Forsiden af bogen Militært Chefvirke.

’Militært chefvirke – at skabe handlekraft i komplekse situationer’ - giver et sjældent indblik i udfordringer og det krydspres, som ledere i Forsvaret møder i deres arbejde.

Kommandørkaptajn Vilhelm Holsting og psykolog Annemarie Damkjer har skrevet en bog, der undersøger de mange modstridende krav, som militære ledere ofte præsenteres for, og hvad de betyder for legitimiteten og udøvelsen af chefvirket.

 

Kriger og embedsmand – den militære leder i krydspres

Militære chefer skal udvise handlekraft. De arbejder samtidig i krydspres mellem mange forskellige interesser og befinder sig ofte i spændingsfelter mellem politiske krav og professionelle behov. Spændingsfelter, hvor ledelsesmæssige beslutninger har vanskeligt ved at tilgodese alle krav, selvom disse i udgangspunktet er rimelige.  

 

At lede inden for spændingsfelter med modsatrettede krav kræver mod. Der skal træffes væsentlige beslutninger, som potentielt mødes med kritik, og hvor både den enkelte chef og Forsvaret som sådan risikerer at miste legitimitet og opbakning. Der kan være tale om kritiske situationer, hvor der på den ene side synes at være begrænsede ledelsesmæssige handlemuligheder og på den anden side er behov for effektivitet og legitimitet i den militære opgaveløsning.  

 

Militær ledelse – brug for nuanceret debat

Militære ledere – lige som andre offentlige ledere – arbejder i politisk styrede organisationer. De er sat i verden for at fremme fred og sikkerhed og grundlæggende tjene samfundets og borgernes interesser. I bogen ’Militært chefvirke – at skabe handlekraft i komplekse situationer’ går Holsting og Damkjer i dybden med de paradokser, som militære chefer møder i rollen som både kriger og embedsmand.  

 

Bogen bygger på forskning fra den praktiske virkelighed som militær leder, hvor læseren får indsigt i chefers egne personlige oplevelser fra ”slagmarken”. Som en chef i bogen udtrykker det: ”Det er jo i virkeligheden et paradoks eller et dilemma mellem den politisk, strategisk virkelighed, vi skal lykkes i – for eksempel med begrænsede ressourcer – og så det faktum, at vi hele tiden skal sørge for, at vi stadig kan løse den operative opgave. Vi må hele tiden arbejde ledelsesmæssigt med at imødekomme begge dele. Det er den ledelsesmæssige virkelighed. Og du kan ikke regne dig frem til løsningen på det paradoks. Der bliver du nødt til at mærke efter og bruge din erfaring, drøfte det og træffe beslutninger.”  

 

Ifølge forfatterne er det helt centralt for militære chefer, at de er i stand til at udøve ledelse i politisk-administrative spændingsfelter. Den kompetence handler om at kunne overvinde de uoverensstemmelser, der fra tid til anden kan opstå i praksis mellem den politiske og den professionelle ledelse af organisationen. Derfor lægger bogen op til, at chefer undersøger og udvikler ledelsesstrategier, der balancerer eller integrerer modsatrettede krav.  

 

Budskabet er samtidig, at chefer bør tage ordet og kvalificere debatten om Forsvarets indretning og opgaveløsning. Kun gennem en kritisk debat kan vi blive klogere, og det bliver muligt at udvikle og fastholde effektivitet og legitimitet i det militære chefvirke. Det er ikke nødvendigvis noget man har haft stor tradition for, men ifølge forfatterne vil det give en vigtig nuancering af, hvilke interesserer der er på spil, samt hvilken praktisk virkelighed Forsvaret opererer i.  

 

Nye kurser for ledere i Forsvaret

Holsting og Damkjer har i forbindelse med arbejdet med bogen været med til at udvikle de nye chefkurser i Forsvaret, som udbydes på Forsvarsakademiet til Forsvarets chefgruppe. På kurserne arbejdes der med konkrete krydspres og ledelsesparadokser, og cheferne arbejder med værktøjer, der skal skabe handlerum og balance mellem militære behov og politiske krav. Der sættes fokus på med emner som ytringsfrihed, loyalitet, forandringsledelse, kommunikation, mangfoldighed og rollen som embedsmand.  

 

Chefkurserne arbejder også med principper for god ledelse, forsvarets ledelsesgrundlag og værdier – og ikke mindst hvordan man står ved godt chefvirke i komplekse ledelsessituationer.  

 

Om forfatterne  

Vilhelm Stefan Holsting (1969): kommandørkaptajn fra Søværnet og chef for Institut for Ledelse og Organisation på Forsvarsakademiet. Forsvarsakademiet har ansvar for ledelsesuddannelse i Forsvaret. Holsting har en ph.d. i ledelse og management fra CBS og 30 års professionel erfaring fra både Forsvarets operative og administrative opgaver – både nationalt og internationalt. Holsting er medforfatter til en række bøger om militær ledelse, Internationale operationer i FOKUS (2006), Militær etik og ledelse (2008), Det militærfaglige råd og embedsvirke (2015) og Mod i kriseledelse (2020).  

 

Annemarie Damkjer (1968): autoriseret psykolog. Hun er ansat ved Institut for Ledelse og Organisation på Forsvarsakademiet og har en ph.d. i organisationspsykologi fra Københavns Universitet. Damkjer arbejder som forsker, underviser og rådgiver inden for ledelsesudvikling med særligt fokus på forandringsprocesser og implementering af ny teknologi. Damkjer har sammen med Holsting udviklet Forsvarets ledelsesgrundlag, som er et fælles ledelsesværdigrundlag for alle Forsvarets ledere. 

Mere information og kontakt

viho@fak.dk

+45 41 72 49 83

anda@fak.dk

+45 28 34 84 94