Soldat ser på håndholdt skærm med billede fra luften.

Foto: Rune Dyrholm

Formål

Teknologi er til stede overalt omkring os; den udvikler sig hastigt og påvirker os, ligesom vi påvirker den. Med teknologi følger også muligheder og udfordringer, og teknologi er derfor en vigtig faktor for udfaldet af den militære operation. Derfor er det vigtigt for den militære leder at forstå den gensidige interaktion, der opstår, når teknologien anvendes i militære operationer, og med en kritisk tilgang at kunne analysere og imødekomme samspillet.

 

Formålet med modulet er, at deltageren efter gennemførsel har opnået en dybere teknologiforståelse, kan vurdere betydningen af teknologiens indflydelse på den militære opgaveløsning på taktisk og operativt niveau og kan opstille løsningsmuligheder på eventuelle problemstillinger.

 

Dette søges opnået ved at undersøge, hvad militær teknologi er, og hvilke fordele og ulemper der opstår, når teknologi anvendes i den militære praksis i Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet. Modulet introducerer teorier og modeller, som efterfølgende anvendes til at belyse konkrete cases fra de tre værn.  

 

Modulet skal således ses som et samfundsvidenskabeligt perspektiv på militær teknologi, der sigter mod at øge deltagerens forståelse for teknologiens komplekse vekselvirkning med individ, taktik og operation.

 

Forudsætninger

Deltagere på modulet skal have:

 • Bestået militær diplomuddannelse for officerer eller
 • Bestået den militære akademiuddannelse eller
 • Tilsvarende civil uddannelse

 

Kurset er som værnsfælles efteruddannelsesmodul primært rettet mod premierløjtnanter samt KL/KN i operativ tjeneste, men kan også bringe indsigt for såvel civilt som militært personel herunder erfarne mellemledere, der ønsker en bredere teknologiforståelse i en militær kontekst.

 

Læringsudbytte

Målet er, at deltageren efter endt uddannelse har opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

 • Have viden om modeller og teorier med forskellige perspektiver på teknologi som begreb og tilgange til teknologiske problemstillinger.
 • Kunne forstå og reflektere over hvordan teorier og modeller kan forklare samspillet mellem teknologi og egen militær praksis.

Færdigheder

 • Kunne vurdere teknologi-relaterede problemstillinger, som opstår i den militære praksis i forbindelse med uddannelse, anvendelse og vedligehold samt udvælge mulige løsninger.
 • Kunne formidle teknologiske problemstillinger og løsningsmodeller til kollegaer og overordnede.

Kompetencer

 • Kunne håndtere komplekse problemstillinger fra egen praksis, hvor teknologi spiller en rolle.
 • Kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om løsning af militær teknologiske opgaver og situationer

 

Indhold

 • Teknologi som begreb – definitioner og samspil med mennesket
 • Teori og modeller der beskriver teknologi: krigsførelsens kredsløb, capability gap analysis: ”DOTMLPF-I”, systemteori, Aktør-Netværksteori og andre.
 • Case-studier og opgaver med udgangspunkt i Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet.

 

Studiemetode

Modulet veksler mellem selvstudie- tilstedeværelsesperioder.

 

I selvstudieperioderne arbejdes med litteratur, video, podcast og opgaver, som på tilstedeværelsesperioderne uddybes og anvendes. Tilstedeværelsen afholdes som to-dages seminarer med oplæg og case-studier i grupper.

 

Selvstudieperioder: 2/8-25/8, 30/8-22/9, 27/9-27/10 og 1/11-26/11   

 

Tilstedeværelse: 26-27/8, 23-24/9, 28-29/10 som udgangspunkt i tidsrummet 1000 til 2100 og 0800 til 1500.

 

Den samlede belastning er ca. 137 timer inklusive eksamen.

 

Eksamen

For at gå op til eksamen skal to studieprodukter være afleveret i løbet af modulet.

 

Prøveform: Skriftlig opgave med aflevering d. 26/11, max. 7 sider.

 

Bedømmelsesform: Skriftlig tilbagemelding med karakter jf. syv-trinsskalaen, intern censur.

 

Bemærkninger

Modulet kan tages selvstændigt i forbindelse med anden efteruddannelse eller som forberedelse til at indtræde på MMS. En stor del af læsestoffet vil være på engelsk, noget på svensk.

Kursusoplysninger

Februar 2021

Værnsfælles

 

PL, KL/KN samt OS/SSG 

Min. 8 – max. 20

Niveau 6 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

Ej akkrediteret

18 uger

Kursus start og slutdato fremgår af uddannelses-kataloget på FIIN

 

(2.  AUG - 26. NOV)

Interne deltagere: (FSV)
Eksterne deltagere: 

Forsvarsakademiet
Ryvangs Allé 1
2100 Købehavn Ø

KL N.-T.R. Ackermann 

Institut for Militær Teknologi, Forsvarsakademiet

E-mail: FAK-IMT-09@mil.dk

FIIN: FAK-IMT-09

Tlf.: +45 72 81 73 88

Koncernfælles Kursusadministration

E-mail: FAK-KTP-KFKA@mil.dk

Telefon: +45 72 81 72 00

Sidst opdateret 12. marts, 2021 - Kl. 13.13