Vidennetværket 2022 på Skive Kaserne.

Årsmødet fandt sted torsdag den 18. august og strakte sig til fredagen. Blandt deltagerne var både tovholdere og medlemmer fra de forskellige undernetværk samt dekanen for Forsvarsakademiet. Foto: Forsvarsakademiet.

”Strategiske officerer skal forstå, hvorfor vi ikke bare sender NATO ind i Ukraine,” sagde Anne Sofie Schøtt, da hun holdt oplæg til årsmødet for Forsvarsakademiets Vidennetværk.

 

Til dagligt er hun ph.d. og adjunkt ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet.

 

Sammen med en af sine tidligere studerende præsenterede hun sit udviklingsprojekt ’Den strategiske officer’, der skal trække mere praksis ind i Flyvevåbnets officersuddannelse.

 

Forsvarsakademiets Vidennetværk består af en række mindre undernetværk, der vil sikre vidensdeling på tværs af uddannelserne.

 

På årsmødet mødtes tovholderne og en række medlemmer fra de forskellige undernetværk for at se tilbage på det forgangne år – og frem mod det nye. Blandt årets fokuspunkter var professionsuddannelser, uddannelsesstrategi og udviklingsarbejde.

 

Ifølge Forsvarsakademiets dekan, Henrik Breitenbauch, er vidensdeling på tværs helt essentielt for en organisation som Forsvarsakademiet.

 

”Med uddannelsesinstitutioner flere steder i landet er det vigtigt, at vi konstant udvikler netværk, hvor vi kan taler sammen på tværs,” lød det i hans velkomsttale.

 

Forsvarsakademiet skal huske sin kerneopgave

Årsmødet fandt sted på Skive Kaserne og strakte sig fra torsdag den 18. august til eftermiddagen den følgende fredag. Programmet bød blandt andet på oplæg, workshops og opsamling på det seneste års arbejde i de forskellige undernetværk.

 

Undervejs fik blandt andre dekanen ordet og fortalte om Forsvarets Uddannelsesstrategi.

 

Ifølge dekanen skal strategien sikre en rød tråd på tværs af organisationen og uddannelserne og på samme tid minde alle om, at Forsvarsakademiet er forpligtet i at levere løsninger, der gør en forskel ude i praksis.

 

”At forbedre den militære praksis er en kerneopgave for alle på Forsvarsakademiet,” som han selv pointerede undervejs.

Dekan Henrik Breitenbauch holder oplæg ved årsmøde

Dekan Henrik Breitenbauch holdt oplæg om Forsvarets Uddannelsesstrategi, der skal sikre sammenhæng i hele organisationen og på tværs af uddannelserne. Foto: Forsvarsakademiet

Kort efter fik Henrik Jedig, oberstløjtnant, ordet og fortalte nærmere om Forsvarsakademiets muligheder for at udbyde officersuddannelser som professionsbacheloruddannelser – herunder pilotuddannelsen.

 

Som chef for Afdeling for Uddannelsesstrategi og Forskningsstøtte ved Forsvarsakademiet har han fulgt den seneste tids forsøg på at finde en ny struktur tæt.


På nuværende tidspunkt kræver det som minimum en bachelor- eller akademiuddannelse suppleret med en militær baggrund for at blive optaget, men med ændringen vil ansøgere, som alene har en gymnasial baggrund, også kunne få adgang.

 

Tanken med den nye struktur er at skabe mere fleksibilitet, så det bliver nemmere for kadetterne at balancere privatliv, studie og hverdagen i enhederne. Strategien er endnu under udvikling, og afdelingschefen præsenterede de seneste milepæle.

 

Alle øjne er rettet mod dig

Som det sidste officielle punkt på seminariets første dag stillede Anne Sofie Schøtt skarpt på udviklingsarbejde.

 

På baggrund af en række interviews med officerer fra Flyvevåbnet har hun udarbejdet et projekt for at trække mere praksis ind i strategiundervisningen på Flyvevåbnets Officersskole.

 

Konklusionen på projektet blev, at kadetterne skal kunne besidde særligt fire kompetencer ved fagets afslutning: Forståelse af operativ opgaveløsning, formidling til underlagt personel, strategisk helhedsforståelse af krig og dannelsen som officer.

 

”Den strategiske officer har en række kompetencer, såsom at analysere et overvågningsbillede eller formidle de strategiske beslutninger vores politikere træffer, når de sender militær personel ud i internationale missioner,” sagde hun og kom med eksempler på den praktiske undervisning:

 

”Vi vil blandt andet skabe klarere formidlingsøvelser, hvor kadetterne står over for forskellige personeltyper og skal forklare Danmarks internationale engagement,” sagde hun.

 

I videoen kan du høre mere om, hvad udviklingsprojekter betyder for Forsvaret og Forsvarsakademiet.

 

Ved sin side stod premierløjtnanten Mik, flight commander ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, der selv har haft Anne Sofie Schøtt som underviser, og selv har oplevet resultatet af hendes projekt.

 

”Modulerne har været med til at gøre en forskel i felten i en grad, som jeg ikke havde forudset, da jeg sad i klasselokalet,” sagde han og refererede til konkrette situationer under en udseendelse til Irak.

 

Her blev han sammen med sin deling af flere gange kaldt i shelter for at søge ly for en eventuel trussel. Som premierløjtnanten pointerede er det i situationer som disse, at ”alle ser mod officeren” og afventer ordrer.

Anne Sofie Schøtt Vidennetværk 2022.

Anne Sofie Schøtts projekt er blevet til i samarbejde med Flyvevåbnets Officersskole og Københavns Universitet. Foto: Forsvarsakademiet

Som adjunkt ved Institut for Strategi og Krigsstudier er Anne Sofie Schøtt modulansvarlig for strategiundervisningen ved Flyvevåbnets Officersskole og en af de to tovholdere for undernetværket ’Strategi i praksis’.

 

Det var i kombination af de to roller, hun kom på projektet, og siden da har netværket været en kilde til inspiration.

 

”Nu hvor jeg har præsenteret projektet, kan jeg se, at det har vakt genklang i Vidennetværket i forhold til deres forberedelse af undervisning. Så på sigt kan jeg forestille mig, at vi sammen kan udvikle projektet yderligere,” sagde hun.

 

Årsmøde styrker viden, praksis og relationer

Udover oplæggene bød årsmødet på sociale aktiviteter ude på en af kasernens mange græsplæner. Her blev deltagerne inddelt i hold og konkurrerede blandt andet i frisbeegolf, bueskydning og balance.

 

Selvom netværket handler om at dele viden på tværs af Forsvarsakademiets uddannelser, er gode relationer helt essentielle, da de er med til at styrke og skabe forbindelser på tværs, lyder det fra Lykke, underviser på MAU ved Søværnets Sergentskole.

 

”Det skaber tryghed, tillid og en ansvarsfølelse over for nogle mennesker, jeg kender personligt, frem for at de blot er en mailadresse,” siger hun og fortsætter:

 

”Det personlige kendskab til hinandens skævheder skaber en god dynamik og aktivitet under vidensdeling.”

 

Lykke deltog også i Vidennetværkets årsmøde i 2021, og siden da har hun brugt netværket til at optimere brugen af Forsvarets uddannelsesplatform Moodle.

 

”Jeg har også ”snydt” lidt og søgt netværk med nogle fra Søværnets Officersskole, og det netværk er nu ved at blive bygget op. Så vi netværker lidt i forvejen, men Vidennetværket formaliserer det og gør det nemmere for os at finde ud af, hvem vi skal tale med,” siger hun.

 

Årsmødet er en af flere aktiviteter, som Vidennetværket afholder årligt. Næste årsmøde finder sted den 17. til 18. august 2023 på Antvorskov Kaserne i Slagelse.

Netværk i vækst

Forsvarsakademiets Vidennetværk skal være med til at sikre, at kvaliteten i uddannelserne understøttes og løftes på tværs, og at der er en rød tråd mellem uddannelserne. Ved årsmødet i 2021 bestod netværket af tre undernetværk. I år tæller Vidennetværket otte.