[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Nyt navn – FAK Videnscenter

FVC har en bred opgave portefølje rettet mod forskellige målgrupper (forskere, studerende, undervisere, aftagere/FSV mm).

Videnscentret arbejder med at udvikle og etablere rammer, der har til formål at støtte den kontinuerlige udvikling og drift af de opgaver, målsætninger og krav der er til FAK videngrundlag.

Videnscentret tager oprindeligt udgangspunkt i opgaver knyttet til biblioteksfunktion og forskerservice, delvist bygget på IT-system og infrastruktur ift. registrering af både intern og ekstern dokumenteret viden.

Videnscentret har gennem de seneste år udviklet sig til at også levere støtte til undervisere og studerende gennem naturligt identificeret behov af FVC medarbejdere i samarbejde med institutter, fagligt sekretariat og stab.

Pga. Videnscentrets brede opaveportefølje har FVC også en del forskellige samarbejder og snitflader med den øvrige organisation, også uden for den faglige søjle.

FVC har stort fokus på den kommende genakkreditering og den udvikling af organisationen, som FVC kan bidrage til at få løftet. Arbejdet med udvikling af videngrundlaget og FAK generelt som FoU-institution er en kontinuerlig og dynamisk proces, og derfor arbejder FVC fleksibelt for at få forløbet til at lykkes.

 

Videnscentrets opgaver fordelt på målgrupper:

For Forskere: FVC har udarbejdet FAK strategi for forskning og udvikling(FoU). FVC er ansvarlig for at FAK FoU bliver kvalitetssikret. Det gør vi primært gennem individuel sparring ift. dokumentation i fx videnskabelige artikler samt ift. registrering af dokumentation i FAK forskningsdatabase, Pure. De medarbejdere i videnssøjlen, der har behov for kompetenceudvikling ift. det videnskabelige håndværk, kan også få hjælp.

FVC fungerer som sekretariat for tidsskriftet SJMS, og FVC driver desuden FAK Forlag, for på denne måde at støtte FAK medarbejdere i forhold til at publicere deres forsknings- og udviklingsresultater. FVC leverer også grafisk publiceringsstøtte. FVC sikrer registrering af al FAK FoU og medievirke, og det er her, at al FAK FoU er samlet og tilgængeligt også for omverdenen.

I forhold til ekstern finansiering af fx Ph.d. forløb, er FVC bindeledet mellem institutterne, staben og de eksterne fonde.

FVC varetager driften af FAK råd for forskning og udvikling, og i dette regi afholdes der også arrangementer primært for ansatte i videnssøjlen.
Se mere her.

Studerende
: FVC varetager en del undervisning på både diplom og MMS i forskellige fag omkring studiemetodik. Dette inkluderer fx informationskompetencer, læseteknik mm. FVC er desuden tovholder på etablering af et studiemiljø på FAK i samarbejde med de studerende. Det er p.t. in-progress, idet vi samarbejder med diplom, MMS og metodelærerne i, at få koordineret studiestøtten på det rigtige tidspunkt på den rigtige måde.

Undervisere: FVC varetager driften af FAK plagieringskontrolsystem. Vi hjælper desuden undervisere med at finde litteratur – gerne i FVC digitale ressourcer – og sikrer at listerne overholder copyright reglerne, hjælper med upload osv.  FVC bidrager til etableringen af rammer for FoU i forhold til undervisning.

Alle:
Vi laver naturligvis stadig informationssøgninger og fremskaffer litteratur. Vi satser digitalt, men vi er ikke blinde for, at det stadig kan være nødvendigt med fysiske materialer.

Alle vores biblioteksressourcer er tilgængelige via vores hjemmeside. Her er der en del underliggende systemer, der sikrer adgang 24/7/365 for alle ansatte i FMN området. På hjemmesiden kan du desuden finde mere detaljerede oplysninger om vores tilbud og services samt bestemmelser, vejledninger mm.