[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Om uddannelserne
Master i Militære Studier:
Master i Militære Studier er Forsvarets højeste lederuddannelse og klæder de studerende på til at varetage stillinger på højeste ledelsesniveau.

På Master i Militære Studier lægges der særligt vægt på at udvikle den studerendes evne til at analysere, vurdere og træffe beslutninger, der omhandler operative, strategiske, ledelses- og styringsmæssige problemstillinger. Der fokuseres på det teoretiske fundament for militære doktriner, operationer, det militære instruments rolle i samfundet og blandt statens virkemidler, militær ledelse i forskellige kontekster samt relevante metoder og teorier for opgaveløsning. Uddannelsen er forskningsbaseret og forholder sig således til problemstillinger og metoder, der er relevante for Forsvaret, det danske samt det internationale samfund.

Master i Militære Studier er en akkrediteret masteruddannelse, der er normeret til ca. tre år og med en belastning på 60 ECTS (European Credit Transfer System). Et ECTS point svarer til en gennemsnitlig arbejdsbelastning for den studerende på 27,5 timer. Der er desuden faglig og interessemæssig valgfrihed i dele af uddannelsen. Uddannelsen er et deltidsstudie og skal afsluttes inden seks år. For en studerende, der gennemfører studiet på de normerede ca. tre år, skal der påregnes tilstedeværelsesdage i forbindelse med undervisningen i et omfang på ca. 12 – 20 dage pr. semester (halvår). Herudover vil der være en arbejdsbelastning på ca. 150 – 250 timer pr. semester, som den studerende skal tilrettelægge selvstændigt og i samråd med sin chef.

Master i Militære Studier baseres på tre konstituerende søjler: Militær Ledelse og Styring, Militær Strategi og Militære Operationer. Inden for hvert af disse fagområder skal den studerende gennemføre et Basic modul og et Advanced modul, og der skal derudover gennemføres et eller to Flex-moduler (afhængig af Flex-modulernes ECTS omfang). Afslutningsvis skal den studerende udarbejde et Masterprojekt. Master i Militære Studier består således af et Introduktionsmodul, tre Basic moduler, tre Advanced moduler, et eller to Flex-moduler samt et afsluttende Masterprojekt. Dertil kommer et Exit-modul for ansatte i Forsvaret.

Alle modulerne på Master i Militære Studier udbydes i en fastlagt årlig cyklus – i 2016 med studiestart medio august. Der gennemføres i de fleste tilfælde en afsluttende eksamen med enten ekstern eller intern censur for hvert modul. Det vil variere fra modul til modul og eksamenerne vil normalt enten være mundtlig, skriftlig eller en kombination af begge.

Operations- og Føringsuddannelsen:
Formålet med Operations- og Føringsuddannelsen er at give officerer i Hæren og Hærhjemmeværnet en uddannelse med henblik på at kunne bestride landmilitære stillinger i operative stabe ved nationale og multinationale divisions- og korpshovedkvarterer. Kurset er et tilvalg i forhold til Master i Militære Studier.

Den samlede Operations- og Føringsuddannelsen består af et videreuddannelseskursus Advanced Land Operations der udbydes uden for rammen af masteruddannelsen og et Flex-modul Joint Campaign Planning i rammen af Master i Militære Studier.

Advanced Land Operations tages normalt forud for – og i sammenhæng med – Master i Militære Studier. Ved ansøgning om optagelse på Master i Militære Studier tilkendegiver ansøgeren, om han/hun ligeledes ønsker at gennemføre Operations- og Føringsuddannelsen. Ved optagelse på Master i Militære Studier + Operations- og Føringsuddannelsen gennemfører ansøgeren først videreuddannelseskursus Advanced Land Operations og senere Master i Militære Studier, Flex-modulet Joint Campaign Planning. Joint Campaign Planning har en belastning på 10 ECTS point og træder i stedet for de normalt to Flex-moduler, der indgår i den samlede masteruddannelse.

Den samlede Operations- og Føringsuddannelsen kan kun søges af officerer i Hæren eller Hærhjemmeværnet. Dog kan alle, der er optaget på Master i Militære Studier tage den del af Operations- og Føringsuddannelsen, der relaterer sig til Flex-modulet Joint Campaign Planning. Dette forudsætter dog, at man allerede har bestået modulerne Basic og Advanced i søjlen Militære Operationer.

Der er studiestart på Advanced Land Operations den 15. august 2016. Advanced Land Operations afsluttes i april 2017, hvorefter Flex-modulet Joint Campaign Planning begynder og afsluttes ultimo juni. De studerende starter således officielt deres masterstudie i august 2017, men har forud for erhvervet sig de 10 ECTS i Flex-segmentet.

Blended learning
Både Master i Militære Studier og Operations- og Føringsuddannelsen gennemføres som ”blended learning” ved en vekslen mellem tilstedeværelsesperioder og distancelæringsaktiviteter. Tilstedeværelsesperioderne vil som hovedregel blive gennemført på Forsvarsakademiet (København), men der vil også blive benyttet andre militære etablissementer i Danmark. 

Krav til dig og generelle vilkår
Som en akkrediteret masteruddannelse kan Master i Militære Studier som udgangspunkt søges af alle, der honorerer følgende krav:

 • Er officer i Forsvaret på M321 eller M322 niveau med relevant erhvervserfaring fra professionen

Eller civil (ansat i Forsvarsministeriets myndighedsområde)    

 • med en akademisk grad på bachelor-/diplomniveau (kvalifikationsrammeniveau 6) eller højere og
 • minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Som officer skal du honorere gældende krav til helbred og fysisk.  Det betyder, at du skal have bestået Forsvarets basiskrav, have den relevante helbreds- og tandvurdering samt vaccinationsstatus for din funktion. Herunder skal du have den for din funktion relevante sikkerhedsgodkendelse.  

Da Master i Militære Studier er tæt knyttet til professionen som officer i Forsvaret, anvendes og udbydes Master i Militære Studier med henblik på at dække Forsvarets interne behov for officerer på højeste funktionsniveau.

Det forventes, at der udbydes både ordinære pladser på Master i Militære Studiet (det samlede forløb) samt pladser på enkeltmodulforløb (dele af uddannelsen til ansøgere med anden master-/kandidatuddannelse) til ansatte i Forsvaret.

Forudsætningen for optagelse som enkeltmodulsstuderende er, at medarbejderen er ansat i eller forventes at komme i betragtning til en stilling som officer på højeste funktionsniveau eller lignende civil stilling inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde. Officerer i Forsvaret, der er ansat i disse stillinger på baggrund af en civil uddannelse på master-/kandidatniveau eller en realkompetencevurdering har med denne ansættelse samt en indgået uddannelseskontrakt prioritet til disse pladser.

Som hærofficer er det et krav, at man har enten Videreuddannelsestrin I for ledere (VUT I/L) eller både Bataljons- samt Brigadevidereuddannelseskursus (VUK BTN samt VUK BDE) for at være kvalificeret til at søge Operations- og Føringsuddannelsen.

Om dig
Du skal være motiveret for personlig og faglig udvikling, og med din erfaring og forudgående akademiske baggrund fra officersuddannelsen eller andre uddannelser skal du aktivt bidrage til den samlede læring på uddannelsen. Du skal være indstillet på, at din deltagelse, interaktion og sparring med medstuderende, lærerne samt din arbejdsplads er en væsentlig del af at opnå resultater samt at skabe et motiverende og engageret studiemiljø.

Under uddannelsen skal du:

 • Indgå i flere forskellige sammenhænge, studiegrupper m.m., hvilket fordrer samarbejde og planlægning,
 • definere dele af indholdet af din master ud fra interesse og eget vurderet behov, hvilket kræver motivation og selvindsigt,
 • håndtere din samlede studieportefølje samt koordinere dine samlede ressourcer i forhold til studiet, familien og dit job, hvilket kræver planlægning, fleksibilitet samt aktiv styring og
 • trives med at være en del af et højt fagligt og akademisk miljø (på kvalifikationsramme niveau 7 (master- og kandidatniveau)), hvor selvstændighed og initiativ medvirker til, at du når egne fastsatte mål og ambitioner for uddannelsen.


Ansøgning
Søg uddannelsen ved at trykke på linket ”Søg den ledige stilling”. Ansøgningsfristen er tirsdag d. 24. november 2015.

Vedhæft følgende:

 • En kort motiveret ansøgning,
 • Curriculum Vitae (CV),
 • eksamens-/karakterbevis – både fra Videreuddannelsestrin I/L, Videreuddannelseskursus og eventuelt civilt gennemførte uddannelser på niveau 7 (master/kandidatuddannelse)
 • uddannelsesbevis samt evt. udfærdiget FOKUS-bedømmelse fra adgangsgivende uddannelse (Videreuddannelsestrin I/L el. Videreuddannelseskurser for officerer) samt evt. uddannelsesbevis fra civilt gennemførte uddannelser,
 • seneste FOKUS-bedømmelse (maksimalt 6 måneder gammel),
 • relevante påtegninger/stillingstagen til din ansøgning jf. din myndigheds interne procedure og
 • evt. udtalelser eller andet, der styrker dit kandidatur.


Optagelsesproces
Optagelsesprocessen er længerevarende, da der i sagsbehandlingen indhentes input fra flere myndigheder, herunder ansøgers egen myndighed og dennes prioritering, Forsvarsministeriets Personalestyrelse samt Forsvarsakademiet. Processen resulterer i en intern prioritering, der endeligt afgøres ved et møde med repræsentanter fra alle indstillende myndigheder i Forsvaret. Ansøgerne kan forvente svar på deres ansøgning d. 11. marts 2016.

Pris
For studerende ansat inden for Forsvarsministeriets område er der ingen kursusafgift, men tjenestestedet betaler relaterede omkostninger til uddannelsen (time- og dagpenge, transport, kost og logi). Forsvarsakademiet betaler for kost og logi under eventuelle internatophold.

Udenlandske kurser (ækvivalerende Master i Militære Studier)
Værnsstabene samt Specialoperationskommandoen (SOKOM) råder over et antal kursuspladser på udenlandske kurser, og disse slås i år op samtidig med Master i Militære Studier og Operations- og Føringsuddannelsen. De slås op som separate opslag på ”Job i Forsvaret”, og man kan som ansøger søge disse samtidig med, at man søger Master i Militære Studier og Operations- og Føringsuddannelsen.

Som officer i Hæren kan man i år søge nedenstående kurser (der er en plads på hvert kursus):

 • Videreuddannelse for militære ledere i USA. Command and General Staff Officers Course (CGSOC) ved US Army General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas, USA i perioden juni 2016 til juni 2017.
 • Videreuddannelse for militære ledere i Norge. Master of Art in Military Studies, Akerhus i Oslo, Norge i perioden primo august 2016 til medio december 2017.
 • Videreuddannelse for militære ledere i Tyskland. Lehrgang für den Generalstabsdienst/Admiralsstabsdienst National (LGNA) ved Führungsakademie der Bundeswehr, Hamborg, Tyskland i perioden ultimo august 2016 til ultimo juli 2018.


Som operativ officer i Flyvevåbnet kan man i år søge nedenstående kursus (der er en plads på kurset):

 • Naval Postgraduate School (NPS). Uddannelsen gennemføres i perioden juni 2016 til december 2017. Stillingen er en udviklingsstilling, der oprettes med henblik på at bibringe kursisten viden indenfor specialoperationer og irregulær krigsførelse på masterniveau.


Som officer i Søværnet kan man i år søge nedenstående kursus (der er to pladser på kurset):

 • Den Master i Militære Studier ækvivalerende videreuddannelse for militære ledere i USA ved the United States Naval War College i Newport, Rhode Island ultimo juli 2016 – ultimo juni 2017 (Naval Staff College). 

Er du officer i Specialoperationskommandoen, Jægerkorpset, Frømandskorpset eller i et af værnene - så kan du søge nedenstående kursus (der er en plads på kurset):

 • Som officer ved Specialoperationskommandoen, Jægerkorpset, Frømandskorpset eller i et af værnene har du ligeledes mulighed for at søge om optagelse på "Master of Science in Defence Analysis" ved US Naval Postgrade School, USA. Kurset gennemføres i perioden juni 2016 til december 2017. Yderligere information kan findes på følgende link: www.nps.edu/Academics/GeneralCatalog/Layout.html

Hvis du vil vide mere, kan du ligeledes finde links til opslagene i "Job i Forsvaret" for det enkelte kursus på Forsvarsakademiets hjemmeside (menuen til højre).     

Kontakt og yderligere information
Hvis du vil vide mere om Master i Militære Studier, så gå ind på www.fak.dk og læs om uddannelsen. På hjemmesiden kan du bl.a. finde studieordningen, modulbeskrivelser, uddannelsesskitsen samt se mere materiale omkring optagelsesproces m.m.

Desuden kan du ringe til major Claus Rohde, studieleder og studievejleder for dette optag på uddannelsen, der vil kunne vejlede og besvare spørgsmål omkring uddannelsen, ansøgning m.m. Claus kan træffes på tlf. 728 17051. 

Vil du vide mere om Operations- og Føringsuddannelsen, skal du kontakte major Dan Steemann på tlf. 728 17415 og du kan læse mere på Forsvarsakademiet hjemmeside, www.fak.dk.

Dette opslag forventes suppleret og/eller opdateret med yderligere information om udenlandsk kursusdeltagelse samt eksterne ansøgeres adgang til uddannelsen inden for cirka tre uger.

Om Forsvarsakademiet
Forsvarsakademiet fornemmeste opgave er at uddanne officerer, der kan føre, lede og udvikle militære enheder i krig, krise og konflikt. Forsvarsakademiets vision er at udvikle og gennemføre uddannelser, der skaber nogle af de dygtigste og mest anerkendte officerer i NATO.

Forsvarsakademiet er desuden en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk oprindelse eller andet til at søge uddannelsen som et led i egen udvikling og kvalificering, men også for at tilføre uddannelsen værdifulde input til glæde for det samlede udbytte ved de studerende, deres arbejdspladser samt samfundet generelt.