Operations- og Føringsuddannelsen (OFU) består af kurserne Advanced Land Operations (ALO) og Master i Militære Studier (MMS) FLEX modul Component Campaign Planning (CCP).

 

Ved ansøgning om optagelse til MMS tilkendegiver ansøgeren, om han/hun ligeledes ønsker at gennemføre OFU. Ved optagelse på OFU gennemfører ansøgeren først Advanced Land Operations (ALO) og i umiddelbar forlængelse MMS FLEX modulet Component Campaign Planning (10 ECTS). De 10 ECTS point, som optjenes på MMS FLEX modul Component Campaign Planning, indgår som en del af de 60 ECTS point, der skal optjenes på MMS.

 

Som en konsekvens af justeringer på MMS, arbejdes der for nuværende i CLO med en justering af operations- og føringsuddannelsen. Derfor vil det endelige uddannelsesforløb og indhold for OFU 2024 forventeligt blive justeret frem mod uddannelsesstart i august 2024. Disse justeringer vil blive gennemført for at sikre sammenhæng i uddannelsen, der fremadrettet gennemføres uden det nuværende MSS FLEX modul Component Campaign Planning og derigennem optjening af 10 ECTS point. Det nye indhold vil stadigt rettes mod nedenstående uddannelsesformål samt blive tilført enkelte nye elementer, men det vil ikke indeholde optjeningen af ECTS point for et FLEX-modul.

 

Formål

Det er formålet, at give den studerende forståelse for doktrinen på division, korps og LCC-niveau samt de metodiske og analytiske færdigheder, der sætter vedkommende i stand til at kunne gennemføre analyse og vurdering af komplekse taktiske og operative problemstillinger i et multinationalt operationsmiljø. Det er endvidere formålet, at styrke de studerendes ledelsesmæssige kompetencer inden for føringsvirksomhed og føring af militære enheder på divisions-, korps- og LCC niveau.

 

OFU vil desuden give deltagerne øget baggrund for på længere sigt at kunne bestride stillinger på chefniveau.

 

Forudsætninger

Det forudsættes, at den studerende har interesse og evner in-den for landmilitære operationer på det taktiske og operative niveau. Endvidere er det et krav, at den studerende har gennemført og bestået VUT I/L eller Hærens bataljonskursus (VUK/BTN) og brigadekursus (VUK/BDE) eller Føringskursus (FØK). Udenlandske studerende optages efter særlige bestemmelser, og deres optagelse baseres på en konkret og individuel vurdering.

 

Mål for læringsudbytte

Efter modulets afslutning vil den studerende:

 

Viden

 • Kunne forstå, hvad der ligger til grund for nationale, NATO og udvalgte nationers landmilitære doktriner på taktisk niveau.
 • Kunne forstå og reflektere over den operative analyse-model, og hvad der ligger bag modellen, som anvendes til planlægning af landmilitære operationer på divisions- og korpsniveau.
 • Kunne forstå, hvad der ligger til grund for anvendelse af ledelsesprincippet ”Mission Command”, og hvorledes det bringes i anvendelse i relation til planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af landmilitære operationer.
 • Kunne forstå, hvorledes og under hvilket forhold de landmilitære kapaciteter samt relevante værnsfælles kapaciteter indsættes i rammen af fuldspektrumoperationer.
 • Kunne forstå påvirkning af aktører i et operationsmiljø via den effekt- og manøvrebaserede tilgang.
 • Kunne forstå stabsmetodikken på troppeenhedsniveau, herunder anvendelse af ledelseskompetencer i relationer til stabsarbejde. • Have viden om, hvorledes opstillede taktiske løsningsforslag vurderes, udvikles, tilpasses og evalueres med henblik på at kunne foretage valg og/eller optimering af den samlede løsningsmodel.
 • Kunne forstå, hvad der ligger til grund for NATO’s operative analysemodeller, som anvendes til militær Campaign Planning, samt kunne reflektere over disse.
 • Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over dynamikken i metodisk operativ analyse og relatere denne til nutidige og fremtidige planlægningsarbejder indenfor det fulde spektrum af operationer.

 

Færdigheder

 • Kunne anvende de nationale landmilitære doktriner for troppeenheden og NATO doktriner inden for planlægning og gennemførelse af landmilitære operationer, herunder doktrinen for efterretningstjeneste, ildstøttetjeneste, ingeniørtjeneste, logistik, føringsstøtte og informationsaktiviteter.
 • Kunne vurdere, vælge og anvende de grundlæggende militærteoretiske analysebegreber som led i operative overvejelser mhp. at mestre fagområdets (videnskabelige) metoder og redskaber, der knytter sig til taktisk og operativ militær planlægning på divisions- og korpsniveauet inden for områderne taktik, efterretningstjeneste, ildstøttetjeneste, ingeniørtjeneste, logistik, føringsstøtte og informationsaktiviteter.
 • Kan opstille og formidle realistiske operationsplaner, der hensigtsmæssigt indsætter de rådige militære kapaciteter i rammen af fuldspektrumoperationer.
 • Kunne vurdere og udvælge fundamentale elementer og begreber i relation til operativ analyse og planlægning og på denne baggrund kvalificere deres anvendelse i analyse af en specifik operativ problemstilling.
 • Kunne udvikle og formidle nye analyse- og løsningsmodeller inden for fagområdet til fagfæller og ikke-specialister.
 • Kunne anvende ledelsesprincippet ”Mission Command” i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse og afprøvning af planen.
 • Kunne vurdere, vælge og anvende metoder i de grundlæggende NATO militærteoretiske analysebegreber som led i operative overvejelser, der knytter sig til taktisk og operativ militær kampagneplanlægning på Component niveau, både individuelt og i stabe.
 • Kunne reflektere over fundamentale elementer, herunder påvirknings- og den manøvrebaserede tilgang, og begreber i relation til operativ analyse og planlægning og på denne baggrund kvalificere anvendelsen i analyse af en operativ problemstilling.

 

Kompetencer

Skal på divisions-, korps- og LCC niveau individuelt og som stabsmedlem, herunder i en ledelsesfunktion, kunne gennemføre føringsvirksomhed inden for alle landmilitære indsættelseskategorier i komplekse og uforudsigelige situationer. Dette indbefatter, at den enkelte:

 • Kan gennemføre, individuelle og som stabsmedlem, operative overvejelser i situationer med såvel lang som kort tid til rådighed.
 • Mundtligt og skriftligt på dansk og/eller engelsk kan fremlægge argumenterede konklusioner og anbefalinger på en landmilitær problemstilling.
 • Kan formidle mundtlige og skriftlige befalinger på dansk og/eller engelsk, så planen fremstår kort, klar og forståelig.
 • Kunne lede hele eller dele af et stabsarbejde.
 • Kan gennemføre planlægningen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af landmilitære operationer, såvel som evaluering heraf.
 • På divisionsniveau kan bringe operationsplaner til udførelse og tilpasse indsættelse af kapaciteter til situationens udvikling igennem anvendelse af førings- og ledelsesmæssige værktøjer.
 • Løbende og efterfølgende kunne skabe rum for refleksion over egen læring og tage ansvar for egen faglig udvikling.
 • På chefniveau, kunne deltage i ledelsen af, og på sigt føre, nationalt såvel som internationale hærenheder indsat i landmilitære operationer.
 • Selvstændigt, samt tværfagligt i nationale samt multinationale stabe op til Component niveau, kunne tage ansvar for at analysere taktiske og operative problemstillinger under målopfyldelse af opstillede krav og kriterier
 • Kunne anvende dele af NATO’s doktringrundlag, herunder Component doktringrundlag, med henblik på at kunne anbefale hensigtsmæssige fremgangsmåder for den operative problemløsning, herunder kunne lede hele eller dele af et stabsarbejde, i rammen af internationale militære indsættelser, i et uforudsigelige og komplekse miljø.

 

Indhold

Der gennemføres undervisning i fagene taktik, efterretningstjeneste, ildstøttetjeneste, ingeniørtjeneste, logistik, føringsstøtte og informationsaktiviteter. Krigshistorie indgår i modulerne mhp. at anskue taktiske dilemmaer i en historisk ramme.

 

Der vil desuden, ifm. gennemførelse af stabsarbejder og taktiske udrykninger blive inddraget forhold omkring anvendelse af specialoperationsstyrker, stabiliseringsrådgivere, militærjurister og samvirke med andre værn ifm. gennemførelse af landmilitære operationer. 

 

Undervisnings- og studiemetoder

Undervisningen sammensættes gennem en kombination af fjernundervisning, tilstedeværelsesmoduler, stabsarbejder, situations- og føringsspil, gruppeopgaver og individuelle skriftlige opgaver. De individuelle skriftlige opgaver gennemføres enten på tid som en del af tilstedeværelsesmodulerne eller som en del af fjernundervisningen, hvor den studerende selvstændig planlægger tiden.

 

Tilstedeværelsesmoduler er obligatoriske og gennemføres som stabsarbejde, individuelle opgaver på tid og førings-/situationsspil samt taktiske udrykninger til bla. Jylland, Tyskland og Polen. Der er således krav om ca. 9 tilstedeværelsesuger på ALO og ca. 4 tilstedeværelsesuger på CCP i løbet af kursus. Resterende del af kursus gennemføres som fjernundervisning.

 

Der planlægges på en gennemsnitsbelastning på 10 timer pr. uge ifm. gennemførelse af fjernundervisning, samt ca. 50 timer pr. uge ifm. gennemførelse af tilstedeværelsesundervisning, herunder taktiske udrykninger.

 

Prøvebestemmelser / Certificering

ALO eksamensform: Individuel mundtlig eksamen på korpsniveau med baggrund i en af studiegruppen udarbejdet landmilitær operationsplan.

 

Bedømmelsesform: Karakter jf. 7-trinsskalaen.

Bedømmelse: Forsvarsakademiets censorkorps.

 

CCP eksamensform: Eksamen gennemføres som en mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis. Den skriftlige synopsis skal tage udgangspunkt i en problemstilling i relation til modulets læringsmål.

Bedømmelsesform: Karakter jf. 7-trinsskalaen med en samlet karakter for den skriftlige og mundtlige præstation suppleret med mundtlig tilbagemelding.

Bedømmelse: Forsvarsakademiets censorkorps.

 

Optagelsesbestemmelser

På uddannelsen optages officerer, der vurderes studieegnede, og som samtidigt har potentiale til chefniveauet. Udvælgelsen sker i dialog mellem FPS, FAK og HKO i overensstemmelse med gældende direktiv for styringsmekanisme til udvælgelse af ansøgere til videreuddannelse.

Søg Operations- og Føringsuddannelse 25/26

Kursusoplysninger

MAJ 2020

Officerer og studerende på BA-niveau eller lign.

ALO: min. 12 - max. 18
CCP: min. 12 - max. 24

ALO: Niveau 6
jf. kvalifikationsrammen for livslang læring.
CCP: Niveau 7 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring.

CCP: Arbejdsbelastning svarende til 10 ECTS-point.

Uafklaret 

Uafklaret 

Forsvarsakademiet
Ryvangs Allé 1
2100 Købehavn Ø

Center for Landmilitære Operationer
Forsvarsakademiet
MJ Thorsten Hjerrild Jensen
E-mail:
thoj@fak.dk  
FIIN: FAK-IMO-LO11@fiin.dk 
Tlf.: +45 728 17440

MMS sektionen, 

Forsvarsakademiet

FIIN: FAK-MMS01

Tlf.: +45 728 17060

OASS Nesrine Dauti
Studiekontoret
Forsvarsakademiet
E-mail: NEDA@fak.dk
FIIN: FAK-LS-SAS13
Tlf.: +45 728 17084.

03220905

VGOFVUKHALO

Sidst opdateret 26. april, 2024 - Kl. 09.23