Deltager på Hærens Føringskursus

Foto: Forsvarsakademiet

Det nye koncept for føringskurset blev gennemført som fem måneders tilstedeværelseskursus, selvom kursets første del blev afholdt som fjernundervisning grundet COVID-19 restriktioner. De knap 50 kursister har trods de givne omstændigheder vurderet at kurset indfriede forventningerne til det faglige indhold og læringsudbyttet.

 

”Det er generelt den bedste kursusevaluering jeg har set i mange, mange år”, siger kursusleder major Henrik Gildberg. ”Vi har tilsyneladende fundet den rigtige balance mellem læringsmiljø, fagligt indhold og personlig udvikling”.

Føringskursus 2021-1 Holdbillede

Foto: Forsvarsakademiet

Næste Føringskursus starter den 9. august med 37 officerer og befalingsmænd fra Hæren.

 

Føringskursus – efteruddannelse af Hærens officerer

Føringskursus er efteruddannelse af Hærens officerer indenfor emnerne doktrin, taktik og stabsmetodik. Kursisterne er primært premierløjtnanter fra Hæren med i gennemsnit fire til seks års tjenesteerfaring efter officersgrunduddannelsen.

 

Kurset bygger videre på uddannelsen i taktik på grunduddannelsen, således officererne efterfølgende kan gå ud i geleddet og virke som underafdelingschefer og som stabsofficerer i en af Hærens bataljons- eller brigadestabe. På kurset optages tillige erfarne befalingsmænd af sergentgruppen, som gør tjeneste i stillinger, hvor kursus kan nyttiggøres. Flere af befalingsmændene er efterfølgende udnævnt til kaptajner på ’late entry’ ordningen i Hæren.

Deltagere på Hærens Føringskursus

Foto: Forsvarsakademiet

Den første tredjedel af føringskurset har fokuseret på den grundlæggende metode og systematik i den operative analysemodel i rammen af en kampbataljons taktiske aktiviteter. Der blev i denne del desuden fokuseret på operations- og efterretningsspecialernes elementer.

 

Uddannelsen foregår indledningsvis i mindre grupper, hvorved der kan fokuseres på den enkeltes evne til at anvende analysemodellen, inden man skal indgå i et egentligt stabsarbejde. I kursets resterende del blev der til gengæld fokuseret på stabens arbejde og de processer, som udgør kernen i operativ stabsmetodik. Her var der fokus på brigadeniveauet og samvirket mellem de forskellige tjenestegrene i dennes organisation. Simulation har været anvendt i forbindelse med at øve kursisterne i føring og det at tage beslutninger på baggrund af en taktisk situation. Føringsøvelserne afspejler de processer og procedurer, som bruges i Hærens enheder, og der er således stor overførbarhed til kursisternes kommende arbejde.

Fakta

Føringskursus gennemføres i regi af Center for Landmilitære Operationer (CLO) under Institut for Militære Operationer (IMO).