Deltagere til NATO-øvelse i konferencelokale.

Foto: Morten Fredslund

Organisatorisk effekt

Modulet Component Campaign Planning (CCP) har til formål at give den studerende kompetencer for planlægning af landmilitære operationer på det højeste taktiske niveau i rammen af det operative niveau. Dette bidrager til en forståelse for værnenes opgaveløsning på Component niveau, hvor tyngden i undervisningen lægges på Land Component Command (LCC) elementet.

 

Formål

Formålet er at inspirere den studerende til at reflektere over metoder og processer i den militære planlægning, samt tage ejerskab for at tilpasse og optimere disse i forhold til de konkrete vilkår for planlægningsarbejdet. Derudover at give den studerende de metodiske og analytiske færdigheder, der sætter den studerende i stand til at analysere og vurdere komplekse taktiske og operative problemstillinger i en militærstrategisk kontekst i et multinationalt operationsmiljø på primært Land Component niveau. Viden om værnenes rolle, samvirke med ikke-militære aktører og planlægningsarbejdet skabes gennem de studerendes arbejde med at udvikle, designe og eksperimentere med planlægningsmodeller på Component niveau. Derudover skaber dette forudsætninger for, at de studerende på sigt vil kunne indgå i nationale og multinationale militære stabe på Component niveau.

 

CCP bygger på allerede erhvervede kompetencer og gennemføres med fokus på refleksion og forståelse for egen praksis, hvilket sker gennem stabsarbejder på Land Component Command (LCC) niveau og gennem tanker omkring stabsarbejdet generelt. Slutteligt fokuseres der på meta-niveauet med at gennemføre syntese ved udarbejdelse af synopsis med fokus på muligheder og udfordringer. Målet med syntesen er at skabe, konstruere og udvikle en udvidet forståelse for Component niveau.

 

Der fokuseres under uddannelsen på fire områder:

 • Militære operationer på taktisk og operativt niveau indeholdende Campaign Planning. Herunder den værnfælles ramme og samvirke med ikke-militære aktører.
 • Dynamikken i metodisk operativ planlægning og den deraf følgende evne til vurdering og evaluering af komplekse taktiske og operative problemstillinger i en militærstrategisk kontekst.
 • Under anvendelse af relevante NATO doktriner, individuelt samt under stabsarbejde kunne fungere tværfagligt med henblik på at udvikle planlægningsmodeller for komplekse problemstillinger. Herunder eksperimentering, vurdering og tilpasning i forhold til evt. ændrede vilkår.
 • Teoretisk funderet stillingtagen til stabsarbejdet som koncept og metode, mhp. refleksiv og konstruktiv kritisk stillingtagen til at bringe planlægningsarbejder i anvendelse som del af den samlede militære opgaveløsning.

 

Forudsætninger

Det forudsættes, at den studerende har interesse og evner inden for planlægning af operationer på det taktiske og operative niveau. Det forudsættes endvidere, at studerende fra Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet har gennemført og bestået MMS modulet Militære Operationer. Studerende, som ikke har rette studiemæssige forudsætninger, men derimod har stor operativ erfaring kan søge om optagelse, vil blive vurderet efter en konkret og individuel vurdering.

 

Læringsmål
Efter modulets afslutning vil den studerende: 

 

Viden

 • Have viden om hvorledes opstillede militære taktiske løsningsforslag designes, udvikles og evalueres med henblik på at kunne foretage valg og/eller optimering af den samlede løsning.
 • Have viden om, hvorledes operationer i rammen af Comprehensive Approach koordineres og synkroniseres med andre aktører, herunder ikke-militære aktører.
 • Have viden om teoretiske perspektiver på militære operationer baseret på højeste international forskning.
 • Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over dynamikken i metodisk operativ analyse og relatere denne til nutidige og fremtidige planlægningsarbejder inden for det fulde spektrum af operationer.
 • Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over doktriner, herunder metoder for planlægning af operationer på Component niveau i en Comprehensive Approach ramme.

 

Færdigheder

 • Kunne anvende de grundlæggende militærteoretiske analysebegreber i rammen af NATO’s doktringrundlag som led i operative overvejelser og planlægning, der knytter sig til taktisk og operativ militær Campaign Planning på Component niveau.
 • Kunne reflektere over fundamentale elementer i operationer, herunder den påvirknings- og manøvrebaserede tilgang, og begreber i relation til operativ analyse og planlægning og på denne baggrund vurdere og vælge deres anvendelse i analyse af en operativ problemstilling.
 • Kunne anvende dele af NATO’s doktriner, herunder særligt doktringrundlaget for Component niveauet, med henblik på at kunne vurdere og vælge hensigtsmæssige fremgangsmåder for den operative problemløsning, samt i relation til dette, kunne styre hele eller dele af et stabsarbejde.
 • Med udgangspunkt i forsknings- og erfaringsbaseret viden kunne opstille, tilpasse og formidle nye analyse- og løsningsmodeller inden for fagområdet mhp. at drøfte disse med militære og ikke-militære specialister.
 • Teoretisk funderet vurdering af stabsarbejdet som koncept og metode, mhp. refleksiv og konstruktiv kritisk stillingtagen til at bringe planlægningsarbejder i anvendelse som del af den samlede militære opgaveløsning.
   

Kompetencer

 • Selvstændigt samt tværfagligt, i nationale samt multinationale stabe på op til Component niveau, kunne tage ansvar for at analysere problemstillinger, der har indflydelse på det taktiske og operative niveau. Herunder kunne opstille mulige planlægningsmodeller, samt fremkomme med hertil relaterede operative befalinger.
 • Selvstændigt påtage sig professionelt ansvar for at reflektere, udvikle eller tilpasse doktrinære eller metodiske fremgangsmåder inden for de berørte emneområder under CCP.
 • Løbende og efterfølgende kunne skabe rum for refleksion over egen læring og tage ansvar for egen faglig udvikling inden for de berørte emneområder under CCP.
   

Indhold
Undervisningen er opbygget af tre hovedelementer med følgende indhold:

 • Grundlæggende introduktion til Component niveauet:
  - Component i en Joint og strategisk ramme
  - Knowledge Development og Comprehensive Approach
  - Teoretiske perspektiver
  - Perspektiver til krigshistoriske eksempler

 

 • Stabsarbejder:
  - Campaign Planning
  - Stabsarbejde på udvalgte dele af Campaign Planning
  - Beslutningsoplæg
  - Teoretiske perspektiver

 

 • Syntese:
  - Symposium og paneldebat
  - Synopsis skrivning med efterfølgende eksamen
  - Afslutning og evaluering 

Der gennemføres løbende fælles og individuel refleksion over egen praksis for herigennem at øge den studerendes evne til at analysere, vælge og opstille relevante analysemodeller mhp. at arbejde med komplekse problemstillinger.

 

Undervisnings- og studiemetoder

Undervisningen sammensættes gennem en kombination af fjernundervisning (synkront samt asynkront), tilstedeværelsesmoduler, stabsarbejder, gruppeopgaver og individuelle opgaver. Naturen i kurset er tilegnelse af teoretisk viden, det praktiske arbejde under tilstedeværelsesmodulerne i kombination med refleksion. Der vil være 17 dages tilstedeværelse samt eksamen. Refleksion er et centralt element, som løbende bringes i spil mhp. at øge den studerendes evne til at stoppe op og anskue problemstillinger fra andet perspektiv og herunder skabe undren omkring egen praksis. Undervisningen foregår primært på dansk, men med delelementer på engelsk, ligesom store dele af pensum er på engelsk.

 

Prøveform

Eksamensform: Mundtligt

Bedømmelsesform: Karakter jf. syvtrins skalaen

Bedømmelse: Ekstern

 

Eksamen gennemføres som en mundtlig eksamen på baggrund af en individuel udarbejdet synopsis. Den skriftlige synopsis skal tage udgangspunkt i en problemstilling i relation til modulets læringsmål. Den skal rumme en begrundet problemformulering som baggrund for undersøgelsesdesignet, herunder valg af empiri, teori og analysedesign. Analyse, diskussion, konklusion og perspektivering præsenteres til den mundtlige eksamen

Moduloplysninger

November 2023

Officerer og studerende på BA-niveau eller lign.

Min. 15 – max. 24

Niveau 7 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

10 ECTS-point

Kurset har en samlet varighed på 13 uger. Heraf ca. 17 dage som tilstedeværelse.

Modulet gennemføres som deltidsstudium.

Start 04. april 2023 
Slut 28. juni 2023

https://karriere.forsvaret.dk

03. december 2023

Eksterne deltagere: 6.000 kr

Forsvarsakademiet
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø

MJ Søren Henriksen

Center for Landmilitære Operationer

Forsvarsakademiet

E-mail: soju@fak.dk

FIIN: FAK-IMO-LO12

Tlf.: +45 2544 7361

MJ Søren Henriksen

Center for Landmilitære Operationer

Forsvarsakademiet

E-mail: soju@fak.dk

FIIN: FAK-IMO-LO12

Tlf.: +45 2544 7361

Studiekontoret

OASS Nesrine Dauti

E-mail: neda@fak.dk

FIIN: FAK-SAB-13

Tlf.: +45 728 17084

Sidst opdateret 12. december, 2023 - Kl. 12.52