Multinational Corps Northeast i Szczecin

Foto: Celine La Cour

Centeret har til opgave at certificere ansatte i Forsvaret, der skal løse opgaver for eller virke i internationale stabe, har specialist-funktioner med engelsk som arbejdssprog, m.v. FSTC løser sin opgave via tests, der udvikles alene eller i samarbejde med militær-sproglige samarbejdspartnere i rammen af NORDEFCO samt NATOs Bureau for International Language Coordination (BILC).

 

FSTC er derudover behjælpelig med at skaffe adgang til testning i fransk og tysk foretaget af udbydere uden for Forsvaret.

 

FSTC rådgiver desuden om test i Sprogskolens særlige sprog, f.eks. russisk, arabisk og dari.

 

FSTC løser som udgangspunkt kun opgaver for Forsvaret.

 

Sådan sørger vi for at teste pålideligt og med konstant høj kvalitet

 

Testdatoer

  • 24 MAJ 2023
  • 21 JUN 2023
  • 23 AUG 2023
  • 20 SEP 2023
  • 25 OKT 2023
  • 22 NOV 2023
  • 13 DEC 2023

 

Procedurer for sprogtestning

Når du udpeges til en international stab eller stilling, vil Forsvarets Personalestyrelse normalt indkalde dig til test ved FSTC, som er beliggende på Svanemøllen Kaserne i København. Den samlede test varer typisk 5-6 timer. Du (eller din enhed) er selv ansvarlig for transport og eventuelle udgifter i forbindelse med sprogtestning.

 

FSTC tester og udsteder certifikat i overensstemmelse med NATOs retningslinjer for sprogfærdighedstests (STANAG 6001). Et certifikat er som udgangspunkt gyldigt i tre år.

 

Med afsæt i ovenfor nævnte retningslinjer fastsætter ansættende myndighed for hver stilling eller funktion et niveau for lytte-/tale-/læse-/skrive-færdigheder fra 1 til 4 – også kaldet sprogprofilen (standardized language profile på engelsk). Det er værd at bemærke at enhver sprogprofil primært er en beskrivelse af almene sprogfærdigheder. Der testes derfor ikke i funktionsspecifikke sprogfærdigheder. En sprogprofil på 3322 betyder f.eks. at du skal være meget god til at lytte og tale (33), men kan have et lavere niveau i at læse og skrive (22).

 

Sådan tester vi

Udgangspunktet for enhver testning vil være den sprogprofil, som fremgår af stillings- eller funktionsbeskrivelsen.

 

Læs mere om, hvordan vi tester, og de forskellige niveauer

Formål

Forsvarets Sprogtestcenter (FSTC) har til formål at sikre, at dansk militært personel har de fornødne sproglige kompetencer til at kunne løse opgaver på kompetent engelsk. FSTC udsteder i den forbindelse de nødvendige sprogcertifikater til brug for ansættelse i NATO-stabe og specialistfunktioner der kræver engelsk som arbejdssprog. For at kunne det gennemfører FSTC formelle tests i forbindelse med udsendelse og ansættelse i sådanne stillinger. 

 

Praktisk

Al henvendelse om test og screening sker til studielektor Kåre Kildevang, telefon +45 25 55 22 66, FIIN: fak-fss-et01 eller internet kkja@fak.dk. Testning foregår som udgangspunkt på Sprogtestcentret, Svanemøllens Kaserne, Bygning 116, 2100 København Ø. FSTC fastlægger løbende datoer for formelle test; disse vil fremgå af FSTC hjemmeside. Der kan i særlige situationer træffes individuelle aftaler om test (for eksempel ved udstationering med meget kort varsel). 

 

Hvordan er forløbet?

Når du udpeges til udsendelse i en international stab eller af andre årsager får behov for at fastlægge dit engelsksproglige niveau, går en sprogtestningsproces i gang. Det vil som oftest ske gennem eller efter aftale med Forsvarets Personalestyrelse. Udgangspunktet for enhver testning vil være den sprogprofil (også kaldet SLP), som kræves af dig. SLP er en firecifret sprogprofil, som du kan læse mere om i NATOs STANAG 6001. SLP læses på følgende måde: X-X-X-X: Lytte-tale-læse-skrive. Hver færdighed inddeles i en skala fra 1 til 4. En profil 3-2-3-2 betyder altså, at du skal være meget god til at lytte og læse (33), men kan have et lavere niveau i at tale og skrive (22). Nogen tid før udsendelsen eller på det tidspunkt, hvor du har brug for det endelige testresultat, skal du, efter nærmere aftale, møde op til testen. 

 

Om testen 

Efter afsluttet test vil du i løbet af få dage få tilsendt et testcertifikat med den sprogprofil du har opnået ved testen. Dette certifikat er gyldigt i en treårig periode. Hvis du derefter igen skal dokumentere dine sprogfærdigheder, skal du testes igen. Dog vil du kunne få forlænget dit certifikatet, hvis du har arbejdet i en NATO-stab eller anden international sammenhæng, hvor engelsk anvendes som arbejdssprog, og hvor det kan dokumenteres, at du har udført din funktion tilfredsstillende. 

 

Forberedelse inden testen 

Du kan på Sprogtestcentrets hjemmeside finde en mere detaljeret gennemgang af testens formål, forløb og krav. På siden finder du også eksempler på testmateriale til de niveauerne 2, 3 og 4. For at få det bedste udbytte af gennemgangen af testen er det nødvendigt, at du kender den sprogprofil (SLP) der kræves. Har du fx en profil der hedder 3232, må du sammensætte formål og indhold ud fra de beskrivelser, der passer til det niveau, du skal testes til. På samme måde må du finde eksemplerne fra niveau 3 i lytning og læsning, og eksemplerne fra niveau 2 i skrivning. Du kan ikke finde eksempler på taletesten. Denne forløber nemlig som en samtale om hvad det er aktuelt at tale om på testdagen. Sideløbende hermed gennemprøver den på metodisk vis, hvad du kan med sproget.

Ofte stillede spørgsmål fra STANAG-kandidater forud for den mundtlige test (Oral Proficiency Interview)

 

Det virker som om bedømmelsen af den mundtlige samtale er ret så subjektiv og afhængig af, hvem man gennemfører samtalen med.

Efter samtalen sammenligner de to testere, det du har sagt med kriterierne for talefærdighed i STANAG 6001 for præcist at bestemme dit niveau. STANAG 6001s beskrivelse af sprogfærdigheder er i øvrigt fælles for alle NATO-lande.

 

Kan jeg forberede mig på den mundtlige samtale?

Eftersom den mundtlige samtale er en færdighedstest (dvs. en test som måler din samlede evne til at forstå og tale engelsk, ikke hvorvidt du har opfyldt læringsmålene for et bestemt kursus), så kan du ikke forberede dig specifikt på samtalen. Når det er sagt, vil alt der løfter dit sproglige niveau fx større ordforråd, udryddelse af grammatiske fejl, flydende tale og klar udtale medvirke til, at du klarer dig bedre under samtalen.

 

Hvis testeren beder mig om min mening om noget og ikke er enig med mig, går det så ud bedømmelsen?

Der er ikke noget rigtigt eller forkert svar på de spørgsmål, der bliver stillet undervejs. Testerne bedømmer dig ikke på “hvad” du siger, men på “hvordan” du gør det.

 

Hvad nu hvis jeg ikke ønsker at tale om et bestemt emne, som der bliver spurgt ind til?

Så må du gerne lade testerne vide, at du helst ikke vil tale om emnet på en måde, så de kan se, at du har forstået spørgsmålet men bare ikke vil forholde dig til det.

 

Må man bede om at få spørgsmål gentaget?

Ligesom i en almindelig samtale må man selvfølgelig bede om at få noget gentaget, hvis man ikke fangede, hvad der blev sagt. Bemærk dog, at hvis du beder om at få alt gentaget, så vil testerne vurdere, at din lytteforståelse er dårlig.

 

Forstår og taler alle der får fx niveauet 2 engelsk lige godt?

Faktisk er der en vis variation i færdighedsniveauet inden for de forskellige niveauer. Nogle niveau 2 talere er stærkere end andre. Nogle vil være i nærheden af 1+ grænsen, mens andre vil nærme sig 2+. Dertil kommer, at nogle kan være stærke på forskellige områder fx grammatik, ordforråd eller udtale. Samlet set vil alle der tildeles niveau 2 leve op til minimumsstandarden for det niveau for alle de faktorer, der opremses i niveaubeskrivelsen (jf. STANAG 6001).

 

Hvor stor er chancen for, at jeg vil få samme score, hvis jeg tog den mundtlige test to dag i træk?

Eftersom der er tale om en test, som måler din sprogfærdighed i en bestemt situation, på en bestemt dato og tidspunkt, kan det godt være, at du vil klare dig bedre/dårligere på et andet tidspunkt afhængigt af fx dit helbred, humør, stressniveau osv. Alligevel er det ikke sandsynligt at din præstation vil gøre en forskel ift. det niveau, du lander på, med mindre du ligger lige på  grænsen mellem to niveauer fx 1+ og 2. Den maksimale fejlmargin ved bedømmelse af mundtlig sprogfærdighed er et ”plus point”. Det vil sige, at hvis din præstation bedømmes til 2 den ene dag, så kan det godt være, at du præstere til 1+ eller 2+ en anden dag, afhængigt af hvor du ligger på 2-skalaen. Man kan sige, at det niveau man opnår i en STANAG-test, som minimum afspejler det lavest sproglige niveau, man behersker.

 

Passer det, at jo mere man taler, desto højere er ens niveau? Hvis min samtale er kort, betyder det så at min bedømmelse vil være lav?

Det er ikke så meget kvantiteten som kvaliteten af det du siger, der har betydning for dit niveau. Du bør selvfølgelig bestræbe dig på at vise, at du kan producere længerevarende og sammenhængende tale med styr på grammatikken og et bredt og varieret ordforråd. Det er dog ikke lig med, at mere altid er bedre, især ikke hvis du laver mange fejl. Omvendt vil det også få negativ indflydelse på, hvor flydende du fremstår, hvis du overvåger din egen tale meget nøje. Længden på den mundtlige samtale er heller ikke nødvendigvis retningsvisende for dit niveau. Dog vil kandidater med et højt niveau blive stillet ekstra opgaver, som kan gøre testen længere.

 

Hvordan bliver man certificeret sprogtester?

Alle ansatte ved Forsvarets Sprogtestcenter gennemgår et NATO-certificeringskursus for sprogtester, Language Testing Seminar. Det udbydes af NATOs rådgivende sprogorgan, Bureau for International Language Coordination (BILC) og sikrer, at alle testere har et indgående kendskab til, hvordan STANAG 6001 skal anvendes ifm. testing af de fire færdigheder: lytte, tale, læse og skrive. herunder. I et intensivt to-ugers kursusforløb (80 timer) arbejder deltagerne med 6001s niveaubeskrivelser (0-5), testteknikker og bedømmelsesprocedurer, og de udfører og observerer mundtlige samtaler. Efter afslutning af kurset bliver de deltagere der har demonstreret en grundig forståelse for og evne til at udføre sprogtest iht. STANAG 6001certificeret som Oral Proficiency Interview raters.

 

Hvordan sikrer Forsvarets Sprogtestcenter, at testernes bedømmelser er pålidelige?

Efter hver samtale gennemgår testerne hver for sig niveaubeskrivelserne og bedømmer derudfra den enkelte præstation. Hvis deres bedømmelser ikke er sammenfaldende, forhandler de indtil de er enige om et niveau. Hvis der ikke kan opnås enighed, sendes en optagelse af samtalen til en tredje bedømmer. Alle samtaler på Forsvarets Sprogtestcenter optages af samme grund og til brug ved løbende ‘norming sessions’, hvor testholdet sammen genlytter og genbedømmer allerede afholdte samtaler for at sikre, at alle bedømmer iht. standard og procedure udstukket af STANAG 6001.

 

Test dig selv

Inden STANAG-testen kan du selv få et indtryk af dine lytte- og læsefærdigheder online via Forsvarets Elektroniske Skole. Denne screening kan udelukkende bruges som en rettesnor for dit nuværende færdighedsniveau. Den er ikke et billede på hvordan du vil klare dig til selve testen.

Screening i Engelsk - Online udgave

 

Yderligere information om STANAG 6001 sprogniveauer

 

Andre sprog end engelsk kan testes online ved brug af:

 

De er gratis og kræver normalt kun et par minutter til oprettelse af brugerprofil. Testen varer ca. 90 minutter. Det er en god ide at aktivere kursernes introduktionsvideo (klik på ”tutorial”).

FSTC udsteder sprogcertifikat i Danmark

Ved fremmøde i visse NATO-stabe skal personel medbringe et sprogcertifikat udstedt af det nationale sprogtestcenter. 

Sidst opdateret 19. november, 2020 - Kl. 11.00