Inspektionsfartøjet Knud Rasmussen bryder is ved Qasigiannguit.

Foto: Dennis Vang Hansen

Baggrund

Arktis er i disse år præget af øget militær aktivitet og stormagterne Kina, Rusland og USA konkurrerer i højere grad i regionen. Den amerikanske præsident forsøger at købe Grønland. USA sender en hangarskibsgruppe til Arktis for første gang siden 1991 og øger flyvningen med P-8 maritime patruljefly fra Island og B-1 fra Norge. Den tidligere amerikanske udenrigsminister kritiserer Kina og Rusland og erklærer at Arktis er blevet en ”arena for magt og konkurrence”. Rusland har gennem en årrække investeret i nye militære anlæg og kapabiliteter og kan nu true Grønland med flyangreb, ligesom kinesiske investeringer og diplomatiske initiativer er blevet almindelige. Samtidig knager det i Rigsfællesskabet, hvor Grønland ønsker større indflydelse over udenrigs- og sikkerhedspolitikken og i sidste ende selvstændighed fra Danmark. Alt dette sker i en region, hvor klimaforandringerne allerede længe har skabt nye muligheder, men også nye udfordringer for Forsvaret.

Formål

Formålet med dette kursus er at få redskaber til at analysere stormagtsforholdene i Arktis, implikationerne for Rigsfællesskabet og for Forsvaret samt udvikle strategiske initiativer. Kurset giver den studerende forståelse for hvordan samfundsvidenskabelig og militærvidenskabelig teori kan anvendes til analyse af Arktis, samt evnen til at forholde sig kritisk overfor analyser om disse forhold. Modulet giver et indblik i de forandringer som storpolitikken har gennemgået i de seneste år, samt de udfordringer og muligheder der følger for Danmark. De får også et indblik i Rigsfællesskabskonstruktionen og Forsvarets særlige rolle i Arktis. På den baggrund gøres de studerende i stand til at rådgive i forhold til Forsvarets rolle og opgaveløsning i Arktis.

 

Forudsætninger

Optaget på Master i Militære Studier, bachelor/professionsbachelor, officersuddannelse på tilsvarende niveau eller anden tilsvarende uddannelse. Det er en fordel, men ikke et krav, hvis man på forhånd har gennemført Grundmodulet i Strategi.

Læringsmål

Efter gennemførelsen af modulet vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

  • Forstå den historiske kontekst for stormagtspolitikken og den danske tilstedeværelse i Arktis, herunder Rigsfællesskabskonstruktionen og Forsvarets specifikke organisation, kapaciteter og operationer
  • Forstå akademiske begreber, teorier og debatter fra den samfunds- og militærvidenskabelige litteratur der er relevante for at kunne analysere stormagtspolitikken i Arktis, samt udfordringerne for Danmark, Rigsfællesskabet og Forsvaret.


Færdigheder

  • Analysere staters tilgange til Arktis og identificere nuværende og kommende udfordringer for Danmark, Rigsfællesskabet og Forsvaret ved hjælp af akademiske begreber, teorier og debatter
  • Formidle regionale udviklinger og faglige problemstillinger og løsninger på højt niveau for militære og ikke-militære publikummer.


Kompetencer

  • Bidrage til strategiske overvejelser, herunder strategiudvikling og –formulering, i forhold til Forsvarets opgaveløsning i Arktis.
  • Reflektere over og kritisere anvendelsen af akademiske begreber, teorier og debatter i analyse af arktiske problemstillinger og fortsætte egen faglige udvikling selvstændigt, herunder påbegynde en masteropgave om disse emner.

 

Indhold

Modulet består af et tilstedeværelsesmodul og en studierejse til Grønland med asynkron undervisning (f.eks. videoforelæsninger) og selvstudie før og mellem.   

  • Tilstedeværelsesmodul: Tilstedeværelsesmodulet ser udad på stormagtspolitikken i Arktis og Danmarks strategi for at håndtere de udfordringer der følger heraf. Vi gennemgår de forskellige debatter arktiske forhold og hvad klimaforandringerne betyder for Arktis, herunder åbningen af nye søruter og udvinding af olie, gas og andre råstoffer. Vi kigger også på regionale institutioner, såsom Arktisk Råd. Vi gennemgår stormagternes tilgange til Arktis og hvordan Danmark forsøger at navigere mellem forskellige hensyn. Vi reflekterer over hvordan samfundsvidenskabelig og militærvidenskabelig teori kan hjælpe os med at forstå disse forhold.

 

  • Studierejse: På studierejsen kigger vi indad på Rigsfællesskabets indre dynamikker og på Forsvaret som organisation i Arktis. Vi ser på, hvordan de storpolitiske udviklinger vi gennemgik på tilstedeværelsesmodulet påvirker rigsdelene og Forsvaret. Vi ser på hvad Grønland og Færøerne ønsker at opnå indenfor udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitikken og hvordan man kan styrke Rigsfællesskabet til at agere i en periode præget af stormagtskonkurrence. Vi får et indtryk af de enorme udfordringer som det voldsomme klima og den enorme geografi skaber for Forsvarets daglige arbejde i Arktis. Vi hører om hvad stormagtskonkurrencen og uenighederne i Rigsfællesskabet betyder for Forsvaret og vi debatterer konkrete ideer til at styrke Forsvarets opgaveløsning i Arktis.

 

Undervisnings- og studiemetoder

Undervisningen er tilrettelagt som blended learning; med en vekselvirkning mellem digitalt baseret fjernundervisning og en selvstudieperiode samt tilstedeværelse. 


Selvstudieperiode
Modulet prioriterer selvstudie og her vil den studerende gå i dybden med modulets centrale elementer og problemstillinger særligt via studie af pensum. Perioden indeholder asynkrone videoforelæsninger fra undervisere. Hensigten er, at de studerende får mulighed for at reflektere over og perspektivere modulets centrale elementer og problemstillinger. Undervisere vil til selvstudieperioden udlevere læsespørgsmål, der skal målrette den studerendes læsning og sikre det faglige niveau og dermed opfyldelse af læringsmålene. I perioden skal den studerende indlede arbejdet med at udvikle en synopsis til brug ved eksamen.

Tilstedeværelsesperioden (8 dage)
Består af et tilstedeværelsesmodul og en studierejse til Grønland.

På studierejsen indgår besøg og drøftelser bl.a. i selvstyret og blandt grønlandske beslutningstagere. Der gennemføres et besøg hos Arktisk Kommando. Der vil være mulighed for individuel sparring med undervisere omkring synopsis, som skal færdiggøres efter periodens afslutning.

Prøvebestemmelser / Certificering / Kontrol

Prøveform: Skriftlig hjemmeopgave

Bedømmelsesform: Karakter jf. 7-trinsskalaen.

Censur: Intern

Krav til modulet

Der kræves fremmøde i alle perioder for at bestå modulet.

Det forudsættes at den studerende har et grundlæggende kendskab til International politik (IP)teori forud for optagelse. 

Der forudsættes en aktiv, selvstændig, nysgerrig og kritisk refleksiv tilgang til faget. Den studerende skal deltage aktivt i diskussioner og overvejelser og have læst pensum.

Tilmelding

Tilmeld dig FLEX-modulerne her

 

Tilmeldingsfrist: 2. juni 2024

Moduloplysninger

Maj 2024

Studerende på MMS. Officerer fra Forsvaret på niveauet M321-M401 eller tilsvarende civile.

Min. 12 - Max. 20

Niveau 7 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

5 ECTS-point

August - December 2024

Eksterne deltagere: 14.000 DKK

Forsvarsakademiet

Center for Arktiske Studier

Ryvangs Allé 1

2100 Kbh. Ø

LEK Jon Rahbek-Clemmensen

Institut for Strategi og Krigsstudier

Tlf.: +45 50909607

E-mail: jora@fak.dk

Major
Kenneth Pors Straarup 
Forsvarsakademiet 
MMS-sektionen
E-mail: kest@fak.dk
FIIN: fak-mms02@mil.dk
Telefon: +45 72 81 70 61 

Studiekontoret

OASS Nesrine Dauti

E-mail: neda@fak.dk

FIIN: FAK-STU-02

Tlf.: +45 728 17084

Sidst opdateret 30. april, 2024 - Kl. 10.29