Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Klager

En klage er en formel og officiel henvendelse til en myndighed, som man foretager, hvis man føler sig utilfreds eller forurettet over en afgørelse, beslutning eller behandling, man har været udsat for eller været en del af. En klage er derfor en anmodning om at klagemyndigheden undersøge et kritisabelt, uretfærdigt eller retsstridigt forhold.

En klage bliver derfor altid registreret og sagsbehandlet grundigt. Sagsbehandlingen kan tage tid, fordi en klage altid tages alvorligt og behandles derefter.

Før du retter en formel klage, er det derfor en god ide at overveje, om sagen kan klares på en hurtigere og mere effektiv og uformel måde. I første omgang vil det normalt være hensigtsmæssigt, at du går til din studievejleder, den modulansvarlige projektofficer eller evt. studielederen eller institutchefen. Start altid på det lavest mulige niveau ift. det - eller den - du er utilfreds med. Ofte foreligger der en misforståelse, som kan klares hurtigt og uformelt til alle parters tilfredshed.

For Master i Militære Studier, Officersuddannelserne og Sprogofficersuddannelsen er der oprettet studienævn, hvor der også er mulighed for at rejse generelle problemstillinger. Du skal dog være opmærksom på, at studienævnene under Forsvarsakademiet ikke har nogen formel beslutningskompetence og derfor ikke kan gennemføre en formaliseret behandling af en klage, men udelukkende udtale sig i sagen.

Hvis disse muligheder er udtømt, og du ikke ser andre muligheder for at få behandlet din sag, må du foretage en klagehenvendelse efter de retningslinjer, som fremgår nedenfor.

Klager over eksamen og prøver
Den studerende på Forsvarsakademiet kan klage over forhold vedr. eksamen, prøver etc., herunder forhold vedrørende karakterer og anden bedømmelse. Dette gøres ved at fremsende klagen, der skal være begrundet, skriftligt til Uddannelseschefen på Forsvarsakademiet via på e-mail til studiekontor@fak.dk senest to uger efter meddelelse af karakteren og/eller bedømmelsen. Uddannelseschefen kan dog dispensere fra klagefristen, hvis der foreligger særlige forhold.

Hvis klagen vedrører bedømmelsen eller øvrige forhold, der vedrører bedømmerne, vil Uddannelseschefen forelægge klagen for bedømmerne, der har en frist på to uger til at afgive en udtalelse i forhold til klagen.

Uddannelseschefen kan ligeledes dispensere for denne frist. Juli måned indgår ikke i beregningen af bedømmernes frist. Efterfølgende vil klageren få lejlighed for at kommentere bedømmernes udtalelse inden for en frist på mindst én uge.

På baggrund af klagen, bedømmernes udtalelse og klagerens kommentarer til denne træffer Uddannelseschefen efterfølgende afgørelse i sagen.

Såfremt Forsvarsakademiet ifm. behandlingen af klagen bliver opmærksom på fejl og mangler ved en eksamen eller en prøve, træffer Chefen for Uddannelsesafdelingen afgørelse om, hvordan disse kan afhjælpes. Er disse af særlig alvorlig karakter, kan der træffes afgørelse om, at den gennemførte eksamen/prøve annulleres og at en ekstraordinær reeksamen eller omprøve skal gennemføres.

Klager over meriteringsafgørelser
En studerende der har modtaget afslag eller delvist afslag på en ansøgning om merit (se Merit) kan klage over denne afgørelse ved at fremsende en skriftlig og begrundet klage til Dekanen via e-mail til studiekontor@fak.dk på Forsvarsakademiet.

Klagen skal fremsendes senest en uge efter, at den studerende har modtaget afslag eller delvist afslag på sin meriteringsansøgning. 

Klagefrister og kompetence
Klage over eksamen/prøve:

  • To uger efter meddelelse af karakteren og/eller bedømmelsen. Klagen fremsendes via Studiekontoret til Chefen for Uddannelsesafdelingen på Forsvarsakademiet.

Klage over meriteringsafgørelse:

  • En uge efter meddelelse om meriteringsafgørelsen. Klagen fremsendes via Studiekontoret til Dekanen på Forsvarsakademiet.

 

Øvrige forhold
Derudover gælder at afgørelser vedr. eksamen/prøver og meriteringsafgørelser truffet af Forsvarsakademiet ikke kan påklages til andre myndigheder.

Dog kan afgørelser vedr. retslige spørgsmål, herunder forvaltningsretslige forhold, påklages til Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Klagen, som skal være skriftlig og begrundet, indgives til Forsvarsakademiet, som derefter udarbejder en udtalelse. Denne fremsendes herefter til klageren, som har mindst en uge til at kommentere på Forsvarsakademiets udtalelser. Klagerens eventuelle kommentarer fremsendes til Forsvarsakademiet, som herefter fremsender klagen til Forsvarsministeriets Personalestyrelse med udtalelsen og klagerens eventuelle udtalelse vedlagt.

Afgørelser truffet af Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan ikke påklages til andre administrative myndigheder. Dog kan afgørelser, som samtidig er omfattet af lov om Forsvarets personel, påklages i overensstemmelse med denne lov.

Klagen har opsættende virkning og den studerende kan således fortsætte på uddannelsen under Forsvarsministeriets Personalestyrelses behandling af klagen.

Evt. påklage af afgørelser om aktindsigt skal normalt ske til Forsvarsministeriet.

Se endvidere følgende på siden Regler for uddannelser:

  • FAK BST 180-2. supplerende bestemmelser for eksamen
  • Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier
  • Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse 

  • Åbningstider
  • Mandag - tirsdag: Kl. 8.00 - 16.00
  • Onsdag - fredag: Kl. 8.00 - 15.00
  • Lørdag - søndag: Lukket