Vores udsendte soldater i Irak har fået taget dette holdbillede i anledning af flagdagen. Det er OIR Hold 10's kapacitetsopbygningskompagni, som er stillet op med dannebrogsflag.

Foto: Forsvaret

Formål

Forsvaret indsættelser er en værnsfælles efteruddannelse til premierløjtnanter og kaptajner/kaptajnløjtnanter, der har til formål at udbygge den studerendes forståelse for Forsvarets virke med særlig vægt på internationale operationer, herunder hvordan en folketingsbeslutning bliver til et styrkebidrag.

 

Forudsætninger

 • Grundlæggende officersuddannelse eller realkompetencer svarende dertil.
 • Bør have minimum to års tjeneste som premierløjtnant.
 • Endvidere optages ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

 

Læringsmål

Efter afslutningen af uddannelsen vil den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

 • Skal kunne forstå og reflektere over internationale og nationale love og regler for deltagelse i internationale konflikter.
 • Skal med baggrund i relevante teorier kunne forklare og reflektere over den politiske beslutningsproces bag Folketingets vedtagelse af deltagelse i internationale operationer.
 • Skal kunne forstå og reflektere over Forsvarets planlægningsprocedure for indsættelse af styrkebidrag i internationale operationer.
 • Skal have viden om relevante ledelsesteorier til håndtering af komplekse ledelsessituationer, der knytter sig til internationale operationer.

 

Færdigheder

 • Skal kunne anvende udvalgte folkeretslige begreber til at analysere det juridiske grundlag for Forsvarets engagement i internationale missioner.
 • Skal kunne anvende udvalgte strategiske, politologiske og konfliktteoretiske perspektiver til at analysere Forsvarets deltagelse i internationale missioner.
 • Skal kunne vurdere og begrunde valg af relevante doktriner, der knytter sig til planlægning og gennemførelse af internationale operationer.
 • Skal kunne forklare og anvende relevante ledelsesteorier til håndtering af komplekse ledelsessituationer, der knytter sig til internationale operationer.

 

Kompetencer

 • Skal selvstændigt kunne indgå som reflekteret leder i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for egen virksomhed samt tilsvarende med eksterne nationale og internationale samarbejdspartnere.
 • Skal inden for rammerne af militære operationer kunne tilgå komplekse problemstillinger i fagligt og tværfagligt samarbejde.
 • Skal selvstændigt kunne anvende viden om folkeret, strategi og konfliktteori til forståelse af fremtidige indsættelser af Forsvaret i internationale missioner.

 

Indhold Uddannelsen tager udgangspunkt i afsluttede eller igangværende konflikter, som Forsvaret har været eller er engageret i.  Konkret vil der blive fokuseret på perioden før, under og efter indsættelse af danske styrkebidrag.

 

Engelsk En del af den læste litteratur vil være engelske tekster, ligesom dele af undervisningen afvikles på engelsk.

 

Undervisnings- og studiemetoder

Det er kun studieturen som gennemføres med fysisk tilstedeværelse. Resten af uddannelsen gennemføres som online undervisning. Se nærmere i det nedenstående:

 

12. - 13. OKT 2021 Online forløb

09. – 11. NOV 2021 Studietur (FMN, SHAPE, NATO HQ)

30. NOV - 02. DEC 2021 Online forløb

15. - 16. DEC 2021 Eksamen online (én af dagene) via VTC.

 

Den øvrige undervisningstid gennemføres som selvstudie. I forbindelse med selvstudiet vil underviseren stå til rådighed for besvarelse af eventuelle spørgsmål efter nærmere aftale.

 

Der må forventes en del forberedelsestid i forbindelse med undervisningen.  Kursets samlet belastning er vurderet til 137,5 timer fordelt over de 11 uger.

 

Forsvarsakademiet udleverer/udlåner alle de nødvendige faglige tekster, bøger mm., der skal benyttes under kurset.

 

Prøvebestemmelser / Certificering

Eksamen udgøres af en mundtlig eksamen. Eksamen bedømmes ved intern censur bestået/ikke bestået.

Eksamen:

Onsdag d. 15. december eller torsdag d. 16. december på VTC

Eksakt eksamenstidspunkt fordeles under kurset.

 

Bemærkninger

Uddannelsesplan fremsendes til tilmeldte kursister senest 3 uger før studiestart.

Tilmelding

I arrangementsstyring

 

Tilmeldingsfrist

23. august 2021

Kursusoplysninger

Marts 2021

Premierløjtnanter og kaptajner / kaptajnløjtnanter fra Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet

Niveau 6 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

Belastning svarende til 5 ECTS-point

11 uger, deltidsstudium

4. OKT - 16. DEC 2021

Forsvarsakademiet
Institut for Militære Operationer
Ryvangs Allé 1-3
2100 Kbh. Ø

OB Thomas F. Pedersen

Forsvarsakademiet

FIIN: FAK-IMO-CH

MJ Kåre S. Dahl

Forsvarsakademiet

FIIN: FAK-IMO-AO02

Tlf. +45 72 81 73 50

Koncernfælles Kursusadministration

Forsvarsakadamiet

FIIN: FAK-KTP-KFKA

Tlf.: +45 72 81 72 00

VGOFVUKFFSV

Sidst opdateret 17. marts, 2021 - Kl. 10.48