Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 Q: Er officersuddannelserne omfattet af de nye regler om uddannelsesloft?

A: Nej. Forsvarets diplom- og masteruddannelser er en del af Voksen- og efteruddannelsessystemet, der ikke er omfattet af Lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser. Loven omfatter kun Det ordinære uddannelsessystem.Q: Kræver det en bestemt bachelor/professionsbachelor at blive optaget på officersuddannelserne?

A: Nej, så længe uddannelsen er akkrediteret til niveau 6, er den adgangsgivende. Det er kun på uddannelsesretningen som henholdsvis våben- og elektronikteknisk officer og maskinteknisk officer i Søværnet, at der kræves specifikke BA- eller PBA-uddannelser. For uddannelsen til Våben- og Elektronikteknisk officer i Søværnet er en BA- eller PBA-uddannelse inden for det elektrotekniske område kvalificerende (læs mere under uddannelsen her), mens det for uddannelsen til Maskinteknisk officer i Søværnet er en maskinmesteruddannelse med maritimt tilvalg, der er kvalificerende.Q: Er der jobgaranti efter endt uddannelse?

A: Ja, Forsvaret garanterer job efter endt uddannelse. Det kan dog ikke på forhånd siges, hvor i landet det bliver. Det finder man ud af undervejs i forløbet.Q: Er der tjenestepligt efter uddannelsen?

A: I princippet nej. Dog opfordrer vi til, at du som minimum bliver i Forsvaret et par år efter endt uddannelse, da det er her, man får den praktiske erfaring med det, primært teoretiske, stof, man har lært på skolen.Q: Skal man have aftjent værnepligt for at starte på uddannelsen?

A: Nej. Første del af uddannelsen (Officersbasisuddannelsen, OBU) giver en tilstrækkelig militær grunduddannelse.Q: Hvad er lønnen under og efter uddannelse?

A: Under uddannelse: Kadet-løn, ca. 21.400 kr. om måneden. Efter uddannelse: premierløjtnant-løn, ca. 28.700 kr. om måneden i løn plus pension på ca. 17%. Du har derudover ret til en række ydelser, fx når du er på øvelse, og du optjener afspadsering, hvis du har overarbejde. Q: Hvor finder jeg uddannelsens studieordning?

A: Du kan se studieordningerne for de enkelte uddannelser, der hvor du læser om og søger de enkelte uddannelser, eller i denne samlede oversigt.

 

Q: Hvornår gennemføres næste uddannelsesdag?

A: Du kan se en oversigt over vores uddannelsesdage og tilmelde dig arrangementerne her.  Følg skolernes Facebook-sider for at blive opdateret om nye arrangementer.Q: Hvordan foregår optagelsesprøven?

A: Læs mere om optagelsesprøven her 

Q: Skal man gennem en helbredsundersøgelse?

A: Ja. Forsvaret stiller visse helbredsmæssige krav til ansøgerne, og der er således under optagelsesprøven indlagt en helbredsundersøgelse.Q: Er der en aldersgrænse på uddannelserne?

A: Du skal være 18 år for at blive optaget på officersuddannelserne. Der er ingen øvre aldersgrænse på officersuddannelserne, men hvis du søger om optagelse på pilotuddannelsen, må du kun være mellem 18 - 27 år.Q: Skal man være dansk statsborger?

A: Du skal være dansk statsborger eller have permanent opholdstilladelse. Du skal også kunne sikkerhedsgodkendes. Læs mere om sikkerhedsgodkendelsen herQ: Hvor søger jeg?

A: Du søger under de enkelte uddannelsers side, se en oversigt her. Q: Hvornår er ansøgningsfristen?

A: Medio marts 2018.Q: Hvis man skal i gang med en bachelor nu og efterfølgende ønsker, at tage en officersuddannelse i Forsvaret, hvilke studier vil der være mest relevante?

A: For de fleste officersuddannelser er anbefalingen, at du vælger en uddannelse, der interesserer dig. Det, vi ser efter, er det akademiske niveau, ikke de enkelte elementer af en specifik uddannelse. Man kan dog sige, at en BA i Ledelse, statskundskab, HR og psykologi har nogle ligheder med fagene på diplomuddannelsen. For både Våben- og elektronikteknisk officer og Maskinteknisk officer er der krav til specifikke adgangsgivende uddannelser. Du kan se hvilke uddannelser under fanen "Adgangskrav".

Q: Er der nogle helbredsmæssig situationer, som ansøgere bliver sorteret fra på med det samme?

A: Du skal som udgangspunkt være sund og rask. Til optagelsesprøverne skal du igennem en helbredsundersøgelse, hvor lægerne vurderer, om du er egnet. Du kan ikke optages som Taktisk officer i Søværnet, hvis du er rød/grøn farveblind.


Q: Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg overvejer andre karrieremuligheder end officer?

A: Hvis du har spørgsmål til andre uddannelser end officersuddannelsen, skal du sende en mail til: FPS-KTP-UDV@MIL.DK Hvis du søger en stilling, skal du søge via link i ansøgning og ikke på ovenstående mail.


Q:Testes der stadigvæk i matematik, dansk og engelsk?

A: Nej, vi anvender dine eksamensbeviser - især det gymnasiale.HÆRENS OFFICERSSKOLE


> Q: Er der nogen bachelor/professionsbachelor, der gør mig bedre egnet til at blive optaget på Hærens Officersskole?

A: I princippet nej. Anbefalingen er, at du vælger en uddannelse, der interesserer dig. Det, vi ser efter, er det akademiske niveau, ikke de enkelte elementer af en specifik uddannelse.Q: Jeg har netop afsluttet min kandidatuddannelse, kan jeg søge?

A: Ja. Minimumskravet er uddannelsesniveau 6, og da en kandidatuddannelse er niveau 7, er du egnet til at søge.Q: Hvor lange skoledage er der på Hærens Officersskole?

A: Der planlægges på en samlet belastning på omkring 50 timer per uge, fordelt på tilstedeværelse og forberedelse.

SØVÆRNETS OFFICERSSKOLEQ: Hvilke kompetencer skal man have i matematik og i fysik for at søge ind på uddannelsen til taktisk officer i Søværnet?

A: Der er umiddelbart ikke oplyst et eksakt kompetenceniveau. Da ansøger forventes at have en bachelor- eller en professionsbacheloruddannelse er det op til realkompetencevurderingen at afgøre, om kvalifikationerne er tilstrækkelige.Q: Hvilke kompetencer skal man have i matematik, fysik og kemi for at søge ind på uddannelsen til maskinteknisk officer i Søværnet?

A: Der er ikke umiddelbart oplyst et eksakt kompetenceniveau. For ansøgere med en Niveau 6 maskinmesteruddannelse, er kompetencerne tilstrækkelige. For ansøgere med en anden Niveau 6 bachelor- eller professionsbacheloruddannelse vil en realkompetencevurdering kunne afgøre, om ansøger har de nødvendige kompetencer i nævnte naturvidenskabelige fag.Q: Kommer man ud at sejle under uddannelsen til søofficer?

A: Kort; ja. Under Søværnets Officersbasisuddannelse er der indlagt to gange fire-ugers moduler på et skib. Under Funktionsuddannelsen er der også indlagt sejladsmoduler, og disses længde afhænger af, hvilken retning man har valgt.Q: Skal man have færdiggjort sin bachelor- eller professionsbacheloruddannelse inden studiestart?

A: I princippet ja. Der er ikke tid til at færdiggøre sit studie, når man først er begyndt på officersuddannelsen. Hvis det drejer sig om en reeksamen, kan der i enkelte tilfælde indgås aftale om, at eksamen skal være bestået inden for en vis tid.

FLYVEVÅBNETS OFFICERSSKOLE


Q: Kan man få merit for tidligere uddannelse?

A: Det korte svar er ja. Dog behandler vi kun meritansøgninger fra dem, der er optaget på uddannelsen.


Q: Hvor vil første job typisk være?

A: Flyvestation Aalborg, Karup eller Skrydstrup.


Q: Kan man selv vælge, hvor man vil arbejde?

A: Man kan komme med ønsker, men første job vil typisk blive bestemt efter Flyvevåbnets behov.


Q: Kan man arbejde som operativ Fighter Allocator (1. Kontrol- & varslingsofficer-job) andre steder end i Karup?

A: Nej.

 

Q: Hvordan foregår optagelsesprøven?

A: Læs mere om optagelsesprøven her