F-16 på tur

Foto: Forsvaret

Formål

At den studerende opnår viden om operationsplanlægning, således at den studerende i såvel national som international sammenhæng kan bidrage til planlægningen af luftoperationer under anvendelse af engelsk som formidlingssprog.

 

Forudsætninger

 • Grundlæggende officersuddannelse eller realkompetencer svarende dertil.
 • Endvidere optages ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

 

Læringsmål 

Efter afslutningen af uddannelsen skal den studerende have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden

 • Skal have viden om NATO’s planlægningsdokumenter, -procedurer og – organisation.
 • Skal kunne forstå og reflektere over planlægning og ledelse af luftoperationer.
 • Skal kunne forstå og reflektere over samspillet mellem NATO planlægningsværktøj og den praktiske udførelse af luftoperationer.

 

Færdigheder

 • Skal kunne anvende NATO doktriner og andre styrende operative dokumenter til planlægning af luftoperationer.
 • Skal kunne anvende og formidle NATO analyseværktøj i praksis til luftoperationer og kunne applikere dette til andre typer planlægning.
 • Skal på engelsk kunne formidle indholdet af styrende operative dokumenter til planlægning af luftoperationer.

 

Kompetencer

 • Skal kunne håndtere komplekse operative problemstillinger samt give forslag til anvendelse af luftmilitære kapaciteter.
 • Skal kunne deltage aktivt i stabsarbejder i rammen af en tværfaglig planlægningsstab –Air Operation Planning Group (AOPG).
 • Skal kunne identificere egne faglige udviklingsbehov inden for luftoperationer og arbejdet i AOPG, og på baggrund af NATO planlægningsværktøjer og ledelse i AOPG kunne udvikle egen praksis.

 

Indhold Modulet beskæftiger sig med planlægning af luftoperationer, og anvender herunder NATO analyseværktøj til planlægning af luftoperationer samt relevante NATO-doktriner fra Allied Joint Publication (AJP)-serien.

 • NATO’s organisation.
 • NATO analyseværktøj til planlægning af luftoperationer.
 • NATO-doktriner og øvrige styrende dokumenter.
 • NATO Air C2 struktur.
 • Informationsoperationer.
 • Fagspecifik engelsk.

 

Undervisnings- og studiemetoder

Undervisningen gennemføres med anvendelse af undervisningsformer der styrker den studerendes evne til at analysere, formidle, reflektere over og diskutere fagets indhold samt egen faglig udvikling. Der vil blive anvendt studieaktiviteter som dialogbaseret undervisning, teoretiske og case-baserede drøftelser, stabs- og gruppearbejde, diskussioner, mundtlige og skriftlige studieprodukter samt opgaveanvist selvstudie.

 

Der gennemføres en studietur af ca. en uges varighed med henblik på at gøre modulets mål for læringsudbytte yderligere praksisnært.

 

Eksamen

Prøveform: Individuel mundtlig eksamen på engelsk, på 30 min. inkl. votering. Den studerende trækker et spørgsmål, hvorefter der er 30 min. individuel forberedelsestid med hjælpemidler.

 

Censur: Ekstern.

 

Det er en forudsætning for at kunne gå til eksamen, at alle studieprodukter er afleveret og godkendte.

 

I vurderingen lægges der vægt på evnen til på engelsk at kunne formidle indholdet og reflektere over sammenhængen mellem elementerne i NATO analyseværktøj. Herudover vurderes den studerendes viden om modulets øvrige indhold, fx informationsoperationer og NATO organisation.

Eksamen bedømmes med karakter jf. 7-trinsskalaen.

 

Gennemførelse

Uddannelsen gennemføres i perioden fra 25 AUG – 21 SEP 2021 som et fultidsstudie. Uddannelsen indgår som en integreret del af Flyvevåbnets (FLV) diplommodul ”Planlægning af luftoperationer” og gennemføres sammen med FLV diplomklasse HORNET.

 

Forløbet gennemføres primært med tilstedeværelse på Forsvarsakademiet (FAK) samt en studietur i perioden 06-10 SEP, hvor vi besøger udvalgte NATO-enheder med relation til planlægning og gennemførelse af luftoperationer.

 

Eksamen afholdes 20 og/eller 21 SEP 2021 på FAK.

 

Der er en del forberedelse i forbindelse med undervisningen.  Kursets samlede belastning er vurderet til 137,5 timer svarende til 5 ECTS fordelt over de 4 uger, inkl. forberedelse.

 

Det meste af kursets litteratur er på engelsk.

 

FAK udleverer/udlåner alle de nødvendige faglige tekster, bøger m.m., der benyttes under kurset. 

 

Den studerende skal selv medbringe bærbar internet-computer, USB-stik, skriveredskaber og andet undervisningsmateriel, der findes nødvendigt for at gennemføre kurset.

 

FAK-FLOS sørger for flyrejse og indkvartering under studieturen. Den studerende sørger selv for øvrig indkvartering. Egen enheds ordrenr. anvendes ifm. TD samt transport mellem hjem/egen enhed og FAK/Lufthavn.

 

Bemærkninger

Undervisningsplan fremsendes til tilmeldte studerende ca. 3 uger før kursusstart.

Vedrørende merit henvises til Forsvarsministeriets Personalestyrelses hjemmeside

Kursusoplysninger

9. april 2021

Premierløjtnanter i Flyvevåbnet

Niveau 6 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

5 ECTS-point

4 uger, fuldtidsstudium

25 AUG – 21 SEP 2021

Forsvarsakademiet

Institut for Militære Operationer

Ryvangs Allé 1

2100 København Ø

OB Thomas F. Pedersen

Forsvarsakademiet

FIIN: FAK-IMO-CH

KN Stig H. Hestbech

Forsvarsakademiet

E-mail: gre@fak.dk

FIIN: FAK-IMO-AO04

Telefon: +45 72 81 73 48

Koncernfælles Kursusadministration

E-mail: FAK-KTP-KFKA@mil.dk

Telefon: +45 72 81 72 00

03136900

VGOFVUKFAOC

Sidst opdateret 30. juni, 2020 - Kl. 15.45