Den danske fregat Niels Juel sejler sammen med hangarskibet Charles de Gaulle 9. marts.

Foto: Yoann Letourneau/Marine Nationale/Défense

Målgruppe og forudsætninger

Kurset henvender sig til officerer med forskellig baggrund. Det kan fx være søofficerer med minimum et års praktisk erfaring, eller det kan være reserveofficerer med erfaring inden for sømilitær opgaveløsning og et behov for teoretisk overbygning. Det forudsættes at ansøgeren har en uddannelse på minimum bachelor- eller diplomniveau. Befalingsmænd uden en uddannelse på diplomniveau kan optages på kurset på baggrund af en individuel vurdering.

 

Læringsudbytte

Målet er at deltageren efter endt uddannelse/kursus har opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

  • Skal have viden om klassisk og moderne søkrigsteori.
  • Skal kunne reflektere over sammenhængen mellem teori, doktrin og operationer.

 

Færdigheder

  • Skal kunne analysere komplekse sømilitære problemstillinger ved hensigtsmæssig anvendelse af teori og empiri.
  • Skal kunne vurdere fordele og ulemper ved doktrinært forankrede metoder til sømilitær opgaveløsning og opstille målrettede analyse- og løsningsmodeller til en konkret opgave.

 

Kompetencer

  • Skal kunne se søkrigsteoretiske perspektiver i egen praksis og tage ansvar for systematisk udvikling af nye procedurer, doktriner og fremgangsmåder.

 

Indhold

Kurset indeholder en introduktion til de væsentligste søkrigsteoretiske positioner og maritime doktriner. Fokus ligger på hvordan teorier og doktrin anvendes metodisk til at opnå svar som er relevante for moderne maritime operationer. Desuden lægges der vægt på det særegne ved den sømilitære tilgang til løsning af problemer. Den studerende skal blive opmærksom på underliggende antagelser i den professionelle sømilitære praksis med henblik på at reflektere kritisk over sin egen profession og forholdet til samarbejdspartnere fra andre værn, lande eller professioner.

 

Studie- og arbejdsformer

Kurset gennemføres som 100% fjernstudie, men ikke som selvselvstudie. Der gennemføres en række online seminarer på internettet hvor det forventes at kursisten deltager på et bestemt tidspunkt. Derudover er der en del arbejde i studiegrupper mellem onlineseminarerne.

 

Seminarerne foregår på Zoom, og deltagelse er obligatorisk. Kursisten skal sørge for at have en aftale med sin leder om at kunne deltage på de datoer hvor seminarerne finder sted. Seminarerne optages, og såfremt man af operative årsager er forhindret i at deltage, fx på grund af manglende båndbredde, kan man efter aftale med underviseren fritages fra at deltage i et givent seminar.

 

Der skal afleveres to hjemmeopgaver i løbet af forløbet.

 

Vigtige datoer:

Tirsdag den 10/8 klokken 14-16: Første onlineseminar

Tirsdag den 24/8 klokken 14-16: Andet onlineseminar

Tirsdag den 14/9 klokken 14-16: Tredje onlineseminar

Tirsdag den 28/9 klokken 1200: Aflevering af første hjemmeopgave

Tirsdag den 5/10 klokken 14-16: Fjerde onlineseminar

Tirsdag den 26/10 klokken 14-16: Femte onlineseminar

Tirsdag den 9/11 klokken 1200: Aflevering af anden hjemmeopgave

Tirsdag den 16/11 klokken 14-16: Sjette onlineseminar

Onsdag den 24/11 klokken 2359: Godkendelse af eksamensemner

Mandag den 3/1 klokken 1200: Aflevering af eksamensopgave

    

Prøver/eksamen/certificering

Eksamen gennemføres som en skriftlig prøve, hvor kursisten skal demonstrere opfyldelse af kursets læringsmål. På ikke over otte normalsider skal kursisten besvare et spørgsmål under inddragelse af metoder og teorier fra kurset.

 

Eksamensspørgsmålet skal tage udgangspunkt i kursistens egen praksis og afspejle et reelt problem som kursisten gerne vil løse. Dette understøtter læringsmålet om at kursisten skal kunne få øje på søkrigsteoretiske perspektiver i egen praksis. Der kan evt. tages udgangspunkt i et problem fra en tidligere praksis såfremt der ikke er en egnet problemstilling i den nuværende praksis. Kursistens overordnede valg af problemstilling for eksamen skal godkendes af underviseren, men ikke den præcise ordlyd af problemformuleringen.

 

Der gives karakter jf. 7-trinsskalaen ved anvendelse af intern censur.

Kursusoplysninger

Marts 2021

Officerer

Min 12 – max 20

5 måneders deltid

10. august 2020 – 3. januar 2021

Forsvarsakademiet

Ryvangs Allé 1

2100 København Ø

OK Anders Puck Nielsen

Center for Maritime Operationer

Institut for Militære Operationer

E-mail: fak-imo-mo11@mil.dk

FIIN: FAK-IMO-MO11

Tlf.: +45 72 81 73 92

Koncernfælles Kursusadministration

E-mail: FAK-KTP-KFKA@mil.dk

Tlf.nr. +45 72 81 72 00

Sidst opdateret 12. marts, 2021 - Kl. 13.14