Joint Tactical Air Controller

Foto: Forsvarsgalleriet

Hvor vil vi se de største militærteknologiske nybrud, og hvordan vil de forandre fremtidens kampplads? Hvilke nye krav og operative spørgsmål stiller det til soldaten og den militære leder at skulle navigere i et operationsmiljø præget af stigende mængder information, som deles stadigt hurtigere på tværs af platforme og domæner? Og hvad skal man som rådgiver være opmærksom på, når nye teknologier skal anskaffes og implementeres i organisationen?

 

Spørgsmål som disse vil være omdrejningspunkt for dette FLEX-modul, der sætter fokus på samspillet mellem teknologi, samfund og menneske i en naturligvis forlængelse af den tidligere undervisning inden for strategi, operationer samt ledelse- og organisation.

 

Formål

Kurset har til formål at ruste danske officerer til en militærteknologisk virkelighed og en fremtidig kampplads under hastig forandring. Droner og kunstig intelligens vinder i stigende grad indpas i militære operationer og åbner dermed nye strategiske, operative og taktiske muligheder. Men den stigende autonomi og uigennemsigtighed i AI-teknologien rejser samtidig vanskelige spørgsmål samt etiske og retlige dilemmaer i forhold til den militære opgaveløsning og beslutningstagen. For at give fremtidens militære ledere de bedste forudsætninger for at kunne reflektere kritisk over disse muligheder og dilemmaer præsenterer kurset en række begreber og teorier, der operationaliseres i forhold til konkrete teknologier og cases. Kort sagt giver kurset en bred indføring i de nyeste militærteknologiske trends med inddragelse af strategiske, ledelsesmæssige, sociologiske og historiske perspektiver, hvilket vil gøre kursusdeltageren i stand til at vurdere teknologiens indflydelse på den militære opgaveløsning på strategisk, operativt og taktisk niveau.

 

Forudsætninger

Optaget på Master i Militære Studier, bachelor/professionsbachelor, officersuddannelse på tilsvarende niveau eller anden tilsvarende uddannelse.

 

Læringsmål

Efter endt gennemførelse af modulet vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

 • Kender til forskellige teknologiforståelser, definitioner og videnskabelige tilgange til teknologi som begreb.
 • Har opnået teoretisk viden om teknologiledelse og risikostyring i operative såvel som organisatoriske sammenhænge.
 • Kan reflektere kritisk over militærteknologiske problemstillinger på strategisk, operativt og ledelses/organisatorisk niveau - herunder udfordringer med inforationsoverload og uigennemsigtighed i databaserede beslutningsprocesser.

 

Færdigheder

 • Kan anvende komplekse videnskabelige teorier og metoder til selvstændigt at analyse teknologiske problemstillinger i egen praksis.
 • Kan identificere og kortlægge forskelligartede teknologiske aktører i et militærteknologisk netværk.
 • Kan formidle teknologiske problemstillinger, dilemmaer og vurderinger til kollegaer, militære chefer og politiske beslutningstagere.

 

Kompetencer

 • Kan foretage analyser af teknologiske problemstillinger på tværs af værn og domæner (herunder fx kapacitetsopbygning, materielanskaffelser, træning og operationsplanlægning).
 • Kan anvende relevante modeller og teorier til at finde løsninger på konkrete problemer
 • Kan ud fra principper om teknologiledelse indgå i professionel diskussion og tværfagligt samarbejde om analyser og løsning af militærteknologiske opgaver og situationer.

 

Indhold

Indholdet i dette FLEX-modul har fokus på deltagernes egen teknologiske praksis – det vil sige al den teknologi, vi alle sammen omgiver os med i vores dagligdag. Fra starten vil undervisningen være bygget op omkring konkrete cases og inddrage kursisternes egne erfaringer med teknologi og teknologisk risikoledelse og -styring. Ved hjælp af diskussioner af teori, øvelser og mindre delopgaver arbejdes der over de første kursusgange hen imod en opgavesynopsis, som skal udvides til en kort opgave sidst på kurset.

 

Kursusmodulet er derfor opbygget i tre dele, der har et henholdsvis teoretisk, praksisnært og empirisk sigte:

 • Del 1: Introduktion til modulet, herunder indføring i forskellige teknologiforståelser samt modeller og teorier, der belyser samspillet mellem menneske, organisation og teknologi. Diskussion af de forskellige teoretiske blik på teknologien (fra sociologiske, samfunds- og humanvidenskabelige til teknologideterministiske og materialistiske tilgange). Del 1 afsluttes med udarbejdelsen af et første udkast til problemformulering for det skriftlige eksamensprodukt.
 • Del 2: Praksisnært fokus på militærteknologiske cases og domæner (land, sø, luft, cyber og space) samt operative dilemmaer og problemstillinger knyttet til den voksende militære anvendelse af AI og big data (herunder uigennemsigtighed/black-box problemet, informationsoverload og datahåndtering).
 • Del 3: Empirisk analyse af egen militærteknologiske praksis og data med henblik på udformning af synopsis for skriftlig eksamensopgave.

 

Undervisnings- og studiemetoder

Modulet forløber som et blend af fjernundervisning, selvstudium og tilstedeværelse – i form af fire dages internat i maj 2022.

 

Fjernundervisnings- og selvstudieperioden vil særligt omfatte del 1 og 3, hvor kursisterne arbejder selvstændigt med pensum (litteratur vil primært være på engelsk), som suppleres af online webinarer, workshops og kortere opgaver. Kursets del 2 vil afholdes som fire dages obligatorisk tilstedeværelse. Her vil en række eksterne undervisere og praktikere præsentere deltagerne for case-baserede problemstillinger, som danner grundlag for diskussion og kritisk refleksion blandt deltagerne i plenum og grupper.

 

Modulet kan dermed fungere som et oplagt forstudie til afgangsprojektet, idet deltageren får mulighed for at arbejde målrettet med problemstillinger og empiriindsamling ud fra egen praksiserfaring.

 

Prøver/eksamen/certificering

Prøveform: Skriftlig opgave på baggrund af synopsis (8 sider).

Bedømmelsesform: Skriftlig tilbagemelding med karakter (7-trinsskalaen).

Censur: Ekstern.

 

Eksamensopgaven skrives over et selvvalgt emne og forberedes i løbet af kursets dele gennem analyser af egen praksis og workshops til udarbejdelse af problemformulering og opgavesynopsis. Opgaven skal med udgangspunkt i problemformuleringen/synopsen og under inddragelse af relevant litteratur demonstrere den studerendes evne til at sætte fagets begreber og teorier i spil gennem en selvstændig analyse af en valgt problemstilling. Opgaven afleveres 1. juni 2022.

 

Bemærkninger

Fjernundervisningen påbegyndes i uge 14. Obligatorisk tilstedeværelse afholdes i uge 19 (9-12 MAJ) ved Gniben Kaserne (Søværnets Taktik og Våbenskole), Sjællands Odde.

Moduloplysninger

Oktober 2021

Studerende på MMS. Officerer fra Forsvaret på niveau M321 og M331 eller tilsvarende civile.

Min. 8 – max. 24

Niveau 7 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

5 ECTS-point

10 ugers deltidsstudium med 4 tilstedeværelsesdage.

Kursus start og slutdato samt datoer for tilstedeværelse fremgår af uddannelsesskitsen

(fysisk tilstedeværelse: 9.-12. maj 2021)

Interne deltagere: (FSV)

Eksterne deltagere: kr. 5.000

Forsvarsakademiet

Institut for Militær Teknologi, Ryvangs allé 1

2200 Kbh Ø

Adjunkt Andreas Graae, Institut for Militær Teknologi

E-mail: agra@fak.dk

Tlf.: +45 41 71 06 10

Diana N. Chabert-Jørgensen

Telefon: +45 72 81 70 83

E-mail: dncj@fak.dk

Sidst opdateret 9. november, 2021 - Kl. 10.58