Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Merit

Såfremt den studerende tidligere har gennemført hele eller dele af en videregående uddannelse, er der mulighed for at søge uddannelsesmerit. Det vil sige, at den studerende får mulighed for, at hele eller dele af den eksisterende uddannelse kan træde i stedet for dele af de uddannelser, som Forsvarsakademiet udbyder. Dette forudsætter naturligvis, at den eksisterende uddannelse har relevans ift. den af Forsvarsakademiet udbudte uddannelse.

Merit for et eller flere moduler på Forsvarsakademiets uddannelser forudsætter, at den studerende kan godtgøre, at modulernes læringsmål er dækket af tidligere bestået uddannelse, enten i rammen af Forsvaret eller ved civile uddannelsesinstitutioner. Det påhviler den studerende at sætte sig ind i læringsmålene for de pågældende moduler i den aktuelle studieordning og at dokumentere meritgrundlaget ift. modulernes læringsmål. Meritansøgning skal fremsendes tidligst muligt, men ikke senere end tre måneder før modulopstart.

Ved godkendt merit overføres der ikke karakterer, men modulet eller faget angives som bestået. slutning om job-merit i forbindelse med en konkret stillingsansøgning eller udnævnelse hører imidlertid ikke under Forsvarsakademiet, men der henvises i stedet til Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Se særlige krav og vilkår for meritering for Forsvarsakademiets forskellige uddannelsestyper samt ansøgningsproces nedenfor.


Master i Militære Studier

Uddannelsen Master i Militære Studier er en videregående uddannelse i den militære profession. For at understøtte kravene til den militære syntese og progression i uddannelsen, kan der udelukkende søges om uddannelsesmerit i forhold til masteruddannelsens Flex-moduler svarende til tre gange fem ECTS-point. Der kan således ikke opnås merit for masterprojekter, afgangsprojekter og lignende, der er gennemført som en del af en anden uddannelse, ligesom der ikke er mulighed for merit for masteruddannelsens basic- og advance-moduler inden for de tre konstituerende faglige søjler: militær ledelse, militær strategi og militære operationer. Der er tilsvarende ikke mulighed for at søge merit for den samlede Master i Militære Studier på baggrund af en anden master eller kandidatuddannelse.

Det er et krav, at de uddannelseselementer og -moduler, der menes ækvivalerende for Flex-moduler, som der søges merit for, skal være gennemført ved en godkendt dansk eller udenlandsk uddannelse svarende til niveau 7 i kvalifikationsrammen for livslang læring. Det er endvidere et ubetinget krav, at de respektive uddannelseselementer og moduler er relevante ift. såvel læringsmålene for masteruddannelsen som den militære kerneprofession.

Officersuddannelserne inkl. den militære diplomuddannelse

Befalingsmænd fra Forsvaret med en relevant akademiuddannelse og relevant erhvervserfaring har mulighed for at få merit for officersuddannelsernes officersbasisuddannelse jf. beskrivelsen i de aktuelle værnsspecifikke studieordninger for officersuddannelserne.

Vedrørende den militære diplomuddannelse er det almindeligvis ikke muligt af opnå merit for nogen af modulerne, idet den militære diplomuddannelse er en unik uddannelse med fokus på kompetenceudvikling inden for militær ledelse, militære operationer og militær strategi i det danske forsvar. Det er dog muligt at søge merit fra uddannelsesretningsspecifikke moduler fra en uddannelsesretning til en anden uddannelsesretning inden for den militære diplomuddannelse.

Det er ikke muligt at søge om og opnå merit for diplomuddannelsens afgangsprojekt.

Sprogofficersuddannelsen
Det er ikke muligt at søge merit.

Videreuddannelseskurser
Der kan ikke søges om uddannelsesmerit for et Videreuddannelseskursus (VUK).

Den enkelte ansættende chef afgør eventuelt efter centralt direktiv fra værnsstabs-, kommando-, styrelses- eller myndighedschef hvilke VUK, der skal gennemføres forud for eller i forbindelse med ansættelse i en kaptajns-/kaptajnløjtnantsstilling. Herunder er det chefen der afgør, om en anden tilsvarende uddannelse kan træde i stedet for et VUK. En studerende der er optaget på et VUK kan normalt ikke søge om uddannelsesmerit. Såfremt en studerende har gennemført en uddannelse med dele af et VUK faglige indhold, kan man aftale med den ansvarlige lærer, at man fritages fra dele af undervisningen og eventuelt, hvis det er muligt, for dele af eksamen.

Ansøgnings- og behandlingsproces

Generelt gælder at den studerende fremsender ansøgning om merit til Studiekontoret via e-mail til studiekontor@fak.dk, der videresender til ansvarlig sagsbehandler. Såfremt behandlingen af ansøgningen medfører behov for afklaring af policy-mæssige spørgsmål konsulteres Dekanatet. Beslutningen godkendes og underskrives af Studiechefen for uddannelsen, og beslutningen videreformidles til den studerende af Studiekontoret. Den samlede proces søges gennemført på fire uger.

Det er muligt at klage over et meddelt afslag på Uddannelsesmerit. Se separat afsnit om klager over meriteringsafgørelser.

  • Åbningstider
  • Mandag - tirsdag: Kl. 8.00 - 16.00
  • Onsdag - fredag: Kl. 8.00 - 15.00
  • Lørdag - søndag: Lukket