Nyt FAK ærmemærke

Træningsforløbet er iværksat af Forsvarskommandoen, og Forsvarsakademiet står nu for at videreføre og evaluere indsatsen. Foto: Forsvarsakademiet

Forsvaret arbejder aktivt på at skabe mere diversitet på arbejdspladsen og på at sikre bedre trivsel for alle medarbejdere. Hvert år frem mod 2025 skal omkring 15.000 fastansatte soldater og civile i Forsvaret gennemføre et case-baseret træningsforløb, hvor de skal lære at identificere, forebygge og håndtere sager med krænkende og kønskrænkende adfærd.

 

Forsvarsakademiet har – på baggrund af sin faglige tyngde inden for ledelse og organisation – fået til opgave at uddanne medarbejdere på tværs af rang og funktion til at udbrede træningsforløbene til hele Forsvaret.

 

Både uddannelsen af facilitatorerne og træningen af medarbejderne består af en digitaliseret forberedelsesdel og tre fysiske sessioner med tilhørende cases. Her mødes medarbejderne og drøfter udfordringer og dilemmaer, der relaterer sig til konkrete situationer og adfærd af krænkende karakter.

 

I løbet af efteråret 2022 har Forsvarets chefer gennemgået træningen i ledelseshåndtering af krænkelsessager. Nu udrulles træningsforløbet til de øvrige officersgrupper og civile på mellemniveauet. Til efteråret 2023 udrulles træningsforløbet til alle befalingsmænd og konstabler og tilsvarende civilt ansatte.

 

Ifølge forsvarschef Flemming Lentfer er det netop afgørende, at indsatsen bredes ud til hele Forsvaret:

 

”Tillid er helt afgørende for, at vi både kan løse vores militære opgaver og sikre, at Forsvaret er en god arbejdsplads for alle. Når nogen opfører sig krænkende, undergraver det den tillid. Med træningen får vi en fælles værktøjskasse, så vi bliver bedre til at sige fra og reducere skadevirkningen af uacceptabel adfærd,” forklarer Flemming Lentfer.

 

For at sikre at redskaberne til at identificere og håndtere krænkende adfærd løbende holdes ved lige, skal alle Forsvarets chefer og medarbejdere årligt gennemføre træningen. Som en styrkelse af den eksisterende undervisning i hensigtsmæssig adfærd skal den case-baserede træning derudover frem mod 2025 integreres som et fast element på Forsvarets uddannelser.

 

Træning inspireret af virkeligheden

Træningsforløbet i håndtering af krænkende adfærd er inspireret af episoder fra hverdagen på Forsvarets tjenestesteder og rejser blandt andet spørgsmål om, hvilken rolle magthierarkier, arbejdsjargon, traditioner og sociale medier spiller i arbejdet med at bekæmpe krænkelser i Forsvaret.

 

Træningen består af e-læring samt sessioner, der sætter fokus på handlepligt samt forskellige typer krænkelser og dilemmaer og åbner for dialog om håndtering. Formålet er at skabe et uformelt, trygt og åbent miljø, hvor der er plads til refleksion og diskussion med afsæt i en række konkrete cases.

 

En session har fokus på sexisme og kønskrænkende adfærd, en anden session har på magt og privilegier og en tredje session har på inklusion og kultur.

 

Ved at minimere den berøringsangst, der ofte knytter sig til krænkelsessager, understøtter træningsforløbet visionen om at skabe en generel kulturændring i Forsvaret og kvalificere chefers og medarbejderes handling i sagerne. Løbende evaluering og tilpasning skal sikre, at indholdet er tidssvarende i forhold til dominerende tendenser, indsatser og dynamikker i samfundet.

 

Træning er en ledelsesprioritet

Træningsforløbet er iværksat af Forsvarskommandoen, og Forsvarsakademiet står nu for at videreføre og evaluere indsatsen.

 

Som en del af chefgruppen har kontreadmiral Henrik Ryberg, chef for Forsvarsakademiet, selv gennemført første del af træningsforløbet. Han ser implementeringen af træningsforløbet om en vigtig opgave for Forsvarsakademiet.

 

”Forsvarets opgaveløsning er dybt afhængig af gensidig tillid og en inkluderende kultur. Derfor er vi på Forsvarsakademiet stolte over at bruge vores faglighed til at implementere dette ambitiøse træningsforløb. Vi giver blandt andet deltagerne mulighed for at reflektere over adfærd, som ligger i gråzonen, og som mange ikke får snakket om i hverdagen. Gennem dialog styrker vi Forsvarets medarbejdere fælles forståelse af, hvor grænsen for acceptabel opførsel går, så vi sammen kan blive bedre til at sætte ind over for krænkende adfærd,” siger Henrik Ryberg.

 

Som en del af indsatsen har Forsvarsakademiet derfor ansat nye medarbejdere, som blandt andet skal sikre, at træningsforløbet bliver relevant og så nært som muligt for de enkelte personelgrupper.

 

Den nye trænings- og uddannelsesindsats er et ud af flere tiltag i Forsvarets løbende arbejde med at reducere og håndtere krænkende og kønskrænkende adfærd blandt medarbejdere.

 

Af andre initiativer kan nævnes kampagnen www.respektforhinanden.dk, Forsvarets adfærdsundersøgelse med fokus på kønskrænkelser, Forsvarets bestemmelse om chefers og lederes handlepligt ved krænkende adfærd, den interne kollega-til-kollega-støtte-ordning og whistleblower-ordningen. Derudover arbejder Forsvarsstaben i øjeblikket på at udvikle et fælles adfærdskodeks for alle i Forsvaret.

Kontakt pressevagten for spørgsmål

Forsvarskommandoen


Email: Fko-presse@mil.dk
Telefon: 70200440