Helikopter træner hoist under Archtic Light 2023

Foto: Helicopter Wing Karup, 1. Eskadre

Organisatorisk effekt

Kurset styrker deltagernes evne til at indgå i beredskabsrelaterede aktiviteter inden for de enkelte rigsdele samt på tværs af rigsfællesskabet. Dertil udvikler kurset deltagernes netværk.

 

Formål

Hensigten med kurset er dels at styrke deltagernes evne til at forstå og analysere problemstillinger inden for samfundssikkerhedsområdet, dels at dyrke videndeling og netværksdannelse mellem deltagerne på tværs af de tre rigsdele.

 

Forudsætninger

 • Grundlæggende viden om beredskab og krisestyring
 • Interesse for at styrke robustheden i rigsfællesskabet
 • Nysgerrighed på nye måder at styrke samfundssikkerhed

 

Læringsudbytte

Viden

Kurset bibringer deltagerne:

 • Teoretisk viden om grundlæggende begreber inden for beredskab, krisestyring og samfundssikkerhed.
 • Indsigt i de enkelte rigsdeles nationale beredskabs- og krisestyringsorganisationer samt de rigsfælles mekanismer
 • Forståelse for rammesættende vilkår i form af national lovgivning, EU-direktiver og NATO-krav til robusthed.

 

Færdigheder

På kurset opnår deltagerne:

 • Evnen til kombinere teori og praksis ud fra selvvalgte cases, herunder indhentning af empiri og litteratursøgning.
 • Erfaring med at analysere relevante beredskabsfaglige
  problemstillinger og formidle resultaterne heraf.
 • Udvikle og anbefale nye måder at styrke samfundssikkerheden på internet i og mellem rigsdelene.

 

Kompetencer

Kurset udvikler deltagernes evne til at:

 • Dele viden om egen praksis og egne professionelle erfaringer i et tværfagligt miljø.
 • Skabe og indgå i netværk med fokus på videndeling.
 • Engagere sig i en faglig og offentlig debat om robusthed.

 

Indhold

Dette online efteruddannelseskursus henvende sig specifikt til
beredskabs- og forsvarsaktører i Grønland, Færøerne og Danmark med fælles interesser i beredskab, krisestyring og erfaringsopsamling. På kurset anvendes samfundssikkerhed som et i danske sammenhænge relativt nyt begreb, der samler et spektrum af aktiviteter til sikring af samfundets evne til fortsat at kunne fungere under kriser og ultimativt krig.

 

Samfundssikkerhed går på tværs af sektorer, bygger bro mellem
det civile og militære og involverer både myndigheder, erhvervsliv, civilsamfund og borgere. Robusthed opnås som et resultat af
at sikre samfundet optimalt.

 

Kurset udbydes som et samarbejde mellem Center for Samfundssikkerhed og Center for Arktiske Sikkerhedsstudier på Forsvarsakademiet.

 

Studie- og arbejdsformer

Kurset gennemføres 100 procent online som en blanding af synkron og asynkrone læringsaktiviteter for at tilgodese deltagere fra alle tre rigsdele.

 

Prøver/eksamen/certificering

Prøveform: Skriftlig opgave på 8-10 sider, hvor teori og litteratur fra modulet anvendes til at gennemføre en analyse af en selvvalgt case. Op til tre deltagere kan anmode om at skrive opgaven sammen omkring samme case.

Bedømmelsesform: Karakter jf. syv-trinsskalaen.

Censur: Intern.

Kvalifikation (Q i DeMars): 04826525

 

Bemærkninger

Kurset forudsætter aktiv deltagelse, da en væsentlig del af læringsaktiviteterne består af deltageroplæg, ligesom der forventes selvstændig litteratursøgning, læsning og indhentning af empiri. Efteruddannelseskurset er tilrettelagt fsva. arbejdsbelastning, så det bør kunne konverteres til 5 ECTS på en diplom- eller masteruddannelse. Dette vurderes dog af den pågældende uddannelse

Kursusoplysninger

NOV 2023

Militære og civile aktører inden for Kongeriget.

Min 8 – max 30

5 ECTS-point

5 måneder deltid

Mandag 19 FEB 2024 - 1300-1600      
Tirsdag 12 MAR 2024 - 1300-1600      
Onsdag 17 APR 2024 - 1300-1600      
Torsdag 16 MAJ 2024 - 1300-1600      
Mandag 10 JUN 2024 - 1300-1600

1. februar 2023

Center for Samfundssikkerhed og Center for Arktiske Sikkerhedsstudier, Institut for Strategi og Krigsstudier, FAK

Lektor Rasmus Dahlberg
Center for Samfundssikkerhed
Forsvarsakademiet
E-mail: rada@fak.dk
FIIN: fak-isk-cas4
Tlf.: +45 25 55 21 96

FIIN: FAK-KTP-KFKA
Tlf.: 728 17200

Q - 04826525

For medarbejdere i Forsvarsministeriets Koncern: MinUddannelse

 

Eksterne kontakt kursusleder:

Lektor Rasmus Dahlberg

Center for Samfundssikkerhed

Forsvarsakademiet

E-mail: rada@fak.dk

FIIN: fak-isk-cas4

Tlf.: +45 25 55 21 96

Sidst opdateret 12. januar, 2024 - Kl. 12.39