[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Undersøgelse om krænkende adfærd belyser behov for handling
I dag har Forsvaret offentliggjort resultatet af efterårets medarbejderundersøgelse, der omhandlede arbejdspladsvurdering samt en tillægsundersøgelse med fokus på kønskrænkende adfærd. Undersøgelsen viser problemer med en kønskrænkende kultur ved Forsvarsakademiet.

Jeg er naturligvis rigtig ærgerlig over resultaterne. Det er enormt vigtigt, undersøgelsen er blevet lavet, og at vi nu har konkrete tal på tilfælde af krænkelser, hvor medarbejderne har svaret anonymt, i stedet for at vi taler om mørketal.

Krænkende adfærd er uacceptabelt 
Det er uacceptabelt, at 9,5 % af mine medarbejdere oplever, at der en kønskrænkende kultur eller omgangstone på Forsvarsakademiet. Flere har oplevet, at deres grænser er blevet overskredet ved uønsket seksuel opmærksomhed. Det er ikke godt nok.

Lad mig slå fast én gang for alle – vi har ved Forsvarsakademiet nultolerance overfor krænkende adfærd. Det gælder både krænkende sprog og kommentarer samt tilfælde af grovere karakter. Vi håndterer alle sager, som bliver meldt, og jeg opfordrer alle, som har oplevet krænkende adfærd, til at melde det.

Der skal ikke herske tvivl om, at det ikke hører hjemme hverken på Forsvarsakademiet eller i Forsvaret. Krænkende adfærd er uacceptabelt og uforeneligt med det ansvar, vi har overfor hinanden som mennesker, og de værdier, vi værner om på Forsvarsakademiet og i Forsvaret.

Jeg vil derfor arbejde hårdt for, at vi bliver bedre til at forebygge og håndtere krænkende adfærd i fremtiden.

Chefer har et særligt ansvar
Et særligt ansvar ligger hos mig og de øvrige chefer for at forebygge og håndtere krænkende adfærd. Der er nultolerance, hvilket betyder, at vi har handlepligt og skal gribe ind. Hændelser og meldinger om krænkende adfærd bliver taget dybt alvorligt, og hver sag bliver behandlet og vurderet, så der sker den bedst mulige håndtering af hver enkelt sag.

I hvert enkelt tilfælde vil der blive taget en individuel vurdering med hensyn til, hvilke tiltag der skal sættes i værk. Men det er klart, at det skal have konsekvenser at krænke andre, og i grovere sager kan det både have strafferetligt og/eller karrieremæssige konsekvenser.

Indsatsområder mod krænkende adfærd
Resultaterne af undersøgelsen viser, at de primære udfordringer centrerer sig omkring omgangstone og uønsket seksuel opmærksomhed. Undersøgelsen viser også, at der har været enkelte tilfælde af grovere karakter, hvilket jeg ikke kan uddybe nærmere, da undersøgelsen er anonym.  

24,2 % af vores kvindelige ansatte oplever en kønskrænkende kultur på Forsvarsakademiet, mens 23,4 % af vores kvindelige ansatte har oplevet at få uønsket seksuel opmærksomhed. Det kan være i form af kønskrænkende sprog, kommentarer eller vittigheder.

Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at undersøgelsen kortlægger problemet og giver os mulighed for at lave konkrete, målrettede indsatser, som skal håndtere og forbygge krænkende adfærd, og som skal skabe en nødvendig kulturændring.

Da de interne resultater af arbejdspladsvurderingen fremkom i november måned 2019, blev der på baggrund af en nultolerance over for krænkende adfærd igangsat forskellige initiativer.

Disse initiativer dækkede fokus på chefens rolle og handlepligt, samlede drøftelser og individuelle handleplaner i de enkelte enheder og skoler, hvor der har været en oplevelse af krænkende adfærd, samt bred og direkte kommunikation til alle medarbejdere ved Forsvarsakademiet.

Yderligere igangsætter vi flere nye tiltag:


  • Seminarer om forebyggelse af krænkende adfærd for alle ansatte, studerende og elever ved Forsvarsakademiet så hurtigt som muligt.
  • Information om god arbejdskultur bliver fremover en større del af onboarding-programmet af nye medarbejdere, studerende og elever.
  • Nedsættelse af en taskforce for håndtering af krænkende adfærd.
  • Opdatering af vores trivselspolitik.
  • Gennemførelse af fokusgruppeinterviews, som skal identificere, hvad der kan gøres for, at arbejdskulturen ved Forsvarsakademiet bliver bedre.

 

I slutningen af 2020 vil vi gentage undersøgelsen om krænkende adfærd for systematisk at kunne følge, om indsatserne fører til en forbedring. Vi vil også løbende være opmærksomme på, om der skal iværksættes yderligere tiltag. 

Høj prioritet på tværs af Forsvaret
Jeg synes, at det er vigtigt, at vores forsvarsminister Trine Bramsen og forsvarschef Bjørn Bisserup prioriterer det her område højt, så vi sammen på tværs af Forsvaret kan lave en målrettet indsats for at håndtere og forebygge krænkende adfærd herunder arbejde for en nultolerance.

Absolut ingen skal opleve at blive krænket på baggrund af deres køn, seksuelle orientering, etnicitet eller religion. Vi skal arbejde for at skabe en kultur uden krænkelser, hvor vi er bevidste om hinandens grænser – som kan være meget forskellige, og hvor der er plads til forskelligheder og mangfoldighed.

Det her er en indsats, der ikke er løst på den korte bane. Det vil tage tid at ændre en kultur, og det kræver en målrettet indsats fra alle.

Kontakt og hjælp
Hvis du som medarbejder læser dette og har brug for støtte eller har oplevet krænkende adfærd, så vil jeg opfordre dig til at søge hjælp nu. Gå ind på Forsvarets hjemmeside www.respektforhinanden.dk - hvor du kan søge vejledning og oplysninger om kontaktpersoner.

Henrik Ryberg,
Chef for Forsvarsakademiet


Kontakt
Kommunikationsansvarlig ved Forsvarsakademiet Edith Lauglo Endsjø: eden@fak.dk / tlf. 25552226.