[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Balancen mellem arbejde-, studie- og familieliv har været i fokus gennem det revideringsforløb, som Forsvarsakademiet har gennemført for uddannelsen Master i Militære Studier (MMS) i samarbejde med værnene og de studerende. Således vil det nye hold af studerende, der begynder på MMS-uddannelsen til sommer 2020, have langt bedre muligheder for at kunne tilrettelægge uddannelsesforløbet i forhold til, hvad der passer deres arbejds- og familieliv bedst.

Tilbagemelding fra studerende og værnene
At have indflydelse på tilrettelæggelse af uddannelsen er af afgørende betydning for de studerende og deres chefer rundtomkring i Forsvaret. På den måde bliver det lettere at imødekomme hverdagens praktiske behov bedst muligt. Justeringerne er foretaget på baggrund af dels input fra de studerende om deres oplevelser, dels løbende dialog med værnskommandoerne om deres behov. Man har også inddraget en større lærings- og studiemiljømåling for MMS-uddannelsen fra 2018 i arbejdet.

Peter Dahl Thruelsen, dekan ved Forsvarsakademiet, har som overordnet uddannelsesansvarlig sammen med studiechef for Master i Militære Studier og chef for Flyvevåbnets Officersskole, oberst Palle Mørkøre, stået som den primære drivkraft for gennemførelsen af justeringerne.

”Forsvarsakademiets uddannelser skal først og fremmest være relevante for og i sync med Forsvaret og dermed værnene, og det er derfor enormt vigtigt, at vi har en god dialog med de studerende og værnene. Vores uddannelser skal være tidssvarende og relevante i et operativt perspektiv, hvor et højt fagligt niveau er kernen. Samtidig skal de naturligvis kunne kombineres med almindelig tjeneste og familieliv,” siger Peter Dahl Thruelsen.

Ændringer i MMS
Ændringerne i MMS-uddannelsen har konkret fire væsentlige betydninger: Modulerne får et fagligt eftersyn og kvalitetstjek, studiebelastningen mindskes, studiepoint strømlines, eksamensantal mindskes, og tilstedeværelse samles og reduceres.

For at mindske studiebelastningen er der igangsat et eftersyn af indholdet i de moduler, der udgør uddannelsen. Formålet er at få antallet af ECTS-point pr. fag til i højere grad at afspejle den reelle studiebelastning for de studerende. Herudover bliver der for de kommende studerende større gennemsigtighed i forhold til udregning af ECTS-points. De vil også have færre eksaminer at skulle gå til, da seks grundmoduler à 5 ECTS-point pr. fag nu bliver lagt sammen til tre obligatoriske fag à 10 ECTS-point pr. fag.

Til sidst vil uddannelsen Master i Militære Studier fremover inkorporere mere fjernundervisning, så antallet af perioder med tilstedeværelse – og dermed fravær fra tjenestestedet og hjemmet – sænkes. Det skulle gerne give de studerende en mere sammenhængende hverdag, hvor de i højere grad kan være tilstedeværende og gå i dybden med én ”opgave” af gangen. Dette tiltag gennemføres ved til gengæld at forlænge de færre tilstedeværelsesperioder, der er, for at opnå højere effektivitet og optimere gennemførelsen af MMS-uddannelsen. Forlængelserne vil også underbygge et ønske om at styrke dannelsen af netværk og det sociale fællesskab blandt de studerende på tværs af værn og geografi.

Øget samhørighed
Fleksibilitet er nøglebegrebet for, hvad man stræbte efter i omlægningen af MMS-uddannelsen. Håbet er således, at studerende fremover vil opleve en bedre balance mellem deres studie-, arbejds- og familieliv, hvilket vil give studerende mere motivation og overskud til at højne det faglige niveau på uddannelsen. Det kan de så tage med sig ud i stabe og operative enheder ved værnene efter endt uddannelse.

Når man kombinerer de nye tiltag med en god forventningsafstemning imellem den studerende og vedkommendes chef, vil det lede til et bedre studieliv, mener studiechef og chef for Flyvevåbnets Officersskole, oberst Palle Mørkøre.

”Det er vigtigt, at cheferne og strukturen giver tid og plads til studerende, så de får rum og tid til at lære. Forsvarsakademiet skal derfor være i dialog med både chefer, de studerende og værnene, så vi sikrer så gode læringsbetingelser som muligt,” siger han. 

Peter Dahl Thruelsen er enig i, at de studerende skal have indflydelse på tilrettelæggelsen af deres egen hverdag:

”MMS-uddannelsen skal være en del af et moderne militært uddannelsessystem, der skal bygge på den seneste udvikling og forskning med mulighed for individuel tilpasning. Jeg håber, at den justerede MMS-uddannelse vil skabe rammerne for en livslang kompetenceudvikling, som både er praktisk og relevant på et højere fagligt niveau, så det bliver langt mere attraktivt og motiverende for medarbejdere at søge udvikling og livslang læring indenfor Forsvarets uddannelsessystem,” fastslår han.

Læs mere om justeringerne på Master i Militære Studier her.


Artiklen blev første gang bragt i Forsvarsavisen, 5. udgave, december 2019.

Tekst: Edith Lauglo Endsjø
Foto: Jon Norddahl