[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Bemærk - der er lukket for optag i 2015. Nye Flex-moduler vil blive udbudt i foråret 2016. Hold øje med opslaget på www.fak.dk.
-----------

Forsvarsakademiet udbyder en række FLEX-moduler, som giver de studerende mulighed for at fordybe sig i særlige emneområder inden for de militære kernefag. FLEX-modulerne er en del af den akkrediterede Master i Militære Studier på kvalifikationsramme 7 (Master/Kandidat niveau).

Undervisningen finder sted fra oktober 2015 til januar 2016, og du kan vælge mellem seks forskellige emner. Læs mere om de enkelte moduler ved at klikke på nedenstående:

  • Kultur som operativ enabler
  • Vejen til det 21. århundredes krige
  • Krigeriske Kreml? Det postsovjetiske områdes krige og konflikter
  • Militær ledelse som kommunikation
  • Special Operations as a Possible Instrument
  • Operational Communication (OPSCOM)


Optagelseskriterier

For at blive optaget på et modul skal du have forudsætninger svarende til kaptajnsniveau (M321) for militært ansatte, mens der for civile er påkrævet en akademisk baggrund på minimum bachelor-niveau eller tilsvarende. For ansatte i Forsvaret skal ansøgningen godkendes af nærmeste chef, som også tilkendegiver ansøgerens studieegnethed.

Praktisk information
FLEX-modulerne gennemføres som blended learning og på forskellige lokationer i tilstedeværelsesperioderne.

For militært ansatte gælder, at når tilstedeværelse finder sted på Svanemøllens Kaserne, afholder deltagerne selv udgifterne til time- og dagpenge, indkvartering og transport til og fra tjenestedet. På internatophold afholder Forsvarsakademiet udgifterne til kost og logi, deltageren afholder udgifter til transport samt evt. time- og dagpenge, med fradrag af måltider. Deltagelse er i FLEX-modulerne er arbejdstidsneutral.

For ansøgere der ikke er ansat i Forsvarsministeriets koncern, skal der betales en kursusafgift på 5500 DKK, samt udgifter til transport, indkvartering ved Svanemøllen Kaserne mv., mens Forsvarsakademiet afholder udgifter til kost og logi på internatophold.

Det nærmere indhold af de enkelte FLEX-moduler fremgår af modulbeskrivelserne – se ovenfor.

Der er til alle FLEX-moduler krav om tilstedeværelse i alle tilstedeværelsesperioderne.

Vejledning til ansøgning
Når du ansøger, skal der vedhæftes en kort motiveret ansøgning til hvert af de moduler, du søger, dit CV samt for ansatte i Forsvaret en udfyldt godkendelse fra din chef. Skabelon til godkendelse finder du her og du skal uploade den under fanebladet ”Eventuelle øvrige dokumenter” i ansøgningsskemaet.

Skabelon til godkendelse finder du her.

Der kan angives flere 1. prioriteter og én 2. og én 3. prioritet. Dvs. du kan søge om optagelse på flere FLEX-moduler, som så skal gennemføres samtidig. Det påhviler ansøgeren at sikre sig, at der ikke er tilstedeværelse samtidigt på de ansøgte moduler. Du kan se tilstedeværelsesdage i modulbeskrivelserne.

Du kan forvente svar på din ansøgning i løbet af ultimo august 2015.

Hvis der ikke er ansøgere nok til et modul, forbeholder Forsvarsakademiet sig ret til at aflyse modulet.

Søg om optagelser på FLEX-moduler efterår 2015