Vil du blive bedre til at finde innovative og holdbare måder at håndtere og løse de militære planlægnings- og ledelsesmæssige udfordringer og problemstillinger du står med? Vil du have redskaber, der hjælper dig med at designe, skabe og indgå i processer, der bygger på samskabelse? Så er modulet om designtænkning måske noget for dig.

 

I de senere år har begrebet ‘designtænkning’ vundet frem i ledelsespraksis og ledelsesundervisning generelt og i stigende grad også inden for den militære kompetence- og doktrinudvikling. Designtænkning ses som på én gang et mindset og en proces, der udfordrer traditionelle, lineære beslutningsprocesser og i stedet skaber nytænkende, inkluderende løsninger og løsningsprocesser.

 

På dette modul vil vi se nærmere på hvad begrebet designtænkning indeholder, og hvordan det er anvendt, f.eks. i militær doktrin, i erhvervslivet og i det offentlige. Kurset er dog især lagt an på at arbejde med design i praksis - dvs. med hvordan man gør.  Alle deltagere på kurset skal arbejde med en egen, reel og aktuel, selvvalgt problemstilling. I løbet af kurset får deltagerne lejlighed til at afprøve forskellige designmetoder og designtilgange i relation både til den selvvalgte problemstilling og til medstuderendes aktuelle problemstillinger. Deltagerne får herved erfaring med hvordan forskellige forståelser, tilgange og metoder påvirker samarbejde og fælles udvikling af vedvarende løsninger i arbejdslivet.

 

Formål

Formålet med modulet er at styrke Forsvarets lederes og medarbejderes kompetencer til at skabe gode, bæredygtige løsninger i forhold til militære og ledelsesmæssige problemstillinger – f.eks. i relation til overordnet strategisk og operativ planlægning, udviklingsprocesser, og organisatoriske opgaver og problemstillinger - igennem anvendelsen af designtænkning, innovation og kritisk tænkning.

 

Designtænkning har i de senere år vundet frem som en særlig praksis, der har vist sig yderst givtig i forhold til løsning af komplekse problemstillinger med mange interessenter. Designtilgangen er relevant i relation til en række af Forsvarets kerneopgaver som f.eks. operationsplanlægning, forandringsledelse, organisationsudvikling mv. Det synes særlig relevant at udvikle kompetencer til at lede og deltage i designprocesser i en militær kontekst, hvor der ellers traditionelt har været fokus på at oplære evner til at gøre ting på bestemte og fastlagte måder.

 

Formålet er at introducere designtænkning, som en tilgang til at imødekomme og løse komplekse og uforudsigelige militære problemstillinger, hvor inddragelse af mangfoldige, forskelligartede og nødvendige interessenter skaber nyskabende, holdbare og konstruktive løsninger.

 

Forudsætninger

Det forudsættes, at deltagere er optaget på Master i Militære Studier eller har gennemført bachelor/professionsbachelor, officersuddannelse på tilsvarende niveau eller anden tilsvarende uddannelse.

 

Det forudsættes, at deltagerne kan læse akademiske tekster på engelsk.

 

Deltagerne skal forud for første tilstedeværelsesperiode udarbejde en individuel beskrivelse af en aktuel og for dem vedkommende problemstilling samt rammerne omkring den, hvor de umiddelbart vurderer, at en designtilgang kan være relevant. Denne problemstilling og casebeskrivelse vil deltagerne - i fællesskab med andre kursister - arbejde med igennem hele kurset. Problemstillingen vil også danne afsæt for undervisernes vurdering af deltagernes særskilte interesser, særlige relaterede emners relevans, samt deltagernes forhåndskendskab til designtænkning og til kursets relaterede temaer.

 

Deltagerne skal kunne deltage i tilstedeværelsesperioden og deltage aktivt i de opgaver, der stilles i fjernundervisningsperioderne. Disse opgaver retter sig mod at afprøve og få erfaringer med metoder inden for design i praksis. Opgaverne gennemføres i egen organisation og relaterer sig helt eller primært til den individuelle problemstilling, man har beskrevet.

 

Læringsudbytte

Efter gennemførelsen af modulet vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

 • Deltageren har en teoretisk, forskningsbaseret viden om designtænkning og forskellige forståelser af designtænkning; herunder forskelle imellem forståelser af militære operative designprocesser og designtænkning i en militær kontekst.
 • Endvidere skabes der forståelse for centrale temaer og perspektiver i udvikling af design såvel som ledelse af og deltagelse i designprocesser.
 • Deltagerne har indsigt i forskelle mellem militær ledelse som føring og militær ledelse som dialogisk inklusion af mange stemmer og udvikling af innovative, samskabte løsninger.
 • Deltageren har viden om og forståelse for sammenhænge mellem grundlæggende vidensforståelser og kommunikationsformer og disses betydning for at kunne tænke og lede design i en militærfaglig kontekst.

 

Færdigheder

 • Deltageren kan observere og analysere planlægnings- og udviklingsprocesser i en militær kontekst ud fra centrale teorier og metoder.
 • Deltageren kan argumentere for, hvornår en problemstilling i en militær kontekst kan imødekommes gennem føringsmæssige færdigheder, og hvornår det kan være givtigt at anvende en designtilgang. Herunder kan deltageren identificere opgaver og områder, hvor designtænkning eller elementer af designtænkning kan være relevante at anvende.
 • Deltageren har værktøjer til at håndtere problemstillinger i en militær kontekst, hvor løsningen og udviklingen heraf ikke er kendt på forhånd. Deltagerne har værktøjer til og et særligt fokus på militær ledelse som facilitering af samskabelses-processer.
 • Deltageren kan begrunde, vælge og anvende relevante teoretiske og metodiske perspektiver som grundlag for udviklingen af processer og handlingsmuligheder.
 • Deltageren kan formidle viden om designtænkning eller elementer heraf til fagfæller og ikke-specialister.

 

Kompetencer

 • Deltageren kan selvstændigt og ud fra fagområdets teoretiske perspektiver iagttage og forholde sig kritisk konstruktivt til igangværende processer og metoder inden for militær ledelse og planlægning. Herudfra kan deltageren bidrage til at udvikle og/eller ændre processer og egen praksis.
 • På baggrund af modulets teoretiske og metodiske perspektiver kan deltageren selvstændigt bidrage til at designe inkluderende og samskabende designprocesser, både fagligt og tværfagligt, samt deltage i disse.
 • Deltageren kan selvstændigt argumentere for anvendelsen af designtilgange og -metoder i forhold til gængse metoder i traditionel militær problemløsning.

 

Indhold

På modulet undervises i designtænkning som en tilgang til at løse komplekse problemstillinger/opgaver med henblik på at skabe og implementere innovative og holdbare løsninger. For at skabe en dybere forståelse for designtænkning arbejdes der - også praktisk - med temaer om kritisk og divergent tænkning, komplekse problemstillinger, beslutningsprocesser og facilitering af dialogiske processer.

 

Læringsaktiviteter (undervisnings- og studiemetoder)

Modulet består af en uges tilstedeværelsesperiode og fjerneundervisningsperioder før og efter tilstedeværelsesmodulet.

 

Undervisningen tager afsæt i den studerendes aktive deltagelse i tilstedeværelsesdagene, selvstudie og individuel gennemførelse af mikro-eksperimenter samt gruppearbejde (på modulerne og eventuelt - frivilligt - i fjernundervisningsperioden efter tilstedeværelsesmodulet). Der vil være fokus på eksperimenterende og problembaserede læringsmetoder. Den studerende vil gennem vekselvirkning mellem undervisning, selvstudie, gruppearbejde og udarbejdelse af en personlig portfolio blive introduceret til designtænkning i teori og praksis og i relation til militære problemstillinger.

 

Tilstedeværelse

Tilstedeværelse vil foregå mandag til fredag i uge 41 på Høveltegaard.

 

Fjernundervisning

Der vil i fjernundervisningsperioderne, forud for og efter tilstedeværelsesmodulet, skulle arbejdes med udvikling af den personlige portfolio vedrørende den valgte problemstilling, der relaterer til den studerendes aktuelle arbejdssituation. Endvidere skal den studerende gennemføre nogle mikro-eksperimenter samt interviews i forbindelse med den valgte problemstilling.

 

Selvstudiet vil fokusere på max 400 siders, delvist engelsksproget, akademisk litteratur samt udvalgte cases og eventuelt andre former for tekster og/eller visuelle fortællinger.

 

Eksamen

Prøveform: Mundtlig eksamen med afsæt i individuel portfolio

Varighed: 30 minutter inkl. votering

Bedømmelsesform: Bestået/Ikke bestået

Censur: Ekstern

Moduloplysninger

Oktober 2021

M321-M401 og civile akademikere. MMS-studerende har forrang

Min 15 - max 24 deltagere

Niveau 7
jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

5 ECTS-point

17 uger deltidsstudier.

Modulets start og slutdato fremgår af uddannelseskatalog på FIIN samt uddannelsesskitsen

Interne deltagere: (FSV) gratis.
Eksterne deltagere: Kursusafgift på 7.000 kr.

Forsvarsakademiet
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø 

FORSK Therese Heltberg

Institut for Ledelse og Organisation

Forsvarsakademiet

E-mail: anhe@fak.dk

 

Specialkonsulent Karina Mayland

Institut for Ledelse og Organisation

Forsvarsakademiet,

E-mail: kmay@fak.dk  

MJ Allan Therkelsen
MMS-sektionen Forsvarsakademiet,
E-mail: alth@fak.dk  
FIIN: FAK-MMS02@mil.dk
Tlf.: 728 17061

Diana N. Chabert-Jørgensen

Telefon: +45 72 81 70 83

E-mail: dncj@fak.dk

03861086

VOFMMSFLEX18

Sidst opdateret 2. maj, 2022 - Kl. 14.49