har en bachelor/professions-bachelor eller officersuddannelse på tilsvarende niveau eller anden tilsvarende uddannelse. Desuden en interesse og grundlæggende viden om strategi i en samfundsvidenskabelig kontekst.

 

Læringsudbytte

Efter gennemførelsen af modulet vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden om og forståelse af kompleksitet og strategi:

 • Teoretisk viden fra strategiske studier.
 • Praktisk viden om kompleksitet og strategi i forsvarsregi – nationalt og internationalt.
 • Forståelse for samspil mellem teori og praksis – samt udfordringer hermed, jf. type og grad af kompleksitet, mulighed for strategi samt hvor forskellige og (u)forudsigelige situationer denne viden skal beherskes og anvendes i.
 • Evnen til at sætte kompleksitetsstrategisk viden i praktisk sammenhæng, bl.a. når denne viden skal formidles.
 • Viden om kompleksitet og strategi i forsvarsregi (baseret på strategiske studier) – nationalt og internationalt.

 

Færdigheder inden for kompleksitetsstrategi:

 • Kognitive færdigheder til at forstå kompleksitetsstrategi.
 • Praktiske færdigheder til at udføre kompleksitetsstrategi.
 • Kreative færdigheder til at håndtere kompleksitetsstrategiske udfordringer (cases) - i teori og praksis.
 • Kommunikative færdigheder til mundtligt og skriftligt at formidle viden om og forståelse af kompleksitetsstrategi til teoretikere (f.eks. undervisere) og praktikere (f.eks. fagfæller).

 

Kompetencer inden for kompleksitetsstrategi:

 • Kompetencer til at bringe ovenstående viden og færdigheder i spil i studiemæssige sammenhænge, f.eks. forberedelse til og deltagelse i undervisning, plenumdiskussioner og gruppearbejde samt synopsis eksamen. 
 • Kompetencer til at bringe ovenstående viden og færdigheder i spil i arbejdsmæssige sammenhænge, der f.eks. identificeres, simuleres og diskuteres i case undervisning. 
 • Evne og vilje til individuelt og samarbejde.
 • Evne og vilje til at tage ansvar for egen og fælles læring igennem individuelt og gruppearbejde før, under og efter undervisning/tilstedeværelsesperioder.

 

Indhold

Faget har tre dele:

 1. Problemet: Kompleksitet.
 2. Løsningsforslag: Strategiske tilgange til kompleksitet.
 3. Kompetenceudvikling: Kompleksitetsstrategi.

 

Læringsaktiviteter (Undervisnings- og studiemetoder)

To tilstedeværelsesperioder – hver med et overordnet tema:

 

1. tilstedeværelse:

Kompleksitetsproblemet og strategiske tilgange hertil

 

2. tilstedeværelse:
Kompleksitetsstrategi, konkrete cases og ledelse
Begge tilstedeværelsesperioder består af to intensive dage, hvor de studerende forventes at møde velforberedt og klar til at deltage aktivt i undervisningen. De studerende forventes ligeledes at deltage aktivt i e-læringsaktiviteter mellem tilstedeværelsesperioderne.

 

Første tilstedeværelsesmodul:

 • Intro til faget
 • Blok 1: problemet: kompleksitet
 • Blok 2: løsninger: strategiske tilgange til kompleksitet
 • Studieteknik: forberedelse til udarbejdelse af egne cases

Mellem tilstedeværelsesmodulerne (selvstudier):

 • Individuel case udarbejdelse (uploades på IceCore)
 • Gennemlæsning af andre cases (downloades fra IceCore)

 

Andet tilstedeværelsesmodul:

 • Gruppearbejde med cases
 • Blok 3: kompetenceudvikling: kompleksitetsstrategi
 • Studieteknik: forberedelse til synopsis eksamen
  Forventninger ift. forberedelse mv. (deltagerbelastning):
 • Forberedelse inden tilstedeværelsesperioder (2 x 20 timer –> 40 timer, dvs. 100 sider/dag ~ 400 sider)
 • 2 x 2 tilstedeværelsesdage (2 x 16 timer (2 dage/8 timer) –> 32 timer)
 • Individuel skriftlig opgave: case skrives med udgangspunkt i den studerendes eget arbejde (10 timer)
 • E-læring: læs og giv feedback på andre studerendes cases (10 timer)
 • Forberedelse til eksamen (43 timer)
 • Mundtlig synopsis eksamen, inkl. votering (1/2 time)
 • Evaluering under og efter kurset (1 1/2 time)

Forventet forberedelse til eksamen (deltagerbelastning):

 • Individuel udarbejdelse af synopsis (uploades på IceCore).
 • Synopsis lægger op til diskussion af de tre faglige blokke (kompleksitet, strategi og ledelse) med udgangspunkt i pensum samt den studerendes eget case.
 • Her skal litteraturens og undervisningens væsentligste pointer kendes og anvendes i faglig diskussion af et konkret case, hvoraf den studerende skal vise sin viden, færdigheder og kompetencer jf. kompleksitet og strategi.

 

Eksamen / Prøve / Certificering

Prøveform: Mundtlig synopsis eksamen

Varighed: 1/2 time, inkl. votering

Bedømmelsesform: Karakter jf. syv-trinsskalaen

Censur: Ekstern

 

Bemærkninger

Sprog

Undervisning: dansk med engelske gæsteforelæsninger

Litteratur: primært på engelsk med enkelte danske tekster

Skriftligt arbejde: dansk eller engelsk, efter eget ønske

Mundtlig eksamen: dansk eller engelsk, efter eget ønske

 

Undervisere og kursusansvarlige

Moduloplysninger

Maj 2018 

Studerende på MMS, Officerer og studerende på BA-niveau eller lign.

Min 10 - max 20 deltagere

Niveau 7
jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

5 ECTS-point = 137 timer.
Fastsat med udgangspunkt i, at 1 ECTS point svarer til ca. 27,5 timers belastning.

137 timer på 4 mdr. (inkl. 4 ugers selvstudier inden kursusstart).

Interne deltagere: (FSV) gratis.
Eksterne deltagere: Kursusafgift på 7.000 kr.

Forsvarsakademiet
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø 

Ph.d. chef Anja Dalgaard-Nielsen Forsvarsakademiet,
E-mail: andn@fak.dk  
FIIN: FAK-IFS-CH@mil.dk
Tlf.: +45 728 17570 

Major
Kenneth Pors Straarup 
Forsvarsakademiet 
MMS-sektionen
E-mail: kest@fak.dk
FIIN: fak-mms02@mil.dk
Telefon: +45 72 81 70 61 

Diana N. Chabert-Jørgensen

Telefon: +45 72 81 70 83

E-mail: dncj@fak.dk

Sidst opdateret 10. marts, 2021 - Kl. 09.48