[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Den nuværende studieordning for MMS er fra 2016, og der er på baggrund af den interne kvalitetssikring ved Forsvarsakademiet (FAK) løbende gennemført justeringer af uddannelsen. Evalueringerne er i efteråret 2018 suppleret med en omfattende lærings- og studiemiljømåling, der sammen med dialogen med de studerende og værnskommandoerne har resulteret i en række anbefalede justeringer af uddannelsen.

Justeringerne skal sikre, at MMS til stadighed lever op til gældende bestemmelsesgrundlag og fastholdes i kvalitet og aktualitet. Samtidigt er det vigtigt for FAK at justere og tilrettelægge uddannelsen, så den i størst muligt omfang tilgodeser en balance mellem arbejds-, studie- og familieliv for den studerende og samtidigt understøtter Forsvarets operative behov. 

På denne baggrund er der besluttet følgende foreløbige justeringer, der implementeres med den nye studieordning for MMS i 2020 og vil få indflydelse på de MMS-studerende, der optages med studiestart maj 2020:


Reduktion i studiebelastning og ensretning af ECTS* -udregning
Der vil i fremtiden ske en øget ensretning af, hvordan studiebelastningen opgøres på tværs af moduler på MMS. Belastningen på de enkelte moduler opgøres i modulplanerne fremadrettet, og det skaber en højere grad af transparens for den enkelte studerende i forhold til studiebelastningen. Samtidigt tilsikres en højere grad af sammenhæng mellem modulernes tildelte antal ECTS-point og den reelle studiebelastning.


Intromodul bliver et obligatorisk 5 ECTS-points modul
Intromodulet ændres i både form og indhold. Modulet bliver obligatorisk, ECTS-givende og vil i stigende grad fokusere på, at de studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer i relation til de anvendte studiemetoder på MMS. Samlet set bidrager det til at give de studerende bedre forudsætninger for masteruddannelsen og mindske den oplevede studiebelastning.


Krigsteoretisk modul udgår af masterspecialet, der fremadrettet andrager 15 ECTS-point i sig selv
Tidligere har krigsteoretisk modul indgået som en del af det samlede masterspeciale på 15 ECTS-point. Fremadrettet udgør masterspecialet 15 ECTS-point i sig selv, og indhold fra krigsteoretisk modul integreres i det obligatoriske intromodul.


Antallet af eksamener reduceres gennem 10 ECTS-points grundmoduler
De studerende har efterspurgt en reduktion i antallet af eksaminer på MMS samlede uddannelsesforløb. I forhold til den fremtidige uddannelsesskitse så vil der være tre obligatoriske 10 ECTS-points-grundmoduler inden for fagområderne militære operationer, strategi og ledelse. Tidligere var det tilsvarende to moduler á 5 ECTS-point pr. fag med eksamination som afslutning på hvert modul. Den nye struktur medfører en reduktion på tre eksamener i de obligatoriske grundmoduler.


Strategisk overbygningsmodul gennemføres i rammen af alumne-netværk
Strategisk overbygningsmodul, i daglig tale exit-modul, indgår fremadrettet ikke mere som en integreret afslutning på masteruddannelsen. Aktiviteten, som blandt andet inkluderer en studierejse, udbydes i stedet i rammen af et alumne-netværk. Ændringen betyder, at det fremadrettet ikke kun er personel, der tager den fulde MMS, der kan deltage, men at tilbuddet henvender sig til et bredere segment på funktionsniveauet. Eksempelvis personel med civile master- eller kandidatuddannelser og supplerende enkeltfag på MMS. Det giver samlet set et bedre fundament for netværksdannelse på tværs.


På baggrund af en god og konstruktiv dialog med værnskommandoerne er der yderligere erkendt et behov for ændringer i tilrettelæggelsen af tilstedeværelsesperioderne på MMS. Der gennemføres pilotprojekter i første kvartal 2020, hvor den nye model afprøves. Modellen ses fuldt implementeret medio 2021 og indbefatter følgende justeringer:


Tilstedeværelse tilrettelægges som færre, men længerevarende perioder
Både de studerende og tjenestestederne har efterspurgt en mindre fragmenteret hverdag i forhold til vekselvirkningen mellem tilstedeværelse på henholdsvis arbejde og studie. Der arbejdes derfor med en justering af måden, MMS gennemgøres på, hvor antallet af tilstedeværelsesperioder på studiet og dermed fraværsperioder fra tjenestestedet nedbringes. Til gengæld gennemføres tilstedeværelsesperioder i udgangspunktet som længerevarende perioder á 5 dages varighed primært under anvendelse af internat.


Foreløbig uddannelsesskitse for MMS optag 2020:
Kontakt og mere information
Har du spørgsmål om uddannelsesmæssige forhold og andet, du gerne vil have afklaret inden en eventuel ansøgning, kan du kontakte studieleder for MMS orlogskaptajn Claus Smith Rasmussen på tlf. 728 17062 / FIIN-mail: FAK-MMS01 / FAK-mail: clra@fak.dk eller studievejleder for MMS major Allan Therkelsen på tlf. 728 17061 / FIIN-mail: FAK-MMS02 / FAK-mail: alth@fak.dk.  


* European Credit Transfer System: ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af en uddannelse eller et modul er normeret til. I opgørelsen indregnes arbejdsbelastningen ved alle former for uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen eller modulet, herunder skemalagt undervisning, selvstudie, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, øvelser og cases, samt eksaminer og andre bedømmelser. Et ECTS-point er opgjort til ca. 27,5 timers arbejdsbelastning og MMS udgør samlet 60 ECTS-point.